Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка1/13
Дата конвертації05.03.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ


МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Дніпропетровськ 2005

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИДисципліна Цивільне право

(повне найменування дисципліни)

Напрям підготовки Право

(шифр і найменування)
Спеціальність 7.060101 Правознавство

шифр й найменування)


^
Форма навчання стаціонарна


Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О.М., Щербина Є.М., Євтушенко Р.О.
Рецензент: кандидат юридичних наук, доцент В.І.Щербина


Плани обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільного права та процесу “___” ________ 2004 року. Протокол №


^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Цивільне право - провідна галузь права і визнається такою в усіх правових системах світу. В умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин в нашому суспільстві відповідно зростає і роль цивільного права як основного регулятора товарно-грошових відносин. Важливим кроком у реформуванні національного законодавства стало прийняття 16 січня 2003 року Цивільного кодексу України, побудований на нових концептуальних засадах відповідно до світових тенденцій еволюції приватного права та міжнародної практики. Саме тому цивільне право — одна з основних фундаментальних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю.

Студенти повинні чітко засвоїти загальновизначені цивілістичні постулати, опанувати цивілістичний інструментарій, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів. За цих умов набуті ними знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення цивільного права та опанування його методологічних засад. Цей вид навчального заняття, в якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвитку творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим чинником для перевірки знань студентів.

Мета семінарських занять - допомогти студентам опанувати курс цивільного та сімейного права, засвоїти предмет цієї науки її місце у повсякденному житті.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні теоретичних положень цивільного права. У процесі обговорення, студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог законодавства в Україні.

Основою ефективного розгляду положень цивільного права на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів. Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім почитати й законспектувати в зошит самопідготовки до семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або і всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими офіційними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору провідних вчених.

Готуючись до семінару необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх.

Розгляд семінарських занять або окремих їх питань може відбуватись в різних формах: співбесіди, загальногрупової дискусії, заслуховування рефератів, проведення письмових контрольних робіт і т.п. Реферати, які передбачені планами семінарських занять, заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять або перевіряються викладачем.

На практичних заняттях ми пропонуємо теми, обов'язкові, на наш погляд, для вивчення. Виконання завдань покликано сприяти розвитку у студентів аналітичного мислення, уміння самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані знання. Для вироблення у студентів практичних навичок викладач з власного розсуду пропонує їм вирішити задачі, що являють собою конкретні справи з практики судів. Студент повинен дати теоретичний аналіз ситуації і рішення суду по справі.

При вирішенні задачі рекомендується:

  • визначити до якої теми курсу відноситься задача;

  • дати аналіз фактичних обставин, викладених в задачі;

  • визначити коло нормативних актів, вивчення яких необхідно;

  • керуватися конкретними нормами Цивільного кодексу України, постановами Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ, Вищого господарського суду України;

  • при посиланні на нормативний акт (Закон, постанову, інструкцію, вказати ким і коли він був прийнятий, де опублікований, зазначити статтю, пункт, частину).

При обґрунтуванні рішення не слід посилатися на навчальну літературу чи коментарі.

Основні питання тем обов'язково виносяться до переліку питань, які вводяться в екзаменаційні білети.

^ ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей, тематичні та індивідуальні консультації.

^ Модульний контроль – виконання контрольної роботи з т.т.1-6, 7-15 рубіжне атестування, виконання тестових завдань.

Підсумковий контроль – 2-х семестровий залік

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ:
Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень)- якщо студент глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал ; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; грунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.
^ Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – якщо студент оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.
^ Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень)- якщо студент може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань
^ Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень)- якщо студент може відтворювати лише окремі юридичні терміни і конструкції теми; допускає змістовні помилки; не вирішує тестових завдань


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/п
^

Назва теми


Всього

З викладачем

Самостійна робота

Разом

Лекцій

Семінарські заняття

Практичні заняття

Контрольна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Цивільне право як галузь, наука і навчальний курс. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн.

10

6

2

2

2

-

4

2

Джерела цивільного права. Цивільні правовідносини.

12

8

2

2

4

-

4

3

Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.

14

10

2

4

4

-

4

4

Юридичні особи і держава як суб’єкти цивільних правовідносин.

18

14

4

4

6

-

4

5

Правочини як підстава виникнення, зміни або припинення цивільних правовідносин.

16

12

4

4

6

-

4

6

Об’єкти цивільних правовідносин.

14

10

4

2

4

-

4
^ Контрольна робота з тем 1-6

2

2


2
7

Особисті немайнові права фізичної особи.

12

6

2

2

2
6

8

Строки та терміни. Позовна давність.

16

12

4

4

4

-

4

9

Здійснення та захист

цивільних прав. Представництво та довіреність.

14

10

4

4

2

-

4

10

Відповідальність у цивільному праві.

18

12

4

4

4

-

6

11

Загальні положення про речове право. Право власності та його захист. Володіння і інші речові права.

18

12

4

4

4

-

6

12

Загальні положення про зобов’язання. Виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань.

14

10

4

2

4

-

4

13

Загальні положення про цивільно-правові договори.

12

6

2

2

2

-

6

14

Засоби забезпечення виконання зобов’язань.

12

6

2

2

2

-

6

15

Право інтелектуальної власності.

12

4

2

2

-

-

8^

Контрольна робота з тем 7-15


2

2

-

-

-

2

-
Всього

216

138

46

44

48

4

78
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка