Біомеханічні властивості сечоводу людини
Скачати 368.2 Kb.
НазваБіомеханічні властивості сечоводу людини
Сторінка1/3
Дата конвертації26.03.2013
Розмір368.2 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

ФЕДОРИШИН РОДІОН ПЕТРОВИЧ

УДК 611.617+612.76].001.6

БІОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕЧОВОДУ ЛЮДИНИ

(анатомо-експериментальне дослідження)


14.03.01 – нормальна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь – 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.
^ Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Зенін Олег Костянтинович,

Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту МОН України.

^ Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Лазарев Костянтин Леонідович,

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та генетики;

доктор медичних наук, професор

^ Ахтемійчук Юрій Танасович,

Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Захист дисертації відбудеться «____» ______________2009 р. о ______годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).


Автореферат розісланий «_____» __________________2009 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.О. Мороз

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Традиційно методами вибору у лікуванні каменів, пухлин, сторонніх тіл сечовода є ендоскопічні втручання, спрямовані на відновлення анатомічної і функціональної цілісності верхніх сечовивідних шляхів. Кількість цих операцій з кожним роком збільшується (О.Ф. Возіанов, 2001; В.М. Мирошников, 2004). Однак, їх виконання у ряді випадків буває утруднено через переважання діаметра ендоскопа, який уводиться, над діаметром просвіту сечовода, або звуження сечовода, викликане стриктурою, набряком тканин та ін. Для вирішення даної проблеми запропоновано безліч інструментальних методів, починаючи з бужування сечовода і закінчуючи його розсіченням (А.Г. Мартов, 2000; Л.Г. Манагадзе, 2003). Останніми двома десятиріччями в ендоурологічній практиці для попереднього розширення просвіту сечовода перед проведенням ендоманіпуляцій на ньому досить успішно використовується балонна дилатація сечовода (БДС) (О.Ф. Возіанов, 2001). Очікуваний ефект БДС полягає у відновленні просвіту сечовода, достатнього для безперешкодного проведення ендоскопічних інструментів і наступного виконання ендоурологічного оперативного втручання.

Незважаючи на малоінвазивність і простоту виконання, метод БДС має потребу в удосконаленні. Пов'язано це з такими негативними моментами: з одного боку, при невеликому розширенні отриманий просвіт виявляється недостатнім для проведення уретероскопа; з іншого боку, занадто велике розтягнення стінки сечовода може призвести до її ушкодження і в подальшому – утворення на цьому місці стриктур (W.C. Collyer , 2001). Описана ситуація пояснюється відсутністю необхідних даних про кількісну анатомію та біомеханічні властивості сечовода (Ю.Т. Ахтемiйчук, 2005; K.L. Lazarev, 2007). Це унеможливлює прогнозування змін сечовода в процесі розширення і багато в чому робить проблематичним успіх балонної дилатації.

Вищевикладене визначає необхідність вивчення кількісних анатомічних і біомеханічних параметрів сечовода людини, необхідних для удосконалення процедури балонної дилатації.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України і є фрагментом НДР кафедри анатомії людини на тему: "Анатомо-експериментальне дослідження біомеханічних властивостей сечовода", № державної реєстрації 0103U000447, шифр УН.03.01.33. Автор був співвиконавцем НДР, виконував фрагмент, присвячений вивченню кількісної анатомії і біомеханічних властивостей сечовода. Тема дисертації затверджена на засіданні Координаційної ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького 30 жовтня 2008 року (протокол №7) і проблемною комісією МОЗ і АМН України "Морфологія людини" 10 березня 2006 р. (протокол №72).

^ Мета дослідження: установити кількісні анатомічні і біомеханічні параметри сечовода людини, необхідні для удосконалення процедури БДС і створення моделі пристрою, що імітує її проведення in vitro.

^ Задачі дослідження:

1. Вивчити кількісну анатомію сечовода людини.

2. Удосконалити методику, створити експериментальний пристрій і вивчити кількісні показники біомеханічних властивостей сечовода людини.

3. Створити математичну модель (ММ), що імітує процедуру БДС, на підставі даних про кількісну анатомію і біомеханічні властивості сечовода.

4. Створити діючу модель апаратно-програмного комплексу (АПК) для проведення керованої, автоматизованої БДС в експерименті - “Visual-2”.

Об'єкт дослідженнякількісна анатомія і біомеханічні властивості сечовода людини.

Предмет дослідженняпроцес дилатації сечовода з об'єктивним контролем деформації і руйнування його стінки in vitro.

Методи дослідження: морфометричні – дослідження кількісних характеристик (довжина, діаметр, товщина стінки, обсяг тканини) інтактних і дилатованих сегментів сечовода; біомеханічні досліди – дилатація досліджуваних сегментів сечовода за допомогою балона-катетера до моменту виникнення розриву його стінки з одночасною реєстрацією сигналів акустичної емісії (АЕ), що виходять з деформованої ділянки; математичні – розрахунок величин показників біомеханічних властивостей сечовода: відносної деформації, модуля об'ємної пружності, тангенціальної напруги стінки сечовода; статистичні – для аналізу результатів дослідження; математичне моделювання і комп'ютерне програмування – для створення ММ БДС і програмного забезпечення АПК “Visual - 2”.

^ Наукова новизна отриманих результатів. Уперше отримані дані про кількісну анатомію сечовода людини в різних віково-статевих групах. Удосконалено методику для вивчення біомеханічних властивостей сечовода людини. Вивчено біомеханічні властивості сечовода людини.

Створена ММ, яка імітує процедуру БДС, що базується на встановлених у ході дослідження параметрах його біомеханічних властивостей і кількісної анатомії. Теоретично розроблена технологія проведення керованої автоматизованої БДС. Створено діючу модель АПК “Visual-2”, що дозволяє проводити БДС в автоматизованому режимі при об'єктивному контролі процесу дилатації просвіту сечовода.

^ Практичне значення отриманих результатів. Встановлені в ході дослідження кількісні параметри біомеханічних властивостей і анатомії сечовода, їх зв'язок зі статтю, віковою групою, рівнем розташування, лівою або правою стороною; кореляційні і регресійні зв'язки можуть використовуватися як індивідуальна об'єктивна кількісна характеристика нормальної будови інтактного і дилатованого сечовода. Розроблені методика і пристрій можуть бути використані для подальшого вивчення біомеханічних властивостей сечовода й інших порожнистих органів людини. Створена ММ може бути використана для проведення віртуального експерименту з метою прогнозування поведінки сечовода в процесі дилатації. Розроблена технологія проведення керованої автоматизованої БДС і прогнозування поведінки сечовода в процесі дилатації, після клінічних досліджень і доробки може використовуватися в практичній медицині, що буде сприяти прогнозуванню наслідків дилатації внутрішнього просвіту сечовода і зниженню імовірності операційних і післяопераційних ускладнень. Розроблена діюча модель АПК "Visual-2", яка дозволяє проводити БДС в автоматизованому режимі при об'єктивному контролі над процесом дилатації внутрішнього просвіту сечовода, після клінічних випробувань і доробки може бути використана в урологічній практиці, що буде сприяти зниженню імовірності операційних і післяопераційних ускладнень.

Результати досліджень впроваджені в роботу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (кафедра анатомії людини); Луганського державного медичного університету (кафедри анатомії людини, оперативної хірургії і топографічної анатомії); Буковинського державного медичного університету (кафедра анатомії людини); Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (кафедра нормальної анатомії); Харківського національного медичного університету (кафедра анатомії людини); Донецького державного інституту здоров'я, фізичного виховання і спорту (кафедра біомеханіки і спортивної метрології); урологічного відділення центральної міської лікарні № 1 м. Донецька; відділу рентген-ударнохвильового дистанційного дроблення каменів та ендоурології діагностичної служби Донецького обласного  клінічного територіального медичного об'єднання; урологічного відділення Університетської клініки Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

^ Особистий внесок здобувача. Автором проведені інформаційний пошук та аналіз літературних джерел, самостійно зібраний та оброблений фактичний матеріал, проведено статистичне дослідження й аналіз отриманих даних. Інтерпретація отриманих результатів, основні положення і висновки належать авторові. Ідеї опублікованих робіт у співавторстві належать здобувачу. Співавтори опублікованих робіт надавали консультативну допомогу в окремих методичних і теоретичних питаннях.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на науково-практичних конференціях: „Abreitsagung der Anatomishen Gesellschaft in Wurzburg” (Лейпциг, 2004); „Актуальные вопросы хирургии и клинической анатомии” (Пермь, 2004); „Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft” (Лейпциг, 2005); „Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині” (Харків, 2005); „Питання експериментальної та клінічної медицини” (Донецьк, 2005); на IV національному конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Сімферополь –Алушта, 2006); „Сучасні проблеми морфології” (Полтава, 2006); „Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” (Тернопіль, 2008); „VIII International Symposium of Clinical Anatomy” (Варна, 2008).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 наукових робіт, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях, 12 – у матеріалах і тезах конференцій. Отримано 1 деклараційний патент України на винахід.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 182 сторінках комп'ютерного тексту, складається із вступу, 7 розділів (у тому числі огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження), висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що містить 263 найменування (186 кирилицею і 77 латиницею). Робота ілюстрована 22 таблицями на 7 сторінках та 77 рисунками на 30 сторінках.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Досліджено 320 сегментів сечоводів (СС), отриманих під час аутопсії в людей (40 чоловіків і 40 жінок), що померли від патології, яка не пов'язана із захворюванням органів сечостатевої системи (асфіксія, травми, гостра серцево-судинна недостатність). Вік померлих становив 21-74 роки (2 вікові групи: 1-го періоду зрілого віку – у чоловіків 22-35 років, у жінок – 21-35 років; літнього віку – у чоловіків 61-74 роки і 56-74 роки в жінок). Забір матеріалу проводився в бюро судово-медичної експертизи УОЗ Донецької обласної Державної адміністрації не пізніше 12 годин з моменту настання смерті. Експерименти проводили в день узяття сечоводів, не пізніше 2 годин після аутопсії. У дослідження були включені по одному сегменту правого і лівого сечовода, черевного та тазового відділів.

Комісія з біомедичної етики Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (протокол № 4 від 23.04.2008 р.), розглянувши матеріали дисертації, встановила, що дослідження виконані відповідно до основних положень GCP (1996), Конвенції ради Європи про права людини і біомедицину (від 04.04.1997 р.), Хельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2000) і наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р.

Для математичного планування оптимального обсягу вибірки керувалися рекомендаціями Ю.Є. Ляха (2006).

Морфометрія СС людини містила в собі вимірювання діаметра внутрішнього просвіту (D) і товщини стінки (H). Для цього використовували штангенциркуль (ДСТ 166-89) і мікрометр (ДСТ 6465-63) МК-63. Інструментальна похибка вимірювань не перевищувала 1%. Для вивчення біомеханічних властивостей СС застосовували методику впливу на його стінку внутрішнім тиском, тому що за технічним виконанням ця методика подібна до найбільш розповсюдженої ендоурологічної маніпуляції – БДС. Практично застосовували відомий пристрій і спосіб (О.К. Зенин, 2001), а також авторські удосконалення (Р.П. Федоришин, 2006). Методика включала такі основні моменти: дилатацію досліджуваного СС введеним у його просвіт балоном-дилататором до моменту виникнення розриву стінки; реєстрацію сигналів АЕ, що виходять з деформованої ділянки; реєстрацію показників тиску й обсягу введеної в порожнину СС рідини; дослідження характеру ушкодження стінки (вид розриву, його довжина, глибина). Визначали величини: відносної деформації (відн. од.) стінки сечовода Δ = (V – Vо)/Vо; модуля об'ємної пружності (кПа) (Р. Фейнман, 2004) E=3V(P-Ро)/(V-Vо); тангенціальної напруги (з рівняння для товстостінного циліндра (Р. Фейнман, 2004) σ=PVо(V+Vw+Vо)/Vw (кПа), де: P – тиск усередині порожнини СС (кПа); V – обсяг нестискуваної рідини (м3), що ввійшла в порожнину СС; Vw – об′єм тканини СС (м3) (Б.А. Пуриня, 1980); Vо – початковий об′єм порожнини СС (м3), Ро –початковий тиск усередині порожнини СС (кПа).

Статистична обробка включала обчислення основних елементів описової статистики. Характер розподілу випадкових величин оцінювався візуально на гістограмах, а також з використанням статистичних критеріїв. Якщо розподіл величин досліджуваних показників не відрізнявся від нормального закону, використовували параметричні статистичні методи. У тому разі, якщо розподіл величин відрізнявся від нормального закону, використовували непараметричні методи. Для оцінки ступеня адекватності регресійних моделей проводили аналіз залишків на відповідність до нормального закону. Використовували ліцензійні пакети прикладних статистичних програм – STATISTICA 5.11, Microsoft EXEL 6.0 і MedStat.

^ Результати дослідження та їх аналіз. Відповідно до 1-ої задачі дослідження була проведена морфометрія сечоводів (табл. 1 і 2).

Встановлено, що середні значення товщини стінки і внутрішнього діаметра сечовода у чоловіків та жінок не мають вірогідних відмінностей. Праві і ліві сечоводи за основними морфометричними показниками не відрізняються один від другого. Визначено, що в осіб літнього віку величина H менша, ніж в осіб 1-го періоду зрілого віку, а значення D в осіб різних вікових груп не мають вірогідних відмінностей. Той факт, що величина D з віком не змінюється, має важливе практичне значення, тому що при використанні ендоурологічного інструментарію немає необхідності робити поправку на вік пацієнта для вибору інструментів різного діаметра. Однак, в осіб літнього віку ступінь інструментального впливу на стінку сечовода варто зменшувати, тому що з віком товщина стінки сечовода зменшується і росте ризик її пошкодження. Виявлено, що величина D більша у верхніх, ніж у нижніх відділах сечовода. У той час, як значення H, навпаки, більше у тазовому відділі. Ці особливості не пов'язані зі статтю і віковою групою. Подібні закономірності зберігаються для правого і лівого сечоводів. Це зумовлено особливостями будови стінки сечовода у черевному та тазовому відділах (Ю.И. Афанасьев, 2002). М'язова оболонка верхніх відділів сечовода людини складається з двох, а нижніх – із трьох шарів гладком’язових клітин (Ю.И. Афанасьев, 2002).
Таблиця 1
  1   2   3

Схожі:

Біомеханічні властивості сечоводу людини iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)”
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Біомеханічні властивості сечоводу людини iconТема: у чому сила людини?
Виховання в учнів уміння поважати різні точки зору, індивідуальні властивості та якості кожної людини
Біомеханічні властивості сечоводу людини iconУрок 61-62. Рентгенівське випромінювання. Праці Пулюя. Властивості та види випромінювань
Ми Рентгена та Пулюя, використанням в техніці та житті людини рентгенівського випромінювання, властивостями ультрафіолетового та...
Біомеханічні властивості сечоводу людини iconУрок хімія, біологія (9 клас ) Тема : Хімічні властивості спиртів....
...
Біомеханічні властивості сечоводу людини iconУрок №2. Тема
Тема: Інформація та її властивості. Інформація. Інформаційні процеси. Інформаційні повідомлення. Види інформаційних повідомлень....
Біомеханічні властивості сечоводу людини iconУрок у 5 класі з математики на тему: «Властивості додавання І віднімання десяткових дробів»
Систематизувати знання учнів про переставну І сполучну властивості додавання І властивості віднімання десяткових дробів
Біомеханічні властивості сечоводу людини iconПовітря та його властивості Урок з природознавства у 1 класі Вчитель:...
Мета: з’ясувати властивості повітря І значення повітря в природі; учити досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати...
Біомеханічні властивості сечоводу людини iconТравма сечоводу
Член-кореспондент амн україни, доктор мед наук, професор, завідувач кафедри урології Дніпропетровської державної медичної академії,...
Біомеханічні властивості сечоводу людини iconУрок №2 Тема: Анатомічна будова І функції основних органів людини. Шкіра
Мета: Формувати уявлення про тіло людини як єдиний організм, в якому всі органи залежать один від одного; дати знання про властивості...
Біомеханічні властивості сечоводу людини iconУрок – подорож «Пошуки еліксиру життя»
«кровоносна система», «органи кровообігу»; сформувати знання про анатомо-фізіологічні особливості будови серця у зв’язку з функціями,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка