Законукра ї н и
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка1/6
Дата конвертації02.04.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про страхування


Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований

на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту

майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.
Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне

страхування.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Поняття страхування
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання

певних подій (страхових випадків), визначених договором

страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,

що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та

доходів від розміщення коштів цих фондів.
Стаття 2. Страховики
Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у

формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з

додатковою відповідальністю згідно з Законом України

"Про господарські товариства" ( 1576-12 ) з урахуванням

особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у

встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова

діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками -

резидентами України.
В окремих випадках, встановлених законодавством України,

страховиками визнаються державні організації, які створені і діють

відповідно до цього Закону. У цьому разі використання слів

"державна", "національна" або похідних від них у назві страховика

дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика

є держава.
Слова "страховик", "страхова компанія", "страхова

організація" та похідні від них дозволяється використовувати у

назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення

страхової діяльності.
Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших

страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його

власного статутного фонду, в тому числі розмір внеску до

статутного фонду окремого страховика не може перевищувати

10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який

здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, у разі

здійснення ним внесків до статутного фонду страховика, який

здійснює страхування життя.
При створенні страховика або збільшенні зареєстрованого

статутного фонду статутний фонд повинен бути сплачений виключно в

грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду

страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх

номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах

нагляду за страховою діяльністю (далі - Уповноважений орган), але

не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.
Забороняється використовувати для формування статутного фонду

векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в

кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.
Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише

страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з

формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді

надання послуг для інших страховиків на підставі укладених

цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це

безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності, а також

будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб

страховика.
Страховики, які здійснюють страхування життя, можуть надавати

кредити страхувальникам, які уклали договори страхування життя.
Порядок, умови видачі та розміри кредитів і порядок

формування резерву для покриття можливих втрат встановлюються

Уповноваженим органом за погодженням з Національним банком

України.
Юридичні особи, які не відповідають вимогам цієї статті, не

можуть займатися страховою діяльністю.
Підприємства, установи та організації не можуть стати

страховиками шляхом внесення змін до статутних документів за

умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть

у разі виконання положень цієї статті.
Законодавством України може бути визначено уповноважених

страховиків для здійснення тих чи інших видів страхування, у разі

якщо здійснення тих чи інших правовідносин передбачає використання

бюджетних коштів, валютних резервів держави, гарантій Кабінету

Міністрів України. Обов'язковою умовою для визначення

уповноважених страховиків має бути проведення відкритого тендеру з

оприлюдненням у засобах масової інформації його умов і результатів

та участь представників добровільних об'єднань страховиків. В

інших випадках забороняється будь-яке уповноваження страховиків

для здійснення окремих видів страхування з боку держави.
Стаття 3. Страхувальники
Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні

громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є

страхувальниками відповідно до законодавства України.
Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про

страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою,

крім випадків, передбачених чинним законодавством. Застраховані

особи можуть набувати прав і обов'язків страхувальника згідно з

договором страхування.
Страхувальники мають право при укладанні договорів особистого

страхування призначати за згодою застрахованої особи громадян або

юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, а

також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не

передбачено договором страхування.
Страхувальники мають право при укладанні договорів

страхування інших, ніж договори особистого страхування, призначати

громадян або юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть зазнати

збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання

страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання

страхового випадку, якщо інше не передбачено договором

страхування.
Стаття 4. Об'єкти страхування
Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не

суперечать законодавству України, пов'язані:
з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією

страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове

страхування);
з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі

або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі

(страхування відповідальності).
Стаття 5. Форми страхування
Страхування може бути добровільним або обов'язковим.
Обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами

України, мають бути включені до цього Закону. Забороняється

здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені цим

Законом.
Стаття 6. Добровільне страхування та його види
Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на

основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови

і порядок здійснення добровільного страхування визначаються

правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно

відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування

визначаються при укладенні договору страхування відповідно до

законодавства.
Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути

обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.
Види добровільного страхування, на які видається ліцензія,

визначаються згідно з прийнятими страховиком правилами (умовами)

страхування, зареєстрованими Уповноваженим органом.
Видами добровільного страхування можуть бути:
1) страхування життя;
2) страхування від нещасних випадків;
3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
4) страхування здоров'я на випадок хвороби;
5) страхування залізничного транспорту;
6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
7) страхування повітряного транспорту;
8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та

інших видів водного транспорту);
9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних

явищ;
11) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9

цієї статті);
12) страхування цивільної відповідальності власників

наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
13) страхування відповідальності власників повітряного

транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
14) страхування відповідальності власників водного транспорту

(включаючи відповідальність перевізника);
15) страхування відповідальності перед третіми особами

(іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 цієї статті);
16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності

позичальника за непогашення кредиту);
17) страхування інвестицій;
18) страхування фінансових ризиків;
19) страхування судових витрат;
20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих

гарантій;
21) страхування медичних витрат;
22) інші види добровільного страхування.
Характеристику та класифікаційні ознаки видів добровільного

страхування визначає Уповноважений орган.
Страхування життя - це вид особистого страхування, який

передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно

з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а

також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття

застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування

та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором

віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати

обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного

випадку, що стався із застрахованою особою, та (або) хвороби

застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку

передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати

(страхування довічної пенсії), обов'язковим є передбачення у

договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом

періоду між початком дії договору страхування та першою страховою

виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках

передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим

протягом всього строку дії договору страхування життя.
Страховики мають право займатися тільки тими видами

добровільного страхування, які визначені в ліцензії.
Стаття 7. Види обов'язкового страхування
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:
1) медичне страхування;
2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників

(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що

фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування

вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових

обов'язків;
3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які

працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного

бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів

добровільних пожежних дружин (команд);
4) страхування спортсменів вищих категорій;
5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної

медицини;
6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
7) авіаційне страхування цивільної авіації;
8) страхування відповідальності морського перевізника та

виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського

транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам,

багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та

третім особам;
9) страхування цивільної відповідальності власників

транспортних засобів;
10) страхування засобів водного транспорту;
11) страхування врожаю сільськогосподарських культур і

багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими

підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків

сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;
12) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної

установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного

інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються

спеціальним законом України);
13) страхування працівників (крім тих, які працюють в

установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету

України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в

тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на

психічні розлади;
14) страхування цивільної відповідальності суб'єктів

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та

аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи

пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність

на яких може призвести до аварій екологічного та

санітарно-епідеміологічного характеру;
15) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому

числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про

розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
16) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл

продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про

розподіл продукції" ( 1039-14 );
17) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я

тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи;
18) страхування майнових ризиків при промисловій розробці

родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України

"Про нафту і газ" ( 2665-14 );
19) страхування медичних та інших працівників державних і

комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових

установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що

фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання

на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних

обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками

інфекційних хвороб;
20) страхування відповідальності експортера та особи, яка

відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо

відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини,

власності та навколишньому природному середовищу під час

транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних

відходів;
21) страхування персоналу ядерних установок, джерел

іонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з

нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на

ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка