Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет
Скачати 300.22 Kb.
НазваДвнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2013
Розмір300.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНIВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА
ЗАТВЕРДЖЕНО:

проректор з науково-педагогічної роботи

_____________ Колот А.М.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри цивільного

та трудового права

Протокол №7 від 10.03.2010 р.
Завідувач кафедри________Омельченко А.В.

Погоджено:

Навчально-методичний відділ ___________
Київ - 2010

ЗМІСТ


 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми.............................................3

 2. Приклади типових індивідуальних завдань та завдань, що виносяться

на модульний контроль....................................................................................................7

 1. Карта самостійної роботи студентів................................................................................8

 2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.........................9

 3. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання...........24

 4. Зразок білета для проведення ПМК для студентів заочної форми навчання...........26

 5. Список рекомендованої літератури...............................................................................27


1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

 1. Поняття та система римського права.

 2. Періоди розвитку римського права.

 3. Предмет римського права.

 4. Поняття та співвідношення ius privatum та ius publicum.

 5. Система римського публічного права.

 6. Система римського приватного права.

 7. Поняття та види джерел права.

 8. Звичай як джерело римського приватного права.

 9. Постанови народних зборів (leges), постанови сенату (senatusconsulta) та імператорські конституції як джерело римського приватного права.

 10. Закони XII таблиць.

 11. Преторські едикти як джерело римського приватного права.

 12. Діяльність юристів як джерело римського права.

 13. Кодифікація римського права.

 14. Кодифікація Юстініана.

 15. Виникнення державного суду.

 16. Види судового процесу.

 17. Стадійність цивільного процесу.

 18. Загальна характеристика легісакційного процесу.

 19. Загальна характеристика формулярного процесу.

 20. Загальна характеристика екстраординарного процесу.

 21. Поняття та види позовів.

 22. Речові та особисті позови.

 23. Позови за аналогією та позови з фікцією.

 24. Особливі засоби преторського захисту.

 25. Законні строки. Позовна давність.

 26. Суб’єкти права.

 27. Статуси правоздатності.

 28. Правоздатність і дієздатність фізичних осіб.

 29. Правовий статус римських громадян.

 30. Правовий статус латинів.

 31. Правовий статус перегринів.

 32. Правовий статус рабів.

 33. Правовий статус вільновідпущеників.

 34. Правовий статус колонів.

 35. “Юридичні особи”.

 36. Агнатське та когнатське споріднення.

 37. Поняття та види сім’ї.

 38. Поняття та види шлюбу.

 39. Умови вступу в шлюб.

 40. Шлюб з чоловічою владою (cum manu).

 41. Шлюб без чоловічої влади (sine manu).

 42. Конкубінат.

 43. Підстави припинення шлюбу.

 44. Правові відносини подружжя.

 45. Правові відносини батьків та дітей.

 46. Встановлення батьківської влади.

 47. Всиновлення та взаконення.

 48. Припинення батьківської влади.

 49. Поняття речей та їх класифікація.

 50. Поняття та види володіння.

 51. Тримання речі (detentio).

 52. Встановлення і припинення володіння.

 53. Захист володіння.

 54. Поняття та зміст права власності.

 55. Елементи права власності.

 56. Види власності.

 57. Спільна власність.

 58. Спільна сумісна та спільна дольова власність.

 59. Підстави виникнення та припинення права власності.

 60. Умови набуття права власності.

 61. Способи захисту права власності.

 62. Поняття та види прав на чужі речі.

 63. Поняття та види сервітутів.

 64. Емфітевзис та суперфіцій.

 65. Заставне право.

 66. Поняття зобов’язання (obligatio).

 67. Кредитор та боржник як сторони в зобов’язанні.

 68. Групи дій для виникнення зобов’язання.

 69. Засоби примусу боржника до виконання своїх обов’язків.

 70. Види зобов’язань.

 71. Особистий характер зобов’язань.

 72. Заміна осіб в зобов’язанні в період принципату.

 73. Новація (novatio).

 74. Ведення справи через представника (cognitor).

 75. Цесія (cessio).

 76. . Можливість переводу боргу на третю особу. Умови переводу боргу.

 77. Зобов’язання з множинністю сторін.

 78. Подільні та неподільні зобов’язання.

 79. Кореальні зобов’язання (obligatio correalis).

 80. Виконання зобов’язань.

 81. Прострочка виконання зобовязання (mora).

 82. Неможливість виконання зобовязання та відповідальність за неї боржника.

 83. Поняття гарантій виконання зобов’язання.

 84. Особисті та реальні гарантії зобов’язань. Гарант. Застава.

 85. Припинення зобов’язання.

 86. Виконання (solutio) зобовязання як один із способів його припинення.

 87. Заміна виконання (datio in solutum) зобовязання.

 88. Прощення боргу.

 89. Мирова угода.

 90. Злиття зобов’язань (confusio).

 91. Поняття договору за римським правом.

 92. Сторони в договорі (контрагенти).

 93. Види договорів.

 94. Предмет договору.

 95. Умови дійсності договорів.

 96. Зміст договору.

 97. Мета, для якої укладався договір (кауза).

 98. Умови договору.

 99. Укладення договору.

 100. Поняття та види пактів.

 101. Поняття та види зобов’язань ніби-то з договору (quasi ex contractu).

 102. Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio).

 103. Зобов’язання з безпідставного збагачення.

 104. Поняття приватного делікту.

 105. Система деліктних зобов’язань.

 106. Структура приватного делікту.

 107. Види деліктів.

 108. Зобов’язання ніби-то з деліктів (quasi ex delicto).

 109. Квазіделікти, як зобов’язання за неправомірне заподіянні майнової шкоди.

 110. Види зобов’язань ніби-то з деліктів.

 111. Загальні положення про спадкоємство.

 112. Поняття спадкоємства та його види.

 113. Стадії процесу спадкоємства.

 114. Відкриття спадщини.

 115. Вступ у спадщину.

 116. Спадкування за заповітом.

 117. Спадкування за законом.

 118. Спадкова трансмісія.

 119. Черги спадкування.

 120. Прийняття спадщини та його наслідки.

 121. Поняття та види легатів (legata).

 122. Фідеікоміси (fideicomissa).

 123. Невід’ємне право спадкоємця на чверть спадщини.
 1. Приклади типових індивідуальних завдань та завдань, що виносяться на модульний контроль

Приклади типових індивідуальних завдань:

Індивідуальні завдання теоретичного характеру :реферати, есе і т .ін.

Теми рефератів:

 • Рецепція римського приватного права

 • Історичні етапи розвитку римського спадкового права

Індивідуальні завдання практичного характеру

Кожен студент, на протязі навчального семестру, зобов’язаний вибрати собі тему з навчального курсу дисципліни і скласти по ній кросворд. Кросворд повинен містити не менше 15 запитань.

Вказані завдання кожен студент отримує у викладача в індивідуальному порядку.
^ Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль

1. Дайте відповідь на питання (можливе усне опитування та виконання письмової роботи):

Чим відрізняється спадкування за заповітом від спадкування за законом?

2. Вкажіть помилку:

Підставами припинення володіння є:

 1. фізична загибель речі;

 2. вилучення речі з комерційного обігу;

 3. викрадення речі;

 4. смерть володільця;

 5. всі підстави вказані правильно.

3. Вкажіть правильну відповідь:

Манципація - це:

 1. звільнення жінки з під влади чоловіка;

 2. набуття синами статусу домовладики після смерті батька;

 3. прийом особи до сім’ї;

 4. вигнання будь-якого члена сім’ї;

 5. застосування спеціальних урочистих процедур для переходу власності.

4. Розв’яжіть задачу:

Домовладика не склав заповіту. Його спадщина складає 100 тис. ассів. Залишилися такі родичі померлого: два сина, дочка, два онуки від загиблого сина, двоюрідний брат. Який вид наслідування тут має бути застосований? Хто з наведених родичів має бути визнаний спадкоємцем за Законом ХІІ Таблиць? Визначте обсяг спадкового майна, який отримує кожний спадкоємець.

5. Проведіть порівняльний аналіз легісакційного та формулярного процесу.

^ 3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни римське приватне право

для студентів спеціальності «Правознавство»

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

Денна та вечірня форми навчання (6-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських занять

за розкладом занять

Систематичність та результативність під час семінарського заняття

60

1.2. Виконання двох модульних завдань

за розкладом занять

Виконання завдання для модульного контролю №1

Виконання завдання для модульного контролю №2

10
10


1.3. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

До кінця другого тижня травня

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи10

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

90

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату чи іншої наукової роботи теоретичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час семінарського заняття або в години індивідуально-консультативної роботи викладача-лектора


10

2.2. Виконання індивідуального завдання практичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час індивідуально-консультативної роботи


10

2.3. Інші види індивідуальної роботи

За планом

Участь у науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах тощо


10

^ Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС у 6 семестрі

100

^ Заочна форма навчання (5-6-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Виконання завдань модульного контролю

За розкладом занять

Виконання чотирьох модульних завдань (до 20 балів за кожне)

80

ІІ. Вибіркові

2.1. Виконання завдань практичного характеру

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Написання під контролем викладача

20

2.2. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

20

^ Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС у 5-6 семестрі

100
90-100 балів

відмінно

А

80-89 балів

добре

В

70-79 балів

добре

С

66-69 балів

задовільно

D

60-65 балів

задовільно

E

21-59 балів

незадовільно – можлива перездача0-20 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

F
^ Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

Порядок оцінювання знань студентів

за результатами вивчення дисципліни

для денної та вечірньої форм навчання

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі,

в т.ч.:

Від 0 до 100 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до 60 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 20 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до 20 балів

Підсумкова оцінка (в балах) =

= результати поточної роботи

Оцінка поточної роботи в семестрі проводиться в межах 100 балів

^ Оцінювання поточної роботи студента

Процес вивчення римського права студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є передумовою успішного виконання завдань ПМК, який є формою контролю знань з дисципліни.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 20 балів ( модуль І – 10 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 20 балів , за систематичність та результативність – 60 балів.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 • усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;

 • оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;

 • оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;

 • оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;

 • оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

^ ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 100

для денної та вечірньої форм навчання:

Об’єкти контролю:

 1. максимальна кількість балів, яку студент може набрати на семінарських заняттях - до 60 балів;

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному семінарському занятті дорівнює «10» балам. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань - 10; 8; 6; 0.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи тощо.

 1. виконання завдань до 20 балів;

включає:

індивідуальне завдання

 • виконання індивідуальних завдань наукового характеру – 10 балів;

або

 • виконання індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів;

завдання

 • підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення – 10 балів;

 1. виконання модульних завдань - до 20 балів

включає 2 модулі (перший модуль – 10 балів; другий модуль – 10 балів)
Для заочної форми навчання:

Об’єкти контролю:

1) виконання модульних завдань - до 80 балів

2) виконання індивідуальних завдань до 20 балів

Орієнтовні питання для розгляду на семінарських заняттях
Семінар 1.

Тема 1. Поняття, система та предмет римського права.

Тема 3. Позови.

План:

 1. Поняття римського права.

 2. Система римського права.

 3. Предмет римського права

 4. Виникнення суду.

 5. Загальні поняття про легісакційний, формулярний та екстраординарний процеси.

 6. Поняття та види позовів.

 7. Особливі засоби преторського захисту.

 8. Позовна давність


Семінар 2.

Тема 4. Особи.

Тема 5. Сімейні правовідносини.

План:

 1. Суб'єкти права.

 2. Правовий статус римських громадян, латинів, перегринів.

 3. Правовий статус колонів, рабів, вільновідпущеників.

 4. Юридичні особи.

 5. Поняття та види сім'ї та шлюбу.

 6. Правові відносини подружжя, батьків та дітей.


Семінар 3.

Тема 6. Речі та їх класифікація.

Тема 7. Володіння.

План:

 1. Поняття речей.

 2. Класифікація речей: речі в обігу та вилучені з обігу; манципні та неманципні; родові та індивідуальні; речі споживчі та неспоживчі.

 3. Класифікація речей: подільні та неподільні; речі прості, складні та складені; плоди; речі тілесні та безтілесні.

 4. Поняття та види володіння.

 5. Встановлення та припинення володіння.

 6. Захист володіння.

Семінар 4.

Тема 8.Право власності.

Тема 9. Права на чужі речі.

План:

 1. Поняття та зміст права власності.

 2. Види власності, спільна власність.

 3. Підстави виникнення та припинення права власності.

 4. Способи захисту права власності.

 5. Поняття та види прав на чужі речі.

 6. Сервітути, їх поняття та види.

 7. Емфітевзис та суперфіцій, заставне право.


Семінар 5.

Тема 10.Поняття та види зобов’язань.

Тема 11. Сторони в зобов’язанні.

План:

 1. Поняття зобов’язання.

 2. Натуральні зобов’язання.

 3. Підстави виникнення зобов'язань.

 4. Види зобов’язань.

 5. Особистий характер зобов’язань.

 6. Заміна осіб в зобов’язанні.

 7. Зобов’язання з множинністю сторін.


Семінар 6.

Тема 13. Гарантії виконання зобов’язань.

Тема 14. Припинення зобов’язань.

План:

 1. Поняття гарантій зобов’язання.

 2. Особисті гарантії (поручительство).

 3. Реальні гарантії зобов’язання

 4. Виконання (solutio). Заміна виконання (datio in solutum).

 5. Прощення боргу. Зарахування (compensatio).

 6. Конкуренція підстав (concursus causarum).

 7. Злиття зобов’язань (confusio). Новація (novatio).


Семінар 7.

Тема 15. Зобов’язання з договору. Класифікація договорів.

Тема 16. Пакти.

План:

 1. Поняття та види договорів.

 2. Умови дійсності договорів.

 3. Воля та її вираз.

 4. Зміст договору та укладення договору.

 5. Поняття та види пактів.

 6. Пакти, що приєднані до контрактів (pacta adiecta).

 7. Преторські пакти.

 8. Пакти, що отримали позовний захист імператорів (pacta legitima).


Семінар 8.

Тема 18. Зобов’язання з деліктів та ніби-то з деліктів.

Тема 19. Поняття та види спадкоємства.

План:

 1. Поняття приватного делікту.

 2. Види деліктів.

 3. Зобов’язання ніби-то з деліктів (quasi ex delicto).

 4. Загальні положення про спадкоємство.

 5. Спадкування за заповітом.

 6. Спадкування за законом.

Матеріали до модульного контролю знань студентів

БЛОК (модуль) 1

  1   2   3

Схожі:

Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет iconДвнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання
Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет iconКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана...
Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”
Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет iconОсновні проблеми формування середнього класу в Україні
Л. щетініна, кандидат економічних наук Київський національний економічний університет імені Вадимо Гетьмана
Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи...
Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет icon«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Медіація (примирення) новела кримінального права та кримінального процесу україни
Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут
«Фінансовий аналіз» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Двнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет iconІмперативи становлення та розвитку
Робота виконана в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти І науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка