Верховна Рада України від імені Українського народу
НазваВерховна Рада України від імені Українського народу
Сторінка2/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної

влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях

з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною

законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати

недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права

вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на

відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням,

зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної

інформації.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на

території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір

місця проживання, право вільно залишати територію України, за

винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в

будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і

слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій

вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського

порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони

здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей,

для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,

або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і

віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку

релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти

одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди,

вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в

інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності

населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від

держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана

державою як обов'язкова.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед

державою або відмовитися від виконання законів за мотивами

релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку

суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього

обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу

об'єднання у політичні партії та громадські організації для

здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших

інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я

населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню

політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами

політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження

щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією

Конституцією і законами України.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою

захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують

громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної

діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу

на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають

рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках

встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання

громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до

політичних партій або громадських організацій.

Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та

громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на

ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної

цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення

державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і

свободи людини, здоров'я населення, забороняються.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати

воєнізованих формувань.

Не допускається створення і діяльність організаційних

структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і

виконавчих органах місцевого самоврядування, військових

формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних

закладах та інших державних установах і організаціях.

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в

судовому порядку.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні

державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах,

вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та

органів місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної

служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

( Офіційне тлумачення положень статті 38 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення

яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи

місцевого самоврядування.

( Офіційне тлумачення положень частини першої статті 39 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2001 ( v004p710-01 ) від

19.04.2001 )

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися

судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки

та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи

злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод

інших людей.

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи

колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів

державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і

службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і

дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї

інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному

законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися

об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до

закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може

бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної

необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та

за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним

відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи

надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням

суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам,

свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати

екологічну ситуацію і природні якості землі.

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка

не заборонена законом.

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових

осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування

обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій

діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на

ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна

конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю

і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє

діяльності громадських організацій споживачів.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку

вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та

роду трудової діяльності, реалізовує програми

професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів

відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається

примусовою працею військова або альтернативна (невійськова)

служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за

вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про

воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці,

на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для

їхнього здоров'я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається

законом.

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту

своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з

урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки,

охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у

страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону.

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку,

а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого

робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої

тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість

відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові

дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються

законом.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття

з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших

випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним

соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян,

підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших

джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних,

комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови,

за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати

його у власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло

надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно

або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на

підставі закону за рішенням суду.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для

себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну

допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням

відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і

оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх

громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних

закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно;

існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава

сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

( Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2002 ( v010p710-02 ) від

29.05.2002 )

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту,

забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я

довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права

шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про

стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а

також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути

засекречена.

Стаття 51. Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і

чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та

сім'ї.

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.

Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних

батьків.

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються

державою.

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від

походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація

переслідуються за законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, покладається на державу. Держава

заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної,

повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в

державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної,

повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної,

вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання

державних стипендій та пільг учням і студентам.

( Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2004 ( v005p710-04 ) від

04.03.2004 )

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в

державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Верховна Рада України від імені Українського народу iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна Рада України від імені Українського народу iconСтаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання
Межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності...
Верховна Рада України від імені Українського народу icon16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про...
Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка,...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconВірний син українського народу (до 90-річчя від дня народження льотчика-космонавта...
Указом Президента України від 3 грудня 2010 року №1071/2010 “Про відзначення 90-річчя від дня народження Георгія Берегового” передбачено...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconЗакон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Дію Закону з 12 червня 1997 року поширено на посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом України від 21 травня 1997...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconКодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Верховна Рада України постановля є
Верховна Рада України від імені Українського народу iconПлан Причини голодомору Голод- геноцид в Україні Діти жертви голодомору
Героїчна І водночас трагічна історія українського народу. Давні джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття українського...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка