Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол №
Скачати 64.45 Kb.
НазваПроект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол №
Дата конвертації28.03.2013
Розмір64.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > ДокументыПроект


ПОСТАНОВА

Вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол №

З метою об’єднання фахівців найвищої кваліфікації для вирішення стратегічних завдань наукової та інноваційної діяльності університету, сприяння представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних прав науковців ЖНАЕУ Вчена рада вважає за необхідне:

1. Створити Раду докторів Житомирського національного агроекологічного університету.

2. Затвердити Положення про Раду докторів Житомирського національного агроекологічного університету (додається).

Голова Вченої ради,

професор В.М. Микитюк

Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду докторів

Житомирського національного агроекологічного університету
1. Загальні положення.

1.1. Рада докторів Житомирського національного агроекологічного університету (далі – Рада докторів ЖНАЕУ) є незалежним, самоврядним, консультативно-дорадчим органом при ЖНАЕУ.

1.2. Рада докторів ЖНАЕУ створюється з метою об’єднання фахівців найвищої кваліфікації для вирішення стратегічних завдань наукової та інноваційної діяльності університету.

1.3. У своїй діяльності Рада докторів ЖНАЕУ керується чинним законодавством України, Статутом ЖНАЕУ, цим Положенням, а також принципами добровільності, рівноправності і самоврядування.

1.4. Голова Ради докторів є членом Вченої ради ЖНАЕУ.

2. Основні завдання Ради докторів ЖНАЕУ:

2.1. Сприяти науково-дослідній та інноваційній діяльності науковців ЖНАЕУ.

2.1.1. Підтримувати наукову спадкоємність, розвивати наукові школи і напрямки ЖНАЕУ.

2.1.2. Надавати підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, центрів, проблемних робочих груп.

2.1.3. Сприяти поширенню та впровадженню результатів наукових досліджень.

2.2. Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих учених.

2.2.1. Сприяти професійному зростанню наукової молоді ЖНАЕУ.

2.2.2. Сприяти організації і проведенню конференцій, семінарів, форумів, круглих столів, симпозіумів, олімпіад, які проводяться на базі ЖНАЕУ.

2.2.3. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій та здійснювати їх громадські обговорення.

2.2.4. Клопотати про прийняття до аспірантури, докторантури.

2.2.5. Висувати кандидатури з числа науковців ЖНАЕУ до відзначення державними нагородами.

2.2.6. Висувати кандидатури на нагородження медаллю «За заслуги перед ЖНАЕУ», присвоєння почесного звання «Почесний професор ЖНАЕУ», нагородження іншими відзнаками ЖНАЕУ.

2.3. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних прав науковців ЖНАЕУ.

2.3.1. Представляти інтереси науковців у державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.

2.3.2. Сприяти створенню на базі ЖНАЕУ спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

3. Основні напрямки діяльності Ради докторів ЖНАЕУ.

3.1. Рада має право:

- виступати з ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, вносити пропозиції в органи державної влади, наукові і громадські організації та брати участь у прийнятті їхніх рішень щодо наукової та інноваційної діяльності ЖНАЕУ;

- представляти і захищати права і законні інтереси науковців ЖНАЕУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і громадських об'єднаннях ;

- здійснювати додаткове рецензування дисертаційних досліджень за поданням спеціалізованих вчених рад;

- проводити експертну оцінку наукових видань, науково-методичних праць та наукових проектів (в тому числі для участі в конкурсах) за поданням відділу наукових досліджень та інноваційного розвитку;

- організовувати наукові школи, семінари, форуми, круглі столи і конференції;

- вести співробітництво з науковими установами і навчальними закладами України та зарубіжжя;

- брати участь в міжнародних, державних, регіональних та інших проектах і програмах;

- організовувати центри ділового співробітництва, виставки, конкурси, ярмарки;

- здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової спільноти університету, яка не суперечить чинному законодавству.

3.2. Здійснюючи діяльність з реалізації завдань, Рада докторів ЖНАЕУ зобов'язана:

- дотримуватись чинного законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, передбачених Статутом ЖНАЕУ і Положенням про Раду докторів ЖНАЕУ;

- поширювати інформацію про свою діяльність через інформаційні органи ЖНАЕУ та засоби масової інформації.

- подавати Вченій раді університету щорічну інформацію про свою діяльність.

4. Порядок формування Ради докторів ЖНАЕУ.

4.1. Членами Ради докторів ЖНАЕУ можуть бути штатні доктори наук, які займаються науково-дослідною роботою і визнають це Положення.

4.2. Вищим колегіальним органом Ради докторів ЖНАЕУ є збори Ради докторів ЖНАЕУ.

4.3. Голова Ради докторів ЖНАЕУ визначається на загальних зборах Ради докторів ЖНАЕУ відкритим голосуванням.

4.4. Голова Ради докторів ЖНАЕУ обирається на три роки.

4.5. Члени Ради докторів ЖНАЕУ мають рівні права і несуть рівні обов'язки.

4.5.1. Права члена Ради докторів ЖНАЕУ:

- брати участь у засіданнях Ради докторів ЖНАЕУ, виявляти ініціативу, висловлювати власні погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань відповідно до затвердженого регламенту.

4.5.2. Обов’язки члена Ради докторів ЖНАЕУ:

- дотримуватись чинного Положення і виконувати рішення Ради докторів ЖНАЕУ, прийняті в межах її повноважень, визначених чинним Положенням;

- виконувати покладені на себе зобов'язання, керуватися у своїй діяльності цілями, завданнями і принципами Ради докторів ЖНАЕУ.

5. Організаційна структура Ради докторів ЖНАЕУ.

5.1. Засідання Ради докторів ЖНАЕУ проводяться за необхідністю. Рада докторів ЖНАЕУ має право ухвалювати рішення, якщо на його засіданні присутні більше половини її членів. Рішення Ради докторів ЖНАЕУ ухвалюється більшістю голосів присутніх на засіданні членів. Рада докторів ЖНАЕУ має право ухвалювати рішення з будь-яких питань своєї діяльності.

5.2. Кандидатури на посаду Голови Ради докторів ЖНАЕУ та його заступника висуваються рішенням кваліфікованої більшості (не менше 1/2 плюс один від кількості всіх членів Ради докторів ЖНАЕУ) на засіданні Ради докторів ЖНАЕУ і затверджується наказом ректора ЖНАЕУ на три роки.

5.3. Голова Ради докторів ЖНАЕУ організовує роботу Ради докторів ЖНАЕУ і керує нею, він є офіційним представником Ради докторів ЖНАЕУ і здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до Положення про Раду докторів ЖНАЕУ.

5.5. Голова Ради має право:

- ухвалювати рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання Ради докторів ЖНАЕУ;

- головувати на засіданнях Ради докторів ЖНАЕУ;

- координувати діяльність Ради докторів ЖНАЕУ;

- брати участь у засіданнях вченої ради ЖНАЕУ, інститутів і факультетів, конференції трудового колективу;

- представляти Раду докторів ЖНАЕУ щодо юридичних, фізичних осіб чи організацій за наявності відповідного доручення;

- укладати договори й угоди, давати зобов'язання від імені Ради докторів ЖНАЕУ згідно з прийнятими зборами рішеннями.

5.6. Голова Ради докторів ЖНАЕУ зобов’язаний:

- формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання Ради докторів ЖНАЕУ, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати ці функції частково або повністю заступнику голови Ради докторів ЖНАЕУ;

- контролювати дотримання членами Ради докторів ЖНАЕУ цього Положення і діяльність Ради докторів ЖНАЕУ в цілому;

- щорічно звітувати перед членами Ради докторів ЖНАЕУ на засіданнях Ради докторів ЖНАЕУ про виконану роботу;

- забезпечувати ефективну діяльність Ради докторів ЖНАЕУ відповідно до п.2 і п.3 цього положення.

5.7. Заступник голови Ради докторів ЖНАЕУ обирається на засіданні Ради докторів ЖНАЕУ з числа його членів. Заступник здійснює повноваження, передані йому Головою. Заступник Голови Ради докторів ЖНАЕУ виконує функції голови Ради докторів ЖНАЕУ в період його відсутності.

5.8. Заступник голови Ради докторів ЖНАЕУ виконує обов’язки Вченого секретаря Ради докторів ЖНАЕУ і відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради докторів ЖНАЕУ в межах повноважень, визначених Головою Ради докторів ЖНАЕУ.

5.9. Секретар Ради докторів ЖНАЕУ веде протоколи засідання та необхідну документацію (строком на три роки).

6. Взаємодія Ради докторів ЖНАЕУ з адміністрацією, вченою радою ЖНАЕУ.

6.1. Адміністрація, вчена рада сприяє організаційній, консультаційній і матеріальній підтримці Ради докторів ЖНАЕУ.

6.2. Ухвалене рішення Ради докторів ЖНАЕУ має рекомендаційний характер для ректорату та вченої ради, при необхідності вноситься до порядку денного найближчого засідання ректорату, вченої ради.

7. Заключні положення

7.1. Пропозиції щодо зміни чинного Положення Ради докторів ЖНАЕУ розглядаються на засіданнях Ради докторів ЖНАЕУ і ухвалюються або скасовуються кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від кількості всіх членів Ради докторів ЖНАЕУ).

7.2. Рішення про припинення діяльності Ради докторів ЖНАЕУ може ухвалюватися вченою радою ЖНАЕУ.

Схожі:

Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconПроект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного...
Вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол №6
Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconПроект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного...
Вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол №6
Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconПрограма розвитку Житомирського національного агроекологічного університету...
Підготовлено навчально-методичних комплексів дисциплін в електронному форматі, од
Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconПрограма розвитку Житомирського національного агроекологічного університету...
Підготовлено навчально-методичних комплексів дисциплін в електронному форматі, од
Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconМетодичні рекомендації Глухів 2012
Друкується за рішенням Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол №6 від...
Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconПрограма розвитку Житомирського національного агроекологічного університету...
Кількість лекційних аудиторій, обладнаних стаціонарним мультимедійними засобами, од
Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconВ. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор
Рекомендовано до друку ухва тою вченої ради Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Опенка, протокол №5 від...
Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconПравилаприйом у до житомирського військового інституту імені с. П....
Національного авіаційного університету (жві нау) створений згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1220 від 06. 11. 97 І...
Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconПрограма розвитку інженерно-технічного факультету Житомирського національного...
Реалізація стратегічних цілеЙ розвитку факультету механізації сільського господарства
Проект постанова вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 27 лютого 2013 р., протокол № iconВ. М. Вишняков сучасні технології побудови
Затверджено на засіданні науково-методичної ради Київського національного університету будівництва І архітектури 25 лютого 2004 року,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка