Статут українського товариства сліпих
Скачати 280.04 Kb.
НазваСтатут українського товариства сліпих
Сторінка1/4
Дата конвертації30.03.2013
Розмір280.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4

Зареєстровано


Міністерством юстиції України

18 вересня 1992 р.

Свідоцтво № 294

Погоджено

у новій редакції із змінами

і доповненнями 5 вересня 1996 р.

В. о. начальника управління

об'єднань громадян

Н. А. МАРЧЕНКО


Затверджено

XII з'їздом УТОС 23 травня 1991 р.

із змінами і доповнен­нями,

внесеними XIII з'їздом УТОС

22 травня 1996 р.

Голова ЦП УТОС

В. М. БІЛЬЧИЧ


^ СТАТУТ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

18 вересня 1992 р. №. 294
Назва об'єднання^ УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ (УТОС)

Діяльність поширюється на територію України

Керівний орган об'єднання З'ЇЗД, ЦЕНТРАЛЬНЕ ПРАВЛІННЯ,

(назва, адреса)

м. Київ, Печерський узвіз, З

Основна мета діяльності СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА ТА МЕДИЧНА РЕАБІ­ЛІТАЦІЯ НЕЗРЯЧИХ, ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ СЛІПИХ.
Заступник Міністра
юстиції України (підпис) В. М. ЧЄРНИШ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Українське товариство сліпих (УТОС) є всеукраїнською добровільною громадською організацією, яка діє на території України відповідно до Конституції України, чинного законодавства і цього Статуту.

УТОС здійснює свою діяльність на території України.

2. Принципами створення та організації діяльності УТОС є:

добровільність, рівноправність його членів, законність та гласність, самоврядування, недоторканість колективної власності.

УТОС є юридичною особою, має рахунки в банках, печатку та штамп із зазначенням свого найменування, іншу атрибутику, зразки яких затверджуються пленумом Центрального правління і реєструються у встановленому законом порядку.

УТОС здійснює свою діяльність в тісному контакті з дер­жавними органами та іншими громадськими організаціями Украї­ни, товариствами та спілками сліпих інших держав.

3. УТОС має право у встановленому законом порядку вно­сити пропозиції до органів влади і управління з питань, пов'язаних з його діяльністю.
^

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ УТОС


4. Основною метою діяльності УТОС є захист інтересів сліпих, інтеграція їх у суспільство, соціально-трудова та медична реабілітація.

5. Для здійснення поставленої мети УТОС у порядку, вста­новленому чинним законодавством:

5.1. Популяризує діяльність УТОС всіма засобами масової інформації.

5.2. Виявляє сліпих громадян, залучає їх до членства в УТОС, виступає із своїх рядів найбільш компетентних спеціалістів і активістів у керівні органи всіх ланок УТОС.

5.3. Організовує організацію в Автономній Республіці Крим, обласні, Київську міську та первинні організації УТОС; створює у встановленому порядку госпрозрахункові учбово-виробничі під­приємства (УВП), об'єднання (УВО), малі і спільні підприємства, проектно-конструкторські технологічні бюро, інструментальні ви­робництва, заводи, будівельні організації, спеціалізовані ПТУ, ма­газини по продажу товарів, центри реабілітації сліпих, відкриває Палаци та Будинки культури, клуби, санаторії та бази відпочинку, бібліотеки, друкарні, студії звукозапису, курси підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціаліста УТОС, спортивні комплекси, хорові, музично-естрадні об'єднання та інші установи із у статусом юридичної особи.

В установленому порядку здійснює комерційну та зовніш­ньоекономічну діяльність, не заборонену чинним законодавством.

5.4. Організовує редакції газет і журналів, видавничі групи, музей історії УТОС з його відділами (філіалами) в організаціях УТОС.

5.5. Провадить озвучення літератури, учбових посібників, видає довідники, методичні збірники та розробки, буклети, про­спекти, каталоги виробів своїх підприємств та організацій.

5.6. Веде будівництво, купує, продає, орендує, здає в орен­ду будівлі та споруди, житлові будинки та гуртожитки.

5.7. Дбає про поліпшення житлових та побутових умов, са­наторно-курортного лікування та організації відпочинку сліпих і працюючих в системі, надає їм при необхідності матеріальну та іншу допомогу.

5.8. Проводить культурно-масову та фізкультурно-оздоров­чу роботу, огляди колективів художньої самодіяльності, спортив­ні змагання, організовує тифлотехнічні, спортивні та інші секції для своїх членів.

5.9. Забезпечує працевлаштування сліпих в системі УТОС, сприяє працевлаштуванню їх на державних, кооперативних, грома­дських підприємствах, в сільському господарстві, в установах і організаціях всіх форм власності, у розвитку індивідуальної тру­дової діяльності.

5.10. У встановленому законом порядку приймає на робо­ту в УТОС зрячих спеціалістів та інших працівників для навчання сліпих трудовим процесам, а також для виконання робіт, непри­йнятних сліпим.

Кількість зрячих працівників не повинна перевищувати 50 % загальної кількості працюючих на УВО, УВП.

5.11. Проводить огляди-конкурси з різних напрямків діяль­ності УТОС, музичні та літературні конкурси.

5.12. При сприянні відповідних міністерств, державних ко­мітетів, відомств, науково-дослідних інститутів вирішує завдання науково-технічного прогресу в УТОС, розробляє та впроваджує сучасні конструкції технічних приладів, спеціальні пристосування та навчальні посібники, які полегшують працю сліпих на виробни­цтві та поширюють межі її використання, а також покращують умови побуту та просторового орієнтування сліпих.

5.13. Проводить обмін досвідом роботи та впроваджує до­сягнення науки і техніки в практику з усіх напрямків діяльності УТОС. Впроваджує передовий досвід організацій сліпих інших де­ржав, вивчає та використовує досягнення в галузі тифлології.

5.14. Бере участь у проведенні наукових досліджень і пра­ктичному вирішенні проблем реабілітації сліпих, у створенні та розвитку матеріально-технічної бази для трудового навчання ін­валідів по зору.

5.15. Організовує навчання сліпих письма і читання шрифтом Брайля та надає можливу допомогу спецшколам-інтернатам для сліпих і слабозорих дітей.

5.16. Гласно та відкрито здійснює свої статутні функції, ши­роко інформує членів УТОС про роботу з'їздів, пленумів, пре­зидії ЦП і про прийняті ними рішення.

5.17. Створює умови для найбільш повного та гармонійно­го розвитку особистості задоволення духовних потреб сліпих.

5.18. Разом з органами охорони здоров'я створює на під­приємствах УТОС медичні пункти, устатковує їх обладнанням, з участю лікарів-офтальмологів підприємств вирішує практичні пи­тання в інтересах інвалідів по зору.

5.19. Входить у міжнародні громадські (неурядові) органі­зації інвалідів, підтримує прямі міжнародні зв'язки, укладає від­повідні контракти та угоди. Організовує роботу по збиранню до­бровільних пожертвувань на користь УТОС, стимулює діяльність по розвитку відносин з державними органами соціального захис­ту інвалідів та благодійними організаціями. Бере участь у здій­сненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

^ III. ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ,
ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


6. Членам Українського товариства сліпих можуть бути осо­би, які проживають на території України, досягли віку 16 років і рішенням медико-соціальної експертної комісії визнані інвалідами 1 та II груп по зору, а також зрячі громадяни, які беруть активну участь в житті первинної організації.

7. Прийом в члени УТОС проводиться за особистою заявою вступника, для сліпих — з пред'явленням висновку медико-соціальної експертної комісії (стандартна довідка МСЕК) не пізніше мі­сячного терміну від дня її подачі.

8. Питання про прийом в члени УТОС розглядаються на за­сіданні правління первинної організації, як правило, в присутності заявника. Відмова у прийомі в члени УТОС може бути оскаржена на загальних зборах первинної організації, рішення яких є оста­точним.

9. Членський квиток прийнятому в УТОС видається правлін­ням первинної організації УТОС в десятиденний строк.

10. Член Українського товариства сліпих має право;

10.1. Обирати та бути обраним у всі керівні органи УТОС.

10.2. Критикувати на зборах, конференціях, пленумах, з'їздах УТОС та в пресі діяльність його місцевих і центральних органів, керівництво об'єднань, підприємств, організацій і окре­мих осіб, звертатися з заявами до будь-яких керівних та друко­ваних органів УТОС і вимагати відповіді по суті свого звернення;

вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи.

10.3. Брати участь у всіх культурно-масових, спортивних та інших заходах, що проводяться підприємствами і організаціями УТОС.

10.4. Вимагати обов'язкової особистої участі при обгово­ренні питання про його роботу або поведінку.

10.5. Користуватися пільгами та всіма формами обслугову­вання, яке здійснюється УТОС, відповідно до чинного законо­давства.

10.6. За рівних умов сліпі мають перевагу на зайняття по­сади керівників і спеціалістів системи УТОС.

11. Член Українського товариства сліпих зобов'язаний:

11.1. Дотримуватись Статуту УТОС, виконувати постанови його керівних органів, своєчасно сплачувати членські внески.

11.2. Брати участь в роботі однієї з первинних організацій Українського товариства сліпих.

12. За порушення Статуту УТОС, несплату членських внесків більш ніж за 1 рік, недисциплінованість, створення в колективі під­приємства або первинної організації нездорового морально-пси­хологічного клімату, систематичні порушення громадського по­рядку, до членів УТОС рішенням правління, зборів (конференції) первинної організації, а також вищестоящими органами Українсь­кого товариства сліпих можуть бути застосовані заходи громадсь­кого впливу: попередження, догана, позбавлення на певний строк пільг, які передбачені нормативними актами Українського това­риства сліпих і, як крайній захід,— виключення з членів УТОС.

13. Питання про виключення з членів УТОС вирішує прав­ління первинної організації в присутності члена УТОС, В тому ви­падку, коли він удруге не з'явився без поважних причин на засі­дання правління, питання може бути розглянуте за його відсут­ності.

14. Скарга на виключення з членів Українського товариства сліпих подається у відповідні вищестоящі органи УТОС не пізніше 2 місяців, вона повинна бути розглянута в місячний термін.

15. Рішення про виключення з членів УТОС, прийняте пре­зидією Центрального правління, є остаточним.

16. Кожний член Українського товариства сліпих може вий­ти з членів УТОС за власним бажанням. Днем вибуття вважається день подання заяви, про що приймається відповідне рішення пра­влінням первинної організації.

17. Інваліди по зору, яких виключено з членів УТОС, можуть бути знову прийняті не раніше ніж через рік.

18. Інваліди по зору, які з різних причин розірвали трудові відносини з підприємством УТОС за своїм бажанням, можуть пе­ребувати на обліку за останнім місцем роботи або в одній із пер­винних організацій за місцем проживання.
  1   2   3   4

Схожі:

Статут українського товариства сліпих iconСтатут київської міської організації Українського товариства сліпих
...
Статут українського товариства сліпих iconАпарат Президії Центрального правління Українського товариства сліпих Поштова адреса й індекс

Статут українського товариства сліпих iconЗ літопису товариства
Центральний виконавчий комітет І рада Народних комісарів України ухвалили рішення про утворення Українського товариства сліпих. На...
Статут українського товариства сліпих iconДобропільська міська цбс методико-бібліографічний відділ
Навчально-інформаційний комп'ютерний центр Українського товариства сліпих (нікц утос)
Статут українського товариства сліпих iconСтатут
Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення...
Статут українського товариства сліпих iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Статут українського товариства сліпих iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Статут українського товариства сліпих iconТипова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації)...
Директор підприємства (керівник організації) належить до професійної групи «Керівники»
Статут українського товариства сліпих iconЗасідання правління Київської міської організації Українського товариства...
Члени правління Васін С. А., Драчевська Т.Є коник В. М., Осадчий О. М., Петровський В. Б., Радіонов В.Є., Савчук Я. Г., Суркова Т....
Статут українського товариства сліпих iconXiv з'їзд Українського товариства сліпих
Чотирнадцятий з'їзд утос обрав Головою Центра­льного правління більчича владислава микола­йовича, який згідно з пунктом 34. 4 Статуту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка