«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти




Скачати 278.09 Kb.
Назва«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти
Сторінка1/3
Дата конвертації28.03.2013
Розмір278.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3


«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»
Відділом освіти

Виконавчого комітету

Славутицької міської ради

Заступник міського голови,

завідуючий відділом освіти

____________О. Б. Линкевич

Наказ №________________

від „____”____________200_р.


З А Р Е Є С Т Р О В А Н О”
Рішенням Виконавчого комітету

Славутицької міської ради

____________

від „_____”_______________200_р.
Керуючий справами

міськвиконкому

__________________Л. Г. Леонець


С Т А Т У Т
Славутицької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2

^ Славутицької міської ради

Київської області

(нова редакція)


м. Славутич
1. Загальні положення


  1. Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Славутицької міської ради Київської області – це середній загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, який забезпечує надання початкової, базової та повної загальної середньої освіти.




  1. Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 створена за рішенням Виконавчого комітету Славутицької міської Ради народних депутатів № 128 від 19.09.88 року і знаходиться в комунальній власності.




  1. Юридична адреса школи № 2:

07100, Київська область м. Славутич, вул. Курчатова, 17, т. 2-16-10, т.2-16-08


  1. Загальноосвітня школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку з зображенням логотипу, штамп, ідентифікаційний код.




  1. Засновником школи є Виконавчий комітет Славутицької міської Ради Київської області.




  1. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.




  1. Головним завданням школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самовідданості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;




 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.




  1. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Положенням про загальноосвітній навчальний заклад", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.




  1. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.




  1. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.




  1. Мовою навчання школи № 2 є державна (українська) та російська мови. Мовою спілкування в установі є українська і російська мови.




  1. Школа має три ступені:

 • І – ступінь – початкова школа 1-4 класи,

 • ІІ – ступінь – 5-9 класи,

 • ІІІ – ступінь – старша школа 10-11 (12) класи




  1. При школі № 2 створюються вечірні класи для працюючої молоді із заочною формою навчання. Індивідуальне навчання та екстернат у школі № 2 організовується відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МО і науки.




  1. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.




  1. У навчальному закладі створюються та функціонують МО вчителів:

 • української мови та літератури, зарубіжної літератури;

 • математики, фізики, інформатики, астрономії;

 • російської мови та літератури;

 • іноземних мов;

 • суспільних наук;

 • трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, ОБЖ, фізкультури;

 • початкових класів;

 • соціально – психологічна служба.




  1. Медичне обслуговування учнів ( вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються у

СМСЧ – 5.


  1. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


ІІ. Організація навчально – виховного процесу


  1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, тижневого плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу, погоджується на засіданні педагогічної ради.


  1. Основним документом, що регулює навчально – виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.




  1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.




  1. Навчальний заклад здійснює навчально – виховний процес за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, екскурсій, консультацій, заліків.




  1. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх заміняють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого МО і науки України.


  1. У школах першого – другого ступеня навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально – матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахуванням до груп продовженого дня і відрахуванням дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається режим роботи ГПД відповідним наказом директора.


  1. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються у строки, визначені у Інструкціях МО і

науки України, Інформаційних збірниках МО і науки України.

Навчальний рік поділяється на семестри. Строки вказуються щороку наказом

„Про режим роботи школи”.



  1. Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).




  1. За погодженням з відповідними структурними підрозділами (міський відділ освіти) з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.




  1. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами

управління освітою та територіальними установами державної санітарно-

епідеміологічної служби.


  1. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів

учнів на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.


  1. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.


2.13 У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У другому – дається словесна характеристика знань учнів у навчанні за рішенням педагогічної ради.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.


  1. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.




  1. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом МО і науки України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України.




  1. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.




  1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів, затвердженого наказом МО та зареєстрованого Міністерством юстиції України.


  1. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню

освіту;

по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.


  1. За успіхи у навчанні учням видаються Похвальні листи та грамоти.


ІІІ. Учасники навчально – виховного процесу
3.1 Учасниками навчально – виховного процесу в школі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.
3.2 Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3 Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 • небезпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.


^ 3.4 Учні зобов’язані:


 • оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

 • дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього шкільного розпорядку;

 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • дотримуватися правил особистої гігієни.


^ 3.5 Покарання учнів:

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна,

навчального обладнання, невиконання розпорядку установи до учнів можуть застосовуватись такі засоби дисциплінарного покарання:

 • зауваження вчителя із записом до щоденника;

 • зауваження чи догана директора школи (наказ);

 • направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють), до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку.


3.6 Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як порушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – відраховуються зі складу учнів.
3.7 За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню установи учнями школи відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.
3.8 Заборонити паління у приміщеннях і на території школи.
3.9 Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту.
^ 3.10 Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців), участь в обговоренні та вирішенні питання організації навчально – виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

 • виявлення педагогічної ініціативи;

 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу,

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
^ 3.11 Педагогічні працівники зобов’язані:


 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти іміджу навчального закладу;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами,

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору,

 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

 • брати участь у роботі педагогічної ради.


3.12 У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

^ 3.13 За сумлінне ставлення до своїх обов’язків та вагомі результати в навчанні і вихованні дітей педагоги заохочуються:

 • почесними грамотами;

 • значком „Відмінник освіти України”;

 • званням „Заслужений учитель України”;

 • званням „Учитель-методист”, ”Старший учитель”, тощо.


3.14 Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
^ 3.15 Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:


 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу, та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.


3.16 Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми

повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.


^ 3.17 Представники громадськості мають право:


 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

 • сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;



 • проводити консультації для педагогічних працівників;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.


^ 3.18 Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та

розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, тощо.

  1   2   3

Схожі:

«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconЗатверджено рішенням міської ради від 23. 06. 2006 № V/3-38 зі змінами від 21. 11. 2009
Міністерства освіти І науки України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління освіти І науки Донецької...
«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconНоменклатура справ
Рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови. Копії
«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconЗ досвіду роботи Демченко О. Ю., директора ікдюсш
Мінсім'ямолодьспорту, мон, рішеннями й розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, Іллічівської міської ради й її...
«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconЗабезпечення обов’язкової освіти
Кабміну України, державних, регіональних програм, розпоряджень та доручень Голови обласної державної адміністрації, рішень виконавчого...
«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconСклад комітету з конкурсних торгів Тростянецької міської ради
Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, управління комунальним майном, законності, регулювання земельних...
«затверджен о» Відділом освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради Заступник міського голови, завідуючий відділом освіти iconЩостого скликання
Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», заслухавши пропозицію міського голови Ю....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка