Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 )
Скачати 289.61 Kb.
НазваВідомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 )
Сторінка1/4
Дата конвертації03.04.2013
Розмір289.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро охорону дитинства( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.142 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3109-III ( 3109-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.232
N 177-IV ( 177-15 ) від 26.09.2002, ВВР, 2002, N 46, ст.347
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1410-IV ( 1410-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.251
N 2304-IV ( 2304-15 ) від 11.01.2005, ВВР, 2005, N 6, ст.144
N 2353-IV ( 2353-15 ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.191
N 2414-IV ( 2414-15 ) від 03.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.202
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 257-VI ( 257-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.230
N 1343-VI ( 1343-17 ) від 19.05.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.550
N 1397-VI ( 1397-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.596
N 2394-VI ( 2394-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 39, ст.513
N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539
N 3234-VI ( 3234-17 ) від 19.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.433
N 3525-VI ( 3525-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.20 }
Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як
стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення
реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту,
соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади
державної політики у цій сфері.

Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з
законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої
раніше;

дитинство - період розвитку людини до досягнення повноліття;

охорона дитинства - система державних та громадських заходів,
спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного
виховання і розвитку дитини та захисту її прав;

дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;

діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які
залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх
батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення
батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або
недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в
місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час
слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з
ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх
місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм
виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти,
діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та
безпритульні діти;

безпритульні діти - діти, які були покинуті батьками, самі
залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не
мають певного місця проживання;

дитина-інвалід - дитина зі стійким розладом функцій
організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими
вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження
її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової
соціальної допомоги і захисту;

дитина-біженець - дитина, яка не є громадянином України і
внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства
(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних
переконань перебуває за межами країни своєї громадянської
належності та не може користуватися захистом цієї країни або не
бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або,
не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни
свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає
повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань; ( Абзац
дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 177-IV ( 177-15 ) від
26.09.2002 )

неповна сім'я - сім'я, що складається з матері або батька і
дитини (дітей);

багатодітна сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та
жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та
виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або
один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і
більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної
сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою
навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років; { Абзац одинадцятий статті
1 в редакції Закону N 3525-VI ( 3525-17 ) від 16.06.2011 }

{ Друге речення абзацу одинадцятого статті 1 набирає чинності з 1
січня 2012 року - див. пункт 2 Закону N 3525-VI ( 3525-17 ) від
16.06.2011 }прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла із закладів для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від
1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання;

дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, яка
створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не
перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання
не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування;

контакт з дитиною - реалізація матір'ю, батьком, іншими
членами сім'ї та родичами, у тому числі тими, з якими дитина не
проживає, права на спілкування з дитиною, побачення зазначених
осіб з дитиною, а також надання їм інформації про дитину або
дитині про таких осіб, якщо це не суперечить інтересам дитини.
{ Статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом
N 1397-VI ( 1397-17 ) від 21.05.2009 }

Стаття 2. Законодавство про охорону дитинства та його
завдання

Законодавство про охорону дитинства грунтується на
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Конвенції ООН про права
дитини ( 995_021 ), міжнародних договорах, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, і складається з цього Закону,
а також інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні
відносини у цій сфері.

Завданням законодавства про охорону дитинства є розширення
соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного,
інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління,
створення соціально-економічних і правових інститутів з метою
захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.

Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства

Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору
шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань,
національного, етнічного або соціального походження, майнового
стану, стану здоров'я та народження дітей і їх батьків (чи осіб,
які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права
і свободи, визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими
актами.

У порядку, встановленому законодавством, держава гарантує
всім дітям рівний доступ до безоплатної юридичної допомоги,
необхідної для забезпечення захисту їх прав.

Стаття 4. Система заходів щодо охорони дитинства

Система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає:

визначення основних правових, економічних, організаційних,
культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства,
удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист
дітей, приведення його у відповідність з міжнародними правовими
нормами у цій сфері;

забезпечення належних умов для охорони здоров'я, навчання,
виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та
інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної
адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному
оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та
рівності;

проведення державної політики, спрямованої на реалізацію
цільових програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, переваг
та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки
до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з
актуальних проблем дитинства;

встановлення відповідальності юридичних і фізичних осіб
(посадових осіб і громадян) за порушення прав і законних інтересів
дитини, заподіяння їй шкоди.

Стаття 5. Організація охорони дитинства

Основні засади охорони дитинства та державну політику у цій
сфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердження
відповідних загальнодержавних програм.

Проведення державної політики щодо охорони дитинства,
розробку і здійснення цільових загальнодержавних програм
соціального захисту та поліпшення становища дітей, координацію
діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій
сфері забезпечує Кабінет Міністрів України. Щорічно Кабінет
Міністрів України звітує Верховній Раді України про стан
демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції
його змін у ході впроваджених соціально-економічних перетворень.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом,
забезпечують:

проведення державної політики у сфері охорони дитинства,
розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм
поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері;

розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони
здоров'я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних
закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля,
відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх
матеріально-технічної бази;

вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування,
створення інших передбачених законодавством умов для виховання
дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків
батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися
без батьківського піклування, а також для захисту особистих і
майнових прав та інтересів дітей;

організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з
неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних
закладах; ( Дію абзацу п'ятого частини третьої статті 5 зупинено
на 2003 рік (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3
класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із
малозабезпечених сімей) згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від
26.12.2002; дію абзацу п'ятого частини третьої статті 5 зупинено
на 2004 рік щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3
класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із
малозабезпечених сімей згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від
27.11.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

організацію пільгового проїзду міським пасажирським
транспортом (крім таксі), автомобільним транспортом загального
користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з
неповних та багатодітних сімей, що навчаються в
професійно-технічних навчальних закладах;

вирішення питань про надання пільг та державної допомоги
дітям та сім'ям з дітьми відповідно до законодавства;

контроль за дотриманням в ігрових залах, комп'ютерних
клубах, відеотеках, дискотеках, інших розважальних закладах та
громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей;
( Частину третю статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2304-IV ( 2304-15 ) від 11.01.2005 )

вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх
компетенції законодавством України.

Інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:

подають Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
вдосконалення положень законодавства, які стосуються забезпечення
захисту прав дітей;

подають висновки до проектів законодавчих актів із зазначених
питань;

надають засобам масової інформації, громадськості та особам
чи органам, які займаються вирішенням питань захисту дітей,
загальну інформацію про забезпечення захисту прав дітей.

{ Частина четверта статті 5 в редакції Закону N 1397-VI
( 1397-17 ) від 21.05.2009 }У порядку, встановленому законодавством, трудові колективи,
благодійні та інші громадські організації, фізичні особи можуть
брати участь у забезпеченні реалізації заходів з охорони
дитинства, поліпшення становища дітей, створення розвиненої
системи патронату дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, підтримки батьків або осіб, які їх замінюють, заходів,
спрямованих на забезпечення відповідних умов для виховання,
освіти, всебічного гармонійного культурного і фізичного розвитку
дитини.

Держава сприяє трудовим колективам, громадським та
благодійним організаціям, іншим об'єднанням громадян та фізичним
особам у їх діяльності, спрямованій на поліпшення становища дітей,
охорону їх прав та інтересів, заохочує розвиток усіх форм
благодійності, патронату і спонсорства щодо дітей шляхом надання
податкових, інвестиційних, митних, кредитних та тарифних пільг у
порядку, встановленому законами України.

  1   2   3   4

Схожі:

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconЗакон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності...
Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 1, ст. 1 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 2902-iv ( 2902-15 ) від 22. 09. 2005,...
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 49, ст. 259 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 }
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconТема: «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку»
...
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1991, n 53, ст. 793 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1993, n 31, ст. 338 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 45, ст. 358 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconЗаконукра ї н и
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до №50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України,...
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка