Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Скачати 307.67 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2013
Розмір307.67 Kb.
ТипАвтореферат
uchni.com.ua > Право > Автореферат
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
СТЕФАНЧУК Микола Олексійович


УДК 347.12


МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ

СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України.


Науковий керівник –доктор юридичних наук,

старший науковий співробітник

Кучеренко Ірина Миколаївна,

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

НАН України, провідний науковий співробітник


^ Офіційні опоненти:


доктор юридичних наук, професор

ЖИЛІНКОВА Ірина Володимирівна,

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, професор кафедри цивільного права № 1


кандидат юридичних наук, доцент

^ ШИМОН Світлана Іванівна,

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, завідувач кафедри цивільного та трудового праваПровідна установа –


Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра цивільного права, Міністерство освіти і науки України, м. КиївЗахист відбудеться “22” лютого 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.236.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий “20” січня 2006 р.

В. о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради,

доктор юридичних наук Костенко О.М.

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Після проголошення незалежності Україна стала на шлях побудови демократичної, соціальної, правової держави, основним обов’язком якої є утвердження і забезпечення прав та свобод людини. Це призвело до необхідності реформування існуючої правової системи, оскільки майже вся нормативна база не могла бути пристосована до реалій існуючого життя, до ринкових перетворень, до належного забезпечення захисту прав людини.

Однією з найбільш важливих форм правового опосередкування соціальних інтересів та форм їх охорони, якими наділена особа, є суб’єктивні цивільні права. Саме їх здійснення дає особі можливість задовольняти власні інтереси та набувати для себе різноманітні блага. Але слід враховувати і те, що особа завжди перебуває у певній соціальній групі, і, здійснюючи свої суб’єктивні права та інтереси, вона може зіткнутися з інтересами іншої особи, яка також здійснює своє суб’єктивне право. Саме для уникнення порушення прав інших осіб необхідне існування меж здійснення суб’єктивних цивільних прав.

Над проблемою меж здійснення суб’єктивних цивільних прав почали замислюватись ще давньоримські юристи (Цельс і Гай), ця проблема була предметом дослідження провідних дореволюційних вчених Європи: Б. Віндшейда, Ж. Ш. Ф. Демоломба, Г. Дернбурга, Л. Еннекцеруса, Р. ф. Ієрінга, П. Лафарга, Д. І. Мейєра, Й. О. Покровського, Г. Ф. Пухти, Ф. К. ф. Савіньї, Г. Ф. Шершенєвіча; сучасних науковців: М. М. Агаркова, С. С. Алексєєва, М. Й. Бару, Д. В. Бобрової, А. В. Венедиктова, В. П. Грибанова, О. В. Дзери, А. С. Довгерта, Б. С. Ебзеева, В. І. Ємельянова, С. Г. Зайцевої, І. В. Жилінкової, В. П. Камишанського, Л. О. Красавчикової, В. М. Коссака, Н. С. Кузнєцової, І. М. Кучеренко, В. В. Луця, А. А. Маліновського, В. В. Меркулова, В. М. Пашина, І. М. Панкевича, І. С. Перетерского, О. О. Поротікової, П. М. Рабіновича, О. В. Розгон, М. В. Самолової, О. В. Сауніної, П. Н. Сергейко, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Суховерхого, Ю. К. Толстого, Є. О. Суханова, В. С. Устінова, Є. О. Харитонова, Я. М. Шевченко, Т. С. Яценко та інших.

Але на сьогодні так і залишаються дискусійними питання щодо визначення поняття суб’єктивного цивільного права та його структури і змісту, співвідношення суб’єктивного цивільного права із правоздатністю, правомочностями, умов та принципів здійснення суб’єктивних цивільних прав, строків і способів їх здійснення, можливість встановлення меж здійснення суб’єктивних цивільних прав за домовленістю суб’єктів правовідносин тощо.

Актуальність теми наукового дослідження також полягає і в неоднозначності застосування чинного законодавства щодо чіткого визначення меж здійснення суб’єктивних цивільних прав, адже нормативно-правове регулювання меж здійснення суб’єктивних цивільних прав хоча і закріплено у статті 13 ЦК України, але виникають спірні питання щодо можливості застосування цієї норми на практиці.

Враховуючи вищезазначене, можна вважати, що обрана тема даного дослідження є актуальною як з точки зору цивільного права, так і з точки вироблення рекомендацій до вдосконалення цивільного законодавства.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження виконана згідно з планом науково-дослідної роботи відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України “Приватно-правові засади нового цивільного законодавства України” (реєстраційний № РК 0102 U 007078).

^ Мета і задачі дослідження полягає у розробці цивілістичної концепції меж здійснення суб’єктивних цивільних прав в аспекті інституту зловживання суб’єктивними цивільними правами.

Для досягнення визначеної мети у дисертаційному дослідженні були поставлені такі задачі: дослідити поняття суб’єктивного права, його структури і здійснення, визначити поняття “меж” та “обмежень” здійснення суб’єктивних цивільних прав та розмежувати їх; проаналізувати умови та принципи здійснення цивільних прав і виділити їх системну класифікацію; визначити юридичну природу поняття “зловживання правом”, його ознаки та форми у цивільному праві; розробити конкретні пропозиції та рекомендації з питань вдосконалення правового регулювання меж здійснення суб’єктивних цивільних прав.

Об’єктом дослідження є цивільні правовідносини щодо здійснення суб’єктивних цивільних прав.

Предметом дослідження є наукові погляди, ідеї, концепції і теорії, нормативно-правові акти України та практика їх застосування, зарубіжне законодавство щодо меж здійснення суб’єктивних цивільних прав.

^ Методи дослідження. У процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ діалектичний метод, формально-логічний, історичний, нормативно-порівняльний, системно-структурний та інші.

Діалектичний метод дозволив розглянути проблеми меж здійснення суб’єктивних цивільних прав в їх розвитку та взаємозв’язку. Застосування історичного методу дозволило продемонструвати розвиток теоретичної думки, законодавства та обґрунтувати необхідність подальшого наукового дослідження даної теми. Формально-логічний метод сприяв виявленню суперечностей у понятійному апараті, який застосовується у теорії цивільного права та нормах права. Метод аналізу і синтезу використовувався при дослідженні правової природи меж здійснення суб’єктивних прав; абстрагування та узагальнення — у процесі розробки дефініцій правових категорій та понять; формально-юридичний — при формулюванні нових правових норм і удосконаленні уже існуючих. Був застосований нормативно-порівняльний метод при дослідженні як норм національного так і зарубіжного права. За допомогою системно-структурного аналізу було досліджено класифікацію меж здійснення суб’єктивних прав.

^ Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що це є першим в Україні комплексним науковим дослідженням меж здійснення суб’єктивних цивільних прав.

В результаті проведеного дисертаційного дослідження вперше сформульовано і обґрунтовано або додатково аргументовано чи уточнено низку наукових положень, що виносяться на захист:

  1. Аргументовано висновок про неможливість ототожнення таких понять як “межі” та “обмеження” здійснення суб’єктивних цивільних прав, оскільки “межі здійснення суб’єктивних цивільних прав” це передбачені актами цивільного законодавства чи правочином способи, якими управомочена особа може набути ті можливості, що містяться в юридичному закріпленні цих прав, а “обмеження здійснення суб’єктивних цивільних прав” є поведінкою як іншої особи, так і дії відповідних органів, що наділені владними повноваженнями, які направлені на унеможливлення здійснення особами своїх суб’єктивних прав повною мірою.

  2. Додатково аргументовано висновок про те, що суб’єктивне цивільне право можна визначити як надану особі нормами права міру можливої поведінки, з метою задоволення її законного інтересу, що включає в себе правомочності по вчиненню певної поведінки самою управомоченою особою, вимозі визначеної поведінки від зобов’язаної особи чи осіб та захисту свого суб’єктивного цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

  3. Вперше сформульовано та науково обґрунтовано власну систему принципів здійснення суб’єктивних цивільних прав, відповідно до якої будь-яке суб’єктивне цивільне право повинно здійснюватись на засадах законності, автономії волі, розумності та добросовісності.

  4. Вперше доведено, що “обмеження” виникають тільки внаслідок волевиявлення інших осіб або відповідних органів, що наділені владними повноваженнями.

  5. Зроблено висновок про неможливість самообмеження у здійсненні суб’єктивних цивільних прав у цивільних правовідносинах, оскільки особа може лише визначати межі здійснення суб’єктивних цивільних прав на підставі правочину.

  6. Запропоновано власну класифікацію меж здійснення суб’єктивних цивільних прав, відповідно до якої вони поділяються: 1) за формою вираження на: ті, що визначені актами цивільного законодавства, і ті, які визначені правочином; 2) за колом осіб на: загальні, спеціальні та індивідуальні; 3) за часом на: безстрокові та тимчасові; 4) за обсягом суб’єктивних цивільних прав щодо яких встановлюються межі на: універсальні, групові і одиничні; 5) за ступенем визначеності на: абсолютно та відносно визначені; 6) за юридичною значимістю волі особи на: імперативні та диспозитивні.

  7. Додатково обґрунтовано виділення таких ознак “зловживання правом” у цивільному праві як: закріплення в законі суб’єктивного цивільного права; реальна можливість здійснення суб’єктивного цивільного права; здійснення суб’єктивного цивільного права власним волевиявленням; завдання шкоди поведінкою по здійсненню суб’єктивного цивільного права.

  8. Визначено поняття “зловживання правом” як передбаченої нормами права поведінки управомоченої особи по здійсненню свого суб’єктивного цивільного права, якою може бути завдано шкоди іншим особам.

  9. Дістала подальший розвиток пропозиція визнати зловживання суб'єктивними цивільними правами правопорушенням, оскільки ч. 3 ст. 13 ЦК України прямо забороняє таку поведінку.

  10. Вперше запропоновано виключити із ст. 13 ЦК України окремі види цивільних правопорушень (дії, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині, використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція), оскільки зазначені види правопорушень не можна вважати самостійними формами зловживання правом.

^ Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Отримані автором теоретичні положення можуть бути використані для подальшого розвитку вітчизняної науки цивільного права, дослідження юридичної природи меж здійснення суб’єктивних цивільних прав. Вони можуть бути методологічною основою та теоретичним підґрунтям для подальших наукових досліджень цієї тематики.

Теоретичні концепції автора можуть бути використані в науковій та навчально-педагогічній діяльності, в учбовому процесі при викладанні курсу “Цивільне право” і при підготовці відповідного розділу підручників, навчальних посібників.

^ Особистий внесок здобувача. У співавторстві з Р. О. Стефанчуком опублікована стаття “Право на ім’я фізичних осіб: поняття, юридична природа та межі реалізації”, в якій особистим внеском автора є дослідження меж реалізації окремих правомочностей, що входять до змісту суб’єктивного права на ім’я. В опублікованій з С. Д. Русу статті “Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у цивільному праві” особистий внесок автора полягає у визначенні критеріїв “добросовісності” та “розумності”, а також запропонованими змінами до чинного законодавства.

^ Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, висновки та пропозиції по вдосконаленню законодавства України були оприлюднені на 4 науково-практичних конференціях: Перші всеукраїнські осінні юридичні читання студентів та аспірантів (10-11 листопада 2002 року, Хмельницький інститут регіонального управління та права, Хмельницький); Міжвузівська друга курсантська (студентська) наукова конференція “Проблеми сучасної цивілістики” (11 квітня 2003 року, Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, Донецьк); Другі всеукраїнські осінні юридичні читання (14-15 листопада 2003 року, Хмельницький інститут регіонального управління та права, Хмельницький); ІІ Міжвузівська науково-практична конференція “Актуальні питання реформування правової системи України” (27-28 травня 2005 року, Волинський державний університет імені Лесі Українки, Луцьк).

Публікації. За темою дисертації та відповідно до її змісту всього опубліковано: 8 статей в журналах та збірниках, що входять до переліку наукових фахових видань, затвердженому ВАК України, глави у двох навчальних посібниках, а також тези 4 доповідей на науково-практичних конференціях.

^ Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, одного додатку. Загальний обсяг дисертації складає 202 сторінки, в тому числі 21 сторінка списку використаних джерел, який охоплює 252 найменування, а також 1 додаток на 1 сторінці.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження дисертації, розкривається стан наукової розробки щодо меж здійснення суб’єктивних цивільних прав, дається характеристика об’єкта, предмета та методологічної основи дослідження, визначається мета і задачі дослідження, формулюється наукова новизна та викладаються основні положення, які виносяться на захист, висвітлюється практичне значення й апробація результатів дослідження, вказуються публікації та апробації за темою дисертації.
  1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” уаан
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Порушення рухової активності товстої кишки у дітей із синдромом подразненого кишечнику та їх корекція
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті охорони здоров`я дітей І підлітків амн україни, м. Харків
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Теоретико-правові та практичні аспекти прокурорського нагляду при забезпеченні прав обвинуваченого
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Вегетативна регуляція серця при хронічній серцевій недостатності: клініко-патогенетичне значення та можливості корекції
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Науковий керівник:        доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Двостулкові молюски родини cardiidae (bivalvia: cardioidea) понто-каспійського регіону (фауна, таксономія, поширення, екологія)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка