Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут»
НазваНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут»
Сторінка1/28
Дата конвертації01.04.2013
Розмір4.13 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchni.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

До друку дозволяю
Проректор __________ Романовський О.Г.

Г.М. Гаряева, О.Л. Муренко, Л.В.Перевалова

ПРАВОЗНАВСТВО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей


Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № від ________

Харків НТУ «ХПІ» 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Г.М. Гаряева, О.Л. Муренко, Л.В.Перевалова
ПРАВОЗНАВСТВО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей

Харків 2013

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Г.М. Гаряева, О.Л. Муренко, Л.В.Перевалова

ПРАВОЗНАВСТВО

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей


Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № від __


Харків НТУ «ХПІ» 2013

ББК 67.0я7
Г – 21
УДК 34 (0,75)

Рецензент:

Кандидат юридичних наук, ст.науковий співробітник Інституту вивчення проблем

злочинності АПН України Яковець І.С.


Г 21 Гаряєва Г.М. Правознавство. Навчально-методичний посібник «Правознавство» призначений для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей / Г.М. Гаряєва, О.Л. Муренко, Л.В.Перевалова – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013 – с. -.
ISBN
Навчально-методичний посібник містить у собі текст лекцій,питання для самостійної роботи,теми рефератів, задачі, тестові завдання, термінологічні завдання, проблемні питання, методичні завдання, практичні завдання, завдання для перевірки засвоєних знань, варіанти модульних контрольних робіт, питання для заліку а так само информаційне забезпечення для вивчення даної дисципліни.

Призначено як для студентів неюридичних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Правознавство», так і для викладачів ведучих дану дисципліну

Бібліогр.: назв. ББК 67.0я7
ISBN © Гаряєва Г.М., Муренко О.Л.,

Перевалова Л.В. 2013 р.

© НТУ “ХПІ”, 2013 р


Передмова
Суттєві демократичні перетворення у суспільстві, повернення його до сучасної цивілізації, прагнення в ньому до громадянського миру, спокою та повної злагоди люди все більше пов’язують з правом, з правовою державою, з правосуддям, з правами людини.

Успішне вирішення завдань подальшого укріплення законнності, підвищення громадянської активності населення та викорінення злочинності в Україні потребує організованого подолання факторів, які в цьому перешкоджають, до яких належать і дефекти правової свідомості.

Вивчення курсу „Правознавство” має важливе значення для підвищення правової культури фахівців. Вивчення, засвоєння і відповідно, розуміння понять і термінів підвищує світогляд студентів технічних спеціальностей, сприяє правильній орієнтації у формуванні правової культури, розвиває вміння захищати свої права та загальновизнані суспільні цінності, не забуваючи при цьому про свої власні обов'язки людини і громадянина.

Програма „Правознавство” виходить з основного завдання цього курсу забезпечити підготовку працівників високої кваліфікації, готових і здатних брати участь у розбудові суверенної, правової, демократичної держави.

Навчальна дисципліна «Правознавство» складається з таких розділів: „Теорія права”, „Цивільні правовідносини”, „Сімейні правовідносини”, Трудові правовідносини”, Адміністративні та кримінальні правовідносини”.

^ Програма курсу„Правознавство”
Тема 1. Поняття й ознаки права як соціальної системи

Поняття права, його ознаки і функції. Структура правової норми. Види правових норм. Джерела права. Поняття законодавства. Нормативні та індивідуально-правові акти.

Поняття системи права. Поділ права на галузі, підгалузі та правові інститути. Загальна характеристика основних галузей права України.

Тема 2. Цивільне право як галузь права.

Предмет і метод цивільного права. Система цивільно-правових відносин. Цивільне законодавство. Цивільний кодекс України. Поняття фізичних та юридичних осіб. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг дієздатності малолітньої та неповнолітньої особи. Визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення громадянина померлим.

Особисті немайнові права громадян. Право власності.

Тема 3. Цивільно-правові правочини (угоди). Договір.

Поняття та ознаки правочину. Умови дійсності правочину. Недійсні правочини та їх наслідки. Поняття договору в цивільному праві. Поняття і зміст договору купівлі-продажу. Договір майнового найму (оренди). Договір позики. Договір дарування. Договір довічного утримання.

Тема 4. Сімейні правовідносини.

Сімейне законодавство. Сімейний кодекс України. Поняття шлюбу та сім’ї . Умови і порядок укладання шлюбу. Підстави та порядок припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя.

Взаємні права і обов'язки батьків і дітей. Усиновлення (удочеріння). Порядок та підстави позбавлення батьківських прав. Патронат. Опіка і піклування.

Тема 5. Трудові правовідносини.

Кодекс законів про працю. Колективний договір. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Умови і порядок прийняття на роботу.

Підстави і порядок припинення трудового договору. Робочий час та час відпочинку. Види відпусток та порядок їх надання. Системи оплати праці. Поняття трудової дисципліни. Порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень. Правила внутрішнього трудового ропорядку. Особливості праці неповнолітніх. Порядок розв’язання індивідуальних трудових спорів. Колективні трудові спори та порядок їх розв’язання.

Тема 6. Основи адміністративного права України.

Правове регулювання державного управління в Україні. Відносини, які регулюються адміністративним правом. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Адміністративний примус та переконання. Поняття адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

Тема 7. Основи кримінального права України.

Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Стадії вчинення злочину.

Мета і види кримінального покарання. Обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

Особливості відповідальності неповнолітніх. Види злочинів. Відповідальність за окремі злочини.

^ Плани семінарських занять з курсу „Правознавство”

Відповідно до навчального плану, крім лекційного курсу з „Правознавства”, проводяться семінарські заняття. Їх мета – виробити у студентів уміння самостійно поглиблювати знання з основ правознавства, аналізувати законодавчі акти, застосовувати їх у подальшій діяльності та повсякденному житті. Формувати навички логічного юридичного мислення, робити обгрунтовані висновки та узагальнення. Семінарські заняття не повторюють, а доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу і навчальної літератури.

Для підготовки до семінару студенту пропонується тема, план семінару та шість видів завдань. Кожне з завдань передбачає свою конкретну особливу мету.

Проблемні питання пропонуються для дискусій, сприяють розвитку творчого мислення, вміння аналізувати різноманітні правові явища, оволодінню мистецтвом вести обговорення і дискусію: вміти формувати, аругментувати і відстоювати свою позицію, ставити запитання опонентам, об’єктивно оцінювати точку зору інших студентів.

Термінологічне завдання спонукає до вивчення студентами термінології правознавства, основних понять і визначень, які використовуються в юриспруденції.

Методичне завдання сприяє переосмисленню, узагальненню і оцінюванню вивченого матеріалу і на цій основі проведенню порівняльного аналізу різних правових явищ, їх класифікації.

Практичне завдання стимулює студентів до накопичення емпіричного матеріалу, розвиває вміння логічно будувати свою відповідь.

Написання реферату полягає у підготовці декількома студентами рефератів на задану актуальну тему правознавства. Мета цього завдання – навчити студента працювати з літературними джерелами, оформляти і стисло викладати своє уявлення.

Завдання для перевірки засвоєних знань спрямоване на перевірку засвоєних знань саме студентами. Воно зводиться до опрацювання тестів та інших завдань, що надає можливість студенту самостійно об’єктивно оцінити свій рівень знань. Перелік тем рефератів не є вичерпним. Студенти самостійно можуть обрати тему з даного питання.

Під час підготовки до семінарських занять студент зобов’язаний виконати термінологічні, методичні завдання, скласти план відповіді на кожне питання семінарського заняття та підготувати реферати.

^ Невиконання цих завдань тягне за собою незадовільну оцінку!!!

У навчально-методичних матеріалах подана рекомендована література, яка для зручності поділена на 4 групи: документи і нормативно-правові акти, першоджерела, основні підручники і посібники та джерела для поглибленого вивчення окремих питань з правознавства.

Поряд з рекомендованою літературою можна використати також інші доступні джерела.

У результаті вивчення рекомендованої, а також іншої літератури студент повинен підготувати вичерпні відповіді на всі питання семінарського заняття.

Виступаючи на семінарі, студент має чітко характеризувати обговорюване питання теми, прагнучи стислості і логічності викладу. При цьому він може користуватися своїм конспектом, але не зачитувати його замість свого усного виступу, а використовувати лише як план підготовки до семінару.

Семінар закінчується висновком викладача.

На семінарських занятттях ведеться облік поточної успішності студентів. Пропущений з будь-якої причини семінар або невдалий виступ на занятті необхідно протягом тижня відпрацювати шляхом написання письмової роботи з відповідями на всі питання теми пропущеного заняття та подальшого її захисту.

Заборгованості з семінарів, незважаючи на їх кількість, є причиною недопущення студента до складання підсумкового заліку.


Тема 1. Поняття й ознаки права як соціальної системи


  1. Поняття права, його властивості, соціальна сутність і призначення. Об’єктивне та суб’єктивне право.

  2. Функції та принципи права, їх поняття.

  3. Норми права: поняття та ознаки, склад.

  4. Правова система (поняття, структура).

  5. Систематизація нормативно-правових актів, їх призначення, форми (способи) кодифікація, інкорпорація та консолідація.


1. Поняття права, його властивості, соціальна сутність і призначення. Об’єктивне та суб’єктивне право.

Право — це загальнообов'язкова формально виражена система ре­гулювання суспільних відносин, встановлена і забезпечена державою, обумовлена рівнем розвитку суспільства.

Під соціальним призначенням права іноді розуміють його економічні, політичні, ідеологічні завдання. Можна розглядати його з точки зору кінцевих соціальних результатів, тобто в аспекті тих досягнень в соціальних відносинах, які обумовлені реалізацією правових норм.

Право має своїм соціальним призначенням закріплення важливих, необхідних відносин, викорінення негативних явищ у житті суспільства, забезпечення нормальних умов для розвитку певних відносин і створення умов для сприятливого розвитку нових , прогресивніших видів суспільних відносин. Проте дане визначення не є вичерпним для категорії права.

Соціальне призначення права полягає перш за все в регулюванні відносин, пов’язаних з виробництвом, розподілом, споживанням, з дотриманням громадського порядку, що відповідає інтересам пануючого класу(в умовах існування антагоністичних класів), суспільства у цілому чи певної його частини.

Призначення права формулюється, складається із потреб суспільного розвитку, воно є продовженням цих потреб, що знаходить вираз у юридичному акті. Відповідно до потреб і соціальної необхідності суспільства створюються закони, спрямовані на закріплення певних відносин, їх регулювання чи охорону. Причому те чи інше призначення закону виступає тим виразніше , чим гостріше відчувається потреба чи необхідність саме у відповідній його соціальній ролі – закріпляти, захищати чи спрямовувати розвиток певних суспільних відносин.

Соціальна необхідність регулювання суспільних і виробничих процесів виникає вже на ранніх етапах розвитку суспільства, ще до появи права. Ця необхідність багаторазово зростає в умовах появи державної організації суспільства, коли суттєво розширюється сфера відносин, яку клас, що знаходиться при владі, намагається охопити регулюванням: форма взаємовідносин держави та особи, забезпечення функціонування політичних інститутів. Право стає найважливішим інструментом координації дій різних суб’єктів суспільних відносин. Правові норми виступають як вимоги, що пред’являються до відповідних суб’єктів суспільних відносин здійснювати певні дії, у першу чергу в інтересах тих політичних сил, виразом волі яких є право. Саме тому правові норми завжди прямо чи опосередковано спрямовуються на охорону цих інтересів, тобто мають поряд з регулятивним охоронне призначення. Регулювання і охорона суспільних відносин юридичними засобами – це головне і основне у чому полягає соціальне призначення права. Необхідно розрізняти загальне соціальне призначення права, тобто характерне для всіх його історичних типів і типологічне, тобто властиве праву одного історичного типу (наприклад, ідеологічна спрямованість соціалістичного права). У цьому зв’язку можна вважати, що в соціальному призначенні права інтегруються його завдання і цілі. Практичне значення вказаних якостей зазначеної категорії полягає у тому, що при розгляді права в системі різних елементів надбудови його соціальне призначення, яке охоплює специфічні завдання і мету, виступає одним з критеріїв, що дозволяє чіткіше відмежовувати право від інших її частин, бачити його якісну самостійність.

Соціальне призначення права можна розглядати як вирішення засобами права власне соціальних завдань: вплив на розвиток науки, культури, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, соціального страхування тощо.

Демократична правова держава повинна бути державою соціальною, що передбачає широкий обсяг правового регулювання соціальної сфери, зміцнення гарантій прав особи стосовно одержання різних соціальних послуг. Соціальна функція права, як і соціальна функція держави визначається соціально-економічними умовами розвитку суспільних відносин. Соціальне призначення права знаходить прояв також у активному формуванні комплексу правових заходів, спрямованих на охорону природи. У наш час це спрямування має чітке, велике юридичне значення. Природоохоронні норми є практично в усіх галузях права. Враховуючи тенденції розвитку природоохоронного законодавства, зростаючої цінності природи для людини, важливості раціонального використання суспільством природних ресурсів, можна припустити подальший розвиток даного спрямування впливу права і активне здійснення правом природоохоронної (екологічної) функції як однієї з форм реалізації його соціального призначення.

Потрібно зазначити, що у вирішенні соціальних завдань право використовується як один з важливих інструментів соціального контролю.

^ Основні ознаки та властивості права, обумовлені його взаємодією з державою

Другу специфічну групу ознак об'єктивного права становлять властивості, що характеризують його взаємодію та органічний зв'язок з державою.
Право як різновид соціальних норм на відміну від інших їх видів тісно пов'язане з державою. На певному етапі розвитку людської цивілізації ці норми набувають властивостей об'єктивного права. Що стосується більшості інших соціальних норм, то вони, звичайно, живуть і розвиваються незалежно від держави настільки, наскільки це взагалі можливо в будь-якому суспільстві. В багатьох сучасних державах щодо релігії (а отже, якоюсь мірою й щодо норм релігії) офіційно діє принцип відокремлення релігії від держави. Правда, існують й винятки з цього правила, наприклад мусульманські країни, де основою права є релігія.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
Запрошуємо вас до участі у міжнародній науково–практичній конференції «Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств», яка...
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconХix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconРозрахунки
...
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни “Аудит І фінансово-управлінський облік (з використанням комп’ютерних технологій)”...
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічний аудит» для студентів напряму підготовки 070801 та 070801...
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Харків 2013 міністерство освіти І науки україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка