Вимоги до оформлення матеріалів доповіді
Скачати 74.63 Kb.
НазваВимоги до оформлення матеріалів доповіді
Дата конвертації01.04.2013
Розмір74.63 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Національна академія наук

Інститут гідробіології НАН України

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Інститут геології НАН України

Міністерство освіти та науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Житомирська обласна державна адміністрація

Державне управління екології і природних ресурсів у Житомирській області

Житомирська обласна рада
проводить 27-29 вересня 2006 року

III Міжнародну наукову конференцію

«Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень»

Напрямки роботи:

 1. Загальні проблеми малакології

 2. Філогенія та систематика .

 3. Фауна та поширення молюсків.

 4. Зоогеографія молюсків

 5. Палеонтологічні дослідження.

 6. Анатомія та мікроструктура тканин.

 7. Морфологічні, фізіологічні та біохімічні особливості життєдіяльності молюсків.

 8. Генетичні дослідження.

 9. Екологія та екотоксикологія.

 10. Ветеринарні та медичні аспекти малакології.

 11. Аквакультура молюсків та прикладна малакологія.

 12. Радіоекологічні аспекти вивчення молюсків.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 15 травня 2006 року надіслати на адресу оргкомітету :

 • Матеріали доповіді ( в 2-х екземплярах) Структура матеріалів повинна відповідати вимогам ВАК України і містити такі розділи: вступ, актуальність проблеми, матеріал та методи дослідження, результати досліджень, висновки, перспективи досліджень та список літератури.

 • Дискету (3,5 А) з файлом набраних матеріалів.

 • 2 поштові конверти з маркою та непідписані

Вартість публікації – 50 гривень.

^

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді


 1. Приймаються матеріали за тематичними напрямками об’ємом до 4 сторінок тексту формату А4 . Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети додається підписана автором роздруківка тексту. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути ідентичний роздруківці

 2. Параметри сторінки: формат А4, поля - 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул - 1,27 см, ниж­ній колонтитул - 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Інтервал одинарний.

 3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Рекомендується уникати (там, де це можливо) набору тексту прописними літерами.

 4. Рекомендується використання у тексті круглих дужок, а також непарних лапок

 5. Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,75 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., інтервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців за шириною (якщо інше не передбачено даними правилами).

 6. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.

 7. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".

 8. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor. Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt. Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення.

 9. Матеріали розташовуються у такій послідовності:

а) Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю).

б) Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю).

в) Вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю).

г) Місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю.

д) Назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру).

е) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру).

ж) Текст статті (має обов’язково містити розділи, вказані попереду).

з) Список використаної літератури.

і) Анотації статті російською та англійською мовами в межах 4 рядків.

.Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6 : 35], [8 : 21 : 9 : 117]. Список починається підзаголовком "Список використаної літератури" (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру).

Зразки:

Книга (монографія)

Янков М. Материя й информация. - М.: Прогресе, 1979. - 336 с.

Стаття у журналі

Olemskoi A. I. Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P. 1-173.

Стаття у збірнику

Арутюнова Н. Д. Стратегия й тактика речевого поведения // Прагматические аспектьі изучения предложения й текста. - Киев: Наукова думка, 1983. - С.9-12.

Автореферат дисертації

Васько P. В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. - Київськ. держ. лінгвіст, ун-т. - Київ, 1997. - 24 с.

Дисертація

Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.04. - Житомир, 1985. - 328 с.

Тези доповіді

Манакін В. М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства НАН України. -Київ, 1996.-С.29-31.
^ До початку роботи конференції планується видання збірника.

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть

Усі матеріали надсилати за адресою:

Україна 10001 м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий факультет Киричук Галині Євгенівні та на адресу електронної пошти: Kyrychuk@zu.edu.ua

Грошовий переказ необхідно надіслати за адресою:

Україна 10001 м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий факультет Янович Ларисі Миколаївні

Прохання повідомити всіх зацікавлених осіб

Зразок оформлення матеріалів

УДК [594.1–14+504.4.062.4](282.243.7.05)

О. О. Синицына,

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

А. В. Ляшенко,

кандидат биологических наук, зав. лабораторией

(Институт гидробиологии НАН Украины, Киев),

^ Е. В. Волошкевич

младший научный сотрудник

(Дунайский биосферный заповедник, Вилково)
Моллюск Corbicula fluminea (O.F.Müller 1774): к вопросу о морфологической изменчивости при вселении в новые акватории

Наводиться огляд розповсюдження молюсків рода Corbicula у Північній та Південній Америці, а також у країнах Європи. На підставі морфометричних індексів визначено видову належність молюсків, які з’явилися на українській ділянці дельти Дунаю – Corbicula fluminea (O. F. Müller 1774). Дано оцінку морфологічної мінливості їх мушлі в умовах дельти Дунаю.Естественными местообитаниями моллюсков рода Corbicula в начале 20-го века были пресные и солоноватоводные водоемы Африки, Азии и Австралии [1]. Первые сведения о расселении корбикул в связи с их появлением на западном побережье Северной Америки датированы 1924 г. Примерно через 40 лет моллюски достигли Атлантического побережья [2], а в 70-х годах они были обнаружены в Южной …

^ Заявка на участь

в III Міжнародній науковій конференції

«Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень»

(надіслати до 15 квітня)

Прізвище
Ім’я
По батькові
Організація
Посада
Звання
Ступінь
Адреса організації (з поштовим індексом)
Телефон службовий
Факс
e-mail
Телефон домашній
Чи плануєте Ви виступити з доповіддю

Тема доповіді

Доповідь усна, стендова
Які питання на Вашу думку потрібно обговорити на конференції
Потреба в презентаційному обладнанні
Потреба в готелі, чи гуртожитку
Дата прибуття

“____” вересень 2006

Дата від’їзду

“____” вересень 2006


Інші питання, побажання:

Схожі:

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconФункціонування системи мате
Редакційна практика виробила чимало форм подачі матеріалів у газеті. В основі кожної з них лежить особливе угруповання матеріалів...
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconПовідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації,...

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconВимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних...
Для виконання всіх видів письмових робіт до­цільно мати таку кількість зошитів з математики
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconЗразок оформлення матеріалів

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconВимоги до ведення зошитів І культури оформлення письмових робіт Загальні...
Тому учні зобов'язані: бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками...
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconРекомендації щодо оформлення матеріалів для вчителів, які атестуються
Матеріали оформляються та подаються на паперових та електронних носіях (презентацію тільки в електронному варіанті)
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconТема заняття
Основні правила оформлювання реквізитів. Вимоги до тексту документа. Оформлення сторінки. Резюме. З. 08. Зп. Р. 01. 06. 02
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного...
Документи оформляються відповідно до поданого вище переліку на паперових та електронних носіях
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconДодаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних...
Науково-методичний центр доводить до Вашого відома вимоги щодо змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення...
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді iconВимоги до оформлення тез
Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка