Положення
Скачати 103.62 Kb.
НазваПоложення
Дата конвертації30.03.2013
Розмір103.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНСТРАЦІЇ

Затверджено

розпорядженням голови

Золочівської районної державної

адміністрації

30.09.2011р. №186/к

Положення


про відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації
1. Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації і підпорядковується голові Золочівської районної державної адміністрації та Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Відділ освіти у межах своїх повноважень здійснює керівництво у сфері освіти на території Золочівського району Харківської області.

2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міносвіти України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами Головного управління освіти і науки, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу освіти є:

реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться на території Золочівського району і належать до сфери управління районної державної адміністрації, координація діяльності всіх загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних та позашкільних закладів району;

зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

організація навчально-методичного і кадрового забезпечення закладів освіти, вдосконалення педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

участь у розробленні і реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров`я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

4. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

1). Здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

2). Визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та надає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб району за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

3). Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов`язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

4). Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

5). Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів та груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

6). Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

7). Впроваджує систему управління якістю відповідно до національних та міжнародних стандартів;

8). Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

9). Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування , та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім`ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім`ї під опіку, на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

10). Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх;

11). Забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах; здійснює контроль за роботою логопедичного пункту;

12). Координує роботу навчальних закладів, сім`ї та громадськості, пов`язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

13). Надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів, які проживають у сільській місцевості;

14). Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

15). Вносить пропозиції щодо організацій безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

16). Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

17). Впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

18). Організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку;

проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри, позашкільні заклади;

19). Забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

20). Видає інформаційно-методичні бюлетені;

21). Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об`єднань, товариств;

21). Координує роботу, пов`язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

22). Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

23). Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

24). Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

25). Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

26). Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

27). Прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, аналізує стан підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

28). Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

29). Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

30). Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

31). Розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

32). Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти району, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

33). Контролює створення і використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов`язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

34). Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

35). Надає освітні послуги учасникам навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів.

36). Інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

37). Проводить атестацію навчальних закладів району ( не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

38). Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

39). Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);
40). Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

41). Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів( крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

42). Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

5. Відділ має право:

залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

зупиняти ( скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв`язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об`єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ освіти очолює начальник , який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах не менше як 3 роки.

8. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду, заступника повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи не менш як 3 роки.

9. Начальник відділу освіти:

здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов`язки і ступінь відповідальності заступника начальника та його працівників;

представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов`язки його працівників;

розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;

заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів та установ освіти.

10. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

11. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення колегії проводиться в життя наказами начальника відділу.

12. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

13. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

14. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.

Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.
15. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


/var/www/uchni.com.ua/pars_docs/refs/17/16961/16961.doc

Схожі:

Положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
Положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане...
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення iconПро затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського...
У заголовку та тексті наказу слово "Положення" у всіх відмінках замінено словами "Національне положення" у відповідних відмінках...
Положення iconПрацюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типове положення про атестацію педагогічних праців­ників (далі — нове Типове положення), оскільки попереднє Типове положення про...
Положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
Положення iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад
Це Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів І форм власності
Положення iconУрок географії 7 клас Тема: «Африка. Географічне положення. Історія дослідження.»
Африки, типовими планами характеристики материків, географічного положення материка
Положення iconУрок географії 7 клас Тема: «Африка. Географічне положення. Історія дослідження.»
Африки, типовими планами характеристики материків, географічного положення материка
Положення iconРозпорядженням Кабміном України від 27 серпня 2010 р. №1721-р положення
Це Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів І форм власності
Положення iconПро затвердження Положення
Затвердити Положення про службу у справах дітей Летичівської районної державної адміністрації (додається)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка