Керівникам вищих навчальних
Скачати 411.02 Kb.
НазваКерівникам вищих навчальних
Дата конвертації04.04.2013
Розмір411.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 26.11.07 № _1/9-707______

від на №

Керівникам вищих навчальних


закладів І-ІV рівнів акредитації

усіх форм власності

та підпорядкування

Міністерством освіти і науки України розроблено проект Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2008 році з урахуванням положень наказу Міністра освіти і науки України від 13.07.07. № 607 “Про проведення у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів”.

Оскільки затвердження цього нормативно-правового акту заплановано на грудень 2007 року, просимо до 10 грудня 2007 року провести обговорення зазначеного проекту в педагогічних колективах за участю громадськості та студентства і надіслати міністерству свої зауваження та пропозиції.

Факс : (о44) 486-76-23, e-mail: 220@mon.gov.ua ; 239@mon.gov.ua
М і н і с т р С. М. Ніколаєнко

Колесник Г.О.

486-22-82

ПРОЕКТ

Умови прийому

до вищих навчальних закладів України

Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І – ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”, від 13.12.2006 № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” та від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах зо освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”.

Громадяни України мають право на безоплатну освіту в усіх державних та комунальних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії.


  1. До вищих навчальних закладів України приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
  1. Прийом до вищих навчальних закладів І рівня акредитації (технікумів, училищ та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Прийом до вищих навчальних закладів ІІ рівня акредитації (коледжів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Прийом до вищих навчальних закладів ІІІ рівня акредитації (університетів, академій, консерваторій, інститутів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Прийом до вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.


  1. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Особи з базовою загальною середньою освітою приймаються на перший курс вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Вищі навчальні заклади мають право приймати осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник, для навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста за умови обрання ними відповідного напряму підготовки.

Вищі навчальні заклади ІІ-ІV рівнів акредитації мають право приймати на перший курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, зокрема для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра за умови вступу на відповідний напрям підготовки.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра має здійснюватися на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань здійснюватиметься також на основі здобутого освітнього рівня - повна загальна середня освіта.

Прийом на підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, мають право приймати тільки на перший курс за відповідними програмами підготовки осіб, які відповідають установленим вимогам проходження військової служби. Особи жіночої статі приймаються на навчання, за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом за переліком, що визначається Міністерством оборони України, за погодженням із замовником.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання без відриву від служби військовослужбовців військової служби за контрактом, які бездоганно прослужили у Збройних Силах не менше одного терміну контракту, на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щорічним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства оборони України.
4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

При прийомі на навчання осіб, які пред’являють (подають) документ про здобуту освіту іноземних держав (не державного зразка України), обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань “педагогічна освіта”, “мистецтво”, “гуманітарні науки”, “журналістика та інформація”, “соціально-політичні науки” користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Іноземці та особи без громадянства беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з оцінками (кількістю балів) сертифікатів або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань за власним вибором.
5. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.
6. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:

за рахунок видатків Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щорічно міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади, з урахуванням видатків Державного бюджету.

Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.
7. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів, при вступі до вищих навчальних закладів організовується цільовий прийом:

відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів з оцінками не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання(від 100 до 200 балів);

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99

№ 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”(із змінами) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до підпорядкованих вищих навчальних закладів.

Місця для цільового прийому виділяються у межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% (50% у вищих навчальних закладах залізничного транспорту та педагогічних, 75% - у сільськогосподарських) з кожного напряму підготовки (спеціальності).
8. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

Конкурсний відбір вступників з предметів визначених у п. 16 цих Умов, приймальними комісіями здійснюється за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками у поточному році. Для проведення вступних випробувань з окремими категоріями вступників на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра створюються предметні екзаменаційні комісії вищого навчального закладу.

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра а також за скороченими програмами бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується керівником вищого навчального закладу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів вищого навчального закладу з питань організації прийому визначаються керівником вищого навчального закладу терміном на один рік відповідно до Положення про приймальну комісію.

Вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями і зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Вищий навчальний заклад зобов’язаний забезпечити дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.
9. Кожний вищий навчальний заклад відповідно до законодавства України, цих Умов і власних статутів не пізніш як за два місяці до початку прийому документів розробляє власні правила прийому на навчання. Правила прийому затверджуються головою приймальної комісії, після чого примірник правил у триденний термін надсилається до Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади за підпорядкуванням.

Правила прийому до вищих військових навчальних закладів та (або) розділи правил прийому до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом розробляються приймальною комісією та узгоджуються з Міністерством оборони України.

Розділи правил прийому, що стосуються іноземців, розробляються відповідно до Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238.

У правилах прийому до вищого навчального закладу обумовлюються :

 перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом документів відповідно до наявної ліцензії (відповідність визнається Міністерством освіти і науки ), у тому числі:

а) кількість місць для прийому на перший курс відповідно до затверджених обсягів підготовки за державним замовленням, зокрема кількість місць, що виділені для цільового прийому, за напрямами підготовки (спеціальностями);

б) кількість місць для прийому на перший курс за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з оплатою вартості навчання на договірній основі;

перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, які вступник подаватиме для вступу на напрям підготовки (спеціальність) та/або вступних випробувань форми їх проведення, система оцінювання знань, у тому числі порядок участі у конкурсі вступників, які, за визначенням приймальної комісії, мають право на зарахування до вищого навчального закладу за результатами особливих умов конкурсу. Перелік сертифікатів (вступних випробувань) затверджує Міністерство освіти і науки. Фахові вступні випробування встановлюються у вищих навчальних закладах, що готують фахівців з мистецтва, культури і фізичної культури;

порядок організації конкурсу на відповідну форму навчання (за напрямами підготовки) та порядок зарахування вступників, які за інших рівних умов мають переважне право на зарахування (набрали однаковий конкурсний бал);

порядок конкурсного відбору та зарахування вступників на базі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів – кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр;

порядок і терміни розгляду заяв і документів, поданих іноземцями;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань;

 порядок проходження огляду медичної комісії вступниками до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

порядок проходження обов’язкового випробування з іноземної мови, психологічного обстеження та оцінки рівня фізичної підготовки вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;

порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра ( перелік показників для загального рейтингу вступника визначається приймальною комісією).

10. Строки прийому документів, подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань) та зарахування визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з урахуванням нижчезазначеного.

Прийом документів на денну форму навчання закінчується:

а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) :

20 червня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом (документ про здобуту повну загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти подаються вступником при прибутті до вищого навчального закладу);

8 липня – у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних (за згодою Міністерства освіти і науки, наданою на прохання керівників цих закладів -15 липня);

15 липня – у інших вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації;

б) 22 липня - для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста. 
Конкурс на денну форму навчання проводиться:

а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) :

з 1 липня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;

з 9 липня – у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних (з 16 липня  за згодою Міністерства освіти і науки, наданою на прохання керівників цих закладів);

з  16 липня – у інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;

б) з  23 липня - за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.
Зарахування на денну форму навчання проводиться:

а) для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) :

до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом - не пізніше 20 липня;

до вищих навчальних закладів, яким надано статус національних не пізніше 1 серпня (за згодою Міністерства освіти і науки , наданою на прохання керівників цих закладів - 5 серпня);

до інших вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації не пізніше 5 серпня;

б) для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста – не пізніше 10 серпня.
Строки прийому документів та проведення вступних випробувань на напрями підготовки (спеціальності) “мистецтво”, “архітектура” встановлює вищий навчальний заклад.
Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводиться до 5 серпня;
Конкурс вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у державних і комунальних вищих навчальних закладах розпочинається виконання вищим навчальним закладом державного замовлення за усіма галузями знань, напрямами підготовки (спеціальностями), за якими вищим навчальним закладом оголошено прийом на навчання. Прийом документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань) на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, можуть бути подовжені за рішенням приймальної комісії. Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня.
Строки прийому документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, проведення вступних випробувань на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне) встановлює вищий навчальний заклад. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2003 році і раніше, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне) з оцінками (кількістю балів) сертифікатів або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань за власним вибором. Прийом документів розпочинається не раніше ніж за 30 днів до початку вступних випробувань. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 10 днів після закінчення вступних випробувань. Додатковий прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування на підготовку за напрямами підготовки (спеціальностями) які передбачають сезонний характер роботи, може здійснюватися за згодою Міністерства освіти і науки України.
Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.
11. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на спеціальності медичного та ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму та джерела фінансування навчання.

Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу.

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

До заяви вступник додає:

 документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або завірену ксерокопії;

 медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

6 фотокарток розміром 3 х 4 см.

сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених Міністерством освіти і науки, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням оригінал або завірену копію не більше ніж у три вищі навчальні заклади, або на три напрями підготовки (спеціальності) в одному вищому навчальному закладі.

Усі ксерокопії документів завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

Для вступу на місця державного замовлення призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі (не більше трьох), у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу), у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка а також оригінали сертифіката (сертифікатів), медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної (відбіркової) комісії завірену ксерокопію документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) та медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені ксерокопії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання, разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

Довідка видається за вимогою студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
13. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету, на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для закладів І-ІІ рівнів акредитації – відповідними органами управління районних державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
14. Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) вступники, які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з цієї дисципліни з результатами оцінювання знань у поточному році Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2003 році і раніше беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з оцінкою (кількістю балів) сертифікату або з оцінкою (кількістю балів) вступного випробування з цього предмету за власним вибором.

Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів установлює вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Вступники до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, обов’язково складають вступне випробування з іноземної мови, проходять психологічне обстеження та оцінку рівня їх фізичної підготовки.
15. У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання, олімпіади, атестаційні іспити тощо). Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у навчанні за умови подання ними до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання, або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання (крім вступників на базі основної школи):

випускників старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджених золотою (срібною) медаллю;

випускників старшої школи, нагороджених похвальною грамотою ”За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів;

випускників основної школи (базова загальна середня освіта), які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;

призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів;

переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт “Вчитель – моє покликання” при вступі на спеціальності напряму “педагогічна освіта”;

випускників системи довузівської підготовки вищого навчального закладу, а також випускників коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними відповідні угоди.

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна перевищувати 40% від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу. У вищих навчальних закладах, у яких здійснюється підготовка за галузями знань: природничі науки, інженерія, будівництво та архітектура, транспорт – до 60% від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу за цими галузями знань.

16. При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов’язковим, кількість і перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з урахуванням “Переліку вступних випробувань до вищих навчальних закладів України при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2003 році і раніше, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з оцінками (кількістю балів) сертифікатів або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань за власним вибором.

Програми творчих конкурсів та випробувань, з яких Український центр оцінювання якості освіти не проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання знань вступників, розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються міністерствами (іншими центральними органами виконавчої влади), у підпорядкуванні яких вони перебувають, але не пізніш як за 3 місяці до початку прийому документів. Забороняється вводити до вступних випробувань питання, що виходять за рамки зазначених програм.

Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів з результатами оцінювання знань у поточному році (за шкалами оцінювання від 1до 12 балів та від 100 до 200 балів). Сертифікати нижче встановленого рівня (4-6 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання вищими навчальними закладами не приймаються.

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра програми фахових вступних випробувань визначає вищий навчальний заклад.
17. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання знань ), та ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.
18. Зараховуються до вищого навчального закладу без складання вступних випробувань за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими умовами рівня:

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступне випробування з предмета), з якого вони були учасниками олімпіад;

призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками олімпіад. Якщо число поданих заяв від призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись відповідно до пункту 15 цих Умов;

призери Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації при вступі до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової

майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профільні зокрема такі навчальні предмети:

інформатика та обчислювальна техніка – при вступі на напрями “прикладна математика”, “інформатика”, “системний аналіз”, “комп’ютерні науки”, “комп’ютерна інженерія”, “програмна інженерія” ;

трудове навчання – при вступі на напрями “технологічна освіта”, “професійна освіта”;

основи економіки – при вступі на напрями підготовки галузі знань “економіка та підприємництво”;

екологія – при вступі на напрями підготовки “екологія”, “біологія”, “хімія”.

Названі предмети можуть зараховуватись також при вступі цих осіб на інші напрями підготовки (спеціальності), якщо вони визначені вищими навчальними закладами.
19. ^ За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими умовами рівня за наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
20. Дія пунктів 15, 18 стосовно учасників, призерів та переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11,12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів – при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах – при вступі до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти.
21. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) відповідного напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси. Прийом зазначеної категорії вступників, здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами за фаховими вступними випробуваннями.
22. Поза конкурсом при поданні сертифікатів (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого цими умовами рівня зараховуються:

особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів.
23. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
24. Особи, які допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та/або оцінок вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки, (спеціальність), якщо інше не передбачене законодавством України та цими Умовами.

Шкала оцінок вступних випробувань вищого навчального закладу повинна співпадати зі шкалою незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають :

особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”;

25. Відповідно до розрахункової суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного спрямування) :

на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” ;

на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
26. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.
27. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати (успішно склали вступні випробування) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.
28.  Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних закладів, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
29. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.

ПЕРЕЛІК

предметів, з яких у вищих навчальних закладах проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти або результатами вступних випробувань при вступі на навчання

на базі повної загальної середньої освітиШифр

галузі

знань

Найменування галузі знань,

напряму підготовки

Загальноосвітні


предмети

0101

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА (за напрямами)
Дошкільна освіта

біологія

Початкова освіта

математика

Технологічна освіта

математика

Професійна освіта (за профілем підготовки)

вступне випробування за профілем навчання

Корекційна освіта (за нозологіями)

біологія

Соціальна педагогіка

історія України

0102


^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ


біологія, виконання спортивних нормативів

0201

КУЛЬТУРА
Культурологія

історія України, іноземна мова

Книгознавство, бібліотекознавство і

бібліографія

історія України, іноземна мова

Музейна справа та охорона пам’яток

історії та культури

історія України, іноземна мова

Народна художня

творчість

історія України, творчий конкурс

Документознавство та інформаційна

діяльність

історія України, іноземна мова

Менеджмент соціокультурної діяльності

історія України,

іноземна мова

Туризм

історія України, іноземна мова

0202


МИСТЕЦТВО (за напрямами):

історія України,

творчий конкурс

Театральне мистецтво

Хореографія

Кіно-, телемистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Реставрація творів мистецтв

Дизайн

Декоративно-прикладне мистецтво

Естрадно-циркове мистецтво

Мистецтвознавство

Фотомистецтво

0203

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ (за напрямами):
Філософія

історія України,

творчій конкурс

Історія

історія України, всесвітня історія

Філологія (з зазначенням мови)

творчій конкурс,

іноземна мова

0301

^ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Соціологія

історія України, іноземна мова

Психологія

біологія, іноземна мова

Практична психологія

біологія,

іноземна мова

Політологія

історія України, іноземна мова

0302

^ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

іноземна мова, всесвітня історія

0303

ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

іноземна мова, творчий конкурс

Видавнича справа та редагування

іноземна мова, творчий конкурс

0304

ПРАВО

основи правознавства, іноземна мова

Правознавство

0305

^ ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Економічна теорія

математика, основи економіки

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

математика, іноземна мова

Економіка підприємства

математика, основи економіки

Управління персоналом та економіка праці

Прикладна статистика

Маркетинг

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Товарознавство і торговельне

підприємство

хімія, математика

0306


^ МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ

математика, іноземна мова

Менеджмент

0401

^ ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Хімія

хімія

Біологія

біологія

Геологія

географія

Географія

географія

Гідрометеорологія

географія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

хімія, математика

0402

^ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Математика

математика

Механіка

математика, фізика

Фізика

фізика

Прикладна фізика

фізика, математика

0403


^ СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА

математика, фізика

Прикладна математика

Інформатика

Системний аналіз

0501


^ ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

математика, фізика

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Програмна інженерія

0502


^ АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

математика, фізика

Системна інженерія

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

0503

^ РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

математика, фізика

Гірництво

Торфова справа

Переробка корисних копалин

Нафтогазова справа

0504


^ МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

математика, фізика

Металургія

Ливарне виробництво

Інженерне матеріалознавство

0505


^ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА

математика, фізика

Прикладна механіка

Інженерна механіка

Машинобудування

Зварювання

0506


^ ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

математика, фізика

Теплоенергетика

Гідроенергетика

Атомна енергетика

Енергомашинобудування

0507


^ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

математика, фізика


Електротехніка та електротехнології

Електромеханіка

0508

ЕЛЕКТРОНІКА


математика, фізика

Мікро- та наноелектроніка

Електронні пристрої та системи

Акустотехніка

0509


^ РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ’ЯЗОК

математика, фізика

0510

МЕТРОЛОГІЯ, ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

математика, фізика

0511


^ АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

математика, фізика

0512

МОРСЬКА ТЕХНІКА

математика, фізика

0513

^ ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

хімія, математика

0514

БІОТЕХНОЛОГІЯ

математика, хімія

0515

^ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА

математика, фізика


0516


ТЕКСТИЛЬНА ТА ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

математика, хімія

0517


^ ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

хімія, математика

0518

ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ

математика, фізика

0601

^ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА
Будівництво

математика, фізика

Архітектура

математика, творчий конкурс

Гідротехніка (водні ресурси)

математика, фізика

0701


^ ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТУКТУРАТранспортні технології (за видами транспорту)

математика, фізикаАеронавігація


математика, іноземна мова^

Обслуговування повітряних суден


математика, іноземна мова

Морський та річковий транспорт

математика, іноземна мова

Залізничний транспорт

математика, фізика

Автомобільний транспорт

0801

^ ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

математика, географія

0901


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВОАгрономія

біологія,

хімія
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Лісове і садово-паркове господарство
Лісозаготівля

0902


^ РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА АКВАКУЛЬТУРА

біологія,

хімія

1001

ТЕХНІКА І ЕНЕРГЕТИКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

математика, фізика

1101

ВЕТЕРИНАРІЯ

біологія,

хімія

1201

МЕДИЦИНА

біологія,

фізика

1202

ФАРМАЦІЯ

хімія,

фізика

1301

^ СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯСоціальна допомога

історія України, іноземна мова
Соціальна робота

історія України, іноземна мова

1401

^ СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Готельно-ресторанна справа

іноземна мова, географія

Побутове обслуговування

хімія, математика

1501

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

за визначенням Головдерж-служби

1601


ВІЙСЬКОВІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

за визначенням Міноборони

1701

^ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

математика, фізика

1702

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
Цивільний захист

хімія, математика

Охорона праці

Пожежна безпека

математика,

виконання спортивних нормативів
1. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти української мови та літератури (вступне випробування з проводиться) обов’язково при вступі на усі напрями підготовки (спеціальності).
2. Для вступу на напрями підготовки (спеціальності), на які цим Переліком визначено конкурс за трьома предметами вищий навчальний заклад має право зменшити кількість предметів конкурсного відбору до двох.Схожі:

Керівникам вищих навчальних iconКерівникам вищих навчальних закладів України
Про типові програми навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності”, „Цивільний захист”
Керівникам вищих навчальних iconКерівникам вищих навчальних закладів
Міністерства пропозиції за встановленою формою з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення
Керівникам вищих навчальних iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо
Керівникам вищих навчальних iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр
Керівникам вищих навчальних iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр
Керівникам вищих навчальних iconВідповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в...
Зно) як етапу, що передує вступній кампанії до вищих навчальних закладів (далі – внз) та питанням підготовки до зно 2012 року. Інформація...
Керівникам вищих навчальних iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Керівникам вищих навчальних iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Керівникам вищих навчальних iconКонкурс проходить з 25 листопада до 24 грудня 2010 року. У ньому...
Триває всеукраїнський конкурс творчих робіт студентів вищих навчальних закладів „Я пишаюсь тим, що я українець!”
Керівникам вищих навчальних iconВитяг з Положення про громадський контроль за проведенням в Україні...
Випускників загальноосвітніх навчальних закладів (далі – зно) та зарахуванням до вищих навчальних закладів на всіх етапах здійснюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка