І. Загальні положення
Скачати 448.18 Kb.
НазваІ. Загальні положення
Сторінка1/3
Дата конвертації01.04.2013
Розмір448.18 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНИЙ: Прийнятий:

Рішенням Сєвєродонецької міської загальними зборами

ради №____________________ трудового колективу

від “_____” _______ “___”_____________

Секретар ради __________ М.Г. Талдонов


С Т А Т У Т
Сєвєродонецької загальноосвітньої школи I-III ступенів №18

Сєвєродонецької міської ради Луганської області


Свідоцтво про державну реєстрацію Зареєстровано у виконавчому

Реєстраційний №________ комітеті Сєвєродонецької

№ ______ міської ради

від “__”________________________

І. Загальні положення1.1 Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 м. Сєвєродонецької міської ради Луганської області, створена рішенням № 272 від 31 серпня 1989 р. Сєвєродонецького міського відділу освіти, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Сєвєродонецька Луганської області.


  1. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 93400 Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 27-Б, т. 2-87-90.
  1. Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер та розрахункові рахунки в установах банків та реєстратраційний рахунок у Сєвєродонецькому відділені Державного казначейства.
  1. Засновником навчального закладу є орган місцевого самоврядування згідно визначених прав та обов’язків, визначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні .
  1. Головною метою навчального закладу є створення умов для повного виконання ст.3 Закону України «Про освіту»:


забезпечення право громадян на безкоштовну освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань , належності до партій, ставлення до релігії , віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин .

навчання іноземних громадян, осіб без громадянства у закладі освіти відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

забезпечення обсягів бюджетного фінансування закладу, не нижче визначених Міністерством освіти і науки.

забезпечення розвитку закладу освіти, зміцнення його матеріальної бази та господарського обслуговування.

здійснення соціального захисту працівників, учнів створення умов для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку , контроль виконання вимог навчання дітей у навчальному закладі.

вирішення у встановленому порядку питань, пов’язаних з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги.

слідкування за тим, щоб учні мали належні умови за місцем проживання для виховання учнів, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів.

забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників.

організація продуктивної праці учнів навчального закладу, професійного консультування випускників.


  1. Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство на основі :

наукового і світського характеру освіти.

інтеграції освіти з наукою і виробництвом.

гнучкості та прогнозованості системи освіти.

єдності і наступності системи освіти.

взаємозв’язку з освітою інших країн.


  1. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
  1. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
  1. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.
1.10 У навчальному закладі визначена російська мова навчання і запроваджено систему розширення знань з математики, хімії, біології, російської та іноземної мови; природничо – математичний, та технологичний профілі навчання.
1.11 Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

самостійно розробляти і затверджувати річний план, регламент роботи навчального закладу, розклад занять та інші документи внутрішнього розпорядку.

вибирати форми , засоби і методи навчання і виховання, навчальні посібники і підручники, які забезпечують вимоги ст. 16-17 Закону «Про загальну середню освіту».

забезпечувати заняття на дому з учнями у відповідності з медичними висновками та у відповідності з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.12.2002р. №732 надавати допомогу батькам і родичам у створенні умов для одержання дітьми середньої (повної) освіти у формі сімейного виховання та екстернату;

відкривати за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють), у погодженні з органами управління освітою клас корекційно - розвивального навчання; направлення учнів у ці класи проводити тільки за згодою батьків та висновками медико-психологічної консультації; визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, залучати додаткові фінансові джерела, в тому числі валютні кошти, за рахунок надання платних послуг, добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних та юридичних осіб, в тому числі іноземних.

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

орендувати і здавати в оренду об’єкти власності з дотриманням вимог статей закону «Про місцеве самоврядування»

вести підприємницьку діяльність, керуючись Законом України “Про підприємництво”;

встановлювати прямі зв’язки з іноземними підприємствами, установами та організаціями з дотриманням вимог ст. 64 Закону України «Про освіту» та ст. 2 Закону України «Про загальну середню освіту».

навчальний заклад надає такі додаткові послуги: спортивно-оздоровчі, навчання другої іноземної мови.

  1. У навчальному закладі створюються та функціонують: методичні об’єднання вчителів початкових класів, гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, іноземних мов, класоводів і класних керівників, психолого-педагогічний семінар, методична рада школи.
  1. Навчальний заклад надає приміщення та забезпечує необхідні умови для роботи медичного персоналу, здійснює виконання вимог Законів України «Основ законодавства про охорону здоров’я» (тс.31,59-66,80) та «Про охорону дитинства». Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються багатопрофільной лікарнею м. Сєвєродонецька.
  1. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.ІІ. Організація навчально-виховного процесу


  1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.


  1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. За бажанням учнів та їх батьків може бути введено навчання за різними профілями та напрямами.

Робочий навчальний план навчального закладу комунальної форми власності погоджується радою навчального закладу і затверджується Сєвєродонецьким міським відділом освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додають розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).


  1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
  1. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.


2.5 Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), направлень Сєвєродонецького міського відділу освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.


  1. У школі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків, або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня 1-4 класів – понеділок – п’ятниця з 11.40 до 17.40.


  1. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у перших- четвертих класах – 25 травня, у 5-11-х 31 травня, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1 вересня до 26 грудня, другий з 12 січня до 31 травня.

Для учнів початкових класів з 27 по 31 травня організовуються навчальні екскурсії в природу, на виробництво, заняття на навчально-дослідних ділянках, суспільно-корисна праця (тривалістю не більше 3 годин на день)

Навчальна практика проводиться для учнів 5-8-х і 10-х класів з 31 травня по 12 червня протягом 10 днів: у 5-6 класах по 3 години на день, 7-8-х класах – по 4 години, 10-х класах – по 5 годин на день.


  1. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
  1. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
  1. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин; у других-четвертих класах – 40 хвилин; у п”ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після 2 або 3 уроку) – 20 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
  1. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.


  1. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
  1. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється у відповідності до діючої 12-ти бальної системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому-другому класах здійснюється словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001р. за № 120/5311.
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови і читання, математики, російської мови і читання.
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000р. за № 925/5146.
2.18. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи - табель успішності;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: подяка, почесні грамоти, похвальні листи.

  1   2   3

Схожі:

І. Загальні положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
І. Загальні положення icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
І. Загальні положення iconІ. Загальні положення

І. Загальні положення iconКонкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
І. Загальні положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
І. Загальні положення iconПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити...
І. Загальні положення iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
І. Загальні положення iconПоложення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально –...
В загальноосвітньому навчально – виховному закладі створюються такі навчальні майстерні
І. Загальні положення iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
І. Загальні положення iconМетодичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка