Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11
Скачати 84.25 Kb.
НазваПроблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір84.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасна освіта та інтеграційні процеси – досвід. Проблеми, перспективи» 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг. ред.С.В. Ковалевського. - Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. – С. 7 – 11.

УДК 374.71

Авраменко С.М. (м. Ялта,

РВНЗ «Кримський гуманітарний

університет»)

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИХОВАННЯ В ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Актуальність теми. У сучасному світі «освіта» стало розумітися ширше і включає в себе умови соціального та культурного життя, в яких дитина та дорослий освоюють культурні цінності, різні види діяльності, набувають знання, уміння життєдіяльності. Освіта органічно включає в себе навчання і самонавчання, виховання і самовиховання, розвиток і саморозвиток, соціалізацію та внутрішнє зростання індивіда. Проблемі якості освіти постійно приділяється значна увага в усьому світі. Саме під гаслом підвищення якості останнім часом відбувається реформування освіти і в Україні.

Дослідження, що провадяться на сучасному етапі, дозволяють окреслити контури якісної освіти, про яку можна говорити так: вона покликана озброїти учнів знаннями та навичками, які не застаріють у доступному для огляду майбутньому, сформувати та розвинути такі особистісні якості, які максимально полегшать людині процес адаптації до соціальних реалій, дозволять їй реалізувати себе у складному, суперечливому суспільстві епохи глобалізації найбільш адекватними в особистісному та соціальному планах способами. На сучасному етапі питання про результативність педагогічної діяльності, оцінки якості роботи педагогів у різниз освітніх інститутах стоїть особливо гостро.

^ Постановка проблеми. Маючи у своєму розпорядженні унікальний досвід позашкільного виховання, прекрасні традиції та професійних фахівців-педагогів, дитячі громадські організації України (далі - ДГО), що утворилися після скасування Піонерської організації та Комсомолу, тільки ще стають інститутами реалізації навчально-виховних програм та послуг в інтересах особистості, суспільства та держави. Управління якістю освіти є системоутворюючим компонентом у системі діяльності ДГО, забезпечуючи цілеспрямовану роботу всіх суб'єктів педагогічного процесу щодо функціонування та розвитку. Управління якістю навчально-виховної роботи взагалі реалізується на трьох взаємопов'язаних рівнях:

- стратегічному (діяльність керівника у взаємодії з управлінськими -структурами вищого рівня щодо визначення соціального замовлення та вироблення нормативно-правової бази);

- тактичному (робота керівника та його помічників з розроблення програм розвитку ДГО, Статуту, програм загонів тошо і забезпечення внутрішнього контролю);

- оперативному (залучення, поряд з керівниками, педагогів-організаторів дитячих громадських організацій до реалізації функцій управління).

Управлінська діяльність ДГО нині також, як і в інших освітніх інститутах, зазнає змін: авторитарне адміністрування поступилося місцем демократичному характеру, делегуванню управлінських повноважень педагогам-організаторам. Мета і результат управління звернені на дитину, на створення умов, необхідних для розвитку творчого потенціалу особистості самого педагога.

^ Ступінь наукового розроблення проблеми. Питання державного управління у сфері освіти України стало предметом наукового дослідження порівняно недавно. Так, різні аспекти цієї проблеми досліджували В.М.Ананієв, Є.С.Березняк, С.Б.Жара, С.А.Калашникова, Л.М.Калініна, В.І.Луговий, В.К.Майборода, С.В.Майборода та ін., проте управління якістю освіти, розроблення технологій оцінювання якості освіти у ДГО як наукова проблема не вивчалося.

Отже, метою статті є розгляд основних положень управління якістю освіти взагалі і дитячих громадських організацій зокрема. Завдання: з’ясувати сучасні підходи до розуміння поняття «управління освітою» та оцінити їх застосовність щодо управління освітою у дитячих громадських організаціях, визначити зовнішні та внутрішні властивості якості освіти.

^ Виклад матеріалу. У «Національній доктрині розвитку освіти України» зазначено, що Україна приділяє велику увагу проблемі якості, проголошуючи її «національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту» [1, с. 5-24]. Розуміння терміна «якість освіти» - одна з найскладніших проблем освіти. Система оцінки якості освіти, яка використовувалась традиційно й офіційно, не спирається на об'єктивні методи педагогічних вимірювань, тому «якість» трактується сьогодні досить неоднозначно. Розуміння різноманітних значень якості є обов'язковою умовою для уявлення про управління якістю освіти взагалі.

Існує два підходи до розгляду поняття «якість». «Якість» як філософська категорія визначає сутність, або цілісну характеристику предмета чи процесу. «Якість» з позицій економіки та управління − це рівень досягнення поставлених цілей, відповідність визначеним стандартам, ступінь задоволення очікувань споживача. За міжнародним стандартом якість є сукупністю властивостей та характеристик продукції, які надають їй здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби. Кількісну характеристику зазначених властивостей називають показником якості продукції. Якість освіти – це й соціальна категорія, яка визначає стан і результативність процесу освіти у суспільстві, його відповідність потребам та очікуванням суспільства (різних соціальних груп) у розвитку та формуванні цивільних, побутових і професійних компетенцій особистості. У найзагальнішому значенні, якістю називають здатність речей, явищ, подій володіти деякою своєрідністю, тобто відрізнятися від усіх інших речей, явищ, подій. Втрачаючи якість, об'єкт стає чимось іншим. Існувати - це і означає мати якість [2]. Як зазначає Г.Г.Азгальдов, сама по собі якість не може бути кінцевим результатом, вона лише є засобом, за допомогою якого виявляється відповідність кінцевого продукту встановленому стандарту [1].

Таким чином, ми розглядаємо якість як відповідність заданим стандартам, а управління якістю – як приведення системи до заданого стандарту [8, с. 5-10].

Якість освіти ДГО визначається сукупністю показників, що характеризують різні аспекти навчально-виховної роботи ДГО: змістом, формами та методами роботи, матеріально-технічною базою, кадровим складом тощо, які забезпечують розвиток компетенцій молоді, яка зазнає виховного пливу з боку суспільства.

Таким чином, під якістю освіти ДГО необхідно розуміти інтегральну характеристику освітнього процесу та його результатів, що виражає міру їх відповідності поширеним у суспільстві уявленням про те, яким повинен бути названий процесс та якій меті він повинен слугувати.

Міжнародна освітня спільнота сьогодні сходиться на думці, що немає і не може бути абсолютно ефективної інтернаціональної системи забезпечення гарантії якості ... освіти. Кожна країна вирішує це питання з урахуванням особливостей національної системи освіти. [7].

Як свідчить світова практика, впровадження систем якості у соціальних інститутах освіти дозволяє суттєво покращити та оптимізувати діяльність цих інститутів та підвищити результативність роботи; посилити акцент на меті своєї діяльності та досягненні очікувань споживачів; досягти і стабільно підтримувати високу якість своїх послуг для задоволення потреб і вимог споживачів; збільшувати задоволеність споживачів[6]. Під системою якості розуміємо сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю [3].

Розглядаючи якість освіти ДГО можна виділити її зовнішні та внутрішні властивості. Підставою для такого поділу є сприйняття ДГО як соціально-педагогічної системи, для якої характерним є: з одного боку - взаємодія складових її компонентів; з іншого - активна взаємодія із зовнішнім середовищем. У зовнішньому середовищі можна виділити середовище прямого впливу та середовище непрямого впливу. Середовище прямого впливу на ДГО включає фактори, що безпосередньо впливають на освітній процес і які відчувають на собі її вплив. Це насамперед: споживачі освіти (діти, їх батьки); джерела трудових ресурсів (педагогічні училища, інститути, університети); конкуруючі ДГО; інститути підвищення кваліфікації працівників освіти; органи державного управління тощо. Середовище непрямого впливу на освітню установу включає фактори, що впливають на освітній процес опосередковано: стан економіки країни, соціокультурне та політичне життя регіону, досягнення науки тощо.

Отже, якість освіти ДГО можна визначити як сукупність властивостей освіти, відповідну сучасним вимогам педагогічної теорії, практики і здатну задовольнити освітні потреби особистості, суспільства та держави.

У світовій практиці застосовуються три основних підходи до оцінювання якості освіти: репутаційний (на основі експертних оцінок), результативний (за об'єктивними показниками) і загальний. Кількість підходів може бути й більшою: традиційний (престижність), науковий (відповідність стандартам), менеджерський (задоволення клієнта), споживчий (сам споживач визначає якість), демократичний (користь для суспільства) [4, с. 16].

Якість як поняття взагалі - відносне і має два аспекти: перший - це відповідність стандартам або специфікації; другий - відповідність запитам споживача. Перша «відповідність» часто означає «відповідність меті або застосуванню». Іноді його називають якістю з точки зору виробника.

З огляду на це, доречно поставити запитання: хто має вирішувати, чи є послуги ДГО якісними? Відповідь на нього надасть інформацію про досягнення та перспективи цього соціально-освітнього інституту. Важливо чітко уявляти собі, ким дається оцінка якості: виробником або споживачем. Причина постановки цього запитання полягає в тому, що погляди виробника і споживача не завжди збігаються, ієрархічні за своєю природою.

Розглянемо поняття якості освіти ДГО з точки зору споживачів. Споживачі поділяються на дві групи: по-перше, це сама дитина - вона як особистість є споживачем своєї освіченості при розв’язанні соціальних та особистих життєвих завдань. Якість освіти при цьому - засвоєні нею знання та уміння використовувати їх - характеризує здатність та можливість задовольнити свої потреби: змінювати колектив або напрямок діяльності, тобто адаптуватися до соціальних реалій з тим чи іншим ступенем успішності. По-друге, споживачами є всі ті організації, установи та особи, які якимось чином взаємодіють з нею.

Завданням дитячих громадських організацій є надання можливості отримати якісну з їхніх позицій та позицій батьків дітей освіту.

Таким чином, основними критеріями якісного освіти на рівні дитячої громадської організації є:

- наявність деякого набору освітніх програм, зміст яких забезпечує підготовку дітей відповідно до їх освітніх та життєвих потреб;

- ступінь наближення практико-орієнтованої частини змісту освітніх програм до вимог самого життя;

- рівень освоєння дітьми запропонованих їм освітніх програм; рівень задоволеності дітьми та їх батьками результатами навчально-виховної роботи.
ЛІТЕРАТУРА

1. Азгальдов Г.Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов, Э. П. Райхман. – М. : «Изд-во стандартов», 1972. – 172 с.

2. Ахлибинский Б.В., Храленко Н.И. Теория качества в науке и практике: Методологический анализ. - Л., 1989.

3. Глосарій /www.uaq.org.ua

4. Матеріали 4-ої щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-освіти в Україні», CEUME/ http://www.Management_com_ua

5. Каменская Е. Виступ 12-13 березня 2001р. в Російському університеті дружби народів на "круглому столі" з проблем якості вищої освіти: «Обеспечение качества высшего образования: российский опыт в международном контексте»). // Alma Mater («Вестник высшей школы»). - 2001. - № 6. - С. 16.

6. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2005р. Протокол № 5/3-6 «Про вдосконалення системи акредитації як механізму забезпечення якості освіти на рівні вимог міжнародної освітньої спільноти».

7. Національна доктрина розвитку освіти України // Нормативно-правове забезпечення освіти: у 4 ч. – Х., 2004. – Ч.1. – С. 5-24.

8. Рябова З. Якість освіти як педагогічна категорія // Джерело педагогічної майстерності. Управління якістю освіти в Харківському регіоні, 2006. − № 1(35). – С. 5-10.

АНОТАЦІЯ

Акцентується увага на необхідності впровадження систем якості у соціальних інститутах освіти, що дозволяє суттєво покращити та оптимізувати діяльність цих інститутів та підвищити результативність роботи, досягти та стабільно підтримувати високу якість своїх послуг для задоволення потреб та вимог споживачів. Розглядаються основні положення управління якістю освіти взагалі і дитячих громадських організацій зокрема та визначаються основні критерії якості освіти.

АННОТАЦИЯ

Акцентируется внимание на необходимости внедрения систем качества в социальных институтах образования, что позволяет существенно улучшить и оптимизировать деятельность этих институтов и повысить результативность работы, достичь и стабильно поддерживать высокое качество своих услуг для удовлетворения потребностей и требований потребителей.Рассматриваются основные положения управления качеством образования вообще и детских общественных организаций в том числе и определяются основные критерии качества образования.

ABSTRACT

Stress the need for implementation of quality systems in the social institutions of education, which can significantly improve and optimize the activities of these institutions and increase the effectiveness of workostich and stably maintain the high quality of its services to meet the needs and demands of consumers.The main provision of quality management education in general and children's organizations including the defined basic criteria of educational quality.

Схожі:

Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconВеличко, Г. Г. Фонаційні фразеологізми як характеристика манери висловлюватися...
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: зб наук праць. Вип. 5 / ред кол.: Ж. В....
Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconЗб наук ст методологічного семінару, 17 березня 2010 р.: у 2 ч. /...
Опубліковано (з редакційними уточненнями) у кн.: Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід,...
Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconУкраїни: проблеми та перспективи // Науковий вісник Волынского национального...
Сахневич I. A. Впровадження медіа-освіти у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи // Науковий вісник Волынского...
Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconУкра ї н а донецька обласна державна адміністрація
...
Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconІ. А. Сахневич практикум для самостійного оволодіння
Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності. Методичні вказівки та завдання для студентів І-IV...
Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconА. В. Онкович Институт высшего образования
Онкович Г. В. Медиаобразовательные технологии и компетентностно-ориентированный подход в обучении // Современные тенденции в развитии...
Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconГ. О. Балл раціогуманізм та його значення для психології
Актуальні проблеми психології. – Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 3 / За ред. С. Д. Максименка,...
Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconVi міжнародна науково-практична конференція
Мінекономіки України, Донецька державна академія управління, Донецький національний університет, Одеський національний політехнічний...
Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconКравчук В. А. Периодика об искусствоведении как средство медиаобразования...
Музейный переулок” и „Fine art ) // Журналистика и медиаобразование 2010: Сборник трудов іу международной научно-практической конференции...
Проблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С. В. Ковалевського. Краматорськ, Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. С. 7 11 iconДо Порядку формування та подання страхувальниками звіту
Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року №22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка