Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання»
Скачати 104.64 Kb.
НазваОпис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання»
Дата конвертації31.03.2013
Розмір104.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Опис

роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. № 6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання»
Актуальність зазначеної проблеми зумовлюється пріоритетними напрямками державної політики в освітній галузі.

У процесі демократизації українського суспільства неабиякого поширення набувають ідеї гуманізації освіти й пріоритетів особистості. На зміну державоцентристській освітній системі, в якій головна мета визначалася як формування особистості за певними еталонами і підпорядкування власних інтересів державним, а основною ознакою була жорстка регламентація навчального процесу, приходить так звана дитиноцентристська система освіти, в якій домінує орієнтація на інтереси дитини, на задоволення її потреб.

Визнання Україною Конвенції ООН «Про права дитини» та Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило увагу до проблем дітей, котрі мають ті чи інші відхилення в розвитку, зумовило необхідність розробки цілеспрямованих дій держави для створення найсприятливіших умов для забезпечення їхньої самоактуалізації, активної участі в системі сучасних суспільних відносин. Проте, сьогодні спостерігається ситуація, коли права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, соціальну інтеграцію лише декларуються за відсутності механізмів їх реалізації та недостатнього знання інших ефективних практик навчання. Для дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків вибір, який гарантується українським законодавством, є достатньо обмеженим – спеціальні школи-інтернати та навчально-реабілітаційні центри, де за відомих позитивів є й суттєві недоліки, як-то: відірваність дитини від сім`ї, широких соціальних контактів, обмеженість кола міжособистісної взаємодії, не завжди якісний соціально-освітній рівень, зниження конкурентоспроможності на ринку праці тощо. Практика свідчить – після закінчення школи-інтернату значна частина дітей виявляється непристосованою до соціального середовища, а інтелектуальний потенціал випускників використовується недостатньо.

У сучасному світі дедалі більшого розвитку набуває інклюзивна модель освіти – модель, що пов`язана з дотриманням прав людини. Інклюзивна освіта базується на соціальній моделі розуміння інвалідності, яка на противагу медичній моделі, розглядає ваду здоров`я як соціальну проблему, а не як характеристику особистості, оскільки вона (проблема) зумовлена непристосованістю оточення, включаючи ставлення до людей з особливими потребами, архітектурну безбар’єрність та ін. Така модель спрямована на зміни в суспільстві таким чином, щоб воно забезпечувало рівну участь громадян у реалізації своїх прав і надавало їм таку можливість.

Зважаючи на сказане і виходячи з того, що освіта дитини з обмеженими можливостями має бути спрямована на облаштування її в соціокультурному просторі і повинна допомогти дитині в самоідентифікації, самовизначенні, самореалізації з урахуванням її індивідуальності, було зроблено спробу побудови моделі інклюзивного навчання, яка б, забезпечуючи освітню підготовку та соціальний розвиток дітей з порушеннями психофізичного розвитку, передбачала психолого-педагогічний супровід, в тому числі й систему корекційно-педагогічної допомоги. При цьому були використані принципи теоретичного моделювання як системи елементів, що відтворюють певні сторони, зв’язки,функції предмета дослідження, зважаючи на те, що процес конструювання проекту педагогічної діяльності пов'язаний з реалізацією конструктивно-технічної функції науки, яка є нерозривною з функцією науково-теоретичною. Розробка моделі передбачала системний підхід, розгляд сукупності різноаспектних елементів, виділення інтегративних системо утворюючих зв’язків і стосунків, врахування сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів і умов.

Структура моделі визначається такими компонентами та елементами:

 • цільовий (цілі, принципи, завдання);

 • змістовий (функції, основні напрями діяльності);

 • операційно-дієвий (етапи, форми, методи, умови);

 • оціночно-результативний (критерії, показники).

Вихідними теоретичними положеннями вказаного експерименту стали наступні:

Інклюзивне навчання, враховуючи індивідуальні відхилення розвитку базується на тому, що всі діти мають право на самоствердження в суспільстві, а кожна дитина гідна поваги внаслідок її унікальності.

Правовою основою інклюзивного навчання є Конституція України, Закон «Про освіту», Закон «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.. та ін..

Науково-теоретичним підґрунтям здійснення інклюзивного навчання є «Концепція спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Україні на найближчі роки та перспективу», «Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами» та ін..

^ Основною метою експерименту є розробка і реалізація механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній навчальний заклад № 6 м. Енергодар, ранньої інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їхніх типологічних та індивідуальних особливостей.

^ Основні завдання експериментальної роботи:

 • розробка принципів інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами на основі визначення умов їх перебування в ЕЗОШ № 6;

 • забезпечення організаційно-педагогічних умов;

 • надання корекційно-реабілітаційної допомоги;

 • розробка змісту і методів корекційно-розвивального навчання;

 • сприяння батькам в їхньому становленні в якості організаторів адекватних умов особистісного розвитку дитини;

 • моніторинг процесів, які протікають, програмування розвитку системи з наступною розробкою рекомендацій для всіх блоків підсистеми моделі, яка розробляється;

 • пропаганда дефектологічних знань з метою підтримки процесів інтеграції;

 • консолідація зусиль державних структур і громадських організацій для вирішення проблем задоволення особливих освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями здоров'я;

 • розробка методичних рекомендацій для педагогічних працівників шкіл залучення та для батьків.

Гіпотеза. Інтеграція в суспільство, ефективний розвиток життєвої компетентності дітей з функціональними обмеженнями можливі за умови створення інноваційного освітньо-реабілітаційного простору, суб’єкти якого творчо взаємодіють і координують зусилля в розв’язанні проблеми комплексної реабілітації.

^ Основні напрями експериментальної роботи:

 1. Підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах ЕЗОШ №6 шляхом проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів, курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та батьків.

 2. Формування громадянської думки щодо необхідності забезпечення рівного доступу до якісної освіти та де інституалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом проведення круглих столів, конференцій, інших масових захолів.

 3. Розробка та видання навчально-методичної літератури для роботи з дітьми, котрі мають особливості психофізичного розвитку в умовах ЕЗОШ №6.

 4. Проведення дослідження з метою визначення найефективніших форм і методів навчання та виховання дітей з особливими потребами та їхніх здорових однолітків в умовах ЕЗОШ № 6.

Об’єкт дослідження: інклюзивне навчання і виховання учнів 6-11 років ЕЗОШ №6.

Предмет дослідження: процес моделювання інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами 6-11 років ЕЗОШ №6.

Очікуваними результатами експериментальної роботи є:

 • розробка і апробація моделі інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку, яка передбачає створення сприятливих умов для індивідуального, різнобічного розвитку дитини та її соціалізації в суспільство;

 • створення умов для гуманістичного навчання і виховання, розвитку толерантності серед дітей;

 • навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку разом зі здоровими однолітками, що стимулює реалізацію їхніх потенційних можливостей, сприяє подальшій інтеграції в інші колективи, соціальне середовище;

 • формування у педагогів та батьків нового розуміння проблем дітей з особливостями психофізичного розвитку, опанування новими технологіями навчання, виховання і психологічної підтримки зазначеної категорії дітей, а також їхніх здорових однолітків.

Терміни проведення експерименту. Реалізація завдань експерименту буде проводитися в декілька етапів:

  1. Організаційно-підготовчий – 2010 – 2011 рр.

  2. Апробаційно-впроваджувальний –2012– 2013 рр.

  3. Аналітико-узагальнювальний – 2014 – 2015 рр.

Методи організації експериментально - пошукової діяльності:

 • теоретико-методологічнічний аналіз;

 • моделювання;

 • проектування;

 • прогнозування;

 • поетапна апробація;

 • системна апробація;

 • експертне опитування;

 • конвент-аналіз;

 • педагогічна рефлексія;

 • управлінська рефлексія.

Базою для проведення експерименту є Енергодарська загальноосвітня школа №6, яка знаходиться за адресою: м. Енергодар, вул. Будівельників, буд.20, телефон 3-21-27.

Загальноосвітній навчальний заклад знаходиться у типових приміщеннях, має достатню матеріально-технічну базу, забезпечений кадрами. У ЗНЗ навчаються діти з 6 до 11 років, для яких забезпечено реалізацію права дитини на здобуття освіти, фізичний, розумовий і духовний розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Державних стандартів. Потенціал і накопичений педагогічний досвід педагогів ЗНЗ дає підстави використати означений заклад освіти як базу для проведення експериментальної роботи.

^ Опис наявного і потрібного забезпечення експерименту.

Методичне забезпечення. Перелік здоров’язбережувальних технологій, які впроваджені в навчально-виховному процесі Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6:

 1. Щадний режим:

 • раціональне споживання їжі.

 • раціональний питний режим.

 • відпочинок (денний сон).

 1. Лікувально-профілактичні гімнастики.

 2. Правильна ходьба.

 3. Зміна рухових поз на уроці за системою доктора Базарного.

 4. Зміна зорових горизонтів за системою доктора Базарного.

 5. Гімнастика для очей.

 6. Дихальна гімнастика.

 7. Пальцетерапія за системою Йосиро Цуцумі.

 8. Музикотерапія.

 9. Казкотерапія.

 10. Кольоротерапія.

 11. Настрої Ситіна (СОЕВУС - словесно-образне, емоційно-вольове управління станом).

 12. Лялькотерапія.

 13. Звукотерапія.

 14. Іонотерапія.

 15. Фітотерапія.

 16. Аромотерапія.

 17. Антиалкогольна пропаганда.

 18. Антинаркотична пропаганда.

 19. Антинікотинова пропаганда.

Матеріально-технічне забезпечення.

Кількість книг у бібліотечному фонді (у тому числі підручників): 3 796 Кількість найменувань періодичних видань: 9

Кількість комп’ютерів у закладі: 8

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання, які використовуються у навчальному процесі: 4.

У закладі є: мультимедійний проектор - 1, відеодвійка – 2, телевізор – 3, магнітофон – 2, музичні центри - 4, DWD- програвач, принтер – 5, сканер-2, фотоапарат, відеокамера, фортепіано – 2.

^ Додаткова інформація про навчальний заклад:

Школа розташована в типовому приміщенні дитячого садка, де розміщуються 11 класних кімнат загальною площею 780 м2; спальні кімнати – загальною площею 650 м2. Має земельну ділянку площею І га, де розміщені спортивні та ігрові майданчики, господарчі будівлі, зони відпочинку, газони та інші зелені насадження.

Кожну класну кімнату обладнано меблями відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, таблицями, методичною літературою, технічними засобами навчання. Кожен клас має свою спальну кімнату, ігрові куточки, роздягальні.

Для проведення уроків фізичної культури школа має спортивний зал, який обладнано інвентарем, а саме:

 • шведська стінка;

 • канат;

 • м`ячі;

 • скакалки;

 • бігові доріжки;

 • гімнастичні лавки;

 • дуги;

 • мати;

 • волейбольна сітка тощо.

Обладнано кабінет ЛФК:

 • спортивний комплекс “домашній стадіон”;

 • тренажер “Орбітрек”;

 • дошка Євмінова;

 • бігова доріжка;

 • батут;

 • гімнастичні килимки;

 • м’ячі та різні дрібні тренажери;

 • сухий басейн.

В школі функціонує медичний блок, який обладнано:

 • опромінювач ОГН;

 • апарат “Біаптрон”;

 • апарат”Рікта”;

 • аромолампа;

 • інгалятор “Туман”;

 • лампа Чижевського;

 • апарат “Поток - 1”;

 • апарат “Електросон”;

 • апарат “Бріз”;

 • опромінювач кварцовий;

 • лампа “Солюкс”;

 • апарат “Маг - 30”;

 • апарат “Дарсонвальд”;

 • апарат “Вітофон”;

 • апарат МИТ-С для виготовлення синглентно-кисневої пінки та проведення синглентно-кисневих інгаляцій;

 • масляні інгалятори.

Школа працює в щадному режимі з 7ºº до 18ºº години з 4-разовим харчуванням. Контингент учнів: соматично хворі. Для учнів 1-3 класі в режимі є денний сон. Для дітей-інвалідів організоване безкоштовне харчування.

Однак навчально-методичне забезпечення і оточуюче середовище потребують модернізації у контексті збереження, формування і відновлення здоров’я дітей з особливостями психофізичного розвитку. В освітньому закладі необхідно створити рекреаційні зони пасивного та активного дозвілля учнів, які мають особливі освітні потреби, учителів; обладнати кожен навчальний кабінет приладами, які сприяють регулюванню розумової працездатності учнів, учителів; придбати методичні посібники, програми у відео- та аудіо-вигляді, які допоможуть інтенсифікувати процес інтеграції учнів із особливими потребами та їхніх однолітків.

^ Керівництво експериментальною роботою здійснюють практичні керівники:

 • директор ЗОШ І-ІІ ст. № 6 м. Енергодар Марієва І.Г.;

 • заступник директора ЗОШ І-ІІ ст. № 6 м. Енергодар Станілога М.С..

^ Функції практичних керівників: розробка та впровадження штатного розпису додаткових посад у межах виділених асигнувань; раціональне використання коштів на проведення експериментальної роботи у закладі освіти; створення умов для проведення дослідно-експериментальної роботи та забезпечення навчального закладу відповідними педагогічними кадрами; контроль і керівництво організаційно-практичною і освітньою роботою експериментального майданчика).

^ Наукові керівники:

 • завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти кандидат педагогічних наук, доцент Лупінович С.М. (функції: керівництво науково-методичною роботою експериментального майданчика; організація роботи експертної групи з оцінки етапів експериментальної діяльності; розробка та практична реалізація програмно-методичного забезпечення експериментальної діяльності навчального закладу);

 • доктор педагогічних наук, професор кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Денисенко Н.Ф. (функції: апробація інноваційних технологій; розробка та практична реалізація пакету науково-методичного забезпечення експерименту).

Контроль за виконанням експерименту покладається на заступника начальника управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Захарчука В.М.

Поточний контроль за здійсненням експериментальної роботи ЗНЗ пропонуємо покласти на директора Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради Букреєву С.М.

Схожі:

Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconЗатверджую
«Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання»
Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconПроект Порядок організації інклюзивного навчання дітей з особливими...
Цей Порядок визначає організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах...
Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconЗ досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти»
...
Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconПріоритетні напрямки розвитку освіти дітей з особливими освітніми потребами
Сучасний стан розвитку України зумовлює визначення нових пріоритетів І перспектив розвитку спеціального освітнього закладу та висуває...
Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconХто такі діти з особливими потребами
Відмінності розвитку та навчальної діяльності дітей з особливими потребами в процесі навчання
Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconМіністерство освіти І науки україни
Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами
Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconПроблемна тема школи: «Психолого-педагогічний супровід та корекція...

Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconМетодичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання...
Дення є реконструювання системи спеціальної освіти на демократичних, гуманістичних засадах, створення в країні альтернативних моделей...
Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconСучасні підходи до організації корекційної та виховної діяльності...
Концепції спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в Україні на найближчі роки І перспективу” (1996), “Концепції...
Опис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» iconПояснювальна записка
Розроблення Концепції розвитку інклюзивної освіти викликано необхідністю вирішення важливих питань щодо забезпечення права на якісну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка