Закон України «Про освіту»
Скачати 199.13 Kb.
НазваЗакон України «Про освіту»
Дата конвертації26.03.2013
Розмір199.13 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Закон України «Про дошкільну освіту»;

 • Закон України «Про позашкільну освіту»;

 • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр.;

 • Державна програма роботи з обдарованими молоддю на 2007-2010 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016);

 • Національна доктрина розвитку освіти (Затверджено Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002);    

 • Указ Президента України № 1013 від 4 липня 2005 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 • Закон України  “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”;

 • ·Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

 • ·        Закон України "Про охорону дитинства";

 • Указ Президента №927/2010 від 30 вересня 2010р.»Про невідкладні заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»

Розділ I

Нормативно – правові акти
^ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(ВИТЯГ)

від 28 червня 1996 року

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Повна загална середня освіта є обов’язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплантінсть дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.; розвиток дошкільної повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством.

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.
^ ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ОСВІТУ
від 4 червня 1991 року

(Витяг)
Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадан, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні ґрунтується на засадаїх гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.
^ Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту

Завданням законодавства України про освіту є регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, ззагально-культурної підготовки громадян України.

^ Стаття 35. Загальна середня освіта

 1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначенного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

 2. Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватися у різних типах закладів освіти.

 3. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня.


^ ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
від 13 травня 1999 року

(Витяг)
Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

Завданнями загальної середньої освіти є:

виховання громадянина України;

формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

фиконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомового ставлення до обов’язків людини і громадянина;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаєв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).

^ ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ
від 22 червня 2000 року

(Витяг)
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.
Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

^

Стаття 4. Позашкільна освіта


Позашкільна освіта є складовою системи безперервної осві­ти, визначеної Конституцією України, Законом України «Про освіту», цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
^ Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти

Основними завданнями позашкільної освіти є:

виховання громадянина України;

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конститу­ції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття вла­сної гідності, відповідальності перед законом за свої дії:

виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого став­лення до родини та людей похилого віку;

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відпо­відального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточую­чих, навичок безпечної поведінки;

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слу­хачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професій­ному самовизначенні і творчій самореалізації;

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талано­витих вихованців, учнів і слухачів;

вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слуха­чів, підготовка спортивного резерву для збірних команд Украї­ни з різних видів спорту;

організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм;

профілактика бездоглядності, правопорушень;

виховання в учасників навчально-виховного процесу свідо­мого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.


Розділ ІІ
^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стаття 12. Позашкільний навчальний заклад

1. Позашкільний навчальний заклад за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності.

2. Статус державного має позашкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності.

Статус комунального має позашкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.

3. Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, початкових спеціалізованих ми­стецьких навчальних закладів, спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спорти­вних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліо­тек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту.

4. Позашкільні навчальні заклади можуть бути комплексни­ми та профільними.

Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують ро­боту з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнав­чим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідниць­ко-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортив­ним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, со­ціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До комп­лексних позашкільних навчальних закладів належать палаци, бу­динки дітей та юнацтва, центри дитячої та юнацької творчості.

Профільні позашкільні навчальні заклади організовують ро­боту за певним напрямом позашкільної діяльності. До профіль­них позашкільних навчальних закладів належать центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних туристів, на­туралістів, техніків, школи мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази.

5. Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Творчі об'єднання позашкільного навчального закладу кла­сифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень - творчі об'єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань ви­хованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;

основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають стійкі ін­тереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

нищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

^

Розділ ІІІ


ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти

Позашкільна освіта у позашкільних навчальних закладах мо­же здійснюватися за такими напрямами:

- художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слуха­чами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

- туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихо­ванців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етног­рафічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодін­ня практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

- еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихова­нцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середови­ще, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практич­ної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, фор­мування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;

- науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, уч­нями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розши­рення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

- дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню ви­хованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експери­ментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різ­них галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також ство­ренню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, роз­витку і підтримки юних талантів та обдарувань;

- фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, не­обхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змі­стовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного-резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;

- військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень під­готовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, вихо­вання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

- бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиб­лення пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підви­щення їх інформаційної культури, набуття навичок і умінь орі­єнтуватися у зростаючому потоці інформації;

- соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне стано­влення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до акти­вної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

- оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особи­стого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;

- гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдару­вань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволо­діння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

^ Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти

1. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповід­но до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних фор­мах: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, інди­відуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, кон­церт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експеди­ція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі та в інших формах, пере­дбачених статутом позашкільного навчального закладу.

УКАЗ

^ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ДОКТРИНУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ”

(ВИТЯГ)

від 17 квітня 2002 року
НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ОСВІТИ


 1. Загальні положення


Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної, та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.

За роки незалежності на основі Конституції України визначено пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, здійснюється практичне реформування галузі згідно з Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).

Водночас стан справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і держави. Глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток людини, що є головною метою, ключовим показником й основним важелем сучасного прогресу, потребу в радикальній модернізації галузі, ставлять перед державою, суспільством завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти і науки, першочерговість розв’язання їх нагальних проблем.

Актуальним завданням є забезпечення доступності здобуття якісної освіти протягом життя для всіх громадян та подальше утвердження її національного характеру. Мають постійно оновлюватися зміст освіти та організація навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Критичним залишається стан фінансування освіти і науки, недостатнім є рівень оплати праці працівників освіти і науки.

Потребують державної підтримки дошкільна, загальна середня освіта у сільській місцевості, професійно-технічна освіта навчання здібних та обдарованих учнів і студентів, а також дітей з особливостями психічного і фізичного розвитку.

Необхідно істотно зміцнити навчально-матеріальну базу, здійснити комп’ютеризацію навчальних закладів, упровадити інформаційні технології, забезпечити ефективну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, запровадити нові економічні та управлінські механізми розвитку освіти. Усі ці проблеми потребують першочергового розв’язання.

В Україні повинен забезпечуватися прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також мають створюватися умови для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя.

Національна доктрина розвитку освіти (далі – Національна доктрина) визначає систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію й основні напрями розвитку освіти у перший чверті ХХІ століття.
ІІ. Мета і пріоритетні напрями розвитку освіти

Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.


 1. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є:

 • особистісна орієнтація освіти;

 • формування національних і загальнолюдських цінностей;

 • постійне підвищення якостей освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

 • розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;

 • пропаганда здорового способу життя;

 • розширення україномовного освітнього простору;

 • забезпечення освітніх потреб національних меншин;

 • забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;

 • розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у сільській місцевості та професійно-технічної освіти;

 • органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної науки, дистанційної освіти;

 • запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;

 • створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними навчальних закладів;

 • створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення;

 • інтеграція вітчизняної освіти в європейський та світовий освітній простір.
 1. Держава повинна забезпечувати:

 • виховання особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється;

 • збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні;

 • формування культури міжетнічних і міжособистісних відносин;

 • виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури, віросповідання та мови народів світу;

 • формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

 • підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукомістких та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці;

 • створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;

 • підтримку дітей та молоді з особливостями психічного і фізичного розвитку;

 • стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;

 • розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму;

 • етичне, естетичне виховання;

 • екологічну, правову, економічну освіту;

 • наступність і безперервність освіти;

 • інноваційний характер навчально-виховної діяльності;

 • різноманітність типів навчальних закладів, варіативність навчальних програм, індивідуалізацію навчання та виховання;

 • моніторинг освітнього процесу, зростання якості освітніх послуг;

 • створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників відповідно до їх ролі у суспільстві.


У К А З

^ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо державної підтримки

обдарованої молоді
З метою збереження і розвитку творчого потенціалу нації, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення особистості та підтримки обдарованої молоді п о с т а н о в л я ю:

1. Заснувати, починаючи з 2001 року, гранти Президента України для обдарованої молоді.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом першого півріччя 2000 року:

- подати на затвердження Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді і під час розроблення проектів Державного бюджету України на 2001 і наступні роки передбачати виділення коштів на їх фінансування;

- підготувати та подати на затвердження Президентові України цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 — 2005 роки, передбачивши в ній пріоритетні і першочергові заходи щодо розширення соціально-правових гарантій молоді, сприяння у здобутті освіти, залучення до наукової роботи, державного управління;

вирішити питання про створення державного благодійного фонду підтримки обдарованої молоді;

забезпечити щорічне проведення всеукраїнських учнівських і студентських олімпіад, творчих конкурсів, змагань;

вжити заходів до активізації роботи спеціалізованих навчальних закладів для розвитку здібностей і обдаровань дітей та молоді, дитячих закладів культури, спортивних шкіл і секцій, позашкільних навчально-виховних закладів, прискорити розроблення нормативно-правової бази для забезпечення діяльності таких закладів, не допускати їх скорочення та ліквідації;

запровадити систему матеріального та морального заохочення педагогічних працівників, які займаються навчанням і вихованням обдарованої молоді, передбачивши створення для них належних умов праці, побуту, поліпшення житлових умов тощо;

розширити практику створення спеціалізованих теле- і радіопрограм для молоді.

3. Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству охорони здоров’я України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національній раді з питань молодіжної політики при Президентові України:

активізувати наукові дослідження з питань навчання і виховання обдарованих дітей, розробити методики і програми роботи з такими дітьми, розширити мережу експериментальних закладів для їх апробації;

внести в установленому порядку узгоджені пропозиції щодо запровадження в Україні особистих карток учнів і студентів, за якими надаються пільги під час відвідування ними бібліотек, музеїв, театрів, виставок, спортивних заходів тощо.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити регіональні програми з питань роботи з обдарованою молоддю, в яких передбачити:

збільшення видатків місцевих бюджетів на підтримку обдарованої молоді, забезпечення ефективної діяльності спеціалізованих навчальних закладів (гімназій, ліцеїв, колегіумів, шкіл мистецтв, спортивних шкіл тощо), поліпшення умов їх матеріально-технічного, фінансового і науково-методичного забезпечення;

проведення регіональних молодіжних творчих конкурсів, олімпіад, спортивних та інших змагань;

заснування регіональних фондів сприяння і підтримки розвитку творчої особистості, регіональних стипендій для заохочення талановитої учнівської і студентської молоді;

заходи щодо створення належних умов праці, побуту, матеріального та морального заохочення педагогічних працівників, які займаються навчанням і вихованням обдарованої молоді;

надання всебічної підтримки громадським організаціям, творчим спілкам, програми яких спрямовані на роботу з обдарованою молоддю.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 квітня 2000 року

N 612/2000

Схожі:

Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі І нормативно-правові...
Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки вчителя біології
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки вчителя хімії
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки вчителя фізики, інформатики
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconУчителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconЗакон України "Про дошкільну освіту"
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України «Про освіту» iconЗакон України "Про освіту". Закон України «Про професійно-технічну освіту»
Опрацювання нормативно-правових документів щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, програми для професійно-технічних навчальних...
Закон України «Про освіту» iconЗакон иукра ї н и «Про позашкільну освіту» м. Київ 22 червня 2000...
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього...
Закон України «Про освіту» iconЗразок плану самоосвітньої роботи вчителя
Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. Національна доктрина розвитку освіти. Закон 'Про освіту" Закон "Про загальну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка