Розпорядженн я
Скачати 254.22 Kb.
НазваРозпорядженн я
Дата конвертації27.03.2013
Розмір254.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 14.09.09 м.Вознесенськ № _337-р_

Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні
Відповідно до статті 42 Конституції України, статей 2, 19 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 9 серпня 2008 року №698/2008 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»:


  1. Затвердити Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні (додається).
  1. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Ободова) забезпечити підготовку цього розпорядження для реєстрації у Вознесенському міськрайонному управлінні юстиції.
  1. Взяти до відома, що розпорядження набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше офіційного оприлюднення в газеті «Вісті Вознесенщини».
  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Перший заступник

голови райдержадміністрації П.А. Стажилов


Затверджено

Розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від __14.09.09___ 2009 №_337-р_

Порядок

взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють

прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні (далі – Порядок), розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типового положення про адміністратора та порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 №116, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за №1/11875 (із змінами і доповненнями), Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 22.09.2006 №82, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.05.2006 за №558/12432 (із змінами і доповненнями), Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, затверджених Головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 14.11.2005, розпорядження Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.09.08 №118 «Щодо рекомендацій з вдосконалення функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності та будівництва на місцевому рівні», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
1.2. Основні терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
1.3. Інші терміни вживаються у нижченаведеному значенні:
Адміністратор – посадова особа Вознесенської районної державної адміністрації, яка організує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;
^ Дозвільний центр – робочий орган Вознесенської районної державної адміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності;
^ Дозвільна (погоджувальна) процедура – сукупність дій, що вчиняються суб’єктами господарювання, адміністраторами та дозвільними органами під час погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру;
^ Представники місцевих дозвільних органів – посадові особи місцевих дозвільних органів, уповноважені брати участь у роботі дозвільного центру відповідним розпорядчим документом цього органу;
Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, яка звертається до адміністратора або до дозвільного центру за отриманням інформації, консультації та/або документів дозвільного характеру.
ІІ. Організація роботи дозвільного центру
2.1. Дозвільний центр об'єднує в одному приміщенні представників органів виконавчої влади, державних та комунальних служб, інших установ, підприємств та організацій, які уповноважені відповідно до наданих їм повноважень видавати документи дозвільного характеру, та здійснюють роботу по прийманню, розгляду заяв, прийняттю рішень щодо видачі документів дозвільного характеру та безпосередньо їх видачі.
Дозвільний центр розміщено за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, площа Центральна, будинок 1, Вознесенська райдержадміністрація.
2.2. Заявник має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру через адміністратора або безпосередньо за зверненням до учасників дозвільного центру – представників відповідних місцевих дозвільних органів, які здійснюють у встановлені дні та години прийом заявників у приміщенні дозвільного центру. При цьому учасники дозвільного центру зобов’язані забезпечити взаємодію між собою з метою своєчасної видачі документів дозвільного характеру.
2.3. Учасники дозвільного центру у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також цим Порядком.
2.4. Місцеві дозвільні органи зобов’язані вести прийом у приміщенні дозвільного центру не менше одного разу на місяць з 9.00 до 12.00 год. Графік ведення прийому місцевими дозвільними органами може змінюватись за погодженням зі структурним підрозділом райдержадміністрації, на який покладено виконання функцій з забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.
2.5. Основними принципами взаємодії є:
суворе дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють видачу документів дозвільного характеру;
організація, координація дій та вимог всіх учасників дозвільного центру, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці ;
відповідальність посадових осіб місцевих дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.
Ця інформація оприлюднюється у приміщенні дозвільного центру на відкритих стендах, розміщених у доступному для огляду місці.
2.6. Керівники місцевих дозвільних органів у двотижневий термін після затвердження цього Порядку забезпечують:
надання заступнику голови райдержадміністрації Стажилову П.А. інформаційних карток щодо надання документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, а також оприлюднення таких регламентів на інформаційних стендах у приміщеннях місцевих дозвільних органів;
закріплення представників для участі у роботі дозвільного центру для здійснення прийому заявників за встановленим графіком;
призначення представників, уповноважених розглядати заяви та приймати рішення щодо попереднього погодження на надання документів дозвільного характеру безпосередньо у рамках спільних засідань учасників дозвільного центру та адміністратора, для участі у відповідних спільних засіданнях.
2.7. Місцеві дозвільні органи повинні розміщувати вичерпну інформацію про особу, яка веде прийом у приміщенні дозвільного центру, перелік документів дозвільного характеру, вичерпний перелік документів, які необхідні для їх отримання, та вичерпний перелік підстав для відмови у видачі документів дозвільного характеру. Інформація повинна розміщуватись на стендах у приміщенні Вознесенської райдержадміністрації та на офіційній Інтернет-сторінці райдержадміністрації (в разі створення).
2.8. Місцеві дозвільні органи повинні надавати до дозвільного центру інформацію щодо:
земельного кадастру;
земельних ділянок, які надаються, або можуть бути надані в оренду;
планів забудови відповідних територій;
переліку об’єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
переліку будівель, приміщень, які надаються або можуть бути надані в оренду;
переліку нерухомих об’єктів культурної спадщини, які на підставі норм діючого законодавства відчужуються та надаються в оренду за встановленою процедурою;
здійснення прийому заявників за встановленим графіком;
призначення представників, уповноважених розглядати заяви та приймати рішення щодо попереднього погодження на надання документів дозвільного характеру безпосередньо у рамках спільних засідань учасників дозвільного центру та адміністратора, для участі у відповідних спільних засіданнях.
2.9. Адміністратор безоплатно одержує у триденний термін з моменту запиту адміністратора до дозвільних органів про надання документів дозвільного характеру, за винятком інформації, що становить державну таємницю за формою, згідно з додатком 1 до цього Порядку.
2.10. Учасники дозвільного центру беруть активну участь у вдосконаленні, автоматизації та інформатизації процедур надання документів дозвільного характеру, вивчають і враховують в своїй діяльності кращі організаційні і технологічні практики забезпечення впровадження основних принципів державної політики у сфері господарської діяльності.
ІІІ. Організація взаємовідносин учасників дозвільного центру
3.1. Організація взаємовідносин учасників дозвільного центру встановлюється цим Порядком з метою організації видачі заявникам документів дозвільного характеру у відповідності до законодавства.
3.2. Створює дозвільний центр та здійснює його загальне фінансове та матеріально-технічне забезпечення – Вознесенська районна державна адміністрація.
3.3. До роботи в дозвільному центрі залучаються фахівці наступних місцевих дозвільних органів:
Вознесенського районного відділу земельних ресурсів;
відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації;
Вознесенської районної санітарно-епідеміологічної станції;
Вознесенського районного відділу Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області;
Вознесенського управління ветеринарної медицини;
Вознесенського базового району електричних мереж ВАТ «Миколаївобленерго»;
цеху електрозв’язку № 3 Миколаївської філії ВАТ «Укртелеком»;
^

дільниці експлуатації лінійно-кабельних споруд № 832 ВАТ «Укртелеком» (ДЕЛКС №832).Кандидатура відповідальної особи у вищезазначеній установі за видачу документів дозвільного характеру або відповідальної особи за прийняття та доставку до установи документів, що буде здійснювати свою діяльність в дозвільному центрі, затверджується наказом керівника відповідної установи.
Очолює дозвільний центр заступник голови райдержадміністрації з фінансово-економічних питань. Персональний склад учасників дозвільного центру затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.
3.4. У роботі дозвільного центру також можуть брати участь й представники інших місцевих дозвільних органів, які уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатись до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру. У цьому разі вносяться відповідні зміни до складу учасників дозвільного центру.
3.5. Формат дозвільного центру означає, що заявники подають документи на одержання певних документів дозвільного характеру на основі власного вибору одним із двох способів: адміністратору або безпосередньо до учасників дозвільного центру – представників відповідних місцевих дозвільних органів, які здійснюють у встановлені дні та години прийом заявників.
3.6. Заявник в день звернення, в межах дозвільного центру, має право звернутися з заявою на одержання певних дозвільних документів до всіх, або окремих представників місцевих дозвільних органів.
3.7. В дні роботи дозвільного центру всі представники місцевих дозвільних органів реєструються в журналі відвідувань дозвільного центру представниками місцевих дозвільних і погоджувальних органів (додаток 2).
3.8. Відповідальний представник місцевого дозвільного органу, який отримав від заявника комплект документів на отримання певного документа дозвільного характеру, додає до даного комплекту документів лист-погодження, в якому зазначається перелік інших дозвільних органів, від яких необхідно отримати відповідні погодження, висновки, тощо для видачі заявленого документа дозвільного характеру. Зазначений лист-погодження візується відповідальним представником дозвільного органу та разом з комплектом поданих заявником документів передається через адміністратора відповідним представникам інших дозвільних органів.
3.9. Учасники дозвільного центру забезпечують видачу наступних документів дозвільного характеру:
^ Вознесенська районна санітарно-епідеміологічна станція:
погодження проекту відведення земельної ділянки;
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ввезення, реалізацію та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) закордонного виробництва за умови відсутності даних щодо безпеки для здоров’я населення;
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей;
погодження дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видаються територіальними органами спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;
експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі;
експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які здійснюють введення в обіг харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.
^ Управління ветеринарної медицини:
експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків;
експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів) центрів розведення племінних тварин, підприємств/об’єднань з племінної справи, селекційних, селекційно – технологічних та селекційно – гібридних центрів, іподромів, станцій оцінки племінних тварин;
експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів;
експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.
^ Відділ Держкомзему у Вознесенському районі:
погодження проекту відведення земельної ділянки.
рішення про продаж земельних ділянок державної власності;
рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності;
дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки.
^ Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації:
погодження проекту відведення земельної ділянки;
погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів;
погодження місць розташування гірничих підприємств.
^ Вознесенський районний відділ Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області:
дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень.
^ Вознесенський базовий район електричних мереж ВАТ «Миколаївобленерго»:
отримання технічних умов.
Центр електрозв’язку №3 Миколаївської філії ВАТ «Укртелеком»:
отримання технічних умов.
^ Дільниця з експлуатації лінійно-кабельних споруд №832 ВАТ «Укртелеком»:
отримання технічних умов.
3.10. Учасники дозвільного центру повинні забезпечувати:
надання на безкоштовній основі консультацій стосовно вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;

наявність на інформаційних стендах вичерпного переліку документів (їх склад та форми), необхідних для отримання документів дозвільного характеру, розмір плати за отримання документів дозвільного характеру та диференційовані вимоги до започаткування здійснення кожного виду підприємницької діяльності;
визначення термінів розгляду й видачі документів дозвільного характеру;
проведення контрольних обстежень об'єктів підприємницької діяльності (у разі їх необхідності);
обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають при розміщенні об'єктів підприємницької діяльності;
відповідальність за виконання своїх обов'язків.
ІV. Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів

та їх документообіг в дозвільному центрі
4.1. Суб'єкт господарювання, який має намір отримати документи дозвільного характеру, подає до учасників дозвільного центру особисто (для фізичної особи) або керівником чи через уповноважену ним особу (для юридичної особи – на підставі довіреності, яка видається керівником працівникам цього суб'єкта господарювання), заяву щодо видачі на відповідний об'єкт документа дозвільного характеру встановленого зразка з передбаченими законодавством, яким регулюються відносини, пов’язані з одержанням того чи іншого документу дозвільного характеру, документами.
4.2. Заявник в день звернення, в межах дозвільного центру, має право звернутися з заявою на одержання певних документів дозвільного характеру до всіх або окремих учасників дозвільного центру.
4.3. Під час прийому заявників адміністратор зобов`язаний повідомити інформацію про його право на вибір способу отримання документів дозвільного характеру: за зверненням до адміністратора або безпосередньо за зверненням до учасників дозвільного центру – представників відповідних місцевих дозвільних органів, які здійснюють у встановлені дні та години прийом заявників у приміщенні дозвільного центру.
4.4. При зверненні заявника безпосередньо до учасників дозвільного центру адміністратор надає заявнику вичерпну інформацію щодо порядку та умов отримання документів дозвільного характеру, перевіряє комплектність документів, передбачених законодавством для отримання документа дозвільного характеру, реєструє звернення у картці обліку звернень заявників (додаток 3) та направляє до представника відповідного місцевого дозвільного органу. При цьому, представник місцевого дозвільного органу несе відповідальність за якість і повноту оформлення, ведення та зберігання дозвільних справ, передбачені законодавством строки видачі документів дозвільного характеру або відмову у їх видачі.
4.5. У заяві на видачу документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання в обов'язковому порядку вказує дані про власний об'єкт діяльності, на який він має намір отримати документ дозвільного характеру, із визначенням точної адреси (місця знаходження) об'єкта діяльності або дані про проект (проектну документацію) на відповідний об'єкт діяльності, для якого буде розроблено зазначений проект.
Юридична особа – заявник вказує своє повне найменування та точну адресу місцезнаходження, номер телефону, а фізична особа-підприємець – своє прізвище, ім'я, по батькові, та місце проживання.
До заяви додаються:
копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
документи, які підтверджують внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо вона передбачена законом;
документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини, пов’язані з його одержанням.
Заява на видачу документа дозвільного характеру підписується відповідним керівником юридичної особи із завіренням його підпису печаткою, а фізичною особою підприємцем – особисто.
Заява про видачу документа дозвільного характеру та всі документи, що додаються до неї, приймаються представником місцевого дозвільного органу за описом, що видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідного представника місцевого дозвільного органу.
Підтвердження про отримання заявником корінцю опису засвідчується його підписом у журналі обліку заяв на отримання документів дозвільного характеру.
Заява про видачу документа дозвільного характеру залишається без розгляду, якщо документи, які додаються до неї, подані не в повному обсязі. Про залишення заяви на видачу документа дозвільного характеру без розгляду представник місцевого дозвільного органу в той же день повідомляє заявника в письмовій формі із обов'язковим зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

4.6. Представник місцевого дозвільного органу, що приймає заяву та документи, які додаються до заяви, фіксує дату їх надходження у журналі обліку заяв на отримання документів дозвільного характеру.
Всі заяви повинні бути пронумеровані у журналі обліку в послідовному порядку.
Журнал обліку заяв на отримання документів дозвільного характеру повинен містити:
а) відомості про заявника (повне його найменування та адресу місцезнаходження);
б) дату надходження заяви;
в) підпис суб'єкта господарювання про прийняття представником місцевого дозвільного органу заяви та документів, що додаються до неї;
г) номер та дату прийняття рішення про:
видачу документів дозвільного характеру або відмову у їх видачі;
видачу дублікатів документів дозвільного характеру або відмову у їх видачі;
переоформлення документів дозвільного характеру;
анулювання документів дозвільного характеру;
д) дату та номери повідомлень заявника щодо рішення про видачу або відмову у видачі документів дозвільного характеру;
е) номер документа дозвільного характеру;
є) дату отримання документів дозвільного характеру та прізвище заявника (для фізичної особи-підприємця) або дані про довіреність заявника (для юридичної особи), на підставі якої виданий відповідний документ дозвільного характеру.
При отриманні документа дозвільного характеру або його дублікату фізична особа-підприємець чи керівник юридичної особи пред'являють власний паспорт, або уповноважена суб’єктом господарювання особа надає довіреність на право отримання документа дозвільного характеру.
4.7. Представник місцевого дозвільного органу після надходження заяви про видачу документа дозвільного характеру для кожного суб’єкта господарювання формує відповідну дозвільну справу, в якій в обов’язковому порядку зберігаються:
заява та документи, що надаються суб’єктом господарювання до заяви для отримання документа дозвільного характеру, або заява на видачу дубліката документа дозвільного характеру;
рішення про видачу, переоформлення або анулювання документа дозвільного характеру чи видачу дублікату документа дозвільного характеру, а також рішення про відмову у видачі, переоформленні документа дозвільного характеру або видачі дублікату документа дозвільного характеру (з відповідними висновками місцевих дозвільних органів щодо обстежень, перевірок, тощо об'єктів діяльності або проведення (погодження) експертиз проектів (проектної документації) на об’єкт діяльності тощо);
документи, пов’язані зі зміною даних в документах, що додаються до заяви;
копію документа про залишення заяви на видачу документа дозвільного характеру (дублікату документа дозвільного характеру) без розгляду, який було направлено відповідному суб’єкту господарювання.
Представник місцевого дозвільного органу, що здійснює свою діяльність в дозвільному центрі, несе відповідальність за якість, повноту формування та зберігання ним дозвільної справи.
4.8. Представники місцевих дозвільних органів у строк до п’яти робочих днів з дати одержання від заявника заяви та документів, якщо інше не передбачено законом, забезпечують: відповідні обстеження, експертизи, перевірки тощо (у випадках передбачених законодавством), надання висновку (акту, погодження тощо) або відповідного відомчого дозволу на введення в експлуатацію об’єкта діяльності (погодження, експертизи, проекту). У разі негативних висновків відповідний представник місцевого дозвільного органу вказує у власному висновку всі підстави щодо невідповідності вимогам діючого законодавства умов початку експлуатації об’єкта діяльності (невідповідності проекту, проектної документації на об’єкт діяльності встановленим вимогам).
4.9. У разі відмови у видачі документа дозвільного характеру представник місцевого дозвільного органу у триденний строк після прийняття рішення сповіщає про відмову відповідного суб'єкта господарювання у письмовій формі з обов’язковим зазначенням причин такої відмови.
Підставою для прийняття рішення про відмову є:
недотримання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів;
недостовірність даних у документах, поданих заявником;
невідповідність згідно з поданими документами умовам, встановленим для розміщення об’єкта, зазначеному в заяві;
наявність негативного висновку відповідних органів за результатами проведених експертиз та обстежень, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
У разі відмови у видачі документа дозвільного характеру на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, або невідповідності об'єкта діяльності (проекту) встановленим вимогам, суб'єкт господарювання може подати до представників місцевих дозвільних органів нову заяву з відповідними документами про видачу документа дозвільного характеру після усунення причин, що стали підставою для відмови у його видачі.
4.10. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що до неї додаються. У разі встановлення фактів надання в заяві та документах, що до неї додаються, недостовірної інформації документ дозвільного характеру, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню.
4.11. Представники місцевих дозвільних органів зобов'язані бути присутніми в дозвільному центрі у встановлені часи його роботи, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються, висловлювати свою думку стосовно документів, які ними розглядаються.

4.12. Місцеві дозвільні органи один раз на місяць, в термін до 01 числа, надають адміністратору інформацію про надані місцевими дозвільними органами документи дозвільного характеру за встановленою формою (додаток 4).
4.13. З метою узгодженості дій учасників дозвільного центру, а також при виникненні спірних питань щодо розгляду заяв та погодження питань з видачі документів дозвільного характеру на проведення господарської діяльності проводяться спільні засідання учасників дозвільного центру. Результати спільного засідання учасників дозвільного центру, за результатами якого приймається колегіальне рішення, заноситься до протоколу.
Протокол спільного засідання учасників дозвільного центру є документом, який підтверджує обговорення і надання висновків учасниками дозвільного центру. Протокольні рішення, які не суперечать законодавству, є обов`язковими для виконання місцевими дозвільними органами.
Спільні засідання учасників дозвільного центру проводяться відкрито. У цих засіданнях можуть брати участь голова райдержадміністрації, його заступники або адміністратор, якщо на засіданні розглядаються сформовані ним дозвільні справи. На спільних засіданнях учасників дозвільного центру можуть бути присутніми суб`єкти господарювання, законні права та інтереси яких зачіпають питання, що розглядаються.
4.14. Представники місцевих дозвільних органів інформують громадськість про свою діяльність в дозвільному центрі через районну газету «Вісті Вознесенщини».

V. Порядок організації та проведення спільного обстеження об’єкта,

на який видається документ дозвільного характеру,

за участю представників місцевих дозвільних органів
5.1. Представники місцевих дозвільних органів зобов’язані забезпечити проведення комплексного обстеження об’єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується документ дозвільного характеру, у випадках, передбачених законодавством.
5.2. Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.
5.3. У разі, якщо для отримання документа дозвільного характеру необхідно провести спільне обстеження об’єкта, адміністратор після надходження до нього заяви про отримання того чи іншого документа дозвільного характеру та наданого до нього пакета документів не пізніше наступного робочого дня доводить до відома уповноважених представників відповідних місцевих дозвільних органів у письмовій формі (факсом або в інший зручний спосіб) інформацію про найменування суб’єкта господарювання, документ дозвільного характеру, за яким він звернувся, місцезнаходження об’єкта, що підлягає обстеженню, та встановлені законодавством строки обстеження, а також узгоджує з ними дату та строк проведення обстеження (в робочому порядку або письмово), про що наступного робочого дня після узгодження, повідомляє заявника (але не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення спільного обстеження), шляхом надсилання відповідного повідомлення про проведення спільного обстеження у письмовій формі поштою або факсом згідно з додатком 5.
Облік проведення спільних обстежень ведеться адміністратором у журналі обліку проведення спільних обстежень за формою згідно з додатком 6.
5.4. Розгляд поданих заявником документів, прийняття рішення про проведення спільного обстеження та узгодження дати його проведення може здійснюватись представниками місцевих дозвільних органів колегіально на спільних засіданнях у день прийому заявників у дозвільному центрі. Результати розгляду оформлюються відповідним протоколом.
5.5. Під час проведення спільного обстеження представники місцевих дозвільних органів проводять обстеження в межах своєї компетенції та у спосіб, встановлений відповідним законодавством.
Адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження. За результатами спільного обстеження місцевими дозвільними органами складається документ дозвільного характеру відповідно до вимог, встановлених законодавством.
^ VІ. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру
6.1. Посадові особи місцевих дозвільних органів та адміністратор за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.
6.2. Адміністратор зобов’язаний письмово повідомити про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності – представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Миколаївській області протягом п’яти робочих днів з моменту виявлення такого порушення.
6.3. Факти порушень вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності представниками дозвільних органів в обов’язковому порядку розглядаються на апаратних нарадах у присутності керівників відповідних дозвільних органів. У разі виявлення порушення законодавства керівник дозвільного органу вживає відповідних заходів щодо його усунення та інформує заступника голови райдержадміністрації про проведення заходів щодо усунення та попередження порушень законодавства.
6.4. Дії або бездіяльність посадових осіб місцевих дозвільних органів та адміністратора можуть бути оскаржені в суді в порядку, встановленому законодавством.
6.5. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам посадовими особами місцевих дозвільних органів внаслідок їх неправомірних дій, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
6.6. У разі застосування місцевим дозвільним органом нормативно-правових актів, прийнятих з порушенням вимог частини 1 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», суб’єкт господарювання, законні права якого були порушені у зв’язку з прийняттям та застосуванням таких нормативно-правових актів, має право звернутися до суду з позовом про захист (поновлення) своїх прав та відшкодування завданої шкоди.

Керівник апарату

райдержадміністрації О.О. Торопін

Схожі:

Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Вознесенського району для своєчасного вжиття заходів щодо мінімізації прояв фінансової кризи
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Про утворення районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати пенсій, стипендій, інших соціальних...
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення соціального діалогу та підтримку профспілкового руху в Вознесенському районі
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Бюджетного Кодексу України, керуючись статтями 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення пожежної та техногенної безпеки в районі у пожежонебезпечний період 2011 року
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Утворити в районі місцеві галузеві ради підприємців, та затвердити їх склад (додається ), а саме
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
...
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка