Чи є в україні землі комунальної власності?
Скачати 155.59 Kb.
НазваЧи є в україні землі комунальної власності?
Дата конвертації26.03.2013
Розмір155.59 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Право > Вопрос
УДК 349.4

ЧИ Є В УКРАЇНІ ЗЕМЛІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ?

Мірошниченко А.М., д.ю.н., завідуючий кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ріпенко А.І., к.ю.н.,заступник начальника відділу правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради
Питання розмежування земель державної та комунальної власності вже тривалий час у доктрині земельного права вважається дуже актуальним. Дослідженню цього питання присвятили свої праці такі науковці, як І.І. Каракаш, П.Ф. Кулинич, А.Г. Мартин, В.В. Носік, А.Д. Юрченко та інші вчені.

За даними Державного агентства земельних ресурсів України1, земель комунальної власності сьогодні в Україні просто немає. На даний час у правовій доктрині переважає думка, за якою землі комунальної власності виникнуть в Україні лише після розмежування земель державної та комунальної власності за складною землевпорядною процедурою, передбаченою Законом України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» (далі – Закон «Про розмежування …»). При цьому за такого підходу самого «кінцевого результату» розмежування сьогодні не можна досягнути навіть теоретично, адже дотепер не затверджено форму державного акта на право комунальної власності на землю, із отриманням (та реєстрацією) якого прийнято пов’язувати «остаточне» розмежування і момент виникнення права власності територіальних громад на землі.

Міркуючи таким чином, слід визнати, що лише за умови здійснення розмежування згідно із Законом «Про розмежування …» буде створена належна матеріальна основа місцевого самоврядування – адже очевидно, що без земель комунальної власності місцеве самоврядування нормально функціонувати не може. Неможливою стає «повноцінна» реалізація правомочностей (прав) власника земель і окремих земельних ділянок. У свою чергу, без нормального функціонування місцевого самоврядування сучасне суспільство також уявити неможливо, оскільки саме місцеве самоврядування забезпечує вирішення питань місцевого значення з максимальним врахуванням інтересів конкретної громади.

За самою суттю місцеве самоврядування – це право громади самостійно вирішувати питання місцевого значення (ст.140 Конституції України). Чимало проблем, з якими стикається сьогодні пересічний українець, є прямим наслідком того, що місцеве самоврядування не виконує своїх функцій, що зумовлене, у тому числі відсутністю реальних важелів впливу на певні відносини. При цьому повноваження органів місцевого самоврядування є їхніми «правообов’язками». Реалізація останніх без належно сформованої матеріально-фінансової бази вбачається вкрай утрудненою.

Необхідність розмежування земель державної та комунальної власності в суспільстві є загальновизнаною. Між тим, незважаючи на те, що правові засади розмежування земель державної та комунальної власності були встановлені ще у 2001 році при прийнятті чинного Земельного кодексу України (далі – ЗКУ), 01.08.2002 було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового прядку розмежування земель права державної та комунальної власності», а спеціальний Закон «Про розмежування …» прийнятий 05.02.2004, до сих пір розмежування відповідно до встановлених правил не проведено.

Причина цьому – вкрай невдалий механізм розмежування, закріплений у законодавстві. Розмежування ґрунтується на необхідності одномоментного розподілу між державою та територіальними громадами величезних площ земель в натурі (на місцевості) із складанням складної та дорогої землевпорядної документації, її затвердженням, перенесенням меж ділянок в натуру та ще й видачею державного акту на право комунальної власності (ст.14 Закону). За оцінками Держземагенства (дещо заниженими, на наш погляд) вартість робіт із розмежування у сучасному вигляді складає в масштабах України 2,5 млрд. грн.[1].2

На практиці виникає безліч проблемних питань, починаючи від того, хто саме має прийняти рішення про розмежування. Окремі органи виконавчої влади зазвичай не дуже зацікавлені у проведенні розмежування земель, тому, наприклад, органи ФДМУ, які могли б надати інформацію щодо державних підприємств та зайнятих ними територій у межах населених пунктів, не виявляють особливого бажання допомагати органам місцевого самоврядування. Не кажучи вже про відсутність коштів на такі заходи у місцевих бюджетах, що навряд чи радикально змінилося у зв’язку із змінами до ст. 209 ЗКУ, внесеними Законом від 27.04.2010 № 2154-VI. Так, хоча земельний закон і дозволяє спрямовувати на заходи з розмежування земель кошти, що надійшли як відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, у багатьох великих містах такі кошти взагалі не сплачуються.

Спроби законодавчо спростити процедуру розмежування земель державної та комунальної власності, розмежувавши землі державної та комунальної власності безпосередньо законом, на жаль, поки що не знайшли підтримку у Парламенті [2]. Ті ж законопроекти, що вносяться останнім часом і в яких пропонуються певні зміни до Закону «Про розмежування …» [3; 4], взагалі не передбачають принципових змін самої закладеної в законі «розмежувальної концепції».

За таких умов, як видається, виникає потреба переглянути деякі усталені підходи до тлумачення положень чинного законодавства про комунальну власність на землю та про саму процедуру розмежування. Автори пропонують тлумачення закону, яке, як видається, без будь-яких негативних наслідків для суспільства дозволить вже сьогодні вважати значну частину земель, що за попереднім підходом, «підлягали розмежуванню», комунальними, і дозволять органам місцевого самоврядування ефективно використати їх для виконання функцій місцевого самоврядування.

Пропонований підхід ґрунтується на тому, що (1) всупереч усталеному уявленню, на початку земельної реформи всі землі, які раніше перебували у власності радянської держави, стали не власністю Української держави (тобто державною власністю), а власністю Українського народу, яку доцільно розглядати як загальне поняття по відношенню до державної та комунальної власності; (2) після прийняття ЗКУ безпосередньо на підставі його положень частина земель Українського народу були визнані комунальною власністю, а частина – державною власністю. (3) У певних випадках, коли була відсутня належна визначеність щодо меж земельних ділянок, які перейшли у комунальну (державну) власність, такі межі підлягають уточненню згідно із правилами, встановленими законодавством про розмежування (насамперед, Законом «Про розмежування …»).

Розкриємо зміст озвучених тез.

(1) На даний час є практично загальновизнаною точка зору, за якою при встановленні на території України радянської влади всі землі були обернені на державну власність. Хоча з урахуванням змісту перших «земельних» декретів радянської влади (зокрема, «Про землю» від 26.10.1917, що передбачив скасування права власності на землю та запровадив принцип безоплатного землекористування, та «Про соціалізацію землі» від 19.03.1918, що проголосив передачу усієї землі у власність трудового народу) це твердження викликає певний сумнів, не будемо його оспорювати.

Важливо інше – те, що після початку земельної реформи ціла низка нормативно-правових актів вели мову не про перехід земель колишньої радянської держави у власність держави Україна (тобто у державну власність), а про перехід їх у власність Українського народу.

Саме про це веде мову ст.13 Конституції України, яка у ч.1 визначає землю об’єктом права власності Українського народу. Такий самий підхід було закріплено і раніше, ще до прийнятті Основного Закону у Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 (розд.VI), Законі УРСР «Про економічну самостійність УРСР» від 03.08.1990 (ст.4) та Законі України «Про власність» від 07.02.1991 (ч.1 ст.1).

Згідно із ч.1 ст.13 Конституції від імені Українського народу розпорядження землями народу здійснюють як органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування. Таким чином, логічно припустити, що термін «землі Українського народу» охоплює і комунальні, і державні землі.

Як видається, згадку у ст.13 Конституції України про «здійснення прав власника від імені Українського народу» органами державної влади та місцевого самоврядування слід розуміти саме так, що землями комунальної власності розпоряджаються органи місцевого самоврядування, а землями державної власності – органи державної влади. Лише тоді конституційна конструкція набуває логічного пояснення. За іншого тлумачення незрозуміло, чому органи місцевого самоврядування, що представляють місцеву громаду (ст.140 Основного закону, ст.ст. 10, 16, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), мають представляти ще когось іншого (народ в цілому).

Більш того, лише вважаючи землі, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, комунальними, можна задовільно застосувати положення про розпорядження «нерозмежованими» землями у п.12 розд.Х ЗКУ. Якщо вважати, що місцеві ради згідно із п.12 розд.Х ЗКУ розпоряджаються своїми, комунальними землями, таке розпорядження «вписується» у процедурний Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Справді, якщо припустити, що згідно із п.12 розд.Х ЗКУ ради розпоряджаються не «своєю», комунальною, а чужою (державною) землею, ці повноваження можна віднести хіба що до делегованих (які законом для рад не передбачені, адже навіть право місцевої ради на скасування рішень її виконавчого комітету передбачається виключно з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради), що, крім іншого, не відповідало б логіці ст. 33 (п.п. 1 п. «а» ч. 1 та ін.) згаданого закону. Або ж за такого припущення слід взагалі вважати, що процедурної основи для здійснення повноважень за п.12 розд.Х ЗКУ законодавство не передбачає. З урахуванням ст.19 Конституції України3, за такого підходу рада здійснювати повноваження, надані їй п.12 розд.Х ЗКУ, взагалі не може.

Варто пам’ятати, що до здійснення розмежування органи місцевого самоврядування не просто розпоряджаються певними землями; згідно із Бюджетним кодексом України плата за землю наразі зараховується до бюджетів місцевого самоврядування (п.4 ч.1 ст.69). Тобто громада не лише розпоряджається певними землями; вона ще й отримує економічну вигоду від використання цих земель. Особу, яка розпоряджається певним майном і при цьому отримує економічну вигоду від його використання, прийнято називати власником.

Звичайно, краще було б, якби п.12 розд.Х ЗКУ назвав речі своїми іменами, тобто землі, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування – комунальною власністю, проте, як видається, такий висновок і без цього випливає з існуючого правового регулювання.

Також важливо, що ЗКУ (включно із п.п. 10-12 розд. Х ЗКУ) не містить жодної згадки про те, що розмежуванню на державні та комунальні землі підлягають саме землі державної власності. Подібне положення міститься лише у ст. 1 прийнятого набагато пізніше Закону «Про розмежування …», яка визначає, що: «розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної та комунальної власності». Аналогічні положення містяться у ст. 3 цього закону (до речі, вони містилися і у прийнятій раніше Урядовій постанові, що регламентувала питання розмежування земель). Однак, здається, що згадані положення закону не можуть суперечити ст. 13 Конституції України та мають розумітися виключно крізь призму положень Основного Закону щодо права власності на землю Українського народу. Якщо так, цілком логічно припустити, що насправді при розмежуванні йдеться про землі Українського народу, які є загальним поняттям по відношенню до земель державної та комунальної власності. В обговорюваному контексті можна стверджувати, що державна власність як різновид публічної чи народної земельної власності «нічим не краще» за комунальну і не є первинною («батьківською») по відношенню до неї.

Підходи, за якими власність народу та держави на землю розмежовується, представлені у вітчизняній доктрині. Так, на думку В.В. Носіка, «... у Конституції України власником землі на національному рівні є не держава, а Український народ...» [5, 14]. Науковець вважає, що «... Декларація про державний суверенітет України … підтвердила право Українського народу на відповідну частку в загальносоюзному багатстві» [5, 15], при цьому спеціально наголошує, що в ході суверенітарних перетворень виникло саме право власності Українського народу на землю, а не право державної власності на неї [5, 14]. Приєднуємося до таких підходів.

Не можемо, однак, беззастережно приєднатися до інших висловів вченого, який відмічає: «… юридична сутність права власності на землю Українського народу не змінюється і земля народу України не переходить у державну власність, а також не відбувається переходу землі від Українського народу до територіальних громад у разі здійснення такого права органами місцевого самоврядування… виходячи зі змісту статей 14 і 142 Основного Закону, вказані органи мають виступати також як суб’єкти здійснення суб’єктивного права державної і комунальної власності, але при цьому земельні правовідносини матимуть дещо інший характер…» [6, 270].

З урахуванням викладеного вище, на нашу думку, можна зробити висновок, що державна і комунальна власність є рівноправними і об’єктивно існуючими «формами» права власності Українського народу. При цьому на момент прийняття чинного ЗКУ вони існували без належного «технічного» розмежування.

(2) При прийняті 25.10.2001 ЗКУ у ч.2 ст.83 кодексу передбачено, що «[у] комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.». Згідно із ч.1 ст.84, «[у] державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності.».

При цьому звертає не себе увагу використання у наведених нормах саме термінів «перебувають» у теперішньому часі (пор. із «набувають» у ч.4 ст.83 ЗКУ). Це вказує на те, що під такою підставою набуття (ч.4 ст.83 ЗКУ) як «передач[а] їм земель державної власності» законодавець мав на увазі не розмежування (адже він розмежував землі «автоматично» у ч.ч.2,3 цієї статті), а саме передачу в порядку ст. 117 ЗКУ.

Розглядаючи положення ст.ст.83,84 ЗКУ у сукупності із п.10 розділу Х ЗКУ (визначає повноваження різних державних органів щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розміщені різні об’єкти нерухомого майна, що перебувають у державній власності), на наш погляд, слід вважати, що у комунальну власність безпосередньо ЗКУ передані всі землі у межах населених пунктів, крім земель державної власності (до яких віднесено, зокрема, земельні ділянки під державними об’єктами нерухомого майна, згаданими у п.10 розд.Х), а також земельні ділянки за межами населених пунктів під комунальними об’єктами нерухомого майна. Також, на наш погляд, слід розширено витлумачити ч.3 ст.84 ЗКУ, яка встановлює перелік земель, що не можуть передаватися у комунальну власність. Як видається, слід вважати, що землі, включені до даного переліку, при «автоматичному» розмежуванні згідно із ч.2 ст.83 також мають бути віднесені до державної власності.

В подальшому ст.6 Закону «Про розмежування …» уточнила склад земель державної власності у межах населених пунктів, а ст.7 – земель комунальної власності за межами населених пунктів. Серед іншого, на відміну від положень ст.ст.83,84, п.10 розд.Х ЗКУ до комунальної власності за Законом вважаються переданими «земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави» (як на погляд авторів, рішення дуже сумнівне, оскільки суперечить принципу єдності юридичної долі ділянки та розташованих на ній будівель і споруд). Викликають сумніви з точки зору обґрунтованості і положення закону щодо передачі до комунальної власності «земель запасу, які раніше були передані територіальним громадам сіл, селищ, міст відповідно до законодавства України». Незрозуміло ким, коли і на якому титулі такі землі могли бути передані.

З урахуванням попереднього висновку про виникнення в ході суверенітарних перетворень народної, а не державної власності, положення ст.ст. 83, 84 ЗКУ, а також ст.ст.6 та 7 Закону «Про розмежування …» слід тлумачити як такі, що констатують перебування певних земельних ділянок (земель) у власності територіальних громад, а інших у власності держави. Причому розмежування здійснено безпосередньо законом, без прив’язки моменту виникнення комунальної (державної) власності до проведення будь-яких землевпорядних заходів (розробки проектів розмежування, їх затвердження, перенесення меж в натуру, видачі державних актів, їх реєстрації тощо).

Застосування підходу «автоматичного» розмежування земель державної та комунальної власності можна побачити, наприклад, у Статуті територіальної громади м. Одеса (ст.7) [7]. Його можна зустріти і в окремих судових рішеннях, коли судді застосовують до спірних правовідносин норми ЗКУ, що регулюють питання користування і розпорядження сільськими, селищними та міськими радами землями комунальної власності [8; 9], або прямо вказують на існування земель, що перебувають у власності територіальних громад, називаючи останніх власниками землі (див., напр., [10; 11; 12]). Про існування земель комунальної власності згадується, зокрема, у рекомендаціях Президії ВГСУ від 02.02.2010 № 04-06/15 «Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства» (п. 4.1.2.).

Звичайно, не можна не відзначити й ті судові рішення, де судді займають принципово іншу позицію, вказуючи на належність усіх земель, до їх розмежування, до земель державної власності, або ж заперечуючи самий факт виникнення (існування) земель комунальної власності (див., напр., [13]). Нагадаємо, що на думку авторів, такий підхід є не повною мірою обґрунтованим.

(3) У свою чергу, передбачені законодавством «технічні», землевпорядні заходи із розмежування (п.п. 10-12 розд.Х ЗКУ, Закон «Про розмежування …») слід розглядати лише як процедурний механізм для уточнення та визначення меж між земельними ділянками державної та комунальної власності. Тобто, у процесі названого авторами статті «технічного» розмежування земель відбувається уточнення землевпорядними засобами меж окремих земельних ділянок із певного «масиву» земель, що вже перебувають у, відповідно, державній чи комунальній власності.

Сприйняття запропонованого підходу дозволить дати впевнену позитивну відповідь на питання, винесене в заголовок: землі комунальної власності сьогодні в Україні існують. За таким підходом, місцеве самоврядування вже сьогодні має матеріальну основу для своєї діяльності. Таким чином, наповнюються реальним змістом норми Конституції України про право територіальних громад мати землю на праві комунальної власності (ст. 142), що з часу ухвалення Основного Закону не мають механізму реалізації.

Сприйняття підходу матиме істотні наслідки для зарахування до відповідних бюджетів коштів від продажу земельних ділянок комунальної власності, які за попереднім пануючим підходом вважалися державними (п.43 ч.2 ст.29, п.6 ч.1 ст.71 Бюджетного кодексу України).

Крім того, зміна існуючого підходу дасть всі підстави для застосування правових норм щодо власницького захисту прав територіальних громад на землю тощо. Зокрема, йдеться про положення ст.ст. 376, 401-417 ЦКУ та відповідних норм ЗКУ щодо прав на «комунальні» ділянки. Інакше за п.12 розд.Х ЗКУ відповідна місцева рада (а не територіальна громада) є лише «розпорядником» земель, а не власником.

Пропозиція авторів, як видається, є більш вдалою, аніж спроба застосувати аналогію закону, або ж витлумачити певним чином поняття «розпорядження», згадане у п. 12 розд. 10 ЗКУ. За умови сприйняття запропонованої позиції застосування норм цивільного і земельного закону щодо власників земельних ділянок до територіальних громад не викликатиме сумніву.

Знімається проблема нестачі коштів на розробку проектів розмежування земель державної та комунальної власності. Уточнення меж ділянок державної та комунальної власності буде можливо здійснювати не одномоментно за процедурою, визначеною Законом «Про розмежування …», а поза нею, поступово, по мірі потреби (наприклад, у разі оформлення права користування конкретною державною або комунальною земельною ділянкою), причому, що важливо, не за рахунок бюджету, а за кошти зацікавлених осіб. На практиці такий процес вже має місце. Наразі «позиція» майже всіх центральних органів виконавчої влади, а також їх органів на місцях полягає в необхідності якнайшвидшого оформлення згідно з ЗК документів на земельні ділянки державних та комунальних підприємств, установ і організацій. На сьогодні процес триває. Тож запропонований підхід дозволить заощадити мільярдні кошти, які можна буде спрямувати на вирішення інших пріоритетних завдань, що стоять перед державою та територіальними громадами.
Анотація

Обґрунтовується думка, за якою після прийняття Земельного кодексу України безпосередньо на підставі його положень частина «земель Українського народу» були визнані комунальною власністю, а частина – державною власністю. У певних випадках, коли була відсутня належна визначеність щодо меж земельних ділянок такі межі підлягають уточненню згідно із правилами, встановленими Законом України «Про розмежування земель державної та комунальної власності».

^ Ключові слова: право власності на землю, комунальні землі, державні землі, розмежування земель державної та комунальної власності.
Аннотация

Обосновывается мнение, согласно которому после принятия Земельного кодекса Украины непосредственно на основании его положений часть «земель Украинского народа» были признаны коммунальной собственностью, а часть – государственной собственностью. В определенных случаях при отсутствии надлежащей определенности относительно границ земельных участков они подлежат уточнению по правилам Закона Украины «О размежевании земель государственной и коммунальной собственности».

^ Ключевые слова: право собственности на землю, коммунальные земли, государственные земли, размежевание государственных и коммунальных земель.
Summary

The approach is substantiated according to which with the adoption of the Land Code of Ukraine some of the land owned “by the people of Ukraine” were ipso jure declared communal, and some – state owned. In the cases where the boundaries of the plots declared communal or state owned were not clear, these boundaries are to be clarified according to the rules set by the Law of Ukraine “On delimitation of communal and state owned land”.

^ Key words: property to land, communal land, state owned land, delimitation of communal and state owned land.
Використані джерела:

 1. На розмежування державної і комунальної землі потрібно 600 млн. грн. // Тиждень. 26 серпня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/29472.

 2. Проект Закону України «Про внесення змін до законодавства України з питань комунальної власності на землю (щодо розмежування земель державної та комунальної власності)» №3338 від 16.03.2007 // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=29783.

 3. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку розмежування земель державної та комунальної власності)» № 6487 від 04.06.2010 // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37862.

 4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення процедури розмежування земель державної та комунальної власності» № 9104 від 06.09.2011 // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41060.

 5. Проблеми здійснення права власності на землю українського народу: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / В.В. Носік; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2007. – 34 с.

 6. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : [монографія] / В.В. Носік. — К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 7. Статут територіальної громади міста Одеси, затверджений рішенням Одеської міської ради від 25.08.2011 р. № 1240-VI, зареєстрований у Одеському міському управлінні юстиції Міністерства юстиції України 07.10.2011 р. (свідоцтво № 1). Офіційний сайт міста Одеси [Електронний ресурс]. — Режим доступу до док. : http://www.odessa.ua/ru/announcements/33063.

 8. Рішення ВСУ від 01.06.2011 по справі № 6-50401св10.

 9. Постанова ВСУ від 16.09.2008 по справі 3-3628к08.

 10. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.06.2011 по справі № 6-5354св10.

 11. Постанова ВСУ від 23.09.2008 по справі № 21-1523во07.

 12. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.04.2011 по справі № 5981св11.

 13. Рішення ВСУ від 05.03.2008 по справі № 6-11859св07.

1 Поточний архів Держземагентства України.

2 Винесення в заголовок джерела, на яке посилаються автори, цифри «600 млн.» пояснюється тим, що саме стільки, на думку Держземагентства, буде коштувати розмежування після внесення розроблених агентством змін до законодавства про розмежування.

3 «… [О]ргани місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Схожі:

Чи є в україні землі комунальної власності? iconЗемельний кодекс України
У державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності
Чи є в україні землі комунальної власності? iconКабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482...
Відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України І закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"...
Чи є в україні землі комунальної власності? iconРозділ V. Право власності на природні ресурси в Україні
Право користування осіб, що не є власниками, похідне І є залежним від права власності. Зокрема орендар може користуватися орендованою...
Чи є в україні землі комунальної власності? iconПро оформлення права спільної комунальної власності територіальних...
Кп «хрбті», керуючись п. 1 «Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно», затвердженого наказом...
Чи є в україні землі комунальної власності? iconШевченківська сільська рада
Шевченкове Броварського району Київської області, з метою покращення автомобільних доріг комунальної власності села Шевченкове, керуючись...
Чи є в україні землі комунальної власності? iconПаспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу державної...

Чи є в україні землі комунальної власності? iconНаказ
Начальникам районних (міських) відділів (управлінь) освіти, керівникам навчальних закладів обласної комунальної власності
Чи є в україні землі комунальної власності? iconЗакон україни
Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України,...
Чи є в україні землі комунальної власності? iconПроблеми доведення порушених прав інтелектуальної власності в Україні
Аналіз свідчить, що дотримання положень законів України у сфері інтелектуальної власності в Україні залишається на недостатньому...
Чи є в україні землі комунальної власності? iconМаловиск І вськам І ськарад а
Про готовність підприємств міської комунальної власності до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка