Статут
Скачати 307.09 Kb.
НазваСтатут
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2013
Розмір307.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3

Затверджено розпорядженням голови Тернопільської районної ради за № _____________ від “____”_________200__ р.

________________В.С.Дідух
СТАТУТ


комунального закладу

Великогаївської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

­­­­­­­­­­­­­­­­­Тернопільської районної ради

Тернопільської області
(нова редакція)

ПОГОДЖЕНО

Відділом освіти Тернопільської

районної державної Прийнятий

адміністрації загальними зборами

“__”_________________200_ р. Великогаївської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Тернопільської районної ради

Начальник відділу освіти Тернопільської області

Протокол №________­­__


__________А. З. Івасюк
“__”________________р.

^ I.Загальні положення
1.Великогаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (далі – навчальний заклад ) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також власним статутом.

2.Засновником навчального закладу є Тернопільська районна рада, а уповноваженим ним органом є відділ освіти райдержадміністрації.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон його обслуговування.

Майно є спільною власністю територіальних громад Тернопільського району. Управління майном здійснює Фонд комунального майна у Тернопільському районі.

3.Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство та ін.

4.Основним завданням навчального закладу є:

 • виховання громадянина України;

 • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

5.Діяльність навчального закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для певної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

6 Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року школа має статус середнього загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів.

7. Великогаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою.

8. Навчальний заклад діє на підставі статуту, який розробляється ним та його засновником на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Статут затверджується власником, відділом освіти та реєструється місцевим органом виконавчої влади.

Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним статутом.

10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими законодавчими актами України;

 • дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

11.У навчальному закладі визначена державною українська мова навчання.

12.Місцезнаходження навчального закладу : с. Великі Гаї, вул. Галицька 44а

13. Навчальний заклад має право:

 • користуватися пільгами, що передбачені державою;

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

 • визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

 • визначати контингент учнів;

 • спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних підрозділів;

 • спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

 • встановлювати форму для учнів;

 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

14. Навчальний заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально-виховних об’єднань з дошкільними, позашкільними та навчально-виховними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб громадян.

15.Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником, місцевим органом державного управління і здійснюється медичною сестрою, районною поліклінікою.

Медичний персонал разом з адміністрацією відповідає за здоров’я учнів, проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режим і якість харчування.

16.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами та угодами що укладені між ними.
ІІ. Організація навчально-виховного процесу.
17.Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки.

Навчальний план закладу затверджується відділом освіти.

У вигляді додатків до нього додаються:

 • розклад уроків;

 • щоденний, тижневий та річний план роботи навчального закладу.

У річному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

18.Відповідно до навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

19.У навчальному закладі варіантність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:

 • державний – визначається Міністерством освіти і науки;

 • шкільний – визначається навчально-виховним закладом з урахуванням інтересів і побажань учнів і їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

20. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання.

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, для навчання в класах із заочною формою навчання, прискореного закінчення навчального закладу, складання екзаменів екстерном.

Індивідуальне навчання та екстернат у навчальному закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

21.Мережа класів у навчальному закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

Кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.

Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

22.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти віком з шести років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження медичними працівниками Тернопільської районної лікарні, за критеріями, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід учня до іншого закладу(із зазначенням причин); довідка, що підтверджує зарахування учня до іншого навчального закладу; учнівський квиток).

У разі коли учень протягом поточного навчального року вибуває з населеного пункту, у навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття.

23.За бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу у школі можуть створюватись групи продовженого дня для початкових класів.

Кількість учнів у групах продовженого дня визначається Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Навчальний заклад може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання, пришкільні інтернати з частковим або повним утриманням учнів за рахунок власника.

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

24. Навчальний заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодженням з Мінфіном України.

25.Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 190 робочих днів.

26.Структура навчального року за півріччями, семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюються навчальним закладом в межах часу, передбаченого навчальним планом та за погодженням з відділом освіти.

Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України).

27.Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

28.Тривалість уроків у навчальному закладі становить у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих (дванадцятих) класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою та державної санітарно–епідеміологічної служби.

29.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

30.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі уроків.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, інші позакласні заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей та обдарувань.

31.Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначається вчителем. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

32.У навчальному закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою, заохочувальною та діагностично - корегуючою.

33.У навчальному закладі встановлюється така система оцінювання знань учнів : у першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах використовується 12-бальна шкала оцінювання знань учнів.

34.Підсумкове оцінювання здійснюється наприкінці семестру та навчального року. Підсумкова оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання. А за рік – за результатами семестрових оцінок.

Річні, підсумкові та семестрові оцінки доводяться до відома учня та оголошуються перед класом. У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з річною, підсумковою, семестровою оцінкою йому надається право оскаржити її до ради навчального закладу у місячний термін і скласти екзамен (атестацію) з відповідного предмета.

35.Оцінки з поведінки у навчальному закладі : зразкова, добра, задовільна, незадовільна. У документі про освіту (свідоцтві, атестаті) оцінка з поведінки не виставляється.

36.Навчання у випускних 9 і 11 (12) класах навчальному закладі завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуску учнів навчального закладу встановлюється Міністерством освіти і науки.

У початковій школі, в 5-9 та 11(12) класах за рішенням педагогічної ради навчального закладу проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, екзамени, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).

За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).

37.Випускники 9-х класів одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, випускники 11 (12)-х класів одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Зразок даного документу затверджується Кабінетом Міністрів України.

38.В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та МОЗ.

39.За відмінні успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники навчального закладу – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За особливі успіхи у навчанні “ або срібною “За успіхи у навчанні”.

Порядок відзначення учнів встановлюється Міністерством освіти і науки України.

40.Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходиться навчальний заклад, відповідним місцевим органом управління освіти.

  1   2   3

Схожі:

Статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут
Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення...
Статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconТиповий статут

Статут iconТиповий статут

Статут iconСтатут акціонерного товариства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка