Положення про апарат районної державної адміністрації
Скачати 103.1 Kb.
НазваПоложення про апарат районної державної адміністрації
Дата конвертації02.04.2013
Розмір103.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови

районної державної адміністрації

19 лютого 2013 року № 46

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат районної державної адміністрації
1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) складається зі структурних підрозділів, що організаційно забезпечують основну діяльність адміністрації, не здійснюючи безпосередньо повноважень і компетенції районної державної адміністрації.

Апарат утворюється головою районної державної адміністрації відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
2. До складу апарату входять:
- відділ організаційно-кадрової роботи;

- відділ фінансово-господарського забезпечення;

- відділ ведення Державного реєстру виборців;

- загальний відділ;

- юридичний відділ;

- сектор контролю;

- сектор з питань внутрішньої політики;

-сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи;

- державний реєстратор
3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
4. Основними завданнями апарату є забезпечення правового, організаційного, інформаційно-комп’ютерного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних, інших матеріалів, надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування.

Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації здійснюється через юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.

Разом із забезпеченням основних завдань апарат сприяє впровадженню в організацію роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, ефективних форм і методів управлінської діяльності при здійсненні останніми державного управління відповідними галузями та територіями, аналізує цю роботу, узагальнює позитивний досвід.
Апарат районної державної адміністрації:
- координує роботу з підготовки, розстановки, підвищення кваліфікації та оцінки кадрів у структурних підрозділах районної державної адміністрації стосовно осіб, призначення та звільнення яких погоджується головою районної державної адміністрації або іншими посадовими особами районної державної адміністрації;
- здійснює організаційну підтримку, забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Державного реєстру виборців, контролює виконання рішень розпорядника Реєстру, яким є Центральна виборча комісія;
- здійснює організаційні заходи щодо реалізації єдиної державної політики у сфері інформатизації, визначає потреби (обсяги) фінансування заходів з інформатизації районної державної адміністрації.
5. Апарат у процесі покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також з органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та депутатами різних рівнів, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.
6. Для реалізації завдань апарат має право:
- залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
- вносити на розгляд керівництву районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату.
7. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:
- опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови районної державної адміністрації;
- забезпечує ведення діловодства як звичайного, так і з грифами обмеженого доступу;
- за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими у відповідному порядку із заступниками голови районної державної адміністрації, готує проекти річного та квартальних планів роботи районної державної адміністрації, проект відповідного розпорядження та подає голові районної державної адміністрації для затвердження, забезпечує підготовку звітів про їх виконання;
- формує відповідно до Регламенту Великобурлуцької районної державної адміністрації проект плану спільних засідань колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району;
- узагальнює пропозиції структурних підрозділів районної державної адміністрації та складає перелік питань, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях районної ради та засіданнях постійних комісій районної ради, надає їх до виконавчого органу районної ради;
- формує план заходів, що проводяться районною державною адміністрацією протягом місяця, тижня;
- розробляє проект Регламенту Великобурлуцької районної державної адміністрації, розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, Положення про колегію районної державної адміністрації та її персональний склад, а також проекти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до цих документів;
- здійснює контроль за своєчасним виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів і доручень центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, звернень і запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналізує причини виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і вносить пропозиції щодо їх усунення;
- за дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує контроль за виконанням законів України, актів Президента України та Уряду, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій структурними підрозділами районної державної адміністрації;
- організовує вивчення та узагальнення досвіду роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та забезпечує надання практичної допомоги в організації їх управлінської діяльності;
- за дорученням голови районної державної адміністрації аналізує роботу органів місцевого самоврядування в межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу щодо вдосконалення організації їх роботи, готує пропозиції з питань щодо взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування під час спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
- координує роботу щодо підготовки спільних засідань колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району;
- здійснює моніторинг роботи консультативних, дорадчих органів, утворених при районній державній адміністрації;
- забезпечує роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, утвореної при районній державній адміністрації, комісії з питань нагород при голові районної державної адміністрації;
- координує підготовку та здійснює організаційне забезпечення апаратних нарад та нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації;
- здійснює координацію роботи щодо підготовки та проведення структурними підрозділами районної державної адміністрації та участю голови районної державної адміністрації масових заходів, урочистостей, зборів активу, зустрічей з депутатами різних рівнів, головами місцевих рад, робочих поїздок голови районної державної адміністрації до області;

- забезпечує належний розгляд звернень громадян, реалізацію проведення особистих прийомів громадян головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації, контроль за виконанням доручень структурними підрозділами районної державної адміністрації, взаємодію з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення питань, які порушуються у зверненнях громадян;
- розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, документи, інші матеріали, що надійшли до районної державної адміністрації в установленому порядку, повертає адресатам звернення, документи та інші матеріали, що внесені з порушенням установленого порядку, контролює стан цієї роботи у відповідних структурних підрозділах районної державної адміністрації;
- проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів із поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації, готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;
- реалізує заходи щодо вдосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади, контролює додержання вимог Закону України «Про державну службу»;
- забезпечує реалізацію заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення у частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;
- подає у встановленому порядку та визначені строки сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;
- забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі створення та ведення Державного реєстру виборців;
- розглядає в установленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділу ведення Державного реєстру виборців;

- перевіряє правильність складення списків виборців відділом ведення Державного реєстру виборців у разі призначення виборів чи референдумів;
- здійснює контроль за виконанням актів розпорядника Реєстру відділом ведення Державного реєстру виборців;
- забезпечує опрацювання матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій;
- здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату, забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотриманням правил охорони праці;
- забезпечує функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату районної державної адміністрації, супроводження та контроль за функціонуванням комунікаційного вузла, локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та інших інформаційних ресурсів апарату;
- здійснює заходи щодо технічного захисту інформації в районній державній адміністрації;
- виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови, першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації.
8. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації.
Керівник апарату районної державної адміністрації:
- здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;
- визначає обов’язки заступника керівника апарату районної державної адміністрації та визначає ступінь його відповідальності;
- виконує функціональні обов’язки керівника апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату, який затверджується відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації;

- проводить роботу щодо постійного вдосконалення діяльності апарату зокрема шляхом вивчення і впровадження нових, прогресивних форм і методів роботи, забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення організаційних структур виконавчої влади.
9. Керівник апарату районної державної адміністрації має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

На період відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує начальник організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
10. Керівник апарату районної державної адміністрації несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.
11. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації.

Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
12. Структурні підрозділи апарату забезпечують діяльність районної державної адміністрації з питань, що належать до їх компетенції, виконують функції відповідно до цього Положення і положень про структурні підрозділи
13. Керівників структурних підрозділів апарату призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації в установленому порядку.
14. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення роботи апарату та вирішення інших питань в апараті можуть утворюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує керівник апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.А.ВАСИЛЬЄВАСхожі:

Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток І штампів...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка