1. Основи теорії організації
Назва1. Основи теорії організації
Сторінка1/10
Дата конвертації28.03.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кваліфікаційне завдання в рамках

підготовки до Державного іспиту в частині облікових дисциплін

для студентів кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

Відповідальний за випуск Пилипенко А.А.

Харків; Вид. ХНЕУ, 2012

Вступ
Білети державного іспиту у частині “облік” містять тестові запитання та задачі, що дозволяють виявити та оцінити рівень знань за дисциплінами “Організація обліку” та “Звітність підприємств 2”. Відповідно до цього у наведеному кваліфікаційне завданні представлені зразки тестових запитань та типові задачі з цих дисциплін. За кожною дисципліною завдання складається з теоретичного питання, тестових запитань та комплексу задач, які є базовими. Кожен студент виконує індивідуальне завдання за варіантом, що відповідає останній цифрі залікової книжки.

Завдання слід надавати у друкованому вигляді на листах формату А4. Шрифт набору - ARIAL 14, интервал набору -1.3. Загальний обсяг завдання не повинен перевищувати 25 сторінок. Кваліфікаційне завдання оформлюється відповідно до вимог, описаних у Методичних рекомендаціях до оформлення курсових, дипломних та науково-дослідних робіт для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання і підлягає захисту у встановлений термін. Належне представлення індивідуального завдання та його захист засвідчує успішну підготовку студента заочної форми навчання до складання державного іспиту за фахом у частині “облік”.
^
Блок 1. Навчальна дисципліна “Організація обліку ”


Метою курсу “Організація обліку” є вивчення студентами теорії і практики організації обліку на підприємствах, в організаціях і установах промисловості України. У частині організації обліку спеціаліст з обліку і аудиту повинен вміти визначати мету і завдання організації обліку; організовувати звітність на підприємстві; складати облікові номенклатури, графіки документообігу і руху реєстрів обліку та звітних форм; розробляти організаційні регламенти, формувати посадові інструкції та визначати чисельність працівників обліку і контролю; планувати виконання робіт з організації обліку і контролю; розробляти функціональні карти, індивідуальні графіки тощо, планувати розвиток та визначати ефективність облікового процесу.

^ Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Модуль 1. Загальноекономічні основи організації обліку
Тема 1. Основи теорії організації
Поняття ти типологія систем. Особливості застосування системного підходу в умовах організації обліку. Зв’язок понять система та організація. Декомпозиція складу і структури системи. Класифікація видів систем з точки зору застосування в організації облікового процесу. Структурні складові системи обліку і контролю.

Поняття організації. Основи організації системи обліково-економічної інформації, бухгалтерського обліку й оперативного контролю в системі управління підприємством. Системний підхід до організації обліку і контролю. Організація як система методів. Вимоги до організації бухгалтерського обліку. Моделі інформаційних систем і проект організації бухгалтерського обліку. Бухгалтерський і оперативний облік.

Класична теорія організації, теорія "механістичної організації", теорія "бюрократичної організації", теорія "людських відносин" в організації, теорія "соціотехничної організації", теорія "соціальних систем", теорія "опору організаційним змінам", теорія "неформальних організацій", теорія "організаційного розвитку", теорія "організації, що навчається". Передумови застосування набуток теорії організації в побудові систем обліку і контролю.
^ Тема 2. Предмет, метод і задачі курсу "Організація обліку"
Облік як функція управлінського циклу. Взаємозв’язок функцій. Концептуальна модель функції обліку. Основні завдання сучасної облікової системи. Зміна змісту функції обліку в сучасних умовах. Зв’язок видів обліку. Структура функції обліку.

Предмет організації бухгалтерського обліку: технологічний, організаційний і структурний аспекти. Поняття об'єкта організації бухгалтерського обліку та його характеристика. Принципи організації бухгалтерського обліку та їх змістовна характеристика. Принципи ведення бухгалтерського обліку. Принципи складання фінансової звітності. Користувачі фінансової звітності. Принципи управління в організації бухгалтерського обліку.

Організація обліку як складова частина науки про облік. Система облікових знань в сучасній парадигмі управління.
^ Тема 3. Інструментарій та методи організації обліку і контролю
Методи організації бухгалтерського обліку. Характеристика окремих методів. Загальнонаукові методи в організації обліку і контролю. Специфічні методи організації облікового і контрольного процесів.

Характеристика та історія виникнення методології структурного аналізу та проектування. Діаграми IDEF та SADT в організації облік і контролю. Процесний підхід до організації облікового процесу. Методологія DFD. Декомпозиція облікового процесу.

Поняття проекту та управління проектами. Склад та структура проекту організації обліку і контролю. Технічне завдання на побудову системи обліку. Проблемні області управління проектами. Схеми проектного управління організацією обліку.
^ Тема 4. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку
Система регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Організація нормативно-правової бази облікового процесу. Ієрархія нормативного регулювання облікового процесу. Електронні бібліотеки.

Внутрішня регламентація ведення обліку і контролю. Формування організаційних регламентів та їх класифікація. Формальна і неформальна організація. Вимоги до регламентації облікового процесу.

Організація зберігання документів. Поточний бухгалтерський архів та архів постійного зберігання. Складання номенклатури справ. Формування справ. Зберігання документів у поточному діловодстві. Підготовка справ до зберігання та ліквідування. Оформлення справ та складання описів справ. Організація бухгалтерського діловодства. Права та обов’язки архіваріуса. Експертиза цінності документів.
^ Тема 5. Організація облікового процесу
Загальна побудова і зміст облікового процесу. Обліковий процес як об'єкт організації. Етапи облікового процесу: первісний, поточний, підсумковий облік. Особливості організації об'єктів бухгалтерського обліку на різних етапах облікового процесу. Співвідношення видів обліку з управлінською ієрархією.

Характеристика моделей життєвого циклу проекту організації обліку і контролю. Організаційна стадія: вибір форми ведення бухгалтерського обліку, формування бухгалтерії, визначення чисельності і функцій облікового персоналу, вибір форм первинної документації, розробка графіків документообігу, вибір облікової політики. Технологічна стадія: підготовчий і технологічний етап. Завершальна стадія.

Облікова політика підприємства. Фактори вибору облікової політики. Наказ про облікову політику підприємства. Зміни облікової політики. Відображення облікової політики в примітках до фінансової звітності. Процесно-орієнтовані моделі обліку.
^ Тема 6. Організація первинної інформації та облікових номенклатур
Характеристика концепцій виміру досягнень. Еволюція показників стратегії розвитку підприємства та їх місця в обліковому процесі. Сутність поняття облікової номенклатури. Напрямки формування облікових номенклатур. Особливості формування облікових номенклатур в умовах використання ЕОМ. Організація облікових номенклатур первинного, поточного та підсумкового обліку. Особливості організації контрольних та аналітичних номенклатур.

Особливості організації первинного обліку. Система збалансованих показників. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах. Поняття та призначення робочого плану рахунків. Фази його розробки. Організація процесу документування. Вибір носіїв інформації на різних етапах облікового процесу. Документи та їх класифікація. Методичні прийоми контролю первинних документів у бухгалтерському обліку. Види облікових реєстрів. Бухгалтерські довідки. Типові та робочі альбоми первинних документів. Забезпечення підприємства бланками документів. Організація зберігання бланків документів. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах.

Загальні принципи побудови облікових форм. Етапи розробки носіїв облікової інформації. Напрямки вдосконалення форм документів та облікових реєстрів. Особливості організації аналітичних та контрольних номенклатур. Організація матеріальних носіїв контрольного та аналітичного процесів. Шляхи зменшення кількості документів.
^ Тема 7. Організація документообігу
Документообіг та циркуляція первинної інформації. Принципи організації документообігу. Етапи створення системи управління документообігом. Тривалість документообігу.

Особливості організації документообігу на різних етапах облікового процесу. Документообіг на стадії складання та просування первинних документів. Документообіг на стадії обробки документів. Шляхи прискорення документообігу та руху облікових реєстрів.

Методи організації руху носіїв облікової інформації та методи аналізу потоку документів: графічні, технологічні та матричні. Методика складання документограм та інформаційних моделей підприємства. Організація контролю за дотриманням документообігу. Планування організації руху облікової інформації та її матеріальних носіїв.

Порівняльна характеристика форм організації документообігу. Електронний документ. Система збереження електронних документів. Архітектура моделі електронного документообігу. Послідовність та особливості впровадження системи управління електронним документообігом.
^ Тема 8. Організація контрольного процесу
Інформаційна і контрольна функції бухгалтерського обліку. Загальна побудова контрольного процесу. Контрольний процес як об'єкт організації. Принципи і логіка контрольного процесу.

Етапи контрольного процесу. Об'єкти організації контрольного процесу. Організація технології контрольного процесу. Організація контрольного процесу на окремих технологічних етапах. Особливості організації контрольного процесу внутрішньогосподарських підрозділів.

Шляхи вдосконалювання системи внутрішнього контролю на підприємстві. Місце контрольно-ревізійного та аналітичного підрозділів у організаційній структурі підприємства.

Аналіз як функція системи управління. Аналітичні номенклатури. Зміст процесу аналізу. Аналітичний процес як складова частина облікового і контрольного процесів. Етапи організації аналітичного процесу. Об'єкти організації аналітичного процесу. Облік як інформаційне забезпечення аналітичного процесу. Організація аналітичного процесу на окремих технологічних етапах.^ Тема 9. Організація управлінського обліку й контролінгу
Розвиток концепції управлінського обліку. Порівняльна характеристика підходів до організації обліку. Основи організації управлінського обліку в системі контролінгу. Інтеграція систем управління, обліку і планування.

Етапи організації управлінського обліку. Склад робіт відповідних етапам організації управлінського обліку. Фінансова структура підприємства. Методологія формування управлінського контролю.

Поняття бюджету. Мета та завдання бюджетування. Структура системи бюджетів на підприємстві. Види бюджетів та їх особливості. Бюджетування "з нуля". Сфери застосування бюджетів. Переваги і недоліки бюджетування.

Етапи організації впровадження системи збалансованих показників. Структуризація середовища для моніторингу. Методи аналізу відхилень. Особливості моніторингу бізнес-процесів.

^ Модуль 2. Організація обліку і контролю на окремих ділянках
Тема 10. Організаційна побудова бухгалтерської та контрольно-ревізійної служби
Організаційне забезпечення обліку і контролю. Організаційні форми бухгалтерського обліку. Централізація і децентралізація обліку. Функціональний та оперативно-виробничій принципи розподілу бухгалтерської праці. Організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки підприємства.

Типи структур апарату бухгалтерії: проста (лінійна), лінійно-штабна, функціональна, комбінована. Переваги і недоліки існуючих типів структур. Особливості організаційної структури бухгалтерії на великих підприємствах. Централізовані бухгалтерії. Розподіл праці між структурними підрозділами. Завдання і функції підрозділів підприємства з обліку і контрольно-ревізійної роботи.

Структура положення про бухгалтерію. Організація довідкової служби бухгалтерії і контрольно-ревізійної служби на підприємстві. Планування і контроль строків виконання облікових та контрольних робіт. Види графіків: таблично-текстові, лінійні, сітьові. Аутсорсингова схема організації обліку і контролю.
^ Тема 11. Організація роботи виконавців облікового процесу
Об’єкти та етапи наукової організації праці. Розподіл та кооперація праці. Стандартизація бухгалтерської роботи. Нормування бухгалтерської праці. Види норм та їх характеристика. Норми виконання облікових операцій. Методика обчислення необхідного часу для виконання відповідних завдань. Типові норми. Оптимізація складу та чисельності працівників бухгалтерської служби. Прямі та непрямі методи визначення чисельності облікового та контрольного персоналу. Вимоги до професійного рівня бухгалтерів, їх підбір та підвищення кваліфікації. Організація контрольного тестування при прийомі на роботу на посаду бухгалтера.

Посади в структурі бухгалтерії та їх організаційне регламентування. Формування кваліфікаційних характеристик працівників бухгалтерії. Тарифно-кваліфікаційний довідник. Кваліфікаційна комісія. Класифікація посад. Розробка посадових інструкцій для працівників служб обліку та контролю.

Структура посадової інструкції. Проектування та впровадження раціональних облікових процесів. Карта організації праці виконавців служб обліку та контролю. Особливості організації праці керівників служб обліку та контролю. Права та обов’язки головного бухгалтера. Самоорганізація працівників бухгалтерії. Організація матеріальної відповідальності.

^ Тема 12. Організація обліку власного капіталу
Поняття й класифікація власного капіталу. Основні завдання організації обліку власного капіталу. Організація обліку формування статутного капіталу. Організація обліку змін статутного капіталу. Регламентація операцій з власним капіталом.
^ Тема 13. Організація обліку зобов’язань
Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань. Організація обліку і контролю довгострокових зобов’язань. Організація обліку і контролю доходів майбутніх періодів. Номенклатури обліку зобов’язань. Класифікація зобов’язань.

Загальні принципи організації обліку і контролю праці та її оплати. Організація обліку працівників та первинного обліку робочого часу. Облік особистого складу підприємства. Табельний номер і порядок його присвоєння. Системи реєстрації приходу та виходу з робочого місця. Організація обліку вироблення відрядників. Організація обліку заробітної плати. Організація обліку розрахунків з робітниками. Організація виплати заробітної плати. Організація обліку заробітної плати в системі бухгалтерських рахунків. Організація документації та документообігу щодо використання праці та її оплати. План виконання робіт з обліку праці та її оплати. Організація контролю праці та її оплати. Організація обліку і контролю доходів майбутніх періодів
^ Тема 14. Організація обліку та аналізу довгострокових активів
Поняття довгострокових активів. Схема організації обліку довгострокових активів. Номенклатури обліку довгострокових активів. Організація облікової політики в частині довгострокових активів.

Організація обліку надходження основних засобів. Організація обліку наявності основних засобів. Організація обліку вибуття основних засобів. Організація обліку основних засобів у системі рахунків. Особливості організації обліку нематеріальних активів. Організація обліку зносу і амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Вибір методів нарахування зносу. Організація документації і документообігу по операціях з довгостроковими активами. Організація інвентарного обліку. Документальне оформлення обліку основних засобів. Організація контролю за рухом, використанням та збереженням основних засобів.

Поняття інвентарних номерів, їх види та механізм розробки. Матеріально відповідні особи, їх права та обов'язки. Реєстри інвентарного обліку. Порядок зберігання матеріальних цінностей. Організація синтетичного й аналітичного обліку в бухгалтерії. Організація облікових номенклатур за даними напрямками. Організація контролю за рухом та використанням довгострокових активів.
^ Тема 15. Організація обліку та аналізу оборотних активів
Загальні питання організації обліку і контролю оборотних активів. Передумови успішного функціонування підсистеми обліку запасів. Нормативні документи. Поняття номенклатур, їх види та механізм розробки. Організація аналітичного і синтетичного обліку в бухгалтерії.

Методи обліку матеріальних цінностей. Організація обліку заготування та придбання запасів. Організація розрахунків з постачальниками. Організація контролю витрат із заготування матеріалів. Організація складського обліку. Матеріально відповідальні особи, їх права і обов’язки. Порядок зберігання матеріальних цінностей. Реєстри складського обліку. Організація інвентаризацій. Організація обліку і контролю руху та використання запасів у виробництві. Особливості організації обліку і контролю МШП.

Організація обліку коштів та операцій на рахунках у банках. Організація роботи каси на підприємстві. Порядок відкриття рахунків. Організація документування операцій щодо обліку коштів.

^ Тема 16. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів
Організація обліку витрат. Групування витрат та методи їх обліку. Організація аналітичного обліку виробництва. Організація обліку і калькулювання собівартості основного виробництва. Оперативний контроль виробництва. Організація зведеного обліку витрат на виробництво.

Організаційне регламентування калькулювання собівартості продукції. Типологія виробництв. Організація калькулювання в умовах впровадження процесно-орієнтованих моделей обліку. Етапи процесу калькулювання. Драйвери витрат.

Організація обліку і контролю доходів і результатів діяльності підприємства. Організація обліку і контролю розрахунків. Організація розрахунків з підзвітними особами, з постачальниками, з дебіторами й кредиторами та інших розрахунків. Організація обліку результатів господарчої діяльності. Організація обліку реалізації продукції та фінансових результатів. Організація обліку фондів. Організація оперативного контролю за платоспроможністю підприємства. Організація податкового обліку.
^ Тема 17. Організація звітності на підприємстві
Підсумковий етап облікового процесу. Головні принципи організації звітності. Організація інвентаризації. Види інвентаризацій. Підготовча робота до проведення інвентаризації: планування строків проведення, корегування робочого навантаження, забезпечення необхідною кількістю облікових реєстрів. Планування організації складання звітності. Графік складання звітності.

Табель звітності. Визначення відповідальних осіб зі складання кожної форми звітності. Терміни складання звітності. План організації робіт по складанню статистичної звітності. Організація робіт по складанню періодичної бухгалтерської звітності. Складання опису підготовчих робіт до квартального та річного звіту. Етапи підготовчих робіт до складання звітності. Визначення виконавців та термінів виконання роботи зі складання звітності. Організація подання та здачі річного звіту. Особливості організації контролю звітності підприємства.

^ Тема 18. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю й аналізу
Інформаційне забезпечення облікового процесу. Сутність та склад інформаційного забезпечення. Економічна інформація, її класифікація і призначення в обліковому процесі. Кодування обліково-економічної інформації та її використання в обліковому процесі. Фактографічна інформація.

Коучинг і соціальне забезпечення облікового і контрольного процесів. Організація ергономічного та соціального забезпечення облікового процесу. Основні вимоги до організації робочих місць. Організація проектування робочих місць. Типові проекти. Планування службових приміщень. Вимоги до раціонального розміщення структурних підрозділів бухгалтерії та робочих місць. Ергономічні показники комп’ютерної техніки, організація робочих рухів бухгалтера-оператора. Розпорядок дня бухгалтерів. Оптимізація параметрів середовища.
^ Тема 19. Планування перспективного розвитку обліку
Організація проектування і впровадження системи обліку та контролю за умов застосування ПЕОМ. Основи організації проектування. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку. Розробка технічного завдання та ескізного проекту.

Органи, що здійснюють керівництво розвитком обліку і контролю, їх завдання та функції. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку і контролю. Види планів розвитку обліку і контролю. Методика організації впровадження окремих облікових, контрольних та аналітичних завдань. Вибір об’єктів впровадження. Правова регламентація впровадження завдань. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та контролю. Показники ефективності. Методика розрахунку показників. Ефективність автоматизації обліку та контролю. Методика розрахунку ефективності автоматизації.

Поняття якості організації облікового процесу. Показники оцінки якості облікової інформації. Об’єкти оцінки якості облікового процесу.
Контрольні запитання для самодіагностики 1. Розкрити поняття "Організація бухгалтерського обліку".

 2. Сформулювати коло функцій і завдань організації обліку.

 3. Дати характеристику принципів організації обліку і контролю.

 4. Визначити предмет курсу "організації обліку і контролю".

 5. Дати характеристику об’єктів організації обліку і контролю.

 6. Визначити зміст поняття методу організації бухгалтерського обліку.

 7. Сутність і структура проекту організації бухгалтерського обліку.

 8. Взаємозв'язок курсу із суміжними дисциплінами.

 9. Загальна побудова і зміст облікового процесу.

 10. Основні стадії організації бухгалтерського обліку.

 11. Облікова політика підприємства.

 12. Інформаційна і контрольна функції бухгалтерського обліку.

 13. Етапи контрольного процесу.

 14. Бюджетування як основа оперативного контролю.

 15. Аналітичний процес як складова частина облікового процесу.

 16. Сутність поняття облікової номенклатури.

 17. Організація облікових номенклатур.

 18. Організація процесу документування.

 19. Розробка форм відображення облікової інформації.

 20. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах.

 21. Особливості організації аналітичних та контрольних номенклатур.

 22. Шляхи зменшення кількості документів.

 23. Складання і оформлення службових документів.

 24. Поняття документообігу та його організація.

 25. Методи організації руху носіїв облікової інформації.

 26. Особливості організації документообігу на різних облікових етапах.

 27. Організація зберігання документів.

 28. Організаційне забезпечення обліку і контролю.

 29. Організаційні форми бухгалтерського обліку.

 30. Організаційна побудова бухгалтерії.

 31. Розподіл праці між структурними підрозділами.

 32. Методика і техніка розробки положення про підрозділи бухгалтерії.

 33. Планування і контроль строків виконання облікових робіт.

 34. Основні принципи організації праці виконавців облікового процесу.

 35. Об’єкти та етапи наукової організації праці.

 36. Розподіл та кооперація праці.

 37. Нормування бухгалтерської праці.

 38. Оптимізація складу та чисельності працівників бухгалтерії служби.

 39. Посади в структурі бухгалтерії та їх організаційне регламентування.

 40. Карта організації праці виконавців служб обліку та контролю.

 41. Особливості організації праці керівників служб обліку та контролю.

 42. Організація ергономічного та соціального забезпечення обліку.

 43. Організація робочих місць.

 44. Загальні питання організації обліку і контролю запасів.

 45. Організація складського обліку.

 46. Організація обліку заготування та придбання матеріалів.

 47. Матеріально відповідальні особи, їх права і обов’язки.

 48. Організація обліку витрат.

 49. Оперативний контроль виробництва.

 50. Організація обліку і контролю доходів.

 51. Загальні принципи організації обліку і контролю праці та її оплати.

 52. Облік особистого состава підприємства.

 53. Організація обліку заробітної платні.

 54. Організація обліку наявності та руху основних фондів.

 55. Організація контролю за рухом та використанням основних засобів.

 56. Організація інвентарного обліку основних засобів.

 57. Організація обліку коштів та операцій на рахунках у банках.

 58. Організація обліку і контролю розрахунків.

 59. Організація обліку результатів господарчої діяльності.

 60. Організація податкового обліку.

 61. Організація обліку і контролю на підприємствах малого бізнесу.

 62. Особливості організації обліку і контролю в страхових компаніях.

 63. Головні принципи організації звітності.

 64. Інформаційне забезпечення облікового процесу.

 65. Організація технічного забезпечення обліку та контролю.

 66. Органи, що здійснюють керівництво розвитком обліку і контролю.

 67. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку і контролю.

 68. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку.


^ Короткі методичні рекомендації до виконання завдання у частині, що відповідає дисципліні “Організація обліку”
При підготовці до державного іспиту слід особливу уваги приділити практичному застосуванню методів обчислення собівартості запасів, що вибувають, та методам нарахування амортизації. Підприємствами використовуються такі методи списання вартості основних засобів за допомогою амортизації: метод рівномірного (прямолінійного) списання вартості; метод нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт (виробничий); два методи прискореного списання: метод списання вартості за сумою чисел (метод суми чисел), або кумулятивний та метод зменшення залишкової вартості. Крім того, дуже часто українськими підприємствами використовується податковий метод.

Згідно з п. 28 П (с) БО 7, метод нарахування амортизації основних засобів обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Обраний метод має сприяти прискоренню оновлення основних засобів, визначенню реальної величини прибутку, найкраще враховувати усі фактори, пов’язані з експлуатацією об’єкта основних засобів, тощо.

Згідно прямолінійного методу вартість об’єкту, що амортизується рівномірно списується (розподіляється) протягом строку його експлуатації. Метод базується на припущенні, що амортизація залежить лише від строку служби об’єкту. Сума амортизаційних відрахувань для кожного періоду розраховується шляхом ділення вартості, що амортизується (первісна вартість об’єкту мінус його ліквідаційна вартість) на кількість звітних періодів експлуатації об’єкту. Норма амортизації є постійною.

Метод нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт (виробничий) засновано на припущенні, що знос (а також і амортизація) є результатом лише експлуатації об’єкту, отже відрізки часу використання об’єкту не мають ніякого значення при нарахуванні амортизації. Кожний з об’єктів основних засобів може виконати визначену кількість операцій.

Прискорені методи амортизації полягають у тому, що на початку експлуатації основних засобів суми нарахованої амортизації значно перевищують амортизаційні відрахуванні у кінці строку корисного використання об’єкту. При використанні цих методів виходять з того, що більшість видів виробничих основних засобів діють більш ефективно, доки вони ще нові (тобто у перші роки експлуатації) і мають більш високі виробничі можливості. Це також відповідає правилу відповідності, за яким відбувається списання більшої частини зносу на початку експлуатації основних засобів, якщо на початку їх корисність та виробнича потужність значно більші.

Прискорені методи також обґрунтовуються тим, що у зв’язку з удосконаленням технологій більшість видів устаткування швидко втрачають свою вартість (старіють морально). Таким чином, більш доречним є списувати більшу суму зносу у поточному звітному періоді, ніж у майбутніх. Іншим аргументом на користь прискорених методів є те, що витрати на ремонт, як правило, є більшими у кінці строку експлуатації об’єкту, ніж на початку. У таких умовах при використанні прискорених методів загальна сума витрат на ремонт та амортизаційних відрахувань залишається практично незмінною протягом декількох років. У результаті корисність об’єктів основних засобів залишається однаковою протягом багатьох років.

При нарахуванні амортизації із використанням кумулятивного методу використовується розрахунковий коефіцієнт, який визначається кількістю років, що залишились до кінця корисного використання об’єкту (чисельник коефіцієнту) та сумою років строку корисного використання об’єкту (знаменник коефіцієнту). Метод зменшення залишкової вартості передбачає визначення річної суми амортизації як добутку залишкової вартості об'єкту на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації і річної норми амортизації. Річна норма амортизації є різницею одиниці і кореню ступені кількості років з відношення ліквідаційної вартості до первісної вартості об’єкту. Вона є постійною величиною протягом усього строку нарахування амортизації, тобто до досягнення залишковою вартістю об’єкту ліквідаційної вартості.

Одним з методів, який, завдяки особливостям законодавства з податку на прибуток, є досить розповсюдженим на українських підприємствах, є так званий «податковий» метод. Він передбачає нарахування амортизації за кожним об’єктом основних засобів щомісячно із застосуванням методу залишкової вартості, але використовуючи при цьому квартальні норми амортизації згідно Закону «Про оподаткування прибутку підприємств».

Щодо обліку запасів, то у разі їх відпуску у виробництво, продажу або іншому вибутті згідно з Положенням (стандартом) 9 оцінка їх здійснюється по одному з таких методів: ідентифікованій собівартості одиниці запасів; середньозваженій собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, які мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один із зазначених методів.

За ідентифікованою собівартістю оцінюються запаси, які відпускаються, і послуги, які виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють один одного.

Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів шляхом ділення сумарної вартості таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця й одержаних у звітному місяці запасів.

Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надійшли на підприємство (відображені в бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продажу та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходжень запасів.

Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норм затрат і ціни повинні регулярно в нормативній базі перевірятися і переглядатися.

Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього процента торгової націнки на товари. Цей метод застосовується підприємствами, які мають значну і перемінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки.

В процесі підготовки до державного іспиту та виконання комплексного завдання в частині, що відповідає навчальній дисципліні “Організація обліку” студентам рекомендується використовувати літературу [1, 2, 4, 5, 14, 15].
^ Теоретичні питання
Після опанування теоретичного матеріалу за наведеними темами та проведення самоконтролю за допомогою контрольних питань, що представлені вище, необхідно розкрити рівень набутих знань шляхом висвітлення одного з теоретичних питань, які наведені у табл. 1.1. Питання слід розкрити повно, всебічно, детально; виклад повинен бути логічним, послідовним; якщо можливо, слід пов’язати виклад з практикою організації обліку на обраному підприємстві.

Автору роботи надається можливість самостійно вирішувати питання щодо обсягу подання відповідей з кожного блоку в межах зазначеного обсягу.

Перед наданням відповіді на запитання блоку обов’язково наведення плану або структурно-логічної схеми відповіді, що надає можливість оцінити рівень узагальнення знань та свідомість автора з розглянутого питання.

Таблиця 1.1

^ Розподіл теоретичних питань за варіантами


Варіант

Зміст теоретичного питання

1

2

1

Розподіл праці між структурними підрозділами та формування організаційних регламентів

2

Методика розробки положення про бухгалтерію (групу контролю, аналізу).

3

Планування й контроль строків виконання облікових робіт.

4

Основні принципи організації праці виконавців облікового процесу. Розподіл та кооперація бухгалтерської праці.

5

Нормування праці та оптимізація складу й чисельності працівників бухгалтерії.

6

Формування кваліфікаційних характеристик та посад робітників бухгалтерії.

7

Формування посадових інструкцій виконавців облікового процесу.

8

Основні етапи організації бухгалтерського обліку

9

Зміст та основи розробки облікової політики підприємства.

10

Оцінка якості організації обліку та контролю.


^ Тестові питання
За навчальною дисципліною “Організація обліку” білети державного іспиту містять тестові запитання, представлені в закритій та відкритій формі. В першому випадку необхідно обрати з представлених варіантів один чи декілька, які є найкращими. На відкриті тестові запитання необхідно дати коротку та чітку відповідь.

Кожен студент в індивідуальному комплексному завданні надає відповідь на тестові запитання.

Відповіді на тестові запитання з кожного розділу мають бути зведені у таблицю. Якщо відповідь на тестове запитання передбачає проведення розрахунків, то його слід навести нижче, вказав до якого з тестів він належить. Якщо передбачені розрахунки не будуть наведені, або хід рішення вказано не вірно, тестову відповідь може бути не враховано.

1. Безперервне й ритмічне отримання облікової інформації та підтримка правильного співвідношення в інформаційному забезпеченні підрозділів бухгалтерії визначаються принципом:

а) безперервності;

б) пропорційності;

в) паралельності;

г) прямоточності;

д) ритмічності;

2. Система моніторингу це:

а) система спостереження за середовищем функціонування підприємства й розробки заходів нейтралізації його негативних впливів;

б) засоби впливу на господарчі процеси з метою зміни рівня або динаміки того чи іншого показника, або їх системи;

в) комплекс взаємозалежних способів, спрямованих на постійний контроль й оцінку стану внутрішнього середовища й зовнішнього оточення підприємства.

3. Графічну інтерпретацію процесу виконання бухгалтерських функцій та їхній розподіл між підрозділами надає:

а) документограма;

б) органіграма;

в) інформаційна модель;

г) оперограма.

4. Планування виконання облікових робіт, що відбуваються паралельно, здійснюється за допомогою:

а) структурного графіку;

б) лінійного графіку;

в) таблично-текстового графіку;

г) сітьового графіку.

5. Організаційні регламенти це:

а) нормативно-інструктивні матеріали та правила розподілу й кооперації праці бухгалтерів;

б) структура облікового апарату, зміст його задач та функцій, регламентація обліковий й контрольних процесів;

в) нормативні документи, які регламентують функціонування апарату бухгалтерій й здійснення облікового та контрольного процесів.

6. Принцип підпорядкування загальній логіці організацій управління підприємством передбачає________

7. Система внутрішнього контролю це________
Задачі.

Хід рішення задачі має бути надано чітко та послідовно, з поясненням, де можливо з посиланням на законодавчу та нормативну базу щодо розглянутого питання. Якщо потрібно, до отриманих у ході рішення результатів мають бути зроблені висновки.

Задача 1.1

Обґрунтуйте вибір методу нарахування зносу основних засобів для облікової політики підприємства, заповнивши табл. 1.4 на підставі наведених в табл. 1.2 та табл. 1.3 даних за варіантами по кожному методу згідно П(С)БО 7 і Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Основи теорії організації iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття...
1. Основи теорії організації iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття...
1. Основи теорії організації icon“Введення в курс “Основи економічної теорії”
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
1. Основи теорії організації iconРобоча програма спеціального курсу „Елементи теорії керування”. Спеціальність
Цей курс складається з трьох розділів: якісної теорії лінійних систем керування; елементів теорії оптимального керування; основ геометричної...
1. Основи теорії організації iconДзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії
Розділ Шляхи оптимізації економічного зростання в Україні з урахуванням світового досвіду
1. Основи теорії організації iconЕкзаменаційні питання з курсу „Основи економічних теорії”
Суспільне виробництво: його фактори, цілі, ресурси. Крива виробничих можливостей
1. Основи теорії організації iconЦі теорії ґрунтуються на вивченні потреб людини, що є основним мотивом...
Змістовні теорії мотивації являють собою спроби визначити І класифікувати потреби людей, що спонукають їх до дій. Знаючи потреби...
1. Основи теорії організації icon"Основи теорії держави (укр.)"
Географічно окреслена територія на земній кулі, що має певні кордони та відрізняється сукупністюетнічних, культурних, політичних...
1. Основи теорії організації iconПідвищення рівня організації праці на підприємстві
Розділ теоретико-методологічні основи організації праці на сучасному виробництві
1. Основи теорії організації iconЛекція. Основи теорії соціальних комунікацій
Тема Історіграфія та проблематика розвитку сучасних соціальних комунікаційних процесів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка