Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Скачати 62.61 Kb.
НазваТиповий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Дата конвертації26.03.2013
Розмір62.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


Додаток 3
до підпункту 3.1.7 пункту 3.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України 
Типовий договір
про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування


від "___" ____________ 200___ р. 

_________________________
(місце складання) 

_____________________________________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України)
(далі - Пенсійний фонд) в особі начальника управління _____________________________________________

____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)


що діє на підставі Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року № 121, та 


_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я по батькові особи)


(далі - Застрахована особа), далі - Сторони, уклали цей договір про добровільну участь у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - Договір) про нижченаведене:


^

1. Предмет договору


1.1. Цей Договір згідно з статтею 12 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі Застрахованої особи у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

^

2. Права та обов'язки сторін


2.1. Застрахована особа має право:

- отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

- отримувати від Пенсійного фонду підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі;

- отримувати безоплатно у виконавчих органах Пенсійного фонду відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, у тому числі інформацію про пенсійні активи, що обліковуються на її накопичувальному пенсійному рахунку, та про призначення і здійснення пенсійних виплат за формою, установленою правлінням Пенсійного фонду, та в порядку, визначеному Законом;

- звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення відомостей, унесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку;

- обирати порядок здійснення виплати пенсії;

- оскаржувати в установленому законодавством порядку дії виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

- достроково розривати договір про добровільну участь у порядку, визначеному Законом;

- інші права відповідно до цього Закону.

2.2. Застрахована особа зобов'язується:

а) пред'являти свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на вимогу посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду;

б) надавати на вимогу територіального органу Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

в) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення;

г) отримати в територіальному органі Пенсійного фонду, з яким вона укладає цей Договір, свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

ґ) сплачувати страхові внески в порядку і строки, визначені цим Договором та Законом;

д) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

2.3. Пенсійний фонд має право:

1) перевіряти достовірність відомостей, наданих застрахованою особою;

2) безоплатно отримувати від Застрахованої особи інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на нього Законом та цим Договором;

3) отримувати від Застрахованої особи підтвердження про сплату нею страхових внесків;

4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.

2.4. Пенсійний фонд зобов'язується:

1) надавати безоплатно Застрахованій особі та на вимогу - членам сім'ї померлої Застрахованої особи відомості про суми сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються Застрахованої особи та подаються до територіальних органів Пенсійного фонду;

2) надати Застрахованій особі повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків;

3) зареєструвати Застраховану особу в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та видати свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Застрахованій особі;

4) вести облік внесків у системі персоніфікованого обліку.

^

3. Порядок сплати страхових внесків


3.1. Застрахована особа сплачує страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установленого законом.

На момент підписання Договору:
розмір мінімальної заробітної плати становить ____________________________________________________________;
                                                                                             (сума цифрами та літерами)
розмір ставки страхового внеску становить ______________ %;
мінімальний страховий внесок становить ______________________________________________ грн.;
максимальний страховий внесок становить _____________________________________________ грн.

3.2. Застрахована особа сплачує страховий внесок у сумі ________ грн. до 20 числа місяця наступного за останнім календарним днем базового звітного кварталу.

3.3. Сплата страхових внесків за попередні періоди з _______ до _________ в сумі _______ грн. здійснюється однією сумою протягом 10 днів з моменту підписання Договору і за кожний місяць не може бути меншою мінімального страхового внеску.

3.4. Про зміну показників, зазначених у підпункті 3.1 пункту 3 Договору органи Пенсійного фонду повідомляють застраховану особу в місячний термін з моменту виникнення змін.

3.5. Застрахована особа, яка сплачує мінімальний страховий внесок, сплачує його у новому розмірі на підставі повідомлення, отриманого від Пенсійного фонду. Новий Договір у даному випадку не укладається. В інших випадках до цього Договору вносяться зміни шляхом укладення додаткової угоди в письмовій формі.

^

4. Умови набуття застрахованою особою права

на пенсійні виплати відповідно до Закону


4.1. Застрахована особа має право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років.

4.2. Пенсії призначаються відповідно до статей 26 – 45 Закону.

^

5. Відповідальність сторін


5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

5.2. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
^

6. Строк дії договору


6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Строк дії даного Договору: від _____________ до ___________, (але не менше одного року).


^

7. Порядок розірвання договору


Цей Договір може бути достроково розірваний:
застрахованою особою:
- за умови дії Договору не менше одного року;

- у разі систематичного порушення територіальним органом Пенсійного фонду умов Договору;

- за згодою Сторін, якщо Договір діяв не менше одного року;
територіальним органом Пенсійного фонду в разі:
- набуття Застрахованою особою відповідно до цього Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

- виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

- систематичного порушення Застрахованою особою умов Договору;

- смерті Застрахованої особи.
В інших випадках дострокове розірвання не допускається.

Про розірвання Договору Сторони повідомляють одна одну в місячний строк з моменту прийняття рішення щодо розірвання.

^

8. Місцезнаходження і реквізити сторін


Пенсійний фонд


___________________________________________


___________________________________________


___________________________________________


___________________________________________


___________________________________________

Застрахована особа


___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


__________________________________________________
(паспорт, серія, номер)


___________________________________________________
(ідентифікаційний номер)


___________________________________________________
(адреса)


____________________________________________________
(телефон)

Схожі:

Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\"Пенсійне страхування (укр.)"
Яку систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування включає перший рівень системи пенсійного забезпечення
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\Курсова робота
Система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: характеристика та правове забезпечення
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі Основи) відповідно до Конституції України...
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\Законукра ї н и
Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне...
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\Положення про комісію(уповноваженого ) підприємства, установи, організації...
Про внесення змін до Положення про комісію(уповноваженого ) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного...
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\Література
Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Основи) відповідно до Конституції України...
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\Закон про охорону праці. Крім того, Законом №1105 запроваджений такий...
Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого...
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\Законукра ї н и
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються за цим Законом, є окремим видом загальнообов'язкового державного соціального...
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні
Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими...
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов\Обов’язкова накопичувальна пенсійна система
Закон передбачено, що накопичувальну систему обов’язкового державного пенсійного страхування – другий рівень пенсійної системи планується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка