Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт
Скачати 67.44 Kb.
НазваДоговір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт
Дата конвертації01.04.2013
Розмір67.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ДОГОВІР

на проведення науково-дослідницьких,

дослідно-конструкторських і технологічних робіт


м.___________

"___"_______________р.


ЗАМОВНИК: _______________________________________________________,

в особі __________________________________________________________,

що діє на підставі ________________, з одного боку, і
ВИКОНАВЕЦЬ: ______________________________________________________,

в особі __________________________________________________________,

що діє на підставі_________________, з іншого боку,
уклали Даний Договір про наступне:
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе проведення нас-

тупних науководослідницьких, дослідно-конструкторських і техно-

логічних робіт: __________________________________________________

__________________________________________________________________
1.2. Зміст та обсяг роботи в цілому та по етапах (розділах) виз-

начаються узгодженою сторонами Програмою, що додається до догово-

ру, яка складає невід'ємну частину Даного Договору.
За роботами, що виконуються в термін більше року, Програма скла-

дається на весь обсяг роботи з обов'язковим виділенням обсягу вар-

тості робіт поточного року, а також із зазначенням орієнтовної

вартості робіт кожного подальшого року.
1.3. Робота за Даним Договором виконується у відповідності до уз-

годженого сторонами технічного завдання, технічних, наукових і

економічних та інших вимог.
1.4. Термін виконання всієї роботи від __________________ до

________________.
Термін виконання окремих етапів (розділів, частин) роботи визна-

чається календарним планом (додаток).
У випадку дострокового виконання роботи ВИКОНАВЦЕМ сторони визна-

чають порядок приймання та оплати виконаних робіт.
1.5. Якщо в процесі виконання роботи з'ясовується неминучість

одержання негативного результату або недоцільність подальшого про-

ведення роботи, ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити її, поставивши

про це до відома ЗАМОВНИКА у триденний термін після зупинки.
У цьому випадку сторони зобов'язані у 5-денний термін розглянути

питання про доцільність продовження робіт та у випадку небхідності

увійти з клопотанням до відповідних організаций про зупинення

робіт.
1.6. Використання завершеної науково-дослідницької,

дослідно-конструкторської, технологічної роботи здійснюється ЗА-

МОВНИКОМ на______________________________________________________

(зазначити підприємство, організацію)

шляхом __________________________________________________________

(зазначити, яким чином буде використовуватися результат роботи)
Всі витрати по освоєнню результатів дослідження оплачуються без-

посередньо ЗАМОВНИКОМ у встановленому порядку. ВИКОНАВЕЦЬ ніяких

витрат з освоєння не несе, окрім витрат з авторського нагляду за

освоєнням, що входять до кошторисної вартості роботи.
^ 2. ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. За виконані роботи, зазначені в п. 1 договору, ЗАМОВНИК

сплачує ВИКОНАВЦЮ__________________(________________________) грн.

згідно кошторисних розрахунків (калькуляцій), що додаються до до-

говору.
2.2. Не пізніше місячного терміну з дня підписання договору ЗА-

МОВНИК зобов'язаний перерахувати ВИКОНАВЦЮ аванс у розмірі 20% від

кошторисної вартості робіт, тобто ________________________

(_______________________)грн.
У випадку, якщо виконання роботи передбачено договором в термін

більше року, ЗАМОВНИК перераховує ВИКОНАВЦЮ аванс в розмірі 25%

від вартості робіт поточного року.
2.3. Проміжні платежі ЗАМОВНИК здійснює за рахунками ВИКОНАВЦЯ на

підставі актів, які складаються сторонами по мірі готовності окре-

мих етапів роботи.
При недоцільності виклику представника ЗАМОВНИКА (дальність

відстані, невеликий обсяг та ін.) порядок оформлення актів для

здачі та приймання окремих етапів роботи визначається угодою

сторін в <Інших умовах>.
При оплаті проміжних рахунків ЗАМОВНИКОМ утримується частина

авансу, що відповідає вартості виконаної роботи. Перше утримання

авансу здійснюється при першій оплаті після 50% готовності науко-

во-дослідницької, дослідно-конструкторської, технологічної роботи.
Остаточний розрахунок здійснюється після здачі та приймання всієї

роботи із зарахуванням частини авансу, що залишилась, а також

після доопрацювання теми, якщо воно мало місце. Рахунки ВИКОНАВЦЯ

з доданими до них актами про виконану роботу оплачуються ЗАМОВНИ-

КОМ у встановленому порядку.
^ 3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ
3.1. Про закінчення виконання кожного етапу робіт, а також роботи

в цілому, ВИКОНАВЕЦЬ повинен повідомити ЗАМОВНИКА, після чого сто-

рони складають двосторонній акт приймання та здачі у двох або трь-

ох примірниках, по одному для кожної із сторін та для додатку до

рахунку у випадках, передбачених вказівками банку. У випадку неза-

безпечення ЗАМОВНИКОМ приймання етапу роботи протягом 5 днів після

отримання повідомлення ВИКОНАВЕЦЬ має право скласти односторонній

акт, який с підставою для розрахунку. Приймання роботи по етапах

та в цілому здійснюється за узгодженою Програмою.
3.2. При завершенні науково-дослідницьких робіт ВИКОНАВЕЦЬ подає

ЗАМОВНИКУ науково-технічний звіт про виконану роботу, заключення

експертів та інші документи (за вимогою ЗАМОВНИКА), обумовлені до-

говором. У випадку, якщо у ЗАМОВНИКА виявляються зауваження або

претензії по виконаній роботі, йому надається право заявити їх ВИ-

КОНАВЦЮ протягом 10 днів після вручення йому науково-технічного

звіту та інших документів.
3.3. Якщо при прийманні результатів дослідно-конструкторських або

технологічних робіт (розробок) буде виявлена невідповідність виго-

товленого зразка технічному завданню, технічним та іншим вимогам

внаслідок незадовільного виготовлення, поганої якості матеріалу

або невідповідності креслень та технічної документації наданому

зразку, сторонами складається двосторонній акт з переліком не-

обхідних доопрацювань. Претензії щодо проведення доопрацювань по-

винні бути пред'явлені ЗАМОВНИКОМ протягом 5 днів.
3.4. Якщо при прийманні зразків буде виявлена необхідність дооп-

рацювання або конструктивних змін окремих вузлів та дослідного

зразку на відміну від початкового технічного завдання, технічних

та інших вимог, а у відповідності до цього зміни креслень та

технічних умов на вимогу ЗАМОВНИКА, ці роботи здійснюються за до-

датковою угодою із зазначенням терміну виконання робіт та їх вар-

тості.
3.5. Якщо підчас виконання роботи ЗАМОВНИК або ВИКОНАВЕЦЬ знай-

дуть за необхідне замінити один вид роботи іншим, то така заміна

допускається за письмовою угодою між сторонами у межах даної робо-

ти.
^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
За порушення взятих за договором зобов'язань сторони несуть

відповідальність у відповідності до Типового положення про порядок

укладення господарських договорів та видачі внутрішньоміністерсь-

ких замовлень на проведення науково-дослідних, дослідно-конструк-

торських та технологічних робіт.
^ 5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по

одному для кожної з сторін.
5.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керу-

ються чинним громадянським законодавством.
5.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за

ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань,

що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну

силу.
5.4. Всі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну

силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у

кожному окремому випадку.
^ 6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
6.1. Термін дії Даного Договору встановлюється від ____ до_____ .

7. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ
1. Календарний план роботи.

2. Кошторис роботи, яка виконується.

3. Інші документи, якщо це передбачено договором.
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Схожі:

Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconДоговір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт

Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconПро проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу пошуково-дослідницьких...

Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconВідділ освіти
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2011-2012 н році” 21 грудня...
Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської...
П етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Львівської обласної Малої академії наук у 2008...
Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconКонкурсу-захисту науково-дослідницьких
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2012/2013 навчальному році та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські...
Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconУмови проведення
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка