Начальник відділу освіти Розпорядженням голови
Скачати 394.83 Kb.
НазваНачальник відділу освіти Розпорядженням голови
Сторінка2/3
Дата конвертації30.03.2013
Розмір394.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3

^ V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
5.1. Управління навчальним закладом здійснюється Красногвардійською районною радою

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який мас вищу педагогічну освіту нарівні спеціаліста або магістра , стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади за рішенням Красногвардійської районної ради за поданням органа управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є конференція колективу, що скликаються не менше одного разу нарік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

♦ працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

♦ учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

♦ батьків, класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 34 учня 34. батьків 34 і термін їх повноважень становить І рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

На конференції.

♦ обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень,

♦ заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

♦ розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

♦ затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного пронесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу:

♦ приймають рішення - вносять зміни до Статуту, приймають Статут про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників

5.3. У період між конференцією діє рада навчального закладу.

5.3.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадської
  щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного
  процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління
  навчальним закладом;

 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією
  навчально-виховного процесу;

5.3.2. Основним завдання ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю,
  громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, приоритетних напрямів розвитку навчального
  закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-
  виховного процесу;

♦ формування навичок здорового способу життя; .

 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального
  досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання
  учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконаленні
  процесу навчання та виховання учнів;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку,
  підтримки обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім
  навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного
  процесу.

5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів
І-П ступенів навчання, батьків і громадськості.

Представництво в раді й загальна її численність визначаються конференцією

навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

5.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,
  держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх довільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або Осіб, які їх замінюють.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

5.3.5. Очолює раду навчального закладу голова який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення нетермінових питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи, склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

5.3.6. Рада навчального закладу:

♦ організовує виконання рішень конференції;

♦ вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, профільністі навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

♦ спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

♦ разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

♦ затверджує режим роботи навчального закладу;

♦ сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

♦ приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю 'За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю за "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

♦ разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

♦ погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

♦ заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

♦ бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

♦ виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

♦ виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

♦ виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

♦ розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

♦ розглядає питання родинного виховання;

♦ бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

♦ сприяє педагогічній освіті батьків;

♦ сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

♦ розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

♦ організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

♦ розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

♦ вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

♦ може створювати постійний або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

5.5. Метою діяльності піклувальної ради с створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

■ сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної ' загальної середньої освіти;

■ співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

■ зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

■ організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

■ вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

■ запобігання дитячій бездоглядності;

■ сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

■ стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

■ всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом;

5.5.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади та

самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес

(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його

місце обирається інша особа.

5.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

♦ пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

♦ дотримання вимог законодавства України;

♦ самоврядування;

♦ колегіальності ухвалення рішень;

♦ добровільності і рівноправності членства;

♦ гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-дений термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа з членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради;

скликає і координує роботу піклувальної ради

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5.5. Піклувальна рада має право:

♦ вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально - виробничої, наукової, культурно-спортивної бази навчального закладу;

♦ залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

♦ вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

♦ стимулювати творчу працю педагогічних керівників, учнів;

♦ створювати комісії, ініціативні групи до складу яких входять представники громадської, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють;

♦ представники учнівського самоврядування.

5.6. Директор навчального закладу:

♦ здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

♦ організовує навчально-виховний процес;

♦ забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

♦ відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

♦ створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

♦ забезпечує дотримання вимог охорони дитинства санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

♦ підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

♦ забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного насильства;

♦ призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

♦ контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

♦ здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових

медичних оглядів і несе за це відповідальність;

♦ розпоряджується в установленому порядку шкільним майном і коштами;видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

♦ видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

♦ за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

♦ створює умови для творчого зростання педагогічних працівників пошуку та застосування ними ефективних форм методів навчання та виховання;

♦ несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, місцевими органами державної виконавчої ради тощо;

5.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на основі законодавства

директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління; Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі змій кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган -

педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

5.9. Педагогічна рада розглядає питання:

♦ удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного - процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

♦ переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

♦ підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

♦ морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

5.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
1   2   3

Схожі:

Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconІV. Програма, вік, кількісний склад, строки проведення спартакіади
Начальник відділу освіти Начальник відділу сім ї, молоді Директор дюсш відділу освіти райдержадміністрації та спорту райдержадміністрації...
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconЗатверджую погоджено начальник відділу освіти Заступник голови Балаклійської...
Організація роботи відділу освіти та графік прийому відвідувачів
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconТериторіальний інспектор Начальник відділу освіти
Служба охорони праці створюється наказом начальника відділу освіти у кількості семи чоловік. Керівником служби охорони праці призначається...
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconГолова профкому відділу освіти Начальник відділу освіти
Відділ освіти Уманської райдержадміністрації розташований у будинку по вулиці Залізняка 2а. Це чотирьохповерхова споруда, обладнана...
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconНачальник відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації
Розпорядження голови Золочівської районної державної адміністрації надіслані для відома. Копії
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconПосадова інструкція начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (гіп)
Начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (далі гіп) відноситься до категорії керівників та є керівником проектного...
Начальник відділу освіти Розпорядженням голови iconПосадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури
Головний архітектор проектів, начальник відділу архітектури (гап) відноситься до категорії керівників та є керівником відділу архітектури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка