Статут київської міської організації Українського товариства сліпих
Скачати 76.84 Kb.
НазваСтатут київської міської організації Українського товариства сліпих
Дата конвертації04.04.2013
Розмір76.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою президії ЦП УТОС

від 29 жовтня 2001р. №10-25р.

СТАТУТ

Київської міської організації

Українського товариства сліпих


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.Київська міська організація Українського товариства сліпих створюється згіднго Стиатуту УТОС рішенням презиції Центрального правління.

2.Київська міська організація УТОС має самостійний баланс, один розрахунковий та інші рахунки в одному з банків м. Києва для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових кредитних і касових операцій, печатку і штамп із своїм найменуванням, іншу атрибутику, яка затверджується президією ЦП УТОС і реєструється в установленому законом порядку.

2.1.Від імені та за дорученням ЦП УТОС організація володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться в його господарському віданні (господарське володіння майном).

2.2.За погодженням з президією ЦП УТОС організація може на добровільних засадах вступати в господарські об'єднання, спілки, асоціації за умови, якщо це не впливає на зміну форм власності.

3.Територією діяльності Київської міської організації УТОС є м. Київ.

4.Місце знаходження: м. Київ-02156,

вул. Маршала Жукова, 31,

тел. 513-83-85

5.В своїй роботі організація керується указами та розпорядженнями Президента України, Законами України "Про об'єднання громадян", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", і іншими нормативними актами України, Статутом УТОС, положенням про Центральне правління УТОС (ЦП УТОС) та іншими відомчими нормативними актами Товариства.

6.У своїй діяльності правління організації відповідальне перед конференцією, яка його обрала, а також перед президією Центрального правління і підзвітне їм.

7.Київська міська організація УТОС підлягає реєстрації в установленому порядку і виконує свої завдання на правах міської організації.


  1. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА


8.В структуру Київської міської організації УТОС входять первинні організації УТОС за виробничою ознакою (ВПО) та соціальною ознакою (ТПО) Лівобережної, Оболонської, Голосіївської, Шевченківської.

9.Питання на конференціях, засіданнях правлінь вирішуються більшістю голосів відкритим голосуванням. Правління правомочне прийняти рішення при участі в їх засіданнях більшості його членів. При рівній кількості голосів при прийнятті рішення на засіданні правління організації голос голови правління є вирішальним.

10.Рішення конференції Київської міської організації є обов'язковим для первинних організацій, які входять до її складу.

11.Вищим органом організації є конференція, яка скликається в міру необхідності, але не рідше як раз на 2-3 роки за нормами представництв встановленими правлінням організації.

Звітно-виборчі конференції скликаються один раз на 5 років.

12.Позачергові конференції скликаються за рішенням президії Центрального правління, правління організації, або не менше 1/3 первинних організацій, які входять до її складу.

13.Конференція вважається правомочною при участі в ній більшості обраних делегатів.

14.Конференція обирає правління, яке є її розпорядчим та виконавчим органом.

15.Вибори правління Київської міської організації проводяться з будь-якої кількості висунутих кандидатів відкритим голосуванням делегатів конференції.

16.Вибори голови правління проводяться делегатами конференції з будь-якої кількості кандидатів із числа інвалідів I та II групи по зору (голова правління може бути одночасно головою однієї із територіальних первинних організацій).

17.При виборах правління делегати конференції мають право на висунення, обговорення і відхилення будь-якого з кандидатів.

18.Обраним до складу правління вважається кандидат, за якого проголосувала більшість делегатів конференції.

19.Члени правління організації всією діяльністю повинні виправдовувати виявлену їм довіру, а в разі її невиправдання можуть бути виведені (відкликані) з його складу.

20.Питання про виведення членів правління (у зв’язку з неможливістю виконання громадської роботи через тривалу хворобу, у випадку заяви про добровільний вихід з складу виробничого органу), а також обрання нових членів правління на заміну вибулих вирішуються на конференції організації більшістю голосів відкритим голосуванням.

21.Дострокові перевибори правління організації можуть відбутися на вимогу не менше 1/3 числа первинних організацій, які входять до її складу або ж за рішенням президії Центрального правління.


  1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ


22.Конференція Київської міської організації УТОС:

22.1.Заслуховує та обговорює звітні доповіді правління та ревізійної комісії, дає оцінку їхньої роботи. Обговорює та вирішує інші питання життя і діяльності організації відповідно до статутних вимог і завдань.

22.2.Обирає голову правління з будь-якої кількості кандидатур із числа кандидатів строком на 5 років.

22.3.Обирає правління та ревізійну комісію в кількості встановленівй конференцією строком на 5 років.

22.4.Обирає делегатів на з’їзд УТОС з урахуванням пропозицій первинних організацій в тому випадку, коли згідно норми представництва, встановленої пленумом ЦП, конференція первинної організації не має змоги обрати делегата на з’їзд.

22.5.Усуває з посади голову правління за недоліки в роботі. Виводить із складу правління членів, які вибули із різних причин, поновлює склад правління.

23.В період між конференцями сією роботою організації керує правління організації.

24.Правління Київської міської організації:

24.1.Розглядає питання, які випливають з Статуту УТОС та цього Статуту.

24.2.Взаємодіє з державними, громадськими, комерційними структурами та іншими місцевими організаціями з метою вирішення проблем незрячих.

24.3.Вирішує практичні завдання з питань соціально-трудової та медичної реабілітації сліпих; здійснює керівництво культурно-масовою, спортивною, фізкультурно-оздоровчою роботою в територіальних первинних організаціях.

24.4.Керує роботою первинних організацій, спрямовує та координує їх діяльність.

24.5.Розробляє конкретні шляхи реалізації постанов з’їзду, пленумів ЦП, президії ЦП, конференції; вивчає пропозиції первинних організацій по удосконаленню роботи.

24.6.Вивчає та поширює позитивний досвід роботи первинних організацій з різних напрямків роботи.

24.7.Розглядає та подає на затвердження президії ЦП кошториси на утримання організації, та первинних організацій, які створені за соціальною ознакою (ТПО, ТВПО).

24.8.Організовує та підводить підсумки оглядів конкурсів на кращу роботу між первинними організаціями.

24.9.Організовує роботу по виявленню незрячих, що бажають працювати. Надає допомогу в їх працевлаштуванні на підприємствах, організаціях системи УТОС та на підприємствах, організаціях незалежно від форми власності.

24.10.Порушує клопотання перед президією ЦП про створення первинних організацій, їх реорганізацію або ліквідацію.

24.11.Перевіряє та обговорює на засіданні правління звіти посадових осіб підприємств з питань працевлаштування сліпих, стану техніки безпеки, здійснення заходів з соціальної реабілітації незрячих, стану культурно-масової, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи; приймає постанови з питань, що відносяться до її компетенції і ці рішення обов’язкові для виконання адміністрацією підприємств. При необхідності порушує перед президією ЦП питання про притягнення посадових осіб підприємств до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за невиконання постанов правління.

24.12.Відміняє рішення правлінь первинних організацій, які суперечать Статуту УТОС та іншим нормативним актам, що регламентують їх діяльність.

24.13.Щорічно обговорює звіти правлінь первинних організаційщодо їх діяльності і приймає відповідні рішення.

24.14.Організовує проведення масових заходів, зустрічі незрячих з представниками засобів масової інформації та місцевих органів влади з метою інформування широких верств населення про життя сліпих і вирішення соціальних проблем інвалідів по зору.

24.15.Предтавляє і захищає інтереси УТОС, його членів у відповідних державних, громадських організаціях, звертається з заявами до органів суду та арбітражу.

24.16.Сприяє виробничій діяльності УТОС.

24.17.Приймає рішення про позачергове проведення зборів в первинних організаціях.

24.18.Своєчасно скликає конференцію.

24.19.Порушує клопотання перед президією ЦП про присвоєння членам УТОС звання «Заслужений член УТОС», про нагородження Почесними грамотами, грамотами президії Центрального правління.

24.20.Приймає рішення про нагородження Грамотами правління організації, членів УТОС, які відзначились при виконанні громадських доручень активістів Товариства.

24.21.Вирішує питання про звільненням за власним бажанням голову правління.

24.22.Затверджує рішення бюро правління.

24.23.Представляє в Центральне правління в установлені строки звіти, інформації.

24.24.Обирає заступників голови правління.

24.25.Усуває з посади голову правління первинної організації за серйозні порушення Статуту УТОС, не належне виконання своїх обов’язків з наступним винесенням цього питання на збори організації або конференцію, які його обрали.

24.26.Вирішує інші питання, які входять до компетенції правління.

25.Для оперативного вирішення невідкладних питань на засіданні правління обирається бюро правління вскількості 3-5 осіб.

26.Засідання правління організації проводиться не рідше двох разів на рік, а бюро правління – в міру необхідності. Рішення бюро правління підлягає затвердженню на черговому засіданні правління.

27.Правління організації приймає постанови керуючись чинним законодавством, Статутом УТОС, цим Статутом, а також рішеннями вищестоящих органів.

28.Грошові та юридичні документи організації підписуєголова правління без особливого на те доручення на підставі протоколу про обрання його на цю посаду.


  1. ^ РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


29.Для контролю за діяльністю Київської міської організації, дотриманням нею вимог Статуту УТОС і правильним використанням коштів, що належать організації, установча конференція обирає ревізійну комісію, якуа здійснює свою роботу згідно Положення про ревізійну комісію організації Українського товариства сліпих.
^ V.КОШТИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОС
30.Кошти організації утворюються:

30.1.З вступних і членських внесків членів УТОС.

30.2.Добровільних внесків громадян, підприємств, установ і організацій, в т.ч. і зарубіжних.


  1. ^ ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ


31.Зміни та доповнення до статуту вносяться рішенням правління організації за погодженням з Центральним правлінням УТОС.


  1. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


32.Київська міська організація припиняє свою діяльність на підставі рішення президії ЦП у встановленому законом порядку.

33.При ліквідації організації печатка, кутовий штамп та бланки організації підлягають знищенню в установленому порядку.

34.При припиненні діяльності організації за рішенням президії ЦП, майно, що належить організації, передається правонаступнику.

Схожі:

Статут київської міської організації Українського товариства сліпих iconСтатут українського товариства сліпих
Основна мета діяльності соціально-трудова та медична реабі­літація незрячих, інтеграція та захист інтересів сліпих
Статут київської міської організації Українського товариства сліпих iconЗасідання правління Київської міської організації Українського товариства...
Члени правління Васін С. А., Драчевська Т.Є коник В. М., Осадчий О. М., Петровський В. Б., Радіонов В.Є., Савчук Я. Г., Суркова Т....
Статут київської міської організації Українського товариства сліпих icon4-тій звітній конференції київської міської організації утос за період...
В українському Товаристві сліпих проходять чергові звітні конференції. Це досить важливий період в нашому житті. Сьогодні в рік 80...
Статут київської міської організації Українського товариства сліпих iconПоложення про надання послуг з супроводу інвалідів по зору першої групи
Київської міської організації Українського товариства сліпих, спеціально залученими для надання таких послуг, інвалідам по зору першої...
Статут київської міської організації Українського товариства сліпих iconТипова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації)...
Директор підприємства (керівник організації) належить до професійної групи «Керівники»
Статут київської міської організації Українського товариства сліпих iconАпарат Президії Центрального правління Українського товариства сліпих Поштова адреса й індекс

Статут київської міської організації Українського товариства сліпих iconПоложення про навчально-інформащйнйй комп'ютерний центр українського...
Як заклад громадської організації інвалідів нікц спрямовує свою діяль­ність на поліпшення інформаційного забезпечення всіх інвалідів...
Статут київської міської організації Українського товариства сліпих iconЗ літопису товариства
Центральний виконавчий комітет І рада Народних комісарів України ухвалили рішення про утворення Українського товариства сліпих. На...
Статут київської міської організації Українського товариства сліпих iconДуб та берізка
На адресу департаменту освіти, молоді та спорту надійшов лист Київської міської організації товариства тверезості та здоров’я від...
Статут київської міської організації Українського товариства сліпих iconДобропільська міська цбс методико-бібліографічний відділ
Навчально-інформаційний комп'ютерний центр Українського товариства сліпих (нікц утос)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка