Верховна Рада України від імені Українського народу
НазваВерховна Рада України від імені Українського народу
Сторінка3/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно

до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на

вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах

або через національні культурні товариства.

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної,

художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної

власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних

інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної

діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї

інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати

або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими

законом.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових

зв'язків України зі світовим співтовариством.

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших

об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для

повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться

за її межами.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються

судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій

чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів

правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних

посягань.

( Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 6-зп ( v006p710-97 ) від 25.11.97; статті

55 див. в Рішенні Конституційного Суду N 9-зп ( v009p710-97 ) від

25.12.97 )

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок

держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та

моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи

бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними

своїх повноважень.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і

обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і

обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у

порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і

обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку,

встановленому законом, є нечинними.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають

зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або

скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення

не визнавалися законом як правопорушення.

( Офіційне тлумачення статті 58 див. в Рішеннях Конституційного

Суду N 1-зп ( v001p710-97 ) від 13.05.97, N 1-рп/99

( v001p710-99 ) від 09.02.99, N 6-рп/2000 ( v006p710-00 ) від

19.04.2000 )

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках,

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є

вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання

правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних

органах в Україні діє адвокатура.

( Офіційне тлумачення статті 59 див. в Рішенні Конституційного

Суду N 13-рп/2000 ( v013p710-00 ) від 16.11.00 )

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні

розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи

наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і

не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде

доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком

суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні

злочину.

Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних

незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо

доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава

відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним

засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати

показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких

родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина,

за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком

суду.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина

не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією

України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть

встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням

строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи,

передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56,

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

( Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного

Суду N 9-зп ( v009p710-97 ) від 25.12.97 )

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної

цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком

громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі,

культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в

порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за

місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за

минулий рік у порядку, встановленому законом.

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися

Конституції України та законів України, не посягати на права і

свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Р о з д і л III

^ ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори,

референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають

громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти

років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом

недієздатними.

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів

місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного

голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною

Радою України або Президентом України відповідно до їхніх

повноважень, встановлених цією Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною

ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України,

які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення

референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш

як по сто тисяч підписів у кожній області.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються

питання про зміну території України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з

питань податків, бюджету та амністії.

Р о з д і л IV

^ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є

парламент - Верховна Рада України.

( Офіційне тлумачення положень статті 75 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 17-рп/2002 ( v017p710-02 ) від 17.10.2002 )

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України -

чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на

основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом

таємного голосування.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина

України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має

право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин,

який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість

не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються

Конституцією та законами України.

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять

років. ( Частина п'ята статті 76 набирає чинності з дня набуття

повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із

Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

( Стаття 76 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від

08.12.2004 )

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України

відбуваються в останню неділю останнього місяця п'ятого року

повноважень Верховної Ради України. ( Частина перша статті 77 в

редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 - набирає

чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України,

обраною у 2006 році )

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються

Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня

опублікування рішення про дострокове припинення повноважень

Верховної Ради України.

Порядок проведення виборів народних депутатів України

встановлюється законом.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої

повноваження на постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого

представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші

оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою

діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності),

входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства

або організації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими

видами діяльності встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо

несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності,

народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення

таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву

про складення повноважень народного депутата України.

( Стаття 78 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від

08.12.2004 )

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України

складають перед Верховною Радою України таку присягу:

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми

діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про

благо Вітчизни і добробут Українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів

України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх

співвітчизників".

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України

перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України,

після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її

текстом.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського

мандата.

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту

складення присяги.

( Офіційне тлумачення статті 79 див. в Рішенні Конституційного

Суду N 1-зп ( v001p710-97 ) від 13.05.97 )

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується

депутатська недоторканність.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності

за результати голосування або висловлювання у парламенті та його

органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної

Ради України притягнені до кримінальної відповідальності,

затримані чи заарештовані.

( Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 80 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/99 ( v009p710-99 ) від

27.10.99 )

( Офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80

див. в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2003 ( v012p710-03 )

від 26.06.2003 )

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України

припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради

України.

Повноваження народного депутата України припиняються
достроково в разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне
проживання за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які
призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата України із складу
такої фракції; ( Пункт 6 частини другої статті 81 набирає чинності
з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006
році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
7) його смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються
достроково також у разі дострокового припинення відповідно до
Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день
відкриття першого засідання Верховної Ради України нового
скликання.
Рішення про дострокове припинення повноважень народного
депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини
другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у
випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, -
судом.
У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
народного депутата України, визнання народного депутата України
недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються
з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Верховна Рада України від імені Українського народу iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна Рада України від імені Українського народу iconСтаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання
Межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності...
Верховна Рада України від імені Українського народу icon16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про...
Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка,...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconВірний син українського народу (до 90-річчя від дня народження льотчика-космонавта...
Указом Президента України від 3 грудня 2010 року №1071/2010 “Про відзначення 90-річчя від дня народження Георгія Берегового” передбачено...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconЗакон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Дію Закону з 12 червня 1997 року поширено на посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом України від 21 травня 1997...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconКодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Верховна Рада України постановля є
Верховна Рада України від імені Українського народу iconПлан Причини голодомору Голод- геноцид в Україні Діти жертви голодомору
Героїчна І водночас трагічна історія українського народу. Давні джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття українського...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка