Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Скачати 219.22 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Дата конвертації27.03.2013
Розмір219.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
Додаток до листа

Головного управління освіти і науки

облдержадміністрації від

29.08.2008 №1514
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу

у початковій школі

(доповнені)
Оскільки класний журнал є шкільним (державним) документом, то ведення правильних, чітких, нормативно визначених записів у ньому є обов’язковим для кожного педагогічного працівника. Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках до ведення класного журналу» та відповідно до критеріїв та форм оцінювання навчальних досягнень учнів.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є днем, а знаменник – місяцем (04/09). Так само проставляється дата і на правій сторінці журналу. Звертаємо увагу, що приклад, наведений у «Вказівках до ведення класного журналу», не відповідає дійсності.

Переносити вимоги до записів у журналах для основної та старшої школи на початкову школу не допускається.

Усі записи у класному журналі ведуться державною мовою, чітко і охайно, пастою одного (синього або чорного) кольору. Допускається запис тем, змісту уроку на правій сторінці журналу мовою навчального предмета (російською та мовами національних меншин).

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів. Назви освітніх галузей зазначати не потрібно.

1 клас Навчання грамоти (не слід відводити окремі сторінки на читання і письмо).

2-4 класи Українська мова.

Українське читання.

2-4 класи Іноземна мова (у дужках вказати мову).

1-4 класи Математика.

1-2 класи Я і Україна.

3-4 класи Я і Україна. Природознавство.

Я і Україна. Громадянська освіта.

1-4 класи Я і Україна. Довкілля.

1-4 класи Мистецтво.

Образотворче мистецтво.

Музика.

Трудове навчання: технічна і художня праця.

Фізична культура.

Основи здоров’я.

Якщо для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної з них відводяться окремі сторінки.

У разі, коли загальна кількість годин з предмета складається з годин інваріантної та варіативної складових, усі записи в журналі необхідно вести на сторінках відповідного предмета.

На сторінках «Облік відвідування відсутність учня слід записувати у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н – відсутність без поважної причини, хв - відсутність через хворобу, пп – відсутність з поважної причини, а знаменник – на кількість пропущених уроків.

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. № 401/52 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності запроваджено бальне оцінювання учнів початкової школи з другого класу. Таким чином, вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів з 2008-2009 навчального року здійснюватиметься лише у 1 класі. При цьому ніякі записи у рівнях (буквами) чи балах (цифрами) не допускаються.

У 2 класі оцінювання в балах учитель розпочинає застосовувати поступово. Протягом вересня та жовтня важливо надавати перевагу балам достатнього і високого рівнів, ураховуючи індивідуальні особливості дітей та різні можливості досягнення ними певного рівня знань. У першому семестрі 2 класу відсутній тематичний контроль, а види періодичного контролю слід проводити у листопаді - грудні.

Нагадуємо, що у початкових класах застосовуються різні види контролю: поточний, періодичний, тематичний та підсумковий, що дає змогу більш об’єктивно оцінити рівень засвоєння програмового матеріалу, сформованості предметних компетенцій та цільових компетентностей при вивченні кожного навчального предмета.

Корегуючий бал за всі види оцінювання не виставляється.

Облік поточних оцінок ведеться на лівих сторінках класного журналу.

Тематичне оцінювання, як правило, здійснюється після засвоєння програмової теми. У разі, коли вона розрахована на велику кількість годин, її слід розділити на логічно завершені частини – підтеми. Якщо ж програмова тема невелика за обсягом, то її можна об’єднати з однією або кількома наступними темами. Отже, одиницями тематичного контролю можуть бути: підтема, тема, кілька тем, модуль. Розподіл та об’єднання уроків для тематичного оцінювання проводиться з урахуванням логічної структури їх змісту. Кількість тематичних блоків для оцінювання визначається учителем залежно від кількості годин на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 год. – 2 тематичних оцінки за семестр, 2-3 год. – 3-4 тематичних оцінки тощо). У журналі тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний бал). Виставлення тематичної оцінки здійснюється на основі поточних та перевірних (самостійних, контрольних, тестових тощо) робіт з певної теми.

При складанні календарно-тематичних планів з української мови, математики необхідно передбачити 1-2 уроки після контрольних робіт для проведення аналізу виконання контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо. Після цих уроків виставляється тематичний бал.

Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів можуть проводитись відповідно до розпорядження директора загальноосвітнього навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування загальноосвітнього навчального закладу. Фіксуються вони у журналі з наступним коригуванням календарно-тематичного плану. Результати цих робіт враховуються під час виставлення підсумкових балів за семестр, але вони не є визначальними.

Періодичний контроль спрямовується на визначення й оцінювання сформованості загальнопредметних умінь і навичок. Записування результатів періодичного контролю здійснюється у період їх проведення у колонці на лівій сторінці журналу без фіксації дати (оцінки виставляються упродовж певного періоду). Допускається скорочення назв періодичного контролю за правилами скорочення слів української мови.

На правій сторінці журналу одночасно із записом змісту уроку зазначаються відповідні види перевірок у ті дні, коли вони проводилися. У цьому випадку назва виду перевірної роботи на правій сторінці записується декілька разів.

З української мови перевіряються й оцінюються навчальні досягнення учнів із таких аспектів:

 • слухання-розуміння (аудіювання);

 • діалогічне мовлення;

 • монологічне мовлення (усний переказ чи твір);

 • читання вголос;

 • письмо (письмовий переказ);

 • знання про мову й мовлення, мовні уміння і навички (мовна тема);

 • орфографічні та пунктуаційні навички (диктант);

 • графічні навички письма (списування).

За навчальні письмові перекази і твори бали в журнал не виставляються. За контрольний письмовий переказ у журнал заноситься тільки оцінка за зміст. У зошит виставляється дві оцінки в балах: за зміст і за грамотність.

За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір) бали виставляються протягом семестру у відповідну колонку. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без фіксації дати.

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити пропущений навчальний матеріал та одержати відповідний бал.

Підсумкова перевірка навички читання здійснюється в 2-4 класах індивідуально два рази на рік: в кінці першого (з 15 по 25 грудня) і в кінці другого (з 5 по 15 травня) семестрів. Результати перевірки фіксуються в балах у колонці без зазначення дати.

Швидкість читання не є пріоритетом при визначенні оцінки за рівень сформованості навички читання, якщо це не поскладове читання.

Процедура підсумкової перевірки навички читання описана в методичних рекомендаціях «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (стор. 38 - 39).

Навчальною програмою з читання передбачено вивчення напам’ять відповідної кількості творів:

2 клас – 6-7 віршів;

3 клас – 7-8 віршів;

4 клас – 8-10 віршів, 2-3 уривки з прозових творів.

Перевірка цього виду діяльності здійснюється індивідуально, що дає змогу вчителю накопичувати оцінки. Бали за вивчені напам’ять твори виставляються у наступній колонці після уроку, коли цей твір було задано, без фіксації дати.

Перевірка вивчення напам’ять творів малих жанрів (скоромовок, прислів’їв, приказок) здійснюється в процесі поточного оцінювання.
^ Орієнтовна кількість видів періодичного контролю

з читання

Види періодичного контролю

1-й клас

2-й клас

3-й клас

4-й клас

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

Читання вголос

-

1

1

1

1

1

1

1

^ Читання мовчки

-

-

-

-

-

-

1

1

^ Загальна кількість перевірок

-

1

1

1

1

1

2

2


^ Орієнтовна кількість видів періодичного контролю

з української мови

Види періодичного контролю

1-й клас

2-й клас

3-й клас

4-й клас

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

Аудіювання

-

-

1

1

1

1

1

1

^ Діалогічне мовлення

-

-

1

-

1

-

1

-

^ Монологічне мовлення (усний переказ)

-

-

-

1

-

-

-

-

^ Монологічне мовлення (усний твір)

-

-

-

-

-

1

-

1

^ Монологічне мовлення (письмовий переказ)

-

-

-

-

-

1

1

1

^ Тести (мовні знання та вміння)

-

-

2

2

2

2

2

2

Диктант

-

-

1

2

2

2

2

2

Списування

-

1

1

1

1

1

1

1

^ Загальна кількість перевірок
1

6

7

7

8

8

8


У початковій школі важливо зберегти моральне та фізичне здоров’я молодших школярів. Тому слід пам’ятати керівникам навчальних закладів, що всі види перевірок, які зазначені у методичних рекомендаціях «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», здійснюються лише учителем даного класу. Керівник навчального закладу може бути присутнім при перевірці, але не втручатись у процес.

Підсумкове (семестрове) оцінювання з окремих предметів здійснюється за результатами тематичного та періодичного контролю. Семестрова робота як окремий вид підсумкової роботи не проводиться. Семестровий бал виставляється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учнів.

У зв’язку з тим, що відсутні критерії оцінювання ведення зошитів, оцінка за ведення зошитів у журналі не фіксується.

Виконання навчальної програми з курсу «Я і Україна» (1-2 класи) або «Я і Україна. Довкілля» (1-4 класи) записується на одній сторінці журналу. На навчальні предмети «Природознавство» та «Громадянська освіта» курсу «Я і Україна» (3-4 класи) у класному журналі відводяться окремі сторінки. Незалежно від кількості годин, відведених навчальним планом на дані предмети, вивчення «Природознавства» і «Громадянської освіти» та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів здійснюється протягом усього навчального року. Один раз на семестр у журналі фіксується оцінка за виконання практичних робіт з курсу «Я і Україна».

Звертаємо увагу на те, що домашні завдання для дітей варто диференціювати. Учителі мають враховувати загальну кількість часу, що відводиться на виконання домашніх завдань з усіх навчальних предметів, у т.ч. з іноземної мови. Обсяг домашнього завдання повинен становити близько 1/4 від опрацьованого на уроці. Записуючи домашнє завдання, слід обов’язково вказати його зміст і спосіб виконання. Наприклад: с.10-12 – прочитати і переказати; с.27-29 – вивчити вірш напам’ять, дібрати прислів’я; с. 57, впр. 117, с.55 – повторити правило.

Недоцільно задавати домашні завдання на вихідні, святкові та канікулярні дні. ^ У 1-му класі письмові домашні завдання не задаються. З трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва домашні завдання у 2-4 класах, як правило, не задаються і в журнал не записуються.

Річний бал виставляється на основі семестрових оцінок з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учнів.

Державна підсумкова атестація з української мови, читання (рідна, державна мова), математики, мови навчання (мова, читання) виставляється за результатами річного балу із зазначених предметів. Проведення додаткових перевірних робіт в усній чи письмовій формах з метою виставлення бала за державну підсумкову атестацію учнів початкової школи не допускається.

На сторінках журналу з «Обліку навчальних досягнень учнів» (у розділі «Варіативна складова») ведеться облік відвідування та запис тем курсів за вибором (для кожного курсу – окрема сторінка), індивідуальних занять. Присутність учнів на індивідуальних та групових заняттях учитель позначає умовною позначкою (наприклад, «+»).

Зміст заняття вчитель записує в графі «Зміст уроку», у наступній графі «Завдання додому» вказує назву предмета, з якого було проведено заняття.

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення індивідуальних і групових занять не здійснюється; відповідні бали до класного журналу не записуються.

Навчальні досягнення учнів з курсів за вибором оцінюються вербально; у класному журналі, табелі навчальних досягнень ставиться «зараховано» з цих предметів (курсів) у кінці семестрів та року (за будь-якого рівня навчальних досягнень).

Навчальні екскурсії з окремих предметів, передбачені календарно- тематичним планом, записуються на сторінках журналу, відведених на відповідний предмет, і можуть оцінюватися згідно з критеріями оцінювання.

Проведені протягом року екскурсії, не передбачені навчальними програмами з певних предметів, записуються в журналі на сторінці “Облік проведення навчальних екскурсій” з фіксацією дати, теми екскурсії. Навчальні екскурсії, проведені наприкінці навчального року, записуються і на зазначеній сторінці журналу, і на сторінці з навчального предмета з фіксацією дати, теми екскурсії, кількості годин.

Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюються!
Оформлення правої сторінки журналу
п/п

Дата

Зміст роботи

Назва предмета,

підпис вчителя

1


27/05

Спостереження за весняними явищами природи.

3 години, природознавство,

підпис учителя


На сторінках «Зведений облік навчальних досягнень учнів у класному журналі для 3 класу заповнюють рядки: «Бали за І та ІІ семестри», «Річні» та «Підсумкові». У 4 класі – усі 5 рядків: «Бали за І, ІІ семестри», «Річні», «Державна підсумкова атестація», «Підсумкова».

В останній колонці, де мають бути записані рішення педагогічної ради, крім зазначених причин, можуть вказуватись ще й такі:

 • Переведено до іншого школи (класу);

 • Направлено на довготривале лікування;

 • Перебував (перебувала) на лікуванні у санаторії чи у санаторній школі;

 • Дано завдання на літо за індивідуальною програмою;

 • Переведено на індивідуальну форму навчання (навчається за індивідуальною формою) тощо.

На сторінці «Зауваження до ведення журналу» після перевірки записуються позитивні відгуки, зауваження та пропозиції щодо поліпшення ведення записів учителем. У графі «Відмітки про виконання» записи робить адміністрація загальноосвітнього навчального закладу або особа, котра має право перевіряти навчально-виховний процес та виявила певні недоліки.

Контроль за дотримання вимог до ведення класного журналу здійснює директор загальноосвітнього навчального закладу та його заступник з навчально-виховної роботи.
^ С.А. Гаряча, завідуюча лабораторією

дошкільної та початкової освіти ОІПОПП;

Л.Н. Добровольська, методист ОІПОПП

Приклади оформлення сторінок журналу

Українська мова

3 клас, ІІ семестр
п/п

Число і місяць


Прізвище та ім’я учня

Аудіювання

Усний твір


14

_
01
_
01

Мовна тема
_
02


Тем. бал
_
02

Диктант
_
03

Мовна тема
_
04

Тем. бал
_
04

^ Письмовий переказ


05

_
05

Списування
_
05

Диктант


23

_
05

Тем. бал


25

_
05

ІІ семестр

Річний бал
Читання

4 клас, ІІ семестрп/п

Число і місяць


Прізвище та ім’я учня
_
01


25

_
01

Вірш напам’ть
_
02
_
02

Вірш напам’ять
_
02


Тем. бал
_
02

Вірш напам’ять
_
03

Вірш напам’ять
_
04

Тем. бал
_
04

Читання мовчки


05

_
05

Держ. підс. атестація. Читання вголос


23

_
05

Тем. бал


25

_
05

ІІ семестр

Річний бал


Схожі:

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу вчителем інформатики...
України від 03. 06. 2008 №496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconРекомендації до ведення класного журналу нормативний мінімум, що...
Лист мон україни від 09. 2007 р. №1/9 – 532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів»...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconРекомендації до ведення класного журналу нормативний мінімум, що...
Наказ мон україни від 03. 06. 2008 року №496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – Х класів...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconВимоги щодо ведення класного журналу в 1 4 класах загальноосвітніх...
Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconВід 11. 09. 07 №1/9-532 Вимоги щодо ведення класного журналу в 1...
Управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconМетодичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації
«Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у початковій, основній та старшій школі у 2009/2010 навчальному...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconЗміни І доповнення до інструктивно-методичних рекомендацій щодо заповнення...
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 року №496 Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconМетодичні рекомендації щодо планування ро­боти класного керівника....
Організація роботи класного керівника з учи­телями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі iconВимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів
Их наук України від 12. 07. 2002 р. №401/52 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи” оцінювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка