Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році
Скачати 242.86 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році
Сторінка3/3
Дата конвертації27.03.2013
Розмір242.86 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3

Для отримання найвищого бала учні мають виконати всі завдання, починаючи з початкового рівня.

За результатами підсумкової контрольної роботи учням у класному журналі в колонку з написом "Підсумкова контрольна робота" виставляється оцінка. Семестрова оцінка з історії України виставляється з урахуванням оцінки за підсумкову контрольну роботу.

^ Підсумкові контрольні роботи з іноземних мов у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться за такими посібниками:

 • Павліченко О. М. Англійська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Мясоєдова С. В. Англійська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Євчук О. В. Англійська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Доценко І. В. Англійська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Бєлозьорова О. М. Німецька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Панченко І. М. Німецька мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Корінь С. М. Німецька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Гоголєва Г. В. Німецька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Сальник О. І. Французька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Казанцева Л. І., Сніжкова М. Г. Французька мова: 6 клас. Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

Посібники містять 10 рівнозначних варіантів контрольних робіт для кожного класу, зміст яких відповідає вимогам  навчальної програми.

Якщо кількість учнів у класі менша десяти,  то кожен з них отримує окремий варіант. Якщо ж наповненість класу перевищує 10 осіб, то один варіант не може повторюватися більше ніж двічі.

Контрольна робота з іноземних мов планується як контроль основних видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма). Метою контрольної роботи є визначення рівня володіння учнями іноземною мовою  відповідно до вимог, визначених чинною програмою для кожного року навчання.

Контроль говоріння спрямований на перевірку рівня сформованості навичок та вмінь іноземного мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається, зазвичай, конкретною запропонованою тематикою спілкування. Основними характеристиками готовності до продукування зв’язного висловлювання є засвоєння різноманітних мовленнєвих форм, зразків нормативного мовлення, зв’язність. Для того щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями, до кожної ситуації подано інструкції, що враховують вікові психологічні особливості та навчальний досвід учнів.

Комунікативне завдання вважається розв'язаним у разі змістової та функціональної відповідності висловлювання до ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.  Рівень сформованості навичок та вмінь мовлення оцінюється за такими критеріями як: повнота розкриття теми - характеризується достатнім за обсягом висловлюванням, яке відповідає зазначеній тематиці, розкриває її логічно та послідовно; комунікативна спрямованість - орієнтація на  висловлювання, яке повністю відповідає ситуації спілкування, передає власне ставлення учня до об’єкта висловлювання; інформаційна значимість оцінюється за адекватне і достатнє використання країнознавчого матеріалу (для 7-8 класів), своїх знань з інших дисциплін на підтримку власних міркувань або для посилення естетичного рівня викладу; вимова - оцінюється за нормативний рівень вимови всіх звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення; лексичний запас - включає високу лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів, ідіом, точність епітетів, порівнянь тощо; функціональна адекватність - оцінюється достатня функціональна адекватність вжитих лексичних одиниць, структур тощо; граматична правильність - враховується нормативне дотримання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення і адекватність вживання граматичних форм, достатня різноманітність вжитих граматичних структур.

Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.

Контроль читання спрямований на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, який читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

Дібрані тексти присвячені різним аспектам життя людини. Основними джерелами текстів є уривки з художніх творів, преси. Тексти можуть містити певну кількість незнайомих слів. Але, зазвичай, тлумачення незнайомих слів не подається. Розуміння прочитаного тексту перевіряється через виконання завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; знаходження аргументів та висновків; встановлення зв’язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки один правильний.

Контроль аудіювання має на меті  визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь розуміння усного мовлення. Рівень складності вибраного матеріалу відповідає програмовому рівню досягнень учня відповідного класу. Увесь підготовлений матеріал побудований на автентичних текстах, оскільки йдеться про мовлення. Текст звучить у пред’явленні вчителя двічі. Темп мовлення  зазвичай повільний, а голос експресивний, ситуація чітка для того, щоб було легко сприймати матеріал для аудіювання.

Визначення рівня сформованості навичок та вмінь відбувається за допомогою наступних завдань: розпізнання картинок; поєднання картинок і текстів, узгодження картинок відповідно до тексту; запитання з короткими відповідями;  завдання з варіантами відповідей (чотири варіанти - один правильний, а три неправильних); визначення порядку подій, що відбуваються в тексті; упорядкування переплутаних речень/абзаців тексту відповідно до почутого.

Учні мають продемонструвати вміння: виділяти основну інформацію, розуміти прості висловлювання, що пов’язані зі знайомими темами в повідомленнях, оголошеннях, розмовах і т. ін., та визначати тему розмови; розуміти основні положення висловлювання на знайомі теми під час навчання та розваг; розуміти основні ідеї складних розмов на конкретні або абстрактні теми, відомі чи невідомі, що зустрічаються у особистому, суспільному житті; розуміти сутність тексту; слідкувати за основною ідеєю тексту; знаходити певну інформацію відповідно до завдання; слідувати усним інструкціям.

Контроль письма складається з двох частин: використання мови та продукування письмового повідомлення.

Продукування письмового повідомлення має  на меті перевірити рівень сформованості в учнів використання писемного мовлення для вирішення комунікативно-орієнтованих завдань, тобто вміння зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію; вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей  оформлювати і писати особистий лист, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо.

Це завдання перевіряє: сформованість рівня писемної  мовленнєвої компетенції учнів; їх лексико-граматичні навички; ступені засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини;  формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні в різних сферах; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається.

 Учням пропонуються завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із власного досвіду і рівня писемної мовленнєвої компетенції. Вони орієнтовані на сфери інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення власного ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.

Від учнів очікують уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), перевіряють, наскільки правильно вони використовують відповідні граматичні форми. Комунікативна спрямованість і практичне використання є основними принципами при оцінюванні письмового завдання.

 Використання мови. Мета - визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням спілкуватися вільно. Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, мова яких вивчалась.

Форми завдань: завдання із вибором однієї правильної відповіді, де  учень повинен обрати одну правильну відповідь із чотирьох варіантів відповідей; текст із пропусками для заповнення, де учень повинен заповнити пропуски в тексті, використовуючи подані слова або словосполучення. Вибір пропущених місць здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.

Обсяг усного повідомлення і письмового завдання обумовлюється вимогами програми. Користуватися текстом, підручником, іншим посібником або  довідником під час виконання письмової роботи не дозволяється.

^ Підсумкова контрольна робота з російської мови проводиться у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою за збірниками: "Русский  язык. 5 класс: Итоговые контрольные работы", "Русский язык.6 класс: Итоговые контрольные работы", "Русский язык.7 класс: Итоговые контрольные работы", Русский язык.8 класс: Итоговые контрольные работы" (автори Зима Е.В., Шевченко А.Г. - Х.: Ранок, 2011).

Під час проведення підсумкової контрольної роботи перевірці підлягають знання про мову як знакову систему; навички оволодіння основними нормами літературної мови; збагачення словникового запасу та граматичного устрою мовлення учнів; формування навичок аналізу мовних явищ та фактів, уміння учнів користуватися мовою у різних сферах та ситуаціях спілкування.

У посібниках подано по 38 варіантів завдань, зміст і обсяг яких відповідає вимогам чинної навчальної програми.

Кожен варіант контрольної роботи складається з завдань трьох типів, які відрізняються за складністю.

У завданнях першого типу, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів, необхідно зазначити лише одну правильну відповідь із трьох (у 5 і 6 класах) або чотирьох (у 7 і 8 класах) запропонованих запитань. За кожну правильну відповідь учень максимально отримує 1 бал.

Завдання другого типу відповідають середньому і достатньому рівням навчальних досягнень учнів. Це завдання на встановлення відповідності певних мовних явищ і прикладів. За кожну правильну відповідь учень максимально отримує 2 бали.

Завдання третього типу відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень учнів і є творчим.

У ^ 5-6 класах учні мають пояснити, як вони розуміють значення прислів’я або поставлене питання, створивши самостійний короткий зв’язний текст. Оцінюючи це завдання, учитель має враховувати: вміння учня обґрунтовувати власні думки, робити узагальнення, використовувати мовні засоби з метою доведення своїх міркувань, зв’язність, завершеність тексту, а також грамотність і охайність творчої роботи.

У ^ 7-8 класах необхідно написати твір-мініатюру на певну тему.

Учні 7 класу мають створити висловлювання розповідного характеру на основі особистих спостережень і вражень, використовуючи при цьому виражальні можливості тих частин мови, які вже вивчено. Оцінюючи це завдання, учитель має враховувати: вміння учня обґрунтовувати власні думки, дотримуватися структурних особливостей тексту (зачин, основна частина, спроба аргументованого висновку); зв’язність, завершеність тексту, а також грамотність творчої роботи.

Учні 8 класу мають створити висловлювання з елементами роздуму, коли демонструється загальне розуміння причинно-наслідкових зв’язків між предметами та явищами. Текст має складатися з тези, доказів та спроби логічного висновку. Учні мають продемонструвати вміння добирати аргументи, переконливо доводити висловлену тезу. Особливу увагу слід звернути на зв’язність, завершеність тексту, мовну вправність у висловленні думки, а також грамотність творчої роботи.

Максимальна кількість балів за творче завдання – 4 бали.

Максимальна кількість балів за правильно виконану контрольну роботу – 12 балів.

Система нарахування балів за правильно виконані завдання є такою:

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

Максимальна кількість балів

1

1

1

1

1

1

2

4

12

Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники. підручники тощо) не допускається.

За результатами підсумкової контрольної роботи виставляється оцінка у класному журналі в колонку з написом "Підсумкова контрольна робота".

Семестрова оцінка з російської мови виставляється з урахуванням оцінки за підсумкову
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconДовідка про результати виконання підсумкових контрольних робіт з...
України та іноземних мов учнями 5-х – 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області у 2010/2011 навчальному...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами,...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни»
Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти І науки...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової...
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від    08. 02. 13  №  1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації
«Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у початковій, основній та старшій школі у 2009/2010 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка