Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт
Скачати 186.75 Kb.
НазваРік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт
Дата конвертації03.04.2013
Розмір186.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Українська мова, 7 клас

(105 год, 3 год на тиждень)

(4 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)

Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. –К.: Ірпінь: Перун, 2005.- 176 с.

Підручник:

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова : Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Освіта, 2007

Єрмоленко С.Я.,Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 7 класу.-К.:Грамота, 2007

І семестр (16 тиж.)

ІІ семестр (18 тиж.)

Рік (34 тиж.)

год.

год.

105 год.

^ Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр
Дата
Дата

Перевірка мовної теми(тестові завдання)

3

1.

2.

3.

3

1.

2.

3.

Письмо:

переказ

1
1
твір

-
1
Правопис:

диктант

1
1
Аудіювання

-
1
Читання мовчки

1
-

Індивідуальні види контрольних робітВид контролю

Дата
І семестр

усний твірдіалогІІ семестр

усний переказчитання вголос^ Розвиток мовлення (РМ)

І сем.

ІІ сем.

Рікп/п

Дата

К-ть годин


Мовна

змістова

лінія


Мовленнєва змістова лінія


Соціокуль-турна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія


І семестр

1


2
1


1

1. Вступ ( 1 год)

Мова — скарбниця духовності народу


2. РМ №1. Відомості про мовлення. Повторення вивченого про текст, його структу­рні особливості, загальні мовні засоби міжфразного зв'язку в тексті (практично)

1.Мова — скарбниця духовності народу

1. Мова — скарбниця духовності народу


1.Визначення

мотивів і мети пізнавальної ді­яльності.

1Висловлювання своїх поглядів на предмет вивчен­ня. Висновки на основі прочита­ного.
^ Повторення та узагальнення вивченого ( 4 год)

3

4
5
6
7
1

1

1
1
1

3. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

4. Частини мови

5. Вивчені групи орфограм

6. Тренувальні вправи^ 7. РМ № 2. Відомості про мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Складання діалогу , який доповнює почутий або прочитаний текст, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей.

3. Без рідної мови немас народу


4- 6. Я і українська мова
7. Людина і природа.

3. Правильне інто­нування різних речень, свідоме вживання розді­лових знаків
4-6. Удоскона-

лення уміння систематизувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища

7. Визначати належ­ність до певного стилю.

Намагатися творити добро словом і ділом.
^ Морфологія. Орфографія.

Дієслово (20 год)

8
9

10


11

12

13

14


15
16

17


18
1
1


1

1


1
1

1


1
1

1


1

^ 8. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

9. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)


11. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми

12. Доконаний і недоконаний види дієслова


13. Часи дієслова. Теперішній час

14. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі
15. Майбутній час
16. Дієслова І і II дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін (повторення)

17. Дієвідміню-вання дієслів теперішнього і майбутнього часу
^ 18. Контрольна робота №1 з теми „Повторення. Дієслово” (тестування)
10. РМ № 3. Відомості про мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Складний план власного висловлювання (практично). Усний твір

8. Наші предки — слов’яни

9.Форму-

вання української народності

10.

Українська пісня

11.Відгомін минулого

12.Відгомін минулого

13–15.Наші предки — слов’яни. Письмові відомості про них, їх заняття, по-селення


17 – 17.Київ — місто Кия


8. Характеризува

ти дієслово як части­ну мови.
9Удосконалення уміння добирати аргументи для доведення власної думки

10. Докладно переда­вати зміст тексту, дотримуючись публіцистичного стилю.

Вміти спланувати власне висловлю­вання.

11. Вільно застосову­вати різні форми дієслів у писем­ному й усному мовленні

12. Удосконалю

вати вміння доречно вживати види дієслів в усному і писемному мовленні

13 – 15.

Удосконалення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію
17-18. Удоскона-

лення уміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати

18. Удоскона-

лення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль
^ Морфологія. Орфографія. Фонетика. Орфоепія.

Дієслово (20 год/ 10 год)

19

20

21

22

23

24


25

26

27


28
29


30


31

32

1

1

1

1

1
1

1


1

1

1

1

1

1


1

19. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
20. Творення дієслів умовного способу

21. Творення дієслів наказового способу

22. Безособові дієслова
23. Способи творення дієслів

26. Правопис дієслів. Не з дієсловами

27. Правопис -ться, -шся в кінці діє­слів (повторення)
28. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін (повторення)
29. Буква ь у дієсловах наказо-вого способу
30. Засвоєння дієслівних словосполучень з керованим залежним словом


^ 32. Контрольна робота №2. Тестування. Читання мовчки розмовного тексту


24. РМ № 4. Відомості про мовлення. Різновиди читання. Ознайомлюваль-не читання (практично)
25. РМ № 5. Відомості про мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення Особливості побудови опису зовнішності людини

31. РМ № 6. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини19. В океані рідного народу,

відкривай

духовні острови...
20-21. Визначні люди України


22. Рідна земле, вічна радість серця!
23.Кошовий Сірко
24-25.Хто багато читає, той багато знає

(Н. тв)

26-27.Мо-

ральні цінності

28-30. Я і українська мова

31.Зовнішня і внутрішня краса людини

32. Батьківщина


19.Самостійно здо­бувати знання: давати оцінку рівня знань інших і самооцінку
20-21. Удоскона

лення уміння добирати аргументи для доведення власної думки
22.Порівнювати, систематизувати, конкретизувати
23. Робити висновки на основі спостережень

24-25. Вико

ристовувати різні фор­ми дієслів

26-27.Творити добро словом і ділом

28-30.Помічати й цінувати красу в мовних явищах, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності

31. Докладно переказувати почуте або прочитане, поєднуючи типи мовлення

32.Сприймати адек­ватно мовчки про­читаний текст

Дієприкметник (12год)


33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44

45

46


47


48


49.
50.
51.
1


1
1


1

1

1


1
1


1
1


1

1

1

1

1
1
1


1
1


33. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, мор­фологічні ознаки, синтаксична роль

34. Активні та пасивні дієприкметники
35. Творення активних і пасивних діє -прикметників теперішнього і минулого часу

38. Дієприкмет-

никовий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)
39. Відокрем

лення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)
40. Безособові дієслівні форми на -но, -то

41. Правопис голосних у закінченнях дієприкметник

ків
42. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметник

ків

43. Написання -н- у дієприкмет

никах та -нн- у прикметниках дієприкмет­никового походження

44. НЕ з дієприкметниками

45. НЕ з дієприкметниками (тренувальні вправи)
46. Контроль

ний диктант.

47. Аналіз контрольного

диктанту. Тренувальні вправи

^ 48. Контрольна робота № 3 . Тестування
49. Аналіз контрольної роботи.
51. Побудова речень з дієприкметниковими зворотами; синоніміка складних і простих речень з дієприкметниковими зворотами.


^ 36. РМ № 7. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини

37. РМ № 8. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини

40. Аналіз письмового переказу

^ 50.РМ № 9. Створення власних висловлювань.


33. Вісники старовини

34-35.

Чумацтво як явище суспільного життя


36-37.

Шевченко — художник

38-39.

Промисли українців


40-41. Декоратив-но-ужиткове

мистецтво

42-43. Декоратив-но-ужиткове

мистецтво

44.Народні музичні інструменти
45-46.Краса рідного краю


33.Розрізняти й ви­користовувати в мовленні дієприк­метники, визнача­ти їх ознаки, синтаксичну роль
34-35. Перено

сити раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію.

Утворювати дієприкметники

36-37. Докладно переказувати почуте, поєднуючи типи мовлення.

Грамотно писати


38-39.Правиль-

но бу­дувати речення з дісприкметнико-

вими зворотами

39. Правильно бу­дувати речення з дісприкметнико-

вими зворотами

40.Удосконалення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати
41.Грамотно писати

42-43. Удоскона

лення уміння порівнювати, систематизувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища
44.Удоскона

лення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію

45-46.Удоскона

лення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію

47. Удоскона-

лення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль

Схожі:

Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconМетодичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних...
Згідно з чинною навчальною програмою “Фізика. 7-11 кл.” (К.: Шкільний світ, 2001) викладання курсу в 10 кл передбачено з розрахунку...
Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Рік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка