Розпорядження
Скачати 74.98 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації03.04.2013
Розмір74.98 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

смт. Великий Бурлук
від 10 травня 2011 року № 149
Про затвердження Положення

про загальний відділ апарату

районної державної адміністрації
На виконання статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 «Про затвердження Типового регламенту районної державної адміністрації» зі змінами від 31 жовтня 2007 року № 1270, згідно Закону України « Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року № 142 «Про забезпечення доступу запитувачів до інформації» та з метою організації чіткого та ефективного виконання завдань загального відділу апарату районної державної адміністрації:

1. Затвердити Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації у новій редакції (додається).

2. Начальнику загального відділу апарату районної державної адміністрації (Чернецькій Т.Є.) привести у відповідність розподіл функціональних обов’язків між працівниками відділу та організувати роботу відділу щодо неухильного виконання Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 серпня 2010 року № 258 «Про затвердження Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації»

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю.А.
Голова районної державної

адміністрації В. КРИНИЧАНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

від 10 травня 2011 року № 149
ПОЛОЖЕННЯ

Про загальний відділ апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації і утворюється головою райдержадміністрації для організації технічного забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації, апарату районної державної адміністрації, організації діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті райдержадміністрації, управліннях та відділах а також для організації і здійснення роботи із зверненнями громадян, реалізації єдиної державної політики з питань роботи із зверненнями громадян.

Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян» іншими законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, регламентом райдержадміністрації, інструкцією з питань ведення діловодства, положенням про апарат райдержадміністрації та цим положенням.

1.3. Діяльність відділу проводиться за річними, квартальними та місячними планами роботи затвердженими керівником апарату районної державної адміністрації.

1.4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільнюється з посади головою районної державної адміністрації у порядку передбаченому чинним законодавством.

^ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
2.1. Редагування, друкування, розмноження, розсилка розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів згідно з установленими термінами та відповідно до Інструкції з питань ведення діловодства.

2.2. Забезпечення належного розгляду звернень та реалізації питань особистого прийому громадян головою райдержадміністрації та його заступниками.

2.3. Контроль за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями, установами, розташованими на відповідній території, стану роботи щодо розгляду звернень громадян.
^ 3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
3.1. Організовує і здійснює в установленому порядку ведення діловодства в апараті райдержадміністрації.

3.2. Редагує і надає допомогу працівникам апарату, відділів, управлінь райдержадміністрації у правильному оформленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації.

3.3. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення діловодства.

3.4. Готує матеріали та організаційно забезпечує засідання колегії райдержадміністрації, складає протоколи її засідань.

3.5. Реєструє розпорядження, доручення голови райдержадміністрації, своєчасно розсилає їх копії адресатам.

3.6. Приймає вхідну і відправляє вихідну кореспонденцію, здійснює реєстрацію та попередній розгляд службових документів та надає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації.

3.7. Приймає та реєструє документи з грифом «Для службового користування», веде реєстрацію та облік документів з грифом «Для службового користування».

3.8. Опрацьовує розглянуті керівництвом райдержадміністрації документи, розмножує їх в необхідній кількості та передає за призначенням для виконання.

3.9. Складає номенклатуру справ, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в державний архі.;

3.10. Здійснює своєчасний розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації поштою або на особистому прийомі.

3.11. Організовує проведення особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками. Веде облік громадян, які побували на прийомі, доручень керівництва щодо їх розгляду.

3.12. Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, порушених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд відділам, управлінням, виконкомам сільських та селищних рад, підприємствам, установам, організаціям.

3.13. Проводить систематичний аналіз звернень громадян, вивчення причин, що породжують скарги, своєчасне реагування на факти порушень законності.

3.14. Готує і надає голові райдержадміністрації та його заступникам інформації про факти порушень виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації.

3.15. За дорученням голови районної державної адміністрації, його заступників надсилає відділам, управлінням, органам місцевого самоврядування, організаціям, установам і підприємствам для розгляду пропозиції, заяви і скарги громадян, запитує і отримує від них інформацію, що стосується їх розгляду.

3.16. Організовує проведення керівництвом райдержадміністрації особистого прийому громадян за місцем проживання, дає консультації та роз’яснення згідно з чинним законодавством.

3.17. Запроваджує постійний контроль за організацією посадових та службових осіб зі зверненнями громадян, здійснює організаційне забезпечення діяльності постійно діючої комісії райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян.

3.18. Веде реєстрацію та облік документів з грифом «Для службового користування»

3.19. Веде облік бланків районної державної адміністрації, робить аналіз виданих бланків та списує зіпсовані.

3.20. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації веде реєстрацію документів в системі обліку відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації», веде реєстрацію запитів на інформацію.

3.21. Готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань віднесених до компетенції відділу.

3.22. Виконує інші доручення голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату райдержадміністрації.
^ 4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

Штатна чисельність відділу складає 3 одиниці: начальник відділу, 2 головних спеціаліста відділу. Штатний розклад затверджує голова районної державної адміністрації.
^ 5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ
5.1. Знайомитись із станом діловодства у відділах, управліннях, виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування і вимагати виконання встановлених правил роботи з документами.

5.2. Запитувати від органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію та матеріали необхідні для виконання покладених на нього функцій.

5.3. Перевіряти і контролювати своєчасний і правильний розгляд питань, порушених у заявах, скаргах і пропозиціях, що надійшли до райдержадміністрації.

5.4. Перевіряти стан роботи з розгляду листів, заяв і скарг громадян, організації особистого прийому громадян в управліннях та відділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах району.

5.5. Запитувати від керівників управлінь, відділів райдержадміністрації інших організацій необхідні матеріали, доповідні записки, довідки, проекти розпоряджень тощо, а також списки запрошених осіб на засідання колегії.

5.6. Повертати відділам, управлінням райдержадміністрації, органам місцевого

самоврядування, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності документи подані з порушенням вимог інструкції з питань діловодства для їх доопрацювання.

5.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю методики процесів відділу відповідно до стандартів ISO 9001-2000.

5.8. Вносити голові райдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення, підвищення ефективності роботи з документами та із зверненнями громадян.
^ 6. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
6.1. Здійснює керівництво роботою відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

6.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання поточних планів роботи відділу, аналізує результати роботи відділу.

6.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни та вносить на затвердження керівника апарату райдержадміністрації посадові інструкції працівників відділу.

6.4. Аналізує результати роботи відділу і вживає відповідні заходи до підвищення ефективності роботи відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

6.5. Відповідає за роботу з документами «Для службового користування».

6.6 Забезпечує в межах своєї компетенції збереження інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

6.7 Забезпечує облік печаток та штампів районної державної адміністрації.

6.8. Обліковує , видає та звітує за бланки районної державної адміністрації.

6.9 Здійснює контроль у відділах, управліннях райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування за дотриманням Закону України «Про звернення громадян» та інших актів законодавства з питань роботи із зверненнями громадян.

6.10. Вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників відділу та накладання дисциплінарних стягнень.

6.11. Виконує інші доручення і розпорядження голови та заступників голови райдержадміністрації керівника апарату райдержадміністрації.
7. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ
7.1. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з відділами, управліннями райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА
Чернецька

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
України від 08. 07. 2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28. 07. 2011 за №930/19668, на виконання розпорядження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка