“зареєстровано” “затверджено”
Скачати 83.42 Kb.
Назва“зареєстровано” “затверджено”
Дата конвертації03.04.2013
Розмір83.42 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
“ЗАРЕЄСТРОВАНО” “ЗАТВЕРДЖЕНО”
Реєстраційною палатою на підставі протоколу № 1
виконавчого комітету Загальних зборів учасників
____________міської ради Товариства з обмеженою

відповідальністю
народних депутатів “____________“
від “..”.......2002 р.

Реєстраційний № ________ __________ від “..”......2002 р.
код............ __________
Керуюча палатою
__________

_______________ __________

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІРТовариства з обмеженою відповідальністю

“______________________”


м.________________

2002 рік

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

Товариства з обмеженою відповідальністю

"________________________"

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Засновники (приведені в Додатку Nо. 1 до цього договору, який є невід’ємною частиною останього) домовилися про створення, на основі добровільної угоди, на території і відповідно до законодавства України Товариства з обмеженою відповідальністю "__________________________", далі іменоване "Товариство".

1.2. Учасники зобов'язуються нести витрати по організації Товариства відповідно до кількості належних часток у статутному фонді Товариства.

^ 2. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Предмет і мета діяльності Товариства докладно обговорені у Статуті.

2.2. Товариство вправі робити будь-як дії, не заборонені чинним законодавством. Діяльність Товариства не обмежується обговореною в Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать закону, визнаються дійсними.

^ 3. НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Повне офіційне найменування: Товариство з обмеженою

відповідальністю "___________________",

скорочене найменування: ТОВ "__________________".

Скорочене найменування російською мовою – ООО "____________________".

3.2. Юридична адреса Товариства - ___________________________________

^ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

4.1. Товариство має права юридичної особи з моменту державної реєстрації.

4.2. Відповідно до чинного законодавства майно, створене за рахунок внесків учасників, а також придбане Товариством у результаті його господарської діяльності, належить Товариству на праві власності.

4.3. Права й обов'язки учасників стосовно Товариства визначаються даним договором, Статутом Товариства і діючим законодавством.

4.4. Організаційно-правова форма - Товариство з обмеженою відповідальністю.

^ 5. СТАТУТНИЙ ФОНД

5.1. Статутний фонд Товариства визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.2. Статутний фонд Товариства на момент заснування оголошується в розмірі 16500 (шістнадцять тисяч п’ятсот)грн.

5.3. Внески в Статутний фонд Товариства визначені в Додатку Nо. 1 до даного договору.

5.4. При заснуванні Товариства учасники оплачують не менше 30% статутного фонду. Частина, що залишилася, вноситься протягом одного року після реєстрації установчих документів. Кількість голосів, якими володіє учасник, визначається Статутом Товариства.

5.5. Не допускається звільнення учасника від обов'язку оплати частки в статутному фонді, у тому числі звільнення від цього обов'язку шляхом заліку вимог до Товариства.

5.6. Порядок зміни статутного фонду, а також порядок передачі учасниками своїх часток третім особам визначаються цим договором і Статутом Товариства.

5.7. Учасники несуть солідарну відповідальність по зобов'язанням, що виникли до реєстрації Товариства. Товариство несе відповідальність по зобов'язаннях учасників, зв'язаних з його створенням, лише у випадку наступного схвалення їхніх дій Загальними зборами.

^ 6. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Порядок управління Товариством, структура органів управління, порядок створення контрольних органів, а також компетенція органів управління і контрольних органів визначаються Статутом, або в порядку, установленому Статутом.

6.2. Учасники беруть участь в управлінні Товариством у порядку, обумовленому Статутом і чинним законодавством.

^ 7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством і Статутом Товариства. Відповідальність за ефективність і законність діяльності Товариства в межах своєї компетенції несуть посадові особи, обрані (призначені) у встановленому порядку.

^ 8. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

8.1. Для здійснення своїх прав по контролю кожен учасник має право на одержання інформації і довідок із усіх питань, що пов'язані з діяльністю Товариства. Форми контролю, а також обліку і звітності визначаються Статутом Товариства, діючим законодавством, а також рішеннями Загальних зборів учасників.

^ 9. ВИХІД З ТОВАРИСТВА

9.1. Учасник Товариства вправі в будь-який час вийти з Товариства незалежно від згоди інших його учасників.

9.2. Порядок і форма розрахунків з учасником, що виходить, визначаються Статутом Товариства й іншими документами, затвердженими органами управління Товариства.

^ 10. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ

10.1. Порядок відчуження учасником своєї частки (її частини) визначаються Статутом і іншими документами, затвердженими органами управління Товариства.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Перелік зведень, що не підлягають розголошенню, визначається Загальними зборами учасників.

11.2. Кожний з учасників зобов'язується не розголошувати інформацію, визнану конфіденційної в порядку, передбаченому п.11.1 даного Договору.

11.3. Передача конфіденційної інформації третім особам, чи опублікування або інше розголошення такої інформації протягом 3-х років після припинення дії даного Договору може здійснюватися лише в порядку, установленому Загальними збюрами учасників.

^ 12. ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання одним з учасників зобов'язань за цим Договором він зобов'язаний відшкодувати іншим учасникам заподіяний невиконанням чи неналежним виконанням реальний збиток.

12.2. Під відшкодуванням реального збитку розуміється відшкодування витрат, що інші учасники зробили чи повинні будуть зробити для відновлення прав, порушених невиконанням чи неналежним виконанням Договору, а також втраченого чи ушкодженого майна. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає, якщо інше не буде встановлено Загальними зборами учасників.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Учасники звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин нездоланної сили, тобто надзвичайних і нездоланних за даних умов обставин, що виникли після укладання даного Договору.

13.2. Учасник, що посилається на обставини нездоланної сили, зобов'язаний негайно, але, по можливості, не пізніше, ніж протягом семи днів після їхнього настання, інформувати інших учасників про настання обставин нездоланної сили в письмовій формі, причому за вимогою інших учасників повинні бути представлені переконливі докази.

^ 14. РОЗГЛЯД СПОРІВ

14.1. Учасники будуть додавати всіх зусиль до того, щоб вирішувати будь-які розбіжності і суперечки, що виникли в зв'язку з даним Договором, у рамках процедур, передбачених даним Договором і Статутом.

14.2. Суперечки і розбіжності, що неможливо вирішити в рамках зазначених процедур, вирішуються в судовому чи іншому встановленому законом порядку.

^ 15. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1. Даний Договір утрачає силу лише у випадку ліквідації Товариства.

15.2. Зміни в даний Договір вносяться в порядку й у випадках, передбачених чинним законодавством і Статутом Товариства, тільки при наявності згоди всіх його учасників.

^ 16. ВСТУП У СИЛУ

16.1. Даний Договір набирає сили з моменту його підписання

всіма учасниками.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Учасники можуть передавати права й обов'язки, що випливають з даного Договору, третім особам у порядку і випадках, передбачених чинним законодавством, даним Договором і Статутом Товариства.

17.2. Усі зміни і доповнення до даного Договору будуть оформлятися в письмовій формі і реєструватися у встановленому порядку.

17.3. Якщо яке-небудь з положень цього Договору втратить силу внаслідок змін у законодавстві чи інших причин, то це не буде причиною для припинення дії інших положень.

Недійсне положення повинне бути замінене положенням, припустимим у правовому відношенні і близьким за змістом до заміненого.
^ 18. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ
18.1 __________________
18.2 __________________
18.3 __________________
18.4 __________________

Додаток № 1
до Установчого договору
Товариства з обмеженою відповідальністю
”Полімербетон”


 1. Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю ”Полімербетон” є громадяни України:

  1. Ворона Юрій Миколайович, що проживає за адресою: 25050 м.Кіровоград

вул.Тимірязева № 94 кв.8, паспорт ЕА №345319 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 22 жовтня 1997 р. код 1980004611

1.2 Ворона Наталя Юріївна, що проживає за адресою: 25050 м.Кіровоград вул.Тимірязева № 94 кв.8, паспорт ЕА №073515 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 22 травня 1996 р. код 2920207283

1.3 Поляков Анатолій Григорович, що проживає за адресою: 25050 Кіровоградський р-н Первозванівська сільрада селище Сонячне вул.Молодіжна № 15 паспорт ЕА №345321 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 22 жовтня 1997 р. код 2025804833

1.4 Власюк Валентина Андріївна, що проживає за адресою: 25011

м. Кіровоград пер. Спаський 98\176, паспорт ЕА № 799748 виданий Кіровським

РВ УМВС України в Кіровоградській області 24 листопада 2000р. код 1528802487

 1. Засновники,що перелічені в п.1 цього Додатку створюють Статутний фонд Товариства в розмірі 16500 ( шістнадцять тисяч п’ятсот ) грн.

 2. Вказаний в п.2 цього Додатку Статутний фонд Товариства поділений на 100 ( сто ) часток розміром 165 ( сто шістдесят п’ять ) грн кожна.

 3. Засновники Товариства володіють наступною кількістю часток:
  4.1 Ворона Юрій Миколайович володіє 58 ( п”ятьдесят вісім ) часткою, загальна вартість яких складає 9570 ( дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят ) грн , що відповідає частці в Статутному фонді в розмірі 58 % ( п”ятьдесят вісім відсотків ).
  4.2 Ворона Наталя Юріївна володіє 4 ( чотирма ) частками, загальна вартість яких складає 660 ( шістсот шістдесят ) грн , що відповідає частці в Статутному фонді в розмірі 4 % ( чотири відсотки ).
  4.3 Поляков Анатолій Григорович володіє 34 ( тридцятьма чотирьма ) частками, загальна вартість яких складає 5610 ( п’ять тисяч шістсот десять ) грн , що відповідає частці в Статутному фонді в розмірі 34 % ( тридцять чотири відсотка ).

4.4 Власюк Валентина Андріївна володіє 4 (чотирма) частками, загальна

вартість яких складає 660 (шістьсот шістдесят) грн., що відповідає

частці в Статутному фонді в розмірі 4% (чотири відсотка).

 1. Засновники Товариства вносять вказані в п.4 цього Додатку внески до Статутного фонду в наступний спосіб:
  5.1 Ворона Юрій Миколайович вносить до Статутного фонду Товариства грошові кошти в розмірі 2871 ( дві тисячі вісімсот сімдесят одна ) грн. та майно , яке за згодою Засновників Товариства оцінюється в 6699 ( шість тисяч шістсот дев’яносто дев’ять ) грн.
  5.2 Ворона Наталя Юріївна вносить до Статутного фонду Товариства грошові кошти в розмірі 198 ( сто дев’яносто вісім ) грн. та майно , яке за згодою Засновників Товариства оцінюється в 462 ( чотириста шістдесят дві ) грн.
  5.3 Поляков Анатолій Григорович вносить до Статутного фонду Товариства грошові кошти в розмірі 1683 ( одна тисяча шістсот вісімдесят три ) грн. та майно , яке за згодою Засновників Товариства оцінюється в 3927 ( три тисячі дев’ятсот двадцять сім ) грн.

  1. Власюк Валентина Андріївна вносить до Статутного фонду Товариства

грошові кошти в розмірі 198 (сто дев’яносто вісім ) грн.. та майно, яке за згодою Засновників Товариства оцінюється в 462 ( чотириста шістдесят дві ) грн.

5.5 Перелік майна, його кількість та ціна, а також загальна вартість по кожному з Засновників, вказуються в Додатках до цього Договору при внесенні кожним із Засновників своєї частки(її частини)в вигляді майна до статутного фонду.

 1. До моменту реєстрації Товариства Засновники вносять на тимчасовий поточний рахунок грошові кошти в розмірі :
  6.1 Ворона Ю.М. вносить 2871 ( дві тисячі вісімсот сімдесят одна ) грн.
  6.2 Ворона Н.Ю. вносить 198 ( сто дев’яносто вісім ) грн.

6.3 Поляков А.Г. вносить 1683 ( одну тисячу шістсот вісімдесят три ) грн.

6.4. Власюк В.А. вносить 198 ( сто дев’яносто вісім ) грн.

7. Вказані в п.6 цього Додатку внески є мінімальними та не обмежують права Засновника внести до Статутного фонду до моменту реєстрації грошові кошти та майно в межах сум, що вказані в п.5 цього Договору. Порядок внесення до Статутного фонду внесків у негрошовій формі визначається Загальними зборами учасників.

Схожі:

“зареєстровано” “затверджено” iconЗареєстровано: Затверджено
Черкаським обласним Установчими зборами громадської організації управлінням юстиції “Черкаська обласна федерація бейсболу ”
“зареєстровано” “затверджено” iconКодексом психолога
Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр) (затверджено наказом мон україни 08. 12. 2008 n 1119, зареєстровано...
“зареєстровано” “затверджено” iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. №9 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р за...
“зареєстровано” “затверджено” iconМетодичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів
У міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року №1254,...
“зареєстровано” “затверджено” iconПравила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Затверджено наказом Держнаглядохоронгіраці від 10 лютого 1999 року №21 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999...
“зареєстровано” “затверджено” icon“зареєстровано” “затверджено”
Ліги для спільної реалізації ними своїх прав та свобод й яка здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, Закону...
“зареєстровано” “затверджено” iconЗатверджено розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації...
Метою проведення конкурсу є відзначення вагомих досягнень у професійній І громадській діяльності, що сприяють розвитку та процвітанню...
“зареєстровано” “затверджено” icon      «затверджено»
України від 06. 10. 2010 №930 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550), листа Міністерства...
“зареєстровано” “затверджено” iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України
З метою приведення структури управління психологічною службою відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України...
“зареєстровано” “затверджено” iconТиповий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність...
Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка