Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності
Скачати 128.47 Kb.
НазваПоложення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності
Дата конвертації25.03.2013
Розмір128.47 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Додаток до

Рішення Луганської міської ради

Від_________________ № ______

Положення

про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

1. Загальні положення
1. Це положення, розроблене відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії

з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 та регламентує діяльність адміністраторів, які здійснюють видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та взаємодіють з місцевими дозвільними органами і територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) щодо видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру.
2. Адміністратор - посадова особа Луганської міської ради, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.
3. Адміністратори діють в межах наявного штатного розпису управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради шляхом покладання Луганським міським головою на певних посадових осіб управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради (далі по тексту - управління) повноважень адміністратора.
4. При виборі суб'єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру, безпосередньо за зверненням до адміністратора останній взаємодіє з представниками місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання.
5. Адміністратор та представники місцевих дозвільних органів у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями Луганського міського голови, наказами начальника управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради, прийнятими в межах їх повноважень.
^ 2. Визначення термінів
6. Основні терміни, які використовуються у цьому положенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
7. Інші терміни вживаються у нижченаведеному значенні:
Заявник - суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа, які звертаються до адміністратора (або дозвільного органу) щодо отримання документів дозвільного характеру, інформації та консультації.
^ Представники дозвільних органів - посадові особи відповідних місцевих дозвільних органів, уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
^ Суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець.
^ Центр з видачі документів дозвільного характеру (далі - дозвільний центр) - приміщення, визначене виконавчим комітетом Луганської міської ради, у якому працюють представники місцевих дозвільних органів та адміністратори, що забезпечують взаємодію цих представників місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.
^ 3. Основні завдання адміністратора
Основними завданнями адміністратора є:
8. Надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.
9. Прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.
10. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу.
11. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
12. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.
^ 4. Функціональні обов'язки адміністратора щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності
Адміністратор відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
13. Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру, зокрема щодо:
- переліку документів, необхідних для отримання певного документа дозвільного характеру;
- строку дії відповідного документа дозвільного характеру або необмеженості строку його дії;
- розміру плати або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;
- строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;
- вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;


  • органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.


14. Видає бланк заяви та необхідні бланки документів, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника до дозвільного центру щодо отримання документа дозвільного характеру.
15. Приймає від суб'єктів господарювання заяву про видачу документа дозвільного характеру та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.
Заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора.
Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, проводиться адміністратором у журналі

обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору за формою згідно додатку до цього Положення.


16. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.
17. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком.
18. У разі подання суб'єктом господарювання повідомлення (декларації) про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру) адміністратор у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку передає відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомлення (декларації), залишивши собі його копію.
19. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
20. Забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.
21. Адміністратор дотримується порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, установленого статтею 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
22. Видає суб'єкту господарювання документ дозвільного характеру.
23. Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.
24. Контролює додержання посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
25. Готує пропозиції щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та подає їх відповідній особі або органу.
^ 5. Організація роботи
26. Кількість адміністраторів визначається рішенням Луганської міської ради.
27. Матеріально-технічне забезпечення роботи адміністратора здійснюють Луганська міська рада, її виконавчий комітет та управління .
28. Управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради управління Луганської міської ради з питань регулювання земельних відносин, управління архітектури та містобудування Луганської міської ради, управління комунальним майном Луганської міської ради, управління економіки Луганської міської ради та інші виконавчі органи Луганської міської ради, які надають дозвільні документи в межах наданих повноважень, забезпечують адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення).
Адміністратор має право вимагати від дозвільних органів розміщення на стендах інформації, необхідної для провадження господарської діяльності.
29. Методичне забезпечення діяльності адміністраторів здійснює територіальний орган спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності


^ 6. Порядок взаємодії
30. При зверненні суб'єкта господарювання до адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру останній здійснює роботу, пов'язану з прийманням необхідних документів для одержання документів дозвільного характеру, забезпечує взаємодію та документообіг між представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі, а також видає документи дозвільного характеру.
31. Проходження дозвільної процедури передбачає обов'язкову послідовність робіт з документами заявника всіма учасниками дозвільного центру, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком.
32. Адміністратор приймає комплект документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства, та передає документи для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком.
33. Протягом установленого законодавством терміну представник відповідного місцевого дозвільного органу забезпечує здійснення відповідної дозвільної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, виконання інших робіт) та передає, в межах указаного терміну, документи адміністратору.
34. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру.
35. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.
36. Адміністратор, уповноважений приймати комплект документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру від кількох місцевих дозвільних органів, є відповідальним за видачу кінцевого комплекту документів, які оформлюються посадовими особами дозвільних органів.
Якщо відповідно до законодавства копії документів не потребують нотаріального або іншого засвідчення, виготовлення копій з оригіналів документів у необхідній кількості забезпечує заявник або адміністратор, що приймає комплект документів, засвідчуючи їх своїм підписом та печаткою управління.
37. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовне погодження кількох дозвільних органів (наприклад, при погодженні місця розташування земельної ділянки та об'єкта будівництва, видачі дозволу на розробку проекту будівництва та складанні проекту відведення земельної ділянки тощо), адміністратор забезпечує проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх окремих етапів без участі суб'єктів господарювання.
У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється при поданні документів для розгляду.
38. У випадках, передбачених пунктом 38 Положення, передача адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру або документа про відмову у видачі/погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові видачі, погодження) може фіксуватися у відповідному бланку погодження дозвільної процедури з проставленням у ньому дати і підпису адміністратора, скріпленого печаткою управління та посадової особи місцевого дозвільного органу, скріпленою печаткою цього органу.

Форма бланка погодження затверджується рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради.

Для забезпечення взаємодії адміністратора та місцевих дозвільних органів за рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради можливе застосування інших способів документообігу між учасниками дозвільного центру.
39. У разі потреби проведення обстеження об'єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках, передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.
Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.
40. Однією з форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів при розгляді заяв та попередньому погодженні отримання певного документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та адміністратора, які скликаються управлінням та діють у статусі комісії (далі по тексту - комісія).
Уповноважені представники місцевих дозвільних органів повинні бути присутніми на вказаних вище спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об'єктів.
При проведенні засідання комісії, особою призначеною комісією ведеться протокол засідання комісії, який є офіційним документом, що підтверджує обговорення і здійснення висновків. У ході роботи спільного засідання, приймається колегіальне рішення, яке заноситься до протоколу. Вказаний протокол підписують посадова особа, яка вела протокол та всі представники місцевих дозвільних органів та адміністратори, що були присутні на засіданні комісії.
Заявник на бажання може бути присутній на засіданні комісії у разі, якщо на засіданні розглядаються його заява, запит.
Адміністратор забезпечує організацію роботи засідань комісій та повідомляє заявника про дату та час їх проведень.
41. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати, тощо) адміністратор інформує про це начальника управління, а начальник управління інформує територіальний орган спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Територіальний орган спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в разі отримання такого повідомлення вживає відповідних заходів, передбачених законодавством.
7. Відповідальність
42. Посадові особи дозвільних органів та адміністратор за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть дисциплінарну та/або адміністративну відповідальність у порядку, установленому законом.
43. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені в суді у порядку, установленому законом.
44. Шкода, заподіяна адміністраторами та посадовими особами дозвільного органу фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, установленому законом.
^ 8. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи
45. Дозвільні органи (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування) зобов'язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб'єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності (у тому числі шляхом створення та функціонування офіційних сторінок у мережі Інтернет).
 Додаток

До Положення про адміністратора та порядкок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та Представництвом державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Луганській області з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності 

Журнал

обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору


Реєстраційний номер 


Дата прийняття заяви та документів до неї 


Документ дозвільного характеру 


Орган, що видає документ дозвільного характеру 


Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця (або уповноважена ним особа), підпис та дата 


Прізвище та ініціали адміністратора, що прийняв заяву та документи до неї; його підпис 


Відмітка про видачу документа дозвільного характеру, підпис заявника та дата отримання документа дозвільного характеру 


Відмітка про відмову у видачі документа дозвільного характеру (номер та дата рішення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру), підпис заявника та дата


Примітка

Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється печаткою управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради.

Схожі:

Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\Аналіз регуляторного впливу проекту рішення луганської міської ради
Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання...
Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\Самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом...
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так І для некомерційної господарської діяльності
Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\Проект змін до кодексу законів про працю України Глава ХІХ. Відповідальність...
Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною...
Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\Форми звітності №1-па "Інформація про кількість працевлаштованих...
Адають послуги з посередництва у працевлаштуванні  (далі інформація) заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги...
Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\Розділ I основні засади господарської діяльності
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\Законукра ї н и
Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого...
Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\Квартальний план здійснення планових заходів державного ветеринарно...
Найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,...
Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\Виробництво продукції аквакультури
Юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури...
Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\До Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій...

Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб\2. Закон грошового обігу. Кількість грошей, необхідних для обігу
Змінюючи форму вартості ( Товар Гроші Товар), гроші перебувають не тільки у постійному русі між трьома суб'єктами: фізичними особами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка