Верховна Рада України від імені Українського народу
НазваВерховна Рада України від імені Українського народу
Сторінка7/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі

злочинністю;

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної

діяльності України, митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів

виконавчої влади;

9-1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до

закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,

діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої

влади; ( Статтю 116 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом

N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

9-2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням

Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої

влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України;

( Статтю 116 доповнено пунктом 9-2 згідно із Законом N 2222-IV

( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та

законами України. ( Пункт 10 статті 116 в редакції Закону

N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї

компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими

до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр

України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах

Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

( Офіційне тлумачення положень частини першої статті 118 див. в

Рішеннях Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від

25.12.2003, N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та

Севастополі визначаються окремими законами України.

( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 118 див. в

Рішеннях Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від

25.12.2003, N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови

місцевих державних адміністрацій.

( Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 118 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від

25.12.2003 )

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на

посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням

Кабінету Міністрів України.

( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 118 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від

25.12.2003, N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх

повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом

Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої

влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні

радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними

чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні

органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать

Конституції та законам України, іншим актам законодавства України,

можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України,

або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові

відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого

Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної

адміністрації висловили дві третини депутатів від складу

відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку

голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній

території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента

України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої

влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод

громадян;

3) виконання державних і регіональних програм

соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони

довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і

національних меншин - також програм їх національно-культурного

розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних

бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих

відповідними радами повноважень.

Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники

центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права

суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім

викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час),

входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства

або організації, що має на меті одержання прибутку. ( Частина

перша статті 120 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від

08.12.2004 )

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету

Міністрів України, інших центральних та місцевих органів

виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.

Р о з д і л VII

ПРОКУРАТУРА

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на

яку покладаються:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у

випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень

у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів

примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи

громадян;

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина,

додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими

особами. ( Статтю 121 доповнено пунктом 5 згідно із Законом

N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор

України, який призначається на посаду та звільняється з посади за

згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада

України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України,

що має наслідком його відставку з посади. ( Частина перша статті

122 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять

років.

Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів

прокуратури України визначаються законом.

Р о з д і л VIII

ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно

судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих

функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що

виникають у державі. ( Офіційне тлумачення положення частини

другої статті 124 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 8-рп/2002

( v008p710-02 ) від 07.05.2002, N 15-рп/2002 ( v015p710-02 ) від

09.07.2002 )

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та

судами загальної юрисдикції. ( Офіційне тлумачення положення

частини третьої статті 124 див. в Рішенні Конституційного Суду

N 8-рп/2002 ( v008p710-02 ) від 07.05.2002 )

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через

народних засідателів і присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є

обов'язковими до виконання на всій території України.

( Офіційне тлумачення статті 124 див. в Рішенні Конституційного

Суду N 9-зп ( v009p710-97 ) від 25.12.97 )

Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні

будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції

є Верховний Суд України.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні

вищі суди.

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів

гарантуються Конституцією і законами України. ( Офіційне

тлумачення положення частини першої статті 126 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 19-рп/2004 ( v019p710-04 ) від 01.12.2004 )

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. ( Офіційне

тлумачення положення частини першої статті 126 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 19-рп/2004 ( v019p710-04 ) від 01.12.2004 )

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України

затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку

судом.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів

Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на

посаду судді вперше.

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або

призначив, у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом

здоров'я;

4) порушення суддею вимог щодо несумісності;

5) порушення суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з

посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у

визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Професійні судді не можуть належати до політичних партій та

профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати

представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади,

виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та

творчої.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною

комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти

років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права

не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та

володіє державною мовою.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають

фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді

відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку

та їх професійного рівня встановлюються законом.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку,

встановленому законом.

Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді

строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші

судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються

Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому

законом.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та

звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом

Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і

підкоряються лише закону.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів

чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:

1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і

судом;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

7) гласність судового процесу та його повне фіксування

технічними засобами;

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження

рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

9) обов'язковість рішень суду.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства

в судах окремих судових юрисдикцій.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до

юридичної відповідальності.

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови

для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті

України окремо визначаються видатки на утримання судів.

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє

суддівське самоврядування.

Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої

належить:

1) внесення подання про призначення суддів на посади або про

звільнення їх з посад;

( Офіційне тлумачення пункту 1 частини першої статті 131 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 14-рп/2001 ( v014p710-01 ) від

16.10.2001 )

2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами

вимог щодо несумісності;

3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів

Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та

розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної

відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також

прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна

Рада України, Президент України, з'їзд суддів України, з'їзд

адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних

закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по

три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури -

двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова

Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний

прокурор України.

Р о з д і л IX

^ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Стаття 132. Територіальний устрій України грунтується на

засадах єдності та цілісності державної території, поєднання

централізації і децентралізації у здійсненні державної влади,

збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з

урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних

і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою

України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони,

міста, райони в містах, селища і села.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Верховна Рада України від імені Українського народу iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна Рада України від імені Українського народу iconСтаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання
Межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності...
Верховна Рада України від імені Українського народу icon16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про...
Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка,...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconВірний син українського народу (до 90-річчя від дня народження льотчика-космонавта...
Указом Президента України від 3 грудня 2010 року №1071/2010 “Про відзначення 90-річчя від дня народження Георгія Берегового” передбачено...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconЗакон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Дію Закону з 12 червня 1997 року поширено на посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом України від 21 травня 1997...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconКодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Верховна Рада України постановля є
Верховна Рада України від імені Українського народу iconПлан Причини голодомору Голод- геноцид в Україні Діти жертви голодомору
Героїчна І водночас трагічна історія українського народу. Давні джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття українського...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка