Статут
Скачати 160.5 Kb.
НазваСтатут
Дата конвертації04.03.2013
Розмір160.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ЗАРЕЄСТРОВАНО

______________________________

______________________________

______________________________

від «___»______________________

№____________________________

Державний реєстраційний номер

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою II пленуму ЦП УТОС

від 22 жовтня 1991 р.

із змінами і доповненнями, внесеними

II пленумом УТОС 23 жовтня 1996 р.

Голова ЦП УТОС В. М. БІЛЬЧИЧ

СТАТУТ


УЧБОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА (УВП)

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

Цей Статут розроблено у відповідності з законами України: «Про об'єднання громадян», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про підприємства а Україні» та іншими державними нормативними актами України, Статутом УТОС, По­ложенням про Центральне правління УТОС (ЦП УТОС) та іншими відомчими нормативними актами Товариства,

Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків в господарській діяльності, на сприяння ро­боти в ринкових умовах.

СТАТТЯ 1

^ НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
ТА ДАТА СТВОРЕННЯ ПІДПРИЕМСТВА

1.1. Найменування підприємства:

1.2. Місце знаходження підприємства: __________________

1.3. Дата створення і вид підприємства: ___________________ учбово-виробниче підприємство створено постановою президії Центрального правління УТОС від __________________№_______, на власності Українського товариства сліпих, яке діє на підставі Закону України "Про об’єднання громадян".

1.4. Засновником і власником підприємства є всеукраїнська добровільна громадська організація — Українське товариство сліпих в особі Центрального правління.

Центральне правління УТОС, як власник, безпосередньо здійснює керівництво підприємством через призначених директорів.

СТАТТЯ 2

^ ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності підприємства є:

— працевлаштування інвалідів по зору І та II групи з вра­хуванням охорони залишкового зору, слуху, дотику та інших компенсаторних можливостей сліпих шляхом розробки спеціальної технології та впровадження тифлотехнічних засобів промислового та культурно-побутового призначення;

— навчання інвалідів по зору І та II групи всім посильним для них професіям та технологічним операціям;

— працевлаштування інвалідів по зору у відповідності з ре­комендаціями, розробленими науково-дослідними інститутами та іншими компетентними установами і організаціями;

— організація надомної праці для інвалідів по зору;

— створення умов для зацікавлення кожного працівника в ощадливому та господарському використанні матеріалів, облад­нання та майна підприємства;

— розвиток та підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація, збільшення прибутку (доходу) на основі викорис­тання досягнень науки і техніки, зростання продуктивності праці, збереження ресурсів;

— зміцнення трудової дисципліни, створення умов для за­кріплення кадрів, матеріальне і моральне заохочення, удоскона­лення форм та систем оплати праці;

— раціональне використання та підвищення ефективності капіталовкладень; повне використання виробничих потужностей;

— виконання зобов'язань по поставках продукції у відповід­ності з укладеними господарськими угодами;

— удосконалення планування, керування, господарського розрахунку;

— соціальний розвиток колективу, створення інвалідам по зору, всім працюючим безпечних, здорових умов праці;

— поліпшення оточуючого природного середовища;

— створення умов для розвитку самоврядування трудового колективу, що сприяють особистій зацікавленості кожного пра­цівника в результатах господарської діяльності підприємства та Товариства в цілому.

2.2. Предметом діяльності підприємства є:

— залучення сліпих громадян до суспільне корисної праці, випуск продукції з високими споживчими властивостями та якос­тями;

— проведення оптової, роздрібної торгівлі шляхом від­криття магазинів, торговельних точок по продажу товарів влад­ного виробництва та на комерційній основі інших товарів;

— проведення незабороненої законодавчими актами України фінансово-господарської та комерційної діяльності та інших видів діяльності, що відповідають цілям, передбаченим цим Статутом;

— освоєння та забезпечення випуску продукції, яка корис­тується попитом на ринку і придатна для праці сліпих, забезпе­чуючи при цьому встановлену президією ЦП УТОС частку (відсо­ток зайнятості) сліпих в загальній чисельності працівників підпри­ємства;

— здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень паса­жирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом.

СТАТТЯ З

^ ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1. Підприємство засноване на власності Українського товариства сліпих створюється рішенням президії ЦП УТОС. Його державна реєстрація здійснюється згідно Цивільного кодексу України.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом з правами юридичної особи, що на основі використання трудовим колективом частини майна колективної власності УТОС, виробляє та реалізує продукцію, діє за принципами господарського розра­хунку. Правовий стан підприємства визначається законодавством України, цим Статутом та відомчими нормативними актами УТОС.

3.2. Підприємство для виконання статутних завдань має пра­во укладати угоди, набувати майнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді. 3.3 Підприємство має самостійний баланс, один розрахунко­вий та інші рахунки в одному з банків України для зберігання ко­штів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій( печатку і штамп із своїм найменуванням, іншу атрибу­тику, яка затверджується президією ЦП УТОС і реєструється у встановленому законом порядку.

3.4. Від імені та за дорученням — Центрального правління УТОС підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться в його господарському використанні (гос­подарське володіння майном).

За погодженням з власником (ЦП УТОС) може передавати в оренду цехи та дільниці тільки допоміжного виробництва (інструментальні, будівельні та ремонтно-будівельні, пресування, лит­тя, гальванопокриття та механічної обробки деталей і матеріалів за технологією основного виробництва підприємства), на яких зайнята здорова робоча сила. Повний, або частковий викуп майна підприємства орендним колективом, юридичними або приватними особами не допускається.

3.5. За погодженням з ЦП підприємство має право створювати філіали, відділення та інші відособлені підрозділи і затверджує положення про них.

3.6. Підприємство не відповідає за свої зобов'язання майном, (основними фондами), яке не є його власністю, а знаходяться в його господарському використанні та оперативному управлінні.

3.7. Підприємство самостійно розробляє та затверджує свою структуру та штатний розклад.

Територіальне відокремлені дільниці та цехи створюються за узгодженням з ЦП.

3.8. За погодженням з президією ЦП УТОС підприємство мо­же на добровільних, засадах вступати в господарські об'єднання, спілки, асоціації за умови, якщо це не впливає на зміну форми власності.

СТАТТЯ 4

^ СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

4.1. Підприємство складається з підрозділів: виробництв, це­хів, відділів, служб, бригад тощо, які можуть діяти за внутрішньо­заводським господарським розрахунком.

До складу підприємства можуть входити підрозділи неви­робничої сфери (клуби, бази відпочинку, гуртожитки, їдальні, ди­тячі заклади та інші).

4.2. Підприємство очолює директор, що діє за принципом одноосібного керування та на основі поєднання прав та інтересів УТОС і трудового колективу.

4.3. Директор підприємства організує всю його роботу та несе повну відповідальність за його діяльність.

Директор без доручення діє від Імені підприємства, пред­ставляє його на підприємствах незалежно від форм власності, в установах та організаціях. У відповідності з чинним законодавст­вом і цим Статутом розпоряджається майном підприємства, укла­дає господарські угоди, видає доручення, відкриває в банках роз­рахункові та Інші рахунки.

4.4. Директор підприємства призначається та звільняється з посади президією Центрального правління УТОС

Головний інженер, заступники директора та головний бух­галтер призначаються на посаду та звільняються з посади прези­дією ЦП УТОС за поданням директора підприємства згідно чинного законодавства України і встановленим в системі УТОС порядком.

Керівники підрозділів апарату управління та структурних підрозділів підприємства (виробництва, цехів, дільниць), а також майстри, старші майстри призначаються на посаду та звільняються з неї керівником підприємства у відповідності з чинним законо­давством,

Бригадири обираються на зборах колективів бригад від­критим голосуванням та затверджуються керівником підприємст­ва. Бригадири звільняються від керівництва бригадою керівником підприємства згідно з рішенням колектива бригади.

4.5. Рішення про загальний напрямок економічного та со­ціального розвитку підприємства, правила розподілу чистого при­бутку, рішення про випуск цінних паперів, а також купівлю цінній паперів інших підприємств та організацій, створення та припинен­ня діяльності філій та інших відокремлених підрозділів, входженні підприємства в асоціації та об'єднання і вихід з них, вирішення основних питань зовнішньоекономічної діяльності та інші найважливіші питання соціально-економічної діяльності підприємства розробляються та приймаються його органами управління з участи правлінь виробничої первинної організації (ВПО) УТОС та профкому, які є представниками інтересів трудового колективу.

^ СТАТТЯ 5
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР


5.1. Колективний договір укладається між адміністрацією підприємства та трудовим колективом і не може суперечити дію чому законодавству України та відомчим нормативним актам УТОС.

5.2. Колективним договором регулюються виробничі, трудо­ві та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку.

5.3. Розбіжності, що виникають з укладанням та виконанням колективного договору, вирішуються згідно з чинним законодавст­вом України.

5.4. Сторони, що уклали колективний договір, не менше двох разів на рік взаємозвітують про його виконання на зборах (конференціях) трудового колективу

СТАТТЯ 6

^ МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Майно підприємства складають основні фонди та обігові

кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в са­мостійному балансі підприємства.

6.2. Джерелами формування майна підприємства є:

— грошові та матеріальні внески засновника;

— доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, пос­луг, а також Іншої фінансово-господарської та комерційної діяль­ності

— доходи від цінних паперів;

— кредити банків та інших кредиторів

— капітальні вкладення та дотації ЦП УТОС;

— безоплатні або благодійні внески, пожертви організацій, підприємств, громадян;

— будь-які інші джерела, не заборонені законодавчими ак­тами України та відомчими нормативними актами УТОС.

6.3. Так як підприємство не є власником майна, яке ЦП УТОС, як власник, передає йому в оперативне управління, підприємст­во не має права без дозволу ЦП УТОС передавати під заставу основні фонди і на основні фонди не можуть накладатися стяг­нення.

6.4. Підприємство має право купувати будівлі, споруди, авто­мобілі, самохідні механізми, транспортні засоби, верстати та різ­не устаткування, вузли і агрегати, та інші матеріальні цінності, а пе­редавати, обмінювати або реалізовувати їх підприємствам Това­риства, іншим підприємствам, організаціям і фізичним особам лише за погодженням з ЦП.

6.5. Підприємство має право на взаємовигідних умовах шля­хом укладання господарських угод надавати стороннім організа­ціям в тимчасове користування об'єкти непромислової сфери (бу­динки культури, клуби, бази відпочинку та спортивні споруди).

6.6. Статутний фонд підприємства на момент затвердження цього Статуту становить за балансом _________.

^ СТАТТЯ 7
ПРИБУТКИ ТА ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА


7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових ре­зультатів господарської діяльності підприємства є прибуток.

7.2. Прибуток підприємства розподіляється таким чином:

— за встановленим нормативом проводяться відрахунки в бюджет Товариства для створення централізованих фондів та резервів на фінансування житлового, в тому числі на пайових засадах, та промислового будівництва в системі, надання позик підприєм­ствам УТОС та створення резервного фонду стабілізації, на утри­мання відомчих здравниць, відомчих друкованих видань, Респуб­ліканського методичного центру з реабілітації сліпих з музеєм УТОС, капели бандуристів УТОС, Центральної республіканської бібліотеки ім. М. Острозського, Республіканських курсів підви­щення кваліфікації працівників УТОС, територіальних первинних та обласних організацій УТОС, а також апарату президії ЦП УТОС;

— залишок прибутку за встановленими гнучкими норматива­ми спрямрвується підприємством в фонди економічного стиму­лювання та спеціальні фонди підприємства, а також для попов­нення обігових коштів, виплати процентів за надані кредити.

7.3. Підприємство створює та використовує фонди: аморти­заційний, матеріального заохочення, соціального розвитку, роз­витку виробництва, науки і техніки, оздоровлення та покращання побуту, культспортзаходів, резервний та інші.

7.4. Прибутки, отримані підприємством за рахунок благодій­ної, комерційної та іншої діяльності, залишаються в повному об­сязі на підприємстві та використовуються за спільним рішенням адміністрації підприємства, правління ВПО та профкому підпри­ємства для поповнення його фондів, в тому числі спеціальних.

СТАТТЯ 8

^ ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

8.1. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємст­ва є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, отримані від продажу цінних паперів, а також інші надходження. . 8.2. Підприємство користується кредитом Центрального прав­ління УТОС або кредитом банку на комерційних договірних умо­вах.

8.3. Розрахунки підприємства по своїх зобов'язаннях з інши­ми підприємствами проводяться, як правило, в безготівковому порядку через банківські установи. Розрахунки готівкою з під­приємствами та громадянами здійснюються за правилами, які за­тверджуються Національним банком України.

8.4. Підприємство несе повну відповідальність за дотриман­ня кредитних зобов'язань та розрахункової дисципліни.

^ СТАТТЯ 9
ПЛАНУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА


9.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність та ви­значає перспективи розвитку, виходячи з потреб працевлаштуван­ня інвалідів по зору в конкретному регіоні, попиту на продукцію,, яка виробляється, та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства і Товариства в цілому, підви­щення особистих доходів працівників.

9.2. Основу планів складають господарські договори, укла­дені з споживачем (покупцем) продукції та постачальниками мате­ріально-технічних ресурсів, а також завдання щодо поставок ви­робів по внутрішньосистемній кооперації та тифловиробів, які затверджуються рішеннями президії ЦП УТОС.

9.3. Підприємство виробляє продукцію та здійснює поставки, її на основі укладених господарчих угод із споживачами чи посе­редниками.

9.4. Підприємство при підготовці планів узгоджує з місцеви^ ми владними структурами заходи, які можуть викликати економіч­ні, соціальні та інші наслідки, що зачіпають інтереси населення те­риторії.

9.5. Відносини підприємств з іншими підприємствами, орга­нізаціями та громадянами у всіх сферах господарської діяльності грунтуються на договірних умовах.

Підприємство вільне у виборі об'єкту, визначенні зобов'я­зань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та відомчим нормативним ак­там УТОС.

9.6. Підприємство, вивчаючи кон’юнктуру ринку, можливості потенційних партнерів, організовує матеріально-технічне забезпе­чення власного виробництва та капітального будівництва шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.

9.7. Придбання ресурсів на ринку товарів та послуг здійснює­ться підприємством безпосередньо у виробників, приватних осіб, через оптову торгівлю, в тому числі на ярмарках, на аукціонах, на біржах та в організаціях матеріально-технічного постачання, інших посередницьких організаціях, а також з фондів, що виділяє ЦП УТОС.

9.8. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги та від­ходи виробництва за цінами та тарифами, встановленими само­стійно на договірних умовах.

9.9. Склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємни­цею підприємства, порядок їх захисту визначаються директором підприємства. Відомості, які не становлять комерційної таємниці, визначаються чинним законодавством України.

СТАТТЯ 10

^ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність за правилами, що встановлені на Україні. Правила відомчої звітності встановлює ЦП УТОС.

10.2. Фінансовий рік підприємства співпадає з календарним роком.

10.3. Щоквартально складається звіт, в якому фіксується економічне становище підприємства з відображенням валютних коштів, отриманих в результаті зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

10.4. В кінці року складається річний звіт (баланс) підприєм­ства з відображенням у повному обсязі всієї економічної і фінан­сової діяльності підприємства.

10.5. Щоквартальні та річний бухгалтерський звіти подають­ся підприємством у відповідні органи в строки, встановлені ними.

10.6. За викривлення державної і відомчої звітності посадові особи підприємства несуть встановлену дисциплінарну або мате­ріальну відповідальність.

СТАТТЯ 11
^ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Підприємство має право самостійно здійснювати зовніш­ньоекономічну діяльність у відповідності з законодавством України.

11.2. З валютних коштів, що залишилися після сплати дер­жавного мита, платежів і податків, підприємство за встановленим нормативом від прибутку перераховує в бюджет Товариства ва­лютні кошти, які за рекомендацією Ради директорів підприємств УТОС рішеннями президії ЦП УТОС спрямовуються на технічне переоснащення об'єднань, підприємств і організацій .Товариства та придбання тифлотехнічних засобів.

^ СТАТТЯ 12
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


12.1. Відносини працівника та підприємства, що виникли на основі трудового договору, регулюються законодавством України про працю та відповідними відомчими нормативними актами УТОС.

12.2. Трудові доходи кожного працівника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками та максимальними розмірами не обмежуються.

12.3. Форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників встановлюються підприємством само­стійно.

12.4. Прийом інвалідів по зору на роботу в надомних умовах, а також переведення з цехових умов в надомні здійснюються у відповідності з Положенням про організацію надомної праці на УВО та УВП.

12.5. Навчання інвалідів по зору та інших працівників профе­сійним навичкам, як прийнятих на роботу працівників, так і при переведеннях на іншу роботу, здійснюється у відповідності з Положенням про професійне навчання робітників на УВП, УВО.

СТАТТЯ 13
^ СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Підприємство. зобов'язане забезпечити всім працюючим безпечні умови праці та несе відповідальність у порядку, встанов­леному законодавством за збитки, завдані їх здоров'ю та праце­здатності.

13.2. Підприємство, якщо воно не одержує дотацій, асигну­вань з бюджету Товариства, в межах коштів нарахованих фондів і спецфондів, може встановлювати для своїх працівників додаткові пільги понад встановлених відомчими нормативними актами УТОС.

13.3. Пенсіонери, які працювали до виходу на пенсію на під­приємстві, користуються рівними з його працівниками наявними можливостями підприємства з медичного обслуговування, забез­печенням житлом, путівками в оздоровчі заклади, а також за рі­шенням загальних зборів (конференції) колективу, іншими соціальними послугами та пільгами.

13.4. Підприємство зобов'язане постійно поліпшувати умови праці та побуту жінок. Забезпечувати роботою переважно в ден­ний час, встановлювати скорочений робочий день, тим жінкам, які мають малолітніх дітей; переводити на більш легку роботу з не­шкідливими умовами праці вагітних жінок, а також надавати інші пільги, передбачені законодавством і відомчими нормативними актами УТОС.

13.5. Підприємство сприяє розвитку інтелектуальних здібнос­тей незрячих працівників, їх участі в культурно-масових та фіз­культурно-оздоровчих заходах, в гуртках художньої самодіяльно­сті та спортивних секція.

13.6 Підприємство забезпечує радіофікацію робочих місць незрячих працівників, регулярну роботу місцевого радіовузла та інших засобів отримання інформації.

13.7. Підприємство організує офтальмологічне обслуговуван­ня інвалідів по зору, диспансеризацію всіх працюючих.

13.8. Підприємство може матеріально заохочувати працівни­ків медичних, дитячих, культосвітніх, учбових та спортивних уста­нов, організацій громадського харчування, які обслуговують тру­довий колектив, але не входять до його складу.

13.9. Підприємство здійснює житлове будівництво за рахунок централізованого фонду капітальних вкладень та власних коштів.

Примітка: У відповідності з Законом України «Про основи соціальної за­хищеності інвалідів в Україні» місцеві владні структури не мо­жуть вилучати частину житлової площі, яка побудована за раху­нок громадських організацій інвалідів, в тому числі господарсь­ким способом або з залученням їх коштів в порядку дольової, участі.

СТАТТЯ 14

^ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВА

З ЦЕНТРАЛЬНИМ ПРАВЛІННЯМ УТОС

14.1. Підприємство будує свої взаємовідносини з Центральним правлінням УТОС у відповідності з законами України «Про об'єд­нання громадян», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», іншими державними нормативними актами України, а та­кож Статутом УТОС, Положенням про ЦП УТОС, цим Статутом та іншими відомчими нормативними актами Товариства.

14.2. Центральне правління УТОС гарантує дотримання прав і законних інтересів підприємства, які передбачені чинним законо­давством та цим Статутом.

14.3. Підприємство, при здійсненні господарської та іншої ді­яльності, має право за власною ініціативою приймати будь-які рі­шення, що не суперечать чинному законодавству, Статуту УТОС, цьому Статуту та відомчим нормативним актам Товариства.

У випадку прийняття підприємством рішень, що суперечать чинному законодавству, Статуту УТОС, Статуту" підприємства або відомчим нормативним актам, такі рішення повинні скасовуватись підприємством, а в разі відмови скасовуються Центральним прав­лінням УТОС.

14.4. Голова Центрального правління УТОС, його заступники у відповідності зі своєю компетенцією можуть давати керівникам підприємства вказівки, обов'язкові для виконання. Прийняті ними рішення, які суперечать законодавству, підприємство може оскар­жити президії Центрального правління УТОС.

СТАТТЯ 15

^ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

15.1. Планова комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться Центральним правлінням УТОС не рідше одного разу на 2 роки.

СТАТТЯ 16

^ ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

16.1. Реорганізація (злиття, приєднання, роз'єднання, виділен­ня, перетворення) та ліквідація діяльності підприємства проводить­ся рішенням президії ЦП УТОС на основі діючого чинного зако­нодавства.

16.2. При реорганізації, ліквідації підприємства звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів у відпо­відності з чинним трудовим законодавством.

16.3. Обласна організація УТОС безпосередньо та шляхом клопотання перед місцевими владними структурами надає всебіч­ну допомогу в працевлаштуванні вивільнених працівників.

16.4. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною ко­місією, яка створюється президією ЦП УТОС.

16.5. Претензії кредиторів до підприємства, що ліквідується, задовольняються відповідно до чинного законодавства України.

16.6. Підприємство втрачає права юридичної особи та вважа­ється реорганізованим або таким, що припинило своє існування з моменту виключення його з реєстру державної реєстрації.

Схожі:

Статут iconСтатут
Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення...
Статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconТиповий статут

Статут iconТиповий статут

Статут iconСтатут акціонерного товариства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка