Статут
Скачати 165.15 Kb.
НазваСтатут
Дата конвертації25.03.2013
Розмір165.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ЗАРЕЄСТРОВАНО

______________________________

______________________________

______________________________

від «___»______________________

№____________________________

Державний реєстраційний номер

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою II пленуму ЦП УТОС

від 22 жовтня 1991 р.

із змінами і доповненнями, внесеними

II пленумом УТОС 23 жовтня 1996 р.

Голова ЦП УТОС В. М. БІЛЬЧИЧСТАТУТ


УЧБОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ (УВО)

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ (УТОС)

Цей Статут розроблено у відповідності з законами України «Про об'єднання громадян», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про підприємства в Україні» та іншими дер­жавними нормативними актами України, Статутом УТОС, Поло­женням про Центральне правління УТОС (ЦП УТОС) та іншими відомчими нормативними актами Товариства.

Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків в господарській діяльності, на сприяння роботи • ринкових умовах.

СТАТТЯ 1

^ НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА
ДАТА СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАННЯ

1.1. Найменування об'єднання: ____________________________.

1.2. Місце знаходження об'єднання: ________________________.

1.3. Дата створення і вид об'єднання:_______________________
учбово-виробниче об'єднання створено постановою президії Центрального правління УТОС від _______________ № ____________, засноване на колективній власності громадської організації УТОС, яка діє на підставі Закону України "Про об’єднання громадян”.

1.4. Засновником і власником об’єднання є всеукраїнська добровільна громадська організація — Українське товариство сліпих в особі Центрального правління.

Центральне правління УТОС, як власник, безпосередньо здій­снює керівництво об'єднанням через призначених генеральних ди­ректорів.

СТАТТЯ 2

^ ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності об'єднання є:

— працевлаштування інвалідів по зору І та II груп з враху­ванням охорони залишкового зору, слуху, дотику та інших ком­пенсаторних можливостей сліпих шляхом розробки спеціальної технології та впровадження тифлотехнічних засобів промислового та культурно-побутового призначення;

— навчання інвалідів по зору І та II груп всім посильним для них професіям та технологічним операціям;

— Працевлаштування інвалідів по зору у відповідності з рекомендаціями, розробленими науково-дослідними інститутами та іншими компетентними установами і організаціями;

— організація надомної праці для інвалідів по зору;

— створення умов для зацікавлення кожного працівника в ощадливому та господарському використанні матеріалів, облад­нання та майна;

— розвиток та підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація, збільшення прибутку (доходу) на основі викорис­тання досягнень науки і техніки, зростання продуктивності праці, збереження ресурсів;

— створення умов для закріплення кадрів, удосконалення форм та систем оплати праці, матеріального та морального за­охочення;

— раціональне використання та підвищення ефективності ка­піталовкладень, скорочення строків та зниження вартості будівни­цтва, повне використання виробничих потужностей;

— удосконалення планування, керування, господарського розрахунку;

— створення інвалідам по зору, всім працюючим безпечних здорових умов праці;

— поліпшення оточуючого природного середовища. .

2.2. Предметом діяльності об'єднання є:

— залучення сліпих громадян до суспільне корисної праці, випуск продукції, з високими споживчими властивостями та якіс­тю;

— проведення незабороненої законодавчими актами України фінансово-господарської, комерційної діяльності, що відповідає цілям, які передбачені Статутом УТОС та цим Статутом.

СТАТТЯ З

^ ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1. Учбово-виробниче об’єднання засноване на власності гро­мадської організації, створюється постановою президії ЦП УТОС.

Об'єднання незалежно від територіального розташування під­приємств, які добровільно увійшли до його складу, функціонує як єдиний виробничо-господарський комплекс, забезпечує органічне поєднання інтересів Товариства та території, здійснюючи свою ді­яльність за принципами господарського розрахунку.

3.2. Склад об'єднання затверджується президією ЦП УТОС, — структура та штати підрозділів апарату управління об'єднання — керівником об'єднання, — структура та штати виробничих оди­ниць — керівником виробничих одиниць.

3.3. До складу об'єднання входять самостійні виробничі оди­ниці — підприємства, філіали, які є юридичними особами, мають своє найменування, в якому зазначено найменування об'єднання, до складу якого вони належать, самостійний баланс, один розра­хунковий рахунок та інші рахунки в одному з банків України, пе­чатку із своїм найменуванням; на них поширюється дія Статуту УВП.

За згодою виробничих одиниць Рада об'єднання може при­ймати рішення про централізацію всіх прибутків підприємств в об'єднанні і створення єдиних фондів економічного стимулювання та спеціальних фондів з рівномірним їх використанням в залеж­ності від кількості працюючих на виробничих одиницях на кожного працівника.

3.4. Державна реєстрація об'єднання проводиться відповідно з Законом України «Про підприємництво». Об'єднання с юридич­ною особою, має самостійний та зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в одному з банків України, печатку з найменуванням, зразок, якої затверджується президією ЦП УТОС.

Правове становище об'єднання визначається законодавством України, цим Статутом та відомчими нормативними актами УТОС.

3.5. Об'єднання для здійснення своїх завдань та виконання статутної діяльності має право укладати угоди, набувати майнові права та нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в суді.

За погодженням з президією ЦП об'єднання може на добро­вільних засадах вступати в господарські об'єднання, спілки, асоці­ації тільки у випадках, якщо це не впливає на зміну форм власно­сті.

3.6. Об'єднання не відповідає по своїх зобов'язаннях закріп­леним за ним майном. Об'єднання не відповідає за зобов'язання ЦП, підприємств, що входять до його складу, а підприємства не відповідають за зобов'язання об'єднання.

3.7. Від імені та за дорученням Центрального правління УТОС об'єднання володіє, користується та розпоряджається майном (ос­новними фондами), яке не є його власністю, а знаходиться в його господарському використанні (господарське володіння майном).

За погодженням з власником (ЦП УТОС), можуть передавати­ся в оренду цехи та дільниці тільки допоміжного виробництва (ін­струментальні, будівельні та ремонтно-будівельні, пресування, лиття, гальванопокриття та механічної обробки деталей і матері­алів та технологією основного виробництва підприємства), на яких зайнята здорова робоча сила. Повний або частковий викуп майна об'єднання орендним колективом, юридичними або приватними особами не допускається.

СТАТТЯ 4

^ СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯМ

4.1. До складу ____________________________________ учбово-виробничого об'єднання входять:


№№

з/п

Найменування виробничих одиниць, (філій, самостійних підприємств)

Поштова адреса
4.2. До складу об'єднання та його виробничих одиниць можуть входити підрозділи невиробничої сфери (клуби, бази відпочинку, гуртожитки, дитячі заклади та інші).

4.3. Головним підприємством об'єднання є __________________________ учбово-виробниче підприємство (УВП), яке очолює генеральний директор. Апарат головного підприємства одночасно є апаратом управління об'єднання.

4.4. Об'єднання очолює генеральний директор, який діє за принципом одноосібного керування та колегіальності в обгово­ренні та вирішенні питань, що стосуються керування діяльністю об'єднання.

Власник майна не втручається в оперативну діяльність генера­льного директора об'єднання.

4.5. Генеральний директор об'єднання та директор виробничої одиниці призначаються та звільнюються з посади президією Центрального правління УТОС.

Головний інженер, заступник директора, головний бухгалтер об'єднання та директор виробничої одиниці призначаються на по­саду, та звільняються з посади президією ЦП за поданням генерального директора згідно чинного законодавства України і встановленим в системі УТОС порядком.

Інші працівники об'єднання та виробничих одиниць признача­ються на посаду та звільняються з посади керівником об'єднання або виробничої одиниці згідно чинного законодавства.

4.6. Генеральний директор об'єднання організує всю його ро­боту та несе повну відповідальність за діяльність об'єднання.

Генеральний директор без доручення діє від імені об'єднан­ня, представляє його на всіх підприємствах, в установах та органі­заціях. У відповідності з чинним законодавством та цим Стату­том розпоряджається майном об'єднання, укладає господарські угоди, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки.

Генеральний директор скасовує накази керівників виробничих одиниць або дає обов'язкові для виконання вказівки про зміну цих наказів, якщо вони суперечать чинному законодавству, цьому Статуту, Статуту виробничої одиниці або нормативним актам УТОС.

4.7. Директор виробничої одиниці організує роботу та несе відповідальність за її діяльність.

4.8. Функції керування по забезпеченню технічної підготовки та розробки конструкторської документації на вироби, що випус­каються, капітальний та середній ремонт обладнання та транспор­тних засобів, виготовлення технологічної оснастки та нестандарт­ного обладнання, матеріально-технічне забезпечення основної виробничої діяльності, укладання угод з замовниками продукції, що випускається, встановлення цін на продукцію, претензійно-по­зовну роботу, розробку стандартів об'єднання, фінансування капі­тальних вкладень і капітального будівництва здійснюються об'єд­нанням або за рішенням ради об'єднання його виробничими оди­ницями.

СТАТТЯ 5

^ РАДА ОБ'ЄДНАННЯ

5.1. З метою поєднання інтересів виробничих одиниць з інте­ресами об'єднання, а також підвищення відповідальності керівни­ків виробничих одиниць за результати господарської діяльності об'єднання в цілому, створюється рада об'єднання.

До складу ради входять генеральний директор об'єднання, його заступники, головний бухгалтер, начальник планово-економіч­ного (планово-виробничого) відділу, директора виробничих оди­ниць, а також представники громадських організацій — голова об­ласної організації УТОС, де розташоване об'єднання, голови пра­влінь первинних організацій УТОС всіх виробничих одиниць об'єд­нання та голова об'єднаного профкому.

Головою ради є генеральний директор об'єднання. .

5:2. Члени ради об'єднання, які обрані до її складу від тру­дових колективів, на період своїх повноважень не можуть бути звільнені чи понижені в посаді, в заробітку або переведені на нижчеоплачувану роботу без згоди зборів (конференції) членів первинної організації УТОС, які їх обрали.

При переобранні голови обласного правління або голів прав­лінь первинних організацій УТОС та об'єднанного профкому до складу ради об'єднання входять новообрані представники трудо­вого корективу.

5.3. Рада об'єднання, розглядає:

— проект перспективних і поточних планів розвитку об'єднан­ня та його виробничих одиниць;

— Звіти Про виробничо-господарську діяльність об'єднання та його виробничих одиниць;

— питання укладання та виконання господарських угод;

— питання внутрішньогосподарських відносин, наслідки пору­шення виробничими одиницями своїх зобов'язань, порядок вирі­шення внутрішньогосподарських суперечок;

— питання соціального розвитку колективів об'єднання та його виробничих одиниць;

— визначає порядок розподілу чистого прибутку об'єднання та виробничих одиниць;

приймає рішення щодо основних питань зовнішньоекономіч­ної діяльності об'єднання;

— приймає рішення про випуск цінних паперів об'єднання, а також придбання цінних паперів інших підприємств та організацій;

— розглядає конфліктні ситуації, що виникають між адміні­страцією та трудовими колективами та вживає заходи для їх чи-рішення;

— вирішує Інші питання, передбачені цим Статутом.

Рада об'єднання вирішує питання, які належать до -її компе­тенції, на засіданнях об'єднання. Втручання ради в оперативно-розпорядчу діяльність адміністрації об'єднання не допускається.

5 4 Рішення ради об'єднання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж 50 відсотків членів ради, які брали участь в засіданні

При рівній кількості голосів вирішальним вважається голос голови ради

5.5. Засідання ради вважається правомочним, якщо в ньому взяло участь не менш ніж 50 відсотків членів ради.

5 6 Рішення ради об'єднання втілюються в життя, як прави­ло, наказами генерального директора об'єднання.

СТАТТЯ 6

^ МАЙНО ОБ'ЄДНАННЯ

61. Майно об'єднання складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в зве­деному балансі.

6.2 Майно об'єднання у відповідності з законодавчими акта­ми України та відомчими нормативними актами УТОС належить йому на правах господарського ведення.

6.3. Джерелами формування майна об'єднання є:

— грошові та матеріальні внески засновника;

— прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також іншої фінансово-господарської та комерційної діяльно­сті;

— прибутки від цінних паперів;

— кредити банків та Інших кредиторів;

— капітальні вкладення та дотації ЦП УТОС;

— безоплатні або благодійні внески, пожертви організацій, підприємств, громадян;

— будь які інші джерела, незаборонені законодавчими акта­ми України та відомчими нормативними актами УТОС.

6.4. Так як об'єднання не є власником майна, яке ЦП УТОС, як власник, передає йому у господарське управління об'єднання не має права бел дозволу ЦП УТОС передавати під заставу осно­вні фонди і на основні фонди не можуть накладатися стягнення.

6.5. Об'єднання має право купувати будівлі, споруди, автомо­білі, самохідні механізми, транспортні засоби, верстати, різне уста­ткування, вузли і агрегати, та Інші матеріальні цінності, а передава­ти, обмінювати або реалізовувати їх підприємствам Товариства, ін­шим підприємствам, організаціям і фізичним особам лише за по­годженням з ЦП.

Об'єднання має право на взаємовигідних умовах шляхом ук­ладання господарських угод надавати іншим організаціям в тим­часове користування об'єкт непромислової сфери (будинки куль­тури, клуби, бази відпочинку та спортивні споруди).

6.6. Статутний фонд об'єднання на момент затвердження Ста­туту становить за балансом _________________.

СТАТТЯ 7

^ ПРИБУТКИ ТА ФОНДИ ОБ'ЄДНАННЯ

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових резу­льтатів господарської діяльності об'єднання є прибуток.

7.2. Прибуток об'єднання складається із суми загальних при­бутків головного підприємства і всіх виробничих одиниць.

Після внесення відрахувань у бюджет Товариства виробнича одиниця розпоряджається залишком прибутку самостійно і за гну­чкими нормативами спрямовує його у фонди економічного стимулювання та спеціальні фонди, а також для поповнення обігових коштів.

За рішенням ради об'єднання і виробничих одиниць в об'єд­нанні можуть створюватися єдині фонди. При створенні єдиних фондів кошти фонду матеріального заохочення виділяються ви­робничим одиницям % однаковому розмірі на кожного працівника.

7.3. Виходячи із загального прибутку об'єднання централізо­вано за встановленим нормативом проводить відрахунки в бюд­жет Товариства для створення централізованих фондів та резерви» на фінансування житлового, в тому числі на пайових засадах та промислового будівництва в системі, надання позичок підприєм­ствам УТОС та створення резервного фонду стабілізації, на утри­мання відомчих здравниць, відомчих друкованих видань, Респуб­ліканського методичного центру з реабілітації сліпих з музеєм УТОС, капели бандуристів, Центральної республіканської бібліоте­ки ім. М. Осдровського, Республіканських курсів підвищення ква­ліфікації працівників УТОС, територіальних первинних та обласних організацій УТОС, а також апарата президії ЦП УТОС.

7.4. Об'єднання створює та використовує фонди: амортиза­ційний, матеріального заохочення, соціального розвитку, розвитку виробництва, науки і техніки, оздоровлення та покращання побуту, культспортзаходів, резервний та Інші.

7.5. Прибутки, отримані об'єднанням в результаті заходів, вжитих з метою залучення додаткових коштів за рахунок благо­дійні, комерційної та іншої діяльності, залишаються в повному обсязі в об'єднанні та використовуються у відповідності з рішен­нями ради об'єднання для поповнення фондів об'єднання, в тому числі спеціальних.

7.6. Вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, пе­редбачених законодавством України.

СТАТТЯ 8

^ ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

8.1.. Джерелом формування фінансових ресурсів об'єднання < прибуток, амортизаційні відрахунки, кошти, отримані від прода­жу цінних паперів, а також інші надходження.

8.2. Об'єднання користується кредитом. Центрального прав­ління УТОС або кредитом банку на комерційних договірних умо­вах.

8.3. Об'єднання має право відкривати розрахунковий та ін­ші рахунки в будь-якому одному банку України для зберігання Коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касо­вих операцій.

8.4. Розрахунки об'єднання по своїх зобов'язаннях з іншими підприємствами проводяться, як правило, в безготівковому поряд­ку через банківські установи. Розрахунки готівкою з підприємст­вами та громадянами здійснюються за правилами які затверджу­ються Національним банком України.

8.5. Об'єднання несе повну відповідальність за дотримання кредитних зобов'язань та розрахункової дисципліни.

СТАТТЯ 9

^ ПЛАНУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ'ЄДНАННЯ

9.1. Об'єднання самостійно планує свою діяльність та визна­чає, перспективи розвитку, виходячи з потреб працевлаштування Інвалідів по зору в конкретному регіоні, попиту на продукцію, яка виробляється, та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку об'єднання і Товариства в цілому, підвищення особистих доходів працівників.

9.2. Основу планів складають господарські договори, укла­дені з споживачем (покупцем) продукції та постачальниками мате­ріально-технічних ресурсів, а також завдання щодо поставок ви­робів по внутрішньосистемній кооперації та тифловиробів, які за­тверджуються рішенням президії ЦП УТОС.

9.3. Об'єднання виконує роботи та поставки для потреб дер­жави на договірній основі.

9.4. Об'єднання при підготовці планів узгоджує з відповідни­ми владними структурами заходи, які можуть викликати екологіч­ні, соціальні та інші наслідки, що зачіпають інтереси населення території.

9.5. Відносини об'єднання з іншими підприємствами, організа­ціями та громадянами у всіх сферах господарської діяльності ґрунтуються на договірних умовах.

Об'єднання вільне у виборі об'єкту договору, визначенні зо­бов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин що не суперечать законодавству України та відомчим норматив­ним актам УТОС.

9.6. Об'єднання, вивчаючи кон'юнктуру ринку, можливості потенційних партнерів, організує матеріально-технічне забезпечен­ня власного виробництва та капітального будівництва шляхом при­дбання ресурсів на ринку товарів та послуг.

9.7. Придбання ресурсів на ринку товарів та послуг здійсню­ється об'єднанням безпосередньо у виробників, приватних осіб, через оптову торгівлю, в тому числі на ярмарках, на аукціонах, на біржах, в організаціях матеріально-технічного постачання, ін­ших посередницьких організаціях з фондів, що виділяє ЦП УТОС,

9.8. Об'єднання реалізує свою продукцію, послуги та відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно на договірних умовах.

9.7. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну та­ємницю об'єднання, порядок їх захисту визначаються генеральним директором об'єднання. Відомості, які не становлять комерційної таємниці, визначаються чинним законодавством України.

СТАТТЯ 10

^ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Об'єднання здійснює оперативний та бухгалтерський об­лік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність за пра­вилами що встановлені на Україні. Правила відомчої звітності встановлює ЦП УТОС.

10.2. Фінансовий рік об'єднання співпадає з календарним роком.

10.3. Щоквартально складається звіт, в якому фіксується економічне становище об'єднання з відображенням валютних кош­тів, отриманих в результаті зовнішньоекономічної діяльності об'є­днання.

10.4. В кінці року складається річний звіт (баланс) об'єднання з відображенням у повному обсязі всієї його економічної і фінан­сової діяльності, в тому числі по виробничим одиницям.

10.5. Щоквартальні та річний бухгалтерські звіти подаються об'єднанням, у відповідні органи в строки, ними встановлені.

10.6. За викривленням державної і відомчої звітності посадо­ві особи об'єднання несуть дисциплінарну або матеріальну відпо­відальність.

СТАТТЯ 11

^ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Об'єднання має право самостійно здійснювати зовніш­ньоекономічну діяльність у відповідності з законодавством Ук­раїни.

11.2. З валютних коштів, що залишилися після сплати держав­ного мита, платежів та податків, об'єднання за встановленим нор­мативом від прибутку перераховує в бюджет Товариства валютні кошти, які рекомендацією ради директорів підприємств УТОС, рішеннями президії ЦП УТОС спрямовується на технічне переос­нащення об'єднань, підприємств та організацій Товариства, на при­дбання тифлотехнічних засобів.

Решта валютних коштів залишається в розпорядженні об'єд­нання та використовується ним головним чином на технічне пере­оснащення та придбання тифлотехнічних засобів.

СТАТТЯ 12

^ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОБ'ЄДНАННЯ
З ЦЕНТРАЛЬНИМ ПРАВЛІННЯМ УТОС

12.1. Об'єднання будує свої взаємовідносини з Центральним правлінням УТОС у відповідності з законами України «Про об'єд­нання громадян», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», іншими державними нормативними актами України, а та­кож Статутом УТОС, Положенням про ЦП УТОС, цим Статутом та іншими відомчими нормативними актами Товариства.

12.2. Центральне правління УТОС гарантує дотримання прав і законних інтересів об'єднання.

Об'єднання, при здійсненні господарської та іншої діяльно­сті, має право за власною ініціативою приймати будь-які рішення, що не суперечать чинному законодавству, Статуту УТОС та відом­чим нормативним актам Товариства.

У випадку прийняття об'єднанням рішень, що суперечать чин­ному законодавству, Статуту УТОС або відомчим нормативним ак­там, таке рішення повинно скасовуватися об'єднанням, а в разі відмови — скасовуються Центральним правлінням УТОС.

12.3. Голова Центрального правління УТОС, його заступники у відповідності зі своєю компетенцією можуть давати керівникам об'єднання вказівки, обов'язкові для виконання. Прийняті ними рішення, які суперечать законодавству, об'єднання може оскар­жити в президію Центрального правління УТОС.

СТАТТЯ 13
^ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ'ЄДНАННЯ

13.1. Планова комплексна ревізія фінансово-господарської ді­яльності об'єднання проводиться Центральним правлінням УТОС не рідше одного разу на 2 роки.

13.2. Перевірка виробничої і фінансово-господарської діяль­ності своїх виробничих одиниць проводиться об'єднанням.

СТАТТЯ 14
^ ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАННЯ

14.1. Реорганізація (злиття, приєднання, роз'єднання, виділен­ня, перетворення) та припинення діяльності об'єднання проводи­ться за рішенням президії ЦП УТОС.

Діяльність об'єднання може бути припинена, якщо зникла необхідність в його подальшій роботі і воно не може бути реорга­нізоване.

14.2. При реорганізації та ліквідації об'єднання звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів у від­повідальності з чинним законодавством.

14.3. Ліквідація об'єднання здійснюється ліквідаційною комі­сією, яка створюється президією ЦП УТОС.

14.4. Претензії кредиторів до об'єднання, що ліквідується, за­довольняються відповідно до чинного законодавства України.

14.5. Об'єднання втрачає права юридичної особи та вважа­ється реорганізованим або таким, що припинило своє існування, з моменту виключення його з реєстру державної реєстрації.

Схожі:

Статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут
Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення...
Статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconТиповий статут

Статут iconТиповий статут

Статут iconСтатут акціонерного товариства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка