Начальник відділу освіти Розпорядженням голови
Скачати 394.83 Kb.
НазваНачальник відділу освіти Розпорядженням голови
Сторінка1/3
Дата конвертації30.03.2013
Розмір394.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти Розпорядженням голови

Красногвардійської районної Красногвардійської районної ради

державної адміністрації Автономної Республіки Крим

Автономної Республіки Крим

_______________В.О.Чертков ___________________О.М.Войлоков

«________»____________2007 р «______»______________2007 р

СТАТУТ
ОКТЯБРСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

КОМПЛЕКСУ № 1 «ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ»

КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ


2007 р


^ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ОКТЯБРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1 «ШКОЛА ГІМНАЗІЯ» КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (далі -
навчальний заклад) знаходиться в загальної власності територіальних громад Красногвардійського району Автономної Республіки Крим. Його організаційна-правова форма є комунальний заклад. Засновником навчального закладу є Красногвардійська районна рада Автономної Республіки Крим. Методичне керівництво й контроль за навчально-виховним процесом здійснює відділ освіти Красногвардійської райдержадміністрації.
1.2. Назва навчального закладу:

- повне українською мовою: Октябрський навчально-виховний комплекс №1 «Школа-гімназія»

- повне російською мовою: Октябрьский учебно-воспитательный комплекс №1 «Школа-гимназия»

- скорочене українскою мовою: Октябрський НВК №1 «Школа-гімназія»

- скорочене російскою мовою: Октябрьский УВК №1 «Школа-гимназия».


  1. Юридична адреса навчального закладу: вул. Гагаріна, селище Октябрське, Красногвардійський район, АР Крим, 97060, телефон 6-33-57

1.4. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення прав громадян на здобуття
повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій;

♦ формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомлено
громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості
підготовленої до професійного самовизначення;

♦ виховання в учнів (вихованців) поваги до конституції України, прав і свобод

людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за

свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини та громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів (вихованців) на вірне формування політичних світоглядних ;
  переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як
  найвищої соціальної цінності, формування засобів здорового образу життя,
  збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу людини і
  суспільство;

 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого
  мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися, виховання почуття власної
  гідності» готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах
  діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

 • пошук і відбір для навчання творчого обдарованих та здібних дітей;

 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій,
  методів і форм навчання та виховання.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності користується Конституцією України ,
Законами України "Про освіту" . Про загальну середню освіту" , "Положенням про
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 14 червня 2000 року № 964, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах
своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1..9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності:

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
  виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними
  угодами; .

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначається мова навчання, поглиблене вивчення

предметів поглиблене вивчення предметів згідно з рішенням педагогічної ради.

1.11. Навчальний - заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за
  погодженням із відділом освіти;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та
  індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами
  та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову
  роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до
  учасників навчально-виховного процесу;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади,
  юридичних і фізичних осіб;

♦ залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні находження у
порядку визначеному законодавством України;

♦ розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально -
профілактичних і культурних підрозділів:

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:

метод. рада, методоб'єднання учителів прикметників, школа передового досвіду, школа молодих учителів, творчи групи, кафедри та інші науково-пошукові об’єднання.

1.13. Медичне, обслугованім учнів (вихованців) та відповідні умови "для його організації
забезпечуються органом управління освітою і здійснюються Октябрськой РБ
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладеш між ними.
^ II. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

ШКОЛА - ГИМНАЗІЯ".

2.1. У навчальному закладі створюються та функціонують:

Класи загальноосвітні гімназійні, профільні та многопрофільні, ГПД, класи з поглибленим вивченням окремих предметів згідно з рішенням педради. 1-4 класи - це І ступінь загальноосвітньої школи. 5-9 класи - це гімназичні.

Термін навчання встановлюється згідно з чинним законодавством.

2.2. У навчальному закладі створюються та функціонують:

Гуртки, секції, творчі об'єднання для задоволення виховних потреб суб'єктів навчально-виховного процесу.

2.3. До 1 класу гімназії (5 класу) зараховуються учні які закінчили початкову школу і пройшли конкурсний відбір.

Умови конкурсу розробляються дирекцією гімназії за участю громадського самоврядування відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців, до гімназій, ліцеїв, колегіумів).

2.4. Мікрорайон для гімназії не встановлюється. Учні зараховуються до гімназії незалежно від місця проживання.

2.5. Кількість учнів у гімназії встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора.

2.6. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів згідно діючого законодавства.
^ III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

♦ Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

♦ У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.5 Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органу управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу)

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого міністерством освіти і науки України.

3.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи гуртків, секцій з понеділка по суботу з 16.00 - 19.00. Визначається такий режим роботи груп продовженого дня з 12.00 до 18.00

3.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у перших класах 31.05., у 2-х-

1(12)-х класах 18.06. але не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на

семестри: перший з 01.09. до 28.12., другий з 14.01. до 31.05.

3.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.9. За погодженням з органом управління освітою з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

3.10. Тривалість уроків у навчальному закладі встановлюється згідно з режиму навчального закладу.

3.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять та гуртків визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбаченні окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 3.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.13 У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому - згідно з рішенням педагогічної ради. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову

атестацію.

3.14 Результати семестрового, річного , підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.15 Порядок переведення та випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 05.02.2001р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.02.2001р. за № 120/5311.

3.16. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та, російської мови , читання.

3.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000р. за № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000р. за № 925/5146.

3.18. Учням, які закінчили ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінчені початкової школи - табель успішності; по закінчені основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні основної школи - атестат про повну загальну середню освіту.

  1. Учням які навчались екстерном або індивідуальної програми можуть видаватися документи про освіту певної ступені та документи особливого зразка.^ IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
4.1. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є: учні; керівники; педагогічні працівники; психологи, бібліотекарі; інші спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Учні мають право:

♦ на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

♦ на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно -спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

♦ на доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

♦ брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

♦ брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

♦ брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

♦ на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

♦ на безпечні і нешкідливи умови навчання, виховання та праці.

4.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

4.5. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

4.6. Педагогічні працівники мають право на:

■ захист професійної честі, гідності;

■ самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

■ участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

■ проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, наукової роботи;

■ виявлення педагогічної ініціативи;

■ позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

■ участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

■ підвищення кваліфікації, перепідготовку;

■ отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

■ на матеріальне, житлове-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.7. Педагогічні працівники зобов'язані:

■ забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

■ сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового образу життя;

■ сприяти зростанню іміджу навчального закладу,

■ виховувати у учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних подбань народу України. Готування учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру між усіма народами;

■ дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

■ захищати учнів від будь -яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними наркотиків, алкоголю, тютюну іншим шкідливим звичкам;

■ постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

■ виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

■ брати участь у роботі педагогічної ради.

4.8. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.10. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

Обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

Звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу за зміцненні матеріально-технічної базі навчального закладу; На захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

4.ІІ. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність .за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання: постійно дбати про фізичне здоров'я психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів,

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  1   2   3

Схожі:

Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconІV. Програма, вік, кількісний склад, строки проведення спартакіади
Начальник відділу освіти Начальник відділу сім ї, молоді Директор дюсш відділу освіти райдержадміністрації та спорту райдержадміністрації...
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconЗатверджую погоджено начальник відділу освіти Заступник голови Балаклійської...
Організація роботи відділу освіти та графік прийому відвідувачів
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconТериторіальний інспектор Начальник відділу освіти
Служба охорони праці створюється наказом начальника відділу освіти у кількості семи чоловік. Керівником служби охорони праці призначається...
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconГолова профкому відділу освіти Начальник відділу освіти
Відділ освіти Уманської райдержадміністрації розташований у будинку по вулиці Залізняка 2а. Це чотирьохповерхова споруда, обладнана...
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconНачальник відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації
Розпорядження голови Золочівської районної державної адміністрації надіслані для відома. Копії
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconПосадова інструкція начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (гіп)
Начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (далі гіп) відноситься до категорії керівників та є керівником проектного...
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconПосадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури
Головний архітектор проектів, начальник відділу архітектури (гап) відноситься до категорії керівників та є керівником відділу архітектури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка