Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”
Скачати 297.91 Kb.
НазваЗаконів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір297.91 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3
СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ № 18


СЗШ № 18


Стрімкі зміни політичної, економічної, соціальної та культурної сфер людської діяльності ставлять на порядок денний питання щодо зміни підходів, методів, стилів виробничих відносин і поступового перетворення жорсткого субординаційного управління сучасними організаціями на мобільне, гнучке управління. Це, у свою чергу, вимагає суттєвої перебудови системи державного управління освітою.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. (2002 р.) спрямовує на пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління освітою, які мають утверджуватися як державно-громадські та орієнтувати освітні процеси на постійний розвиток. При цьому важливо передбачити органічне поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням, що розширюватиме управлінські можливості громадської думки.

Тому проблема державно-громадського управління освітою в умовах соціально-економічних перетворень у країні виходить за межі галузевого, суто освітянського питання й набуває загальнодержавного значення.

Стратегічні цілі, завдання, пріоритетні напрями й основні шляхи радикальних перетворень в управлінні системою освіти середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18 м.Сєвєродонецька визначені та реалізовуються на підставі

 • Конституції України,

 • законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,

 • Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”),

 • Указу Президента України “Про національну програму “Діти України”,

 • Національної доктрини розвитку освіти України у XXI ст.

та інших нормативно-правових актів.

Стратегія реформування сучасної освітньої системи України характеризується поступовим переходом від державної до державно-громадської форми управління. Такий перехід обумовлений вимогами ринкової економічної системи, що розбудовується в нашій країні, та відповідними державними документами, які спрямовують розвиток управління освітнім сектором на поширення горизонтальних зв’язків шляхом залучення до прийняття управлінських рішень громадськості через створення відповідних рад, комітетів, комісій тощо.

Предметом державно-громадського управління освітою є взаємоузгодження та спрямування дій різних за природою і напрямом сил на розвиток освітньої системи.

Завданнями державно-громадського управління є:

 • реалізація законодавчо визначених прав педагогів, учнів, їхніх батьків на участь в управлінні закладами та установами освіти;

 • демократизація державного управління освітою;

 • задоволення потреб та інтересів учасників освітнього процесу;

 • розвиток єднальних механізмів з вирішення спільних завдань.

Зміст державно-громадського управління формується діяльністю його суб’єктів на таких напрямах:

 • забезпечення функціонування освітньої сфери: участь у підготовці, прийнятті та реалізації нормативно-правової бази;

 • взаємодія державних органів і громадських об’єднань та організацій, що сприяють гармонізації, гуманізації та громадянсько-правовому закріпленню різноманітних організаційних та організаційно-правових форм взаємодії учасників освітнього процесу;

 • залучення в освіту сил і засобів юридичних та фізичних осіб;

 • розвиток системи освіти;

 • розробка й реалізація відповідних програм, у тому числі спрямованих на її модернізацію;

 • удосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності; підготовка, прийняття й уведення в дію нормативних документів з питань стимулювання діяльності закладів та установ освіти.

Дослідження розвитку та запровадження державно-громадського управління освітою дало змогу розробити модель державно-громадського управління середньою загальноосвітньою школою № 18.
^ Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 м.Сєвєродонецька являє собою керовану підсистему.


Керівництво навчально-виховною роботою школи

Керівництво роботою школи здійснюють директор, його заступники з навчальної та виховної роботи, помічник директора з господарської частини, їхні права та обов'язки визначені Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. У СЗШ № 18 директор та його заступники є адміністративною радою закладу

^ Директор середньої загальноосвітньої школи № 18 - Фоменко Наталія Андріївна, відмінник освіти України, виконує такі обов'язки:

— забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчально-виховного закладу;

— розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує за погодженням з радою навчально-виховного закладу кошторис та забезпечує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;

— видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

— організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

— за погодженням з радою навчально-виховного закладу призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників, помічника з господарської частини;

— за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчально-виховного закладу;

— створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та використання ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

— несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), місцевими органами державної виконавчої влади.

^ Заступники директора з навчально-виховної роботи Третьякова Валентина Іванівна та Миронова Ганна Анатоліївна

 • організовують та контролюють процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і поведінку;

 • перевіряють виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів; здійснюють керівництво методичною роботою з учителями школи;

 • організовують позакласну виховну роботу і дозвілля учнів школи, надають необхідну допомогу класним керівникам, вихователям та іншим працівникам школи, що залучаються до проведення виховної роботи з учнями, підтримують зв'язки з позашкільними установами, громадськими організаціями і державними органами, причетними до виховання молоді.

Заступник директора з господарської частини Гуляєва Оксана Володимирівна

 • відповідає за збереження шкільних будов і майна,

 • матеріальне забезпечення навчального процесу,

 • санітарний стан школи,

 • протипожежну безпеку,

 • правильну організацію роботи обслуговуючого персоналу.

Організаторська діяльність директора школи містить такі необхідні дії, як координація зусиль усіх виконавців, оцінка ходу і результатів їх роботи. Все це сприяє підвищенню особистої відповідальності кожного члена педагогічного колективу за виконання прийнятих планів, досягнення мети школи.
^ Структурним компонентом у СЗШ № 18 є громадські структурні підрозділи: учнівське самоврядування, педагогічні об’єднання за інтересами, у тому числі професійна спілка, батьківський комітет закладу, батьківські комітети класів.

^ До цілей органів громадського самоврядування школи відносимо реалізацію освітніх потреб і інтересів учнів, їхніх батьків і педагогів.

Змістом шкільного самоврядування є:

 • законотворча діяльність (розробка, прийняття і реалізація "законів" і локальних актів, що регламентують роботу школи);

 • удосконалення освітнього процесу (виявлення резервів поліпшення роботи школи, вироблення пропозицій з їх реалізації, прийняття і використання механізмів стимулювання суспільної діяльності шкільних працівників, учнів і їхніх батьків) і ін.;

 • залучення в допомогу школі сил і засобів юридичних і фізичних осіб;

 • гармонізація і гуманізація взаємин учасників освітнього процесу;

 • представництво і захист інтересів школи;

 • соуправлінська діяльність, виявлення й обмін думками учасників освітнього процесу, організація їхньої участі у виробленні і прийнятті управлінських рішень.


До методів управлінської діяльності органів громадського самоврядування в школі відносимо:

 • суспільне доручення,

 • суспільну думку,

 • прохання,

 • пропозицію,

 • самозвіт,

 • позитивне

 • стимулювання,

 • авансована довіра,

 • особистий приклад,

 • педагогічний інструментарій конкретної справи,

 • суспільне заохочення,

 • експертизу проектів шкільних «законів» і локальних нормативних актів, ін.


До складу найважливіших організаційних форм управлінської діяльності СЗШ № 18 входять: рада школи,

педагогічна рада,

нарада при директорі, оперативні наради,

методичні семінари, засідання комісій,

засідання учнівських органів самоврядування та інші .

Демократизація внутрішкільного управління навчально-виховним процесом передбачає активну участь учителів, батьків та учнів у здійсненні всіх необхідних заходів для підвищення якості навчання й виховання учнівської молоді відповідно до вимог держави і суспільства. Гарантом такого забезпечення їх участі у вирішенні важливих питань життєдіяльності учнівського і педагогічного колективів є громадський орган — рада школи. До її складу входять педагоги, батьки та учні. Збирається вона 4— 5 разів на рік для вирішення важливих шкільних проблем.

Рада школи як виконавчий орган громадського управління

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

 • затверджує річний план, режим роботи школи;

 • підтримує громадські ініціативи щодо навчання та виховання учнів, творчі пошуки та експериментальну роботу педагогів;

 • визначає шляхи співпраці з науково-дослідними установами, виробничими та кооперативними організаціями, добровільними товариствами, творчими спілками, іншими державними та громадськими інститутами;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення педагогічних та інших працівників школи, учнів, батьків;

 • погоджує зміст, форми педагогічної освіти батьків і створює для неї разом з директором та громадськими організаціями відповідні умови.Рада школи № 18 приймає рішення з питань, що віднесені до її компетенції нормативно-правовими актами України, ООУ, органів місцевого самоврядування, Статутом СЗШ № 18, Положенням про Раду СЗШ № 18, іншими локальними нормативними актами закладу.

Діяльність Ради спрямована на досягнення мети і вирішення задач.

Мета, завдання і принципи діяльності ради СЗШ № 18.

Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.


Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування виховного середовища;

 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.


Разом з батьками рада школи забезпечує соціальний захист учнів при розгляді питань, що стосуються їх інтересів у державних і громадських органах.

У присутності батьків розглядає подання педагогічної ради про виключення учня зі школи і приймає відповідні рішення.

У межах чинного законодавства рада школи вживає необхідних заходів щодо захисту педагогічних працівників, директора школи від необґрунтованого втручання в їхню професійну та службову діяльність та ін.

Спільно з дирекцією вона представляє інтереси школи в державних і громадських органах тощо.

^ Вищим органом громадського самоврядування в середній загальноосвітній школі є загальні збори (конференція) колективу. Делегати конференції обираються від працівників школи, учнів другого-третього ступеня, батьків, представників громадськості (однакова кількість представників від кожної категорії). Загальні збори (конференція) збираються один раз на рік.

^ Збори (конференція)

 • обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 • заслуховують звіт про роботу директора і голови ради школи, дають їм оцінку відкритим або таємним голосуванням;

 • затверджують головні напрями вдосконалення діяльності школи, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

 • приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради школи.

Порядок виборів органів самоврядування і їхня компетенція визначаються Статутом освітнього закладу.

Так, загальні збори трудового колективу розробляють пропозиції для внесення змін у колективний договір, приймають Статут і представляють його на затвердження, обговорюють поводження або окремі вчинки членів колективу і приймають рішення про винесення громадського осуду у випадку винності.

^ Планування роботи школи

Чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи — важлива умова її успішної діяльності. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організованої роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу та інших можливостей і резервів.

У діяльності школи № 18 існує перспективне, річне й поточне планування. В усіх видах планування враховується зовнішня і внутрішня інформація. До зовнішньої належать вказівки державних і відомчих органів щодо завдань сучасної школи, про зміст навчання і виховання підростаючого покоління. Внутрішня інформація містить необхідні відомості про попередню діяльність школи, досягнення, недоліки і труднощі в роботі педагогічного колективу та ін.

Плануючи роботу школи, намагаємося дотримуватися науковості, що передбачає систему науково обґрунтованих завдань, змісту, методів, форм і засобів; реальності й оптимальності заходів, які можна виконати і які б забезпечили рівномірний ритм роботи школи протягом року; соціальної детермінації, що передбачає формування в учнів потрібних суспільству моральних, правових, естетичних та інших якостей.
  1   2   3

Схожі:

Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconЗаконів України «Про освіту»
Виховна робота Федорівському нвк у 2011-2012 навчальному році спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну...
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconЦюрупинська районна державна адміністрація відділ освіти
Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»...
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconПоложення про мережу освітянських бібліотек
Положення розроблено відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну...
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconЗаконів України «Про освіту»
Виховна робота відділу освіти у 2009-2010 навчальному році була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну...
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconНака з
З метою реалізації державної політики в галузі освіти, виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту"...
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconНака з
На виконання Законів України “Про загальну середню освіту” (651-14), “Про дошкільну освіту” (2628-14), “Про позашкільну освіту” (1941-14)...
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconН а к а з
Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про загальну середню освіту"
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconМіністерство освіти І науки україни
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", з метою поліпшення здоров'я...
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconЗаконів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну...
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” iconПро утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих,...
Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про фізичну культуру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка