Законукра ї н и
Скачати 329.04 Kb.
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2013
Розмір329.04 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо професійної і трудової

реабілітації інвалідів
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 188-1 Кодексу України про адміністративні

правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,

1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частиною другою

такого змісту:
"Невиконання посадовою особою, яка користується правом

приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка

використовує найману працю, нормативу робочих місць для

працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту

інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів
- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У Законі України "Про основи соціальної захищеності

інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради України,

1991 р., N 21, ст. 252; 1994 р., N 45, ст. 404, ст. 406; 1996 р.,

N 52, ст. 301; 2000 р., N 43, ст. 363; 2001 р., N 45, ст. 237;

2003 р., N 37, ст. 300, N 39, ст. 333; 2004 р., N 17-18, ст. 250,

N 37, ст. 451, ст. 453; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,

ст. 267, N 25, ст. 337):
1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
"Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи

місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації

(незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і

галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що

ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської

діяльності, банки та інші фінансові установи, фізичні особи, які

використовують найману працю, а також представництва іноземних

юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які

використовують працю найманих працівників - громадян України, якщо

інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, залучають

представників громадських організацій інвалідів до підготовки

рішень, що стосуються інтересів інвалідів";
2) статті 10-12 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності

інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється Фондом соціального

захисту інвалідів, а також органами місцевого самоврядування за

місцевими програмами соціального захисту окремих категорій

населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Положення про Фонд соціального захисту інвалідів

затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням

пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.
Стаття 11. Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів

формується за рахунок коштів державного бюджету, благодійних

внесків, добровільних пожертвувань та інших надходжень.
Органи місцевого самоврядування мають право утворювати

цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, які є складовою

спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. Порядок і умови

витрачання коштів цих фондів визначаються органами місцевого

самоврядування за участю громадських організацій інвалідів.
Стаття 12. Громадські організації інвалідів та спілки

громадських організацій інвалідів (далі - громадські організації

інвалідів) створюються з метою здійснення заходів щодо соціального

захисту, реабілітації інвалідів, залучення їх до суспільно

корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом та мають

право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими

законодавством";
3) частини першу і другу статті 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Громадські організації інвалідів надають

соціальні послуги, здійснюють громадський контроль за дотриманням

прав інвалідів, представництво інтересів та захист прав інвалідів,

створюють підприємства, які здійснюють комерційну і некомерційну

господарську та іншу діяльність, не заборонену законодавством.
Продукція підприємств і організацій громадських організацій

інвалідів включається до державного замовлення в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України";
4) статті 14-1 - 14-3 викласти в такій редакції:
"^ Стаття 14-1. Підприємства та організації громадських

організацій інвалідів мають право на пільги із сплати податків і

зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України з

питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі

підприємства та організації мають право за наявності дозволу на

право користування пільгами з оподаткування, який надається на

квартал, півріччя, три квартали, рік міжвідомчою Комісією з питань

діяльності підприємств та організацій громадських організацій

інвалідів (далі - Комісія).
Комісія є спеціально уповноваженим державним органом,

створеним з метою визначення доцільності надання державної

допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій

інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та

безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансової допомоги),

позик, сприяння в наданні пріоритетів при розміщенні державного

замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а

також здійснення обліку і контролю за використанням такої

допомоги.
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Комісії

здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
Положення про міжвідомчу Комісію з питань діяльності

підприємств та організацій громадських організацій інвалідів,

типове положення про регіональні комісії з питань діяльності

підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

затверджуються Кабінетом Міністрів України.
До складу Комісії входять представники Міністерства праці та

соціальної політики України (у тому числі Фонду соціального

захисту інвалідів), Державної податкової адміністрації України,

Державної митної служби України, Міністерства транспорту та

зв'язку України, Міністерства фінансів України (у тому числі

Головного контрольно-ревізійного управління України), Міністерства

економіки України, Державного комітету України по земельних

ресурсах, народний депутат України - представник профільного

комітету Верховної Ради України з питань соціального захисту

інвалідів та представник, делегований всеукраїнськими громадськими

організаціями інвалідів.
Співголовами Комісії за посадою є Міністр праці та соціальної

політики України та голова профільного комітету Верховної Ради

України з питань соціального захисту інвалідів або уповноважені

ними особи.
Комісія має регіональні (територіальні) органи - комісії з

питань діяльності підприємств та організацій громадських

організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі (далі - регіональні комісії).
До складу регіональних комісій входять представники

відповідних управлінь Автономної Республіки Крим, обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Міністерства праці та соціальної політики України (у тому числі

Фонду соціального захисту інвалідів), Державної податкової

адміністрації України, Державної митної служби України,

Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства фінансів

України (у тому числі Головного контрольно-ревізійного управління

України), Міністерства економіки України, Державного комітету

України по земельних ресурсах, представник комітету (комісії) з

питань соціального захисту інвалідів відповідно Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських рад та представник, делегований

громадськими організаціями інвалідів.
Співголовами регіональних комісій є відповідно заступник

Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів

обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій та голови профільних комісій з питань соціального

захисту інвалідів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міських рад або

уповноважені ними особи.
^ Стаття 14-2. Рішення про надання дозволу підприємствам та

організаціям громадських організацій інвалідів на право

користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової

допомоги приймаються Комісією та регіональними комісіями згідно з

положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виходячи з

техніко-економічного та соціального обґрунтування заходів, для

здійснення яких використовуватимуться ці кошти.
Рішення Комісії і регіональних комісій про надання дозволу

підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на

право користування пільгами з оподаткування або відмову в наданні

такого дозволу має бути вмотивованим та базуватися на аналізі

соціальної значимості відповідного підприємства, організації

громадської організації інвалідів та можливості працевлаштування

інвалідів.
Комісія приймає рішення щодо:
надання дозволу підприємствам та організаціям громадських

організацій інвалідів на право користування пільгами з

оподаткування;
доцільності надання підприємствам та організаціям громадських

організацій інвалідів позик, фінансової допомоги (крім фінансової

допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної

реабілітації, яка надається за поданням Національного комітету

спорту інвалідів України) з урахуванням фінансових можливостей

Фонду соціального захисту інвалідів.
Регіональні комісії приймають рішення з питань, зазначених у

частині третій цієї статті, стосовно підприємств та організацій

громадських організацій інвалідів, що отримали за попередній

податковий рік валовий дохід в обсязі, меншому за 8400 мінімальних

заробітних плат.
Комісія здійснює контроль за діяльністю регіональних комісій

та вирішує спірні питання.
Порядок і критерії надання дозволу на право користування

пільгами з оподаткування, підстави для відмови в наданні такого

дозволу та його скасування, а також порядок та умови надання

позик, фінансової допомоги підприємствам та організаціям

громадських організацій інвалідів визначаються Кабінетом Міністрів

України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських

організацій інвалідів.
^ Стаття 14-3. Рішення про скасування дозволу на право

користування пільгами з оподаткування підприємством, організацією

громадської організації інвалідів приймається Комісією в разі:
отримання заяви від громадської організації інвалідів щодо

скасування зазначеного дозволу;
подання відповідних органів державної податкової служби та

інших державних органів про порушення законодавства України

підприємством, організацією громадської організації інвалідів;
неефективності виробничої діяльності та відсутності

соціальної значимості за результатами аналізу Комісією

соціально-економічних показників діяльності підприємства,

організації громадської організації інвалідів;
ліквідації підприємства, організації громадської організації

інвалідів";
5) статті 19 і 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Для підприємств, установ, організацій, у тому

числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів,

фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється

норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі

чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних

працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25

осіб, - у кількості одного робочого місця.
Підприємства, установи, організації, у тому числі

підприємства, організації громадських організацій інвалідів,

фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно

розраховують кількість робочих місць для працевлаштування

інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою

цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При

розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого

значення.
Підприємства, установи, організації, у тому числі

підприємства, організації громадських організацій інвалідів,

фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно

здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих

місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону.
У межах зазначених нормативів здійснюється також

працевлаштування інвалідів унаслідок психічного розладу відповідно

до Закону України "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ).
Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній

згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування

підприємством, установою, організацією, у тому числі

підприємством, організацією громадських організацій інвалідів,

фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для

яких це місце роботи є основним.
До виконання підприємствами, установами, організаціями,

фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу

робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті,

може бути зараховано забезпечення роботою інвалідів на

підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів

шляхом створення господарських об'єднань підприємствами,

установами, організаціями, фізичними особами, які використовують

найману працю, та підприємствами, організаціями громадських

організацій інвалідів з метою координації виробничої, наукової та

іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних

завдань.
Порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів,

його відділеннях, строки подання йому звітів про зайнятість та

працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць

для працевлаштування інвалідів, контролю за виконанням нормативів

робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у

тому числі підприємств, організацій громадських організацій

інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо

їх реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його

відділеннях, подачі щорічного звіту та сплати ними

адміністративно-господарських санкцій, а також надання державній

службі зайнятості інформації, необхідної для організації

працевлаштування інвалідів, визначаються Кабінетом Міністрів

України.
Відділення Фонду соціального захисту інвалідів з метою

контролю за виконанням нормативу робочих місць, передбаченого

частиною першою цієї статті, мають право в порядку, передбаченому

Кабінетом Міністрів України, здійснювати перевірки підприємств,

установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій

громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які

використовують найману працю, щодо реєстрації у Фонді соціального

захисту інвалідів, подачі ними звітів про зайнятість та

працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць,

призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом

зарахування, та сплати ними адміністративно-господарських санкцій.
Підприємства, установи, організації, у тому числі

підприємства, організації громадських організацій інвалідів,

фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше

осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального

захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим

відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.
Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі

підприємств, організацій громадських організацій інвалідів,

фізичні особи, які використовують найману працю, у разі

незабезпечення виконання нормативів робочих місць для

працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту

інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів

несуть відповідальність у встановленому законом порядку.
Норматив робочих місць, призначених для працевлаштування

інвалідів, порядок його встановлення визначаються виключно цим

Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих

місць, призначених для працевлаштування інвалідів, або порядок їх

встановлення, відмінні від зазначених у цьому Законі,

застосовуються положення цього Закону.
  1   2   3

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка