Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання
Скачати 190.33 Kb.
НазваРегламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання
Дата конвертації05.04.2013
Розмір190.33 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Літківської сільської ради VІ скликання
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Ст.1. Літківська сільська рада є органом місцевого самоврядування,що представ-


ляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтере-

сах функції і повноваження місцевого самоврядування,визначені Конститу-

цією України,Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Ст.2.Рада проводить свою роботу сесійно.Сесія складається з пленарних засідань

ради, а також постійних комісій ради.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в

квартал.

Сесія сільської ради скликається сільським головою.

Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш

як однієї третини депутатів від загального складу ради,виконавчого комітету

сільської ради.Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів

і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках- не

пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення

та питань,які передбачається винести на розгляд сесії.

Ст.3.Організація підготовки сесій, проектів рішень, інших документів і матеріалів,

які передбачається винести на розгляд сесій , здійснюється сільським голо-

вою, постійними комісіями.

Ст.4.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь біль-

ше половини депутатів від загального складу ради.Перед кожним засіданням

проводиться реєстрація депутатів.У разі неможливості прибути на сесію де-

путат повинен повідомити про це сільського голову або секретаря ради.

Ст.5.Сесія проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення

про проведення закритого пленарного засідання. На засідання ради можуть

бути запрошені та брати участь у роботі сесії представники громадських

об’єднань, засобів масової інформації.

Головуючий інформує депутатів про склад і число осіб,запрошених на се-

сію.

Для запрошених відводяться окремі місця у залі засідань ради.

Запрошені особи не повинні втручатись в роботу сесії, зобов’язані утримува-

тись від проявів схвалення чи осуду шляхом оплесків, вигуків та інших дій,

дотримувтись порядку і подкорятись головуючому.

Запрошена особа, яка допускає грубі порушення порядку та не реагує на по-

передження головуючого,за рішенням ради може бути видалена із залу.

II.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ РАДИ.
^

Ст.6.Перша сесія новообраної сільської ради скликається територіальною вибор-


чою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочно-

му складі. Її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду

про підсумки виборів депутатів та сільського голови і визнає їх повноважен-

ня.

Всі наступні сесії веде сільський голова.

Ст.7.Після визнання повноважень депутатів,рада вирішує організаційні питання,

обирає секретаря ради,утворює і обирає постійні комісії,утворює виконавчий

комітет,затверджує його склад,встановлює структуру і штат працівників сіль-

ської ради.

III.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА,СЕКРЕТАР РАДИ.
^

Ст.8.Сільський голова не має статусу,але є повноважним членом ради,користу-


ється правом ухвального голосу.На нього поширюються повноваження та

гарантії депутатів рад,передбачені законом про статус депутатів рад,перед-

бачені Законом про статус депутатів рад.Сільський голова очолює виконав-

чий комітет відповідної ради,головує на засіданнях.

^ Сільський голова:

п.1. –забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів вико-

навчої влади на відповідній території ,додержання Конституції та Законів

України,виконання актів Президента України та відповідних органів вико-

навчої влади;

п.2. - організовує в межах,визначених Законом “Про місцеве самоврядування в

Україні”,роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

п.3.- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

п.4. – вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря

ради;

п.5. – вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад

виконавчого комітету відповідної ради;

п.6. - вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих ор-

ганів ради,апарату ради та її виконавчого комітету;

п.7 - скликає сесії ради,вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради

і головує на пленарних засіданнях ради;

п.8 - забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-еконо-

мічного розвитку,цільових програм з інших питань самоврядування,місце-

вого бюджету та звіту про його виконання,рішень ради з інших питань,що

належать до її відання,оприлюднює затверджені радою програми,бюджет

та звіти про їх виконання;

п.9 - призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів,управлінь та

інших виконавчих органів ради,установ та організацій,що належать до ко-

мунальної власності територіальної громади;

п.10 - скликає загальні збори громадян за місцем проживання;забезпечує вико-

нання рішень місцевого референдуму,відповідної ради,її виконавчого ко-

мітету;

п.11. - є розпорядником бюджетних,позабюджетних цільових ( в т.ч.валютних)

коштів,використовує їх лише за призначенням,визначеним радою:

п.12 - представляє територіальну громаду,раду та її виконавчий комітет у відно-

синах з державними органами,іншими органами місцевого самоврядуван-

ня,об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями

незалежно від форм власності,громадянами,а також у міжнародних відно-

синах,відповідно до законодавства;

п.13 - звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів міс-

цевого самоврядування,місцевих органів виконавчої влади,підприємств,

установ та організацій,які обмежують права та інтереси територіальної гро-

мади,а також повноваження ради та її органів;

п.14 - укладає від імені територіальної громади,ради та її виконавчого комітету

договори відповідно до законодавства,а з питань віднесених виключно до

компетенції ради,подає їх на затвердження відповідної ради;

п.15 – веде особистий прийом громадян;

п.16 - забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгля-

ду звернень громадян та їх об’єднань;

п.17 - здійснює інші повноваження місцевого самоврядування,визначені цим чи

іншими законами,якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради

або не віднесені радою,до відання її виконавчих органів;

п.18 - видає розпорядження у межах своїх повноважень;

п.19 - в разі,коли сільський голова відбуває у відпустку чи на протязі тривалого

часу відсутній з інших причин ( перебуває на лікарняному,відрядження та

інше) сільський голова своїм розпорядженням покладає обов’язки по вико-

нанню деяких повноважень,передбачених ст.42 Закону України “Про міс-

цеве самоврядування в Україні” на секретаря сільської ради,а саме:

-забезпечує здійснення у межах,наданих законом повноважень органів ви-

конавчої влади на відповідній території,додержання Конституції та зако-

нів України,виконання актів Президента України та відповідних органів

виконавчої влади;

-здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчим комітетом;

-забезпечення підготовки на розгляд ради проектів програм соціально-

економічного та культурного розвитку,цільових програм з інших питань

самоврядування,місцевого бюджету та звіту про його виконання,рішень

ради з інших питань,що належать до її відання;

-у виключних випадках за дорученням голови скликає сесії сільської ради

та головує на її засіданні;

-скликання загальних зборів громадян за місцем проживання;

-забезпечення виконання рішень місцевого референдуму,відповідної ради,

її виконавчого комітету;

-представництво територіальної громади,ради та її виконавчого комітету

у відносинах з державними органами,іншими органами місцевого само –

врядування,об’єднаннями громадян,підприємствами,установами та орга-

нізаціями незалежно від форм власності,громадянами,а також у міжнарод-

них відносинах відповідно до законодавства;

-звернення до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місце-

вого самоврядування,місцевих органів виконавчої влади,підприємств,уста-

нов і організацій,які обмежують права та інтереси територіальної громади,

а також повноваження ради та її органів;

-ведення особистого прийому громадян;

-забезпечення на відповідній території додержання законодавства щодо

розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

-здійснення інших повноважень місцевого самоврядування,визначених

цим та іншими законами,якщо вони не віднесені до виключних повнова-

жень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

-видання розпоряджень у межах своїх повноважень ( крім розпоряджень

з кадрових та фінансових питань);

п.20 - В разі,коли сільський голова за станом здоров’я чи з інших причин,не мо-

же видавати розпорядження,його повноваження,відповідно до ст.42 За-

кону України “Про місцеве самоврядування в Україні” здійснює секретар

ради.

п.21 - Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу пе-

ред територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Ст.9. Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ра-

ди обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за

пропозицією відповідного сільського голови. Пропозиція кандидатури

секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менше як половиною

депутатів від загального складу відповідної ради, у разі, якщо: ( Абзац

перший частини першої статті 50 із змінами , внесеними згідно із Зако-

ном №806-VІ ( 806-17) від 25.12.2008)

  1. на день проведення першої сесії сільської ради ,обраної на чергових

виборах, не завершені вибори відповідно сільського голови;

  1. рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради,запропоно-

вану відповідним сільським головою;

  1. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради

сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

  1. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ра-

ди у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень відповід-

ний сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду

секретаря ради;

  1. посада секретаря ради стає вакантною під час вакантної посади відпо-

відного сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його

повноважень.

У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру , внесену на її розгляд

не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради

згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури

секретаря ради вносить відповідний сільський голова ( Частина перша

статті 50 із змінами , внесеними згідно із Законом №2554- ІV ( 2554-15)

від 21.04.2005р.,в редакції Закону №520-VІ ( 520-17) від 18.09.2008).

Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність

з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах ( крім викладаць-кої, наукової та творчої роботи в позаурочний час),займатися підпри-

ємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не пе-

редбачене законом.

Секретар сільської ради:

  1. у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону „Про

місцеве самоврядування в Україні” здійснює повноваження сільського голови ( Частину третю статті 50 доповнено пунктом 1 згідно із законом

№2055- ІV ( 2055-15) від 06.10.2004);

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою стат-

ті 46 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”; повідомляє депу-татам і доводить до відома населення інформацію про час і місце про-

ведення сесії ради; питання, які передбачається винести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених

частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самовряду-

вання в Україні”;

4) організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд

ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення;

організовує контроль за їх виконанням; забезпечує офіційне оприлюднен-

ня рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а та-

кож документів, підготовлених у процесі здійснення радою регулятор-

ної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяль-

ності;

6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних комі-

сій та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконан-

ня їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень;

8) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснен-

ня заходів , пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та

виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9 ) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядуван-

ня офіційних документів , пов’язаних з місцевим самоврядуванням від-

повідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб,яким це

право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, по-

в’язані з діяльністю ради та її органів.

Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійсню-

вати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково при-

пинені за рішенням відповідної ради.

IV.ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

^

Ст.10.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень з числа депу-


татів,є підзвітні раді і відповідальні перед нею.

Постйні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо

розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного роз-

витку,місцевого бюджету,звіти про виконання програм і бюджету,вивчають

і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського

і соціально-культурного будівництва,інші питання,які вносяться на розгляд

ради,розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань,висту-

пають на сесіях сільської ради з доповідями і співдоповідями.

Структура,кількісний склад комісії визначається на I сесії ради за про-

позицією сільського голови;персональний склад не пізніше II сесії з ура-

хуванням побажань депутатів.

Голова постійної комісії обирається радою за поданням сільського голови.

Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії,але має пра-

во приймати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого

голосу,якщо він не є членом цієї комісії.

До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова,

секретар сільської ради.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є право-

мочним,якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального

складу комісії.

V.ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

^

Ст.11. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова.До складу


виконавчого комітету сільської ради входить також за посадою секретар

ради.

Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджуєть-

ся радою за пропозицією сільського голови.Основною формою роботи ви-

конавчого комітету сільської ради є його засідання.Засідання виконкому

скликається сільським головою в міру необхідності,але не рідше одного

разу на місяць і є правомочним,якщо в них бепуть участь більше полови-

ни від загального складу виконавчого комітету.

Рішення виконкому приймаються більшістю від загального його складу і

підписуються сільським головою.

^ VI.ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ.

Ст.12. Пленарне засідання починається о 14.00 годині.

Наприкінці кожного пленарного засідання при наявності заяв постійних

комісій,окремих депутатів відводиться час для розгляду питань “різне”.

Ст.13. Головуючий на сесії:

головуючим на сесії є сільський голова.

Обов’язки головуючого:

1.Відкривати та закривати сесії.

2.Контроль за дотриманням виступаючими положень даного регламенту.

3.Надання слова депутатам та запрошеним за списком.

4.Оголошення заяв, повідомлень, інформацій.

5.Ознайомлення перед початком голосування із змістом проектів або про-

позицій,в т.ч. альтернативних.

6.Оголошення результатів голосування,поданих йому лічильною комісією

і доведення депутатам про прийняття чи не прийняття рішень з питань,

що ставились на голосування.

7.Виконання інших обов’язків, необхідних для організації роботи сесії.

Ст.14. Лічильна комісія.

Утворюється у разі потреби рішенням ради у кількості 3 депутатів з метою

чіткої організації процедур відкритого, поіменного чи таємного голосу-

вання, забезпечення підрахунку голосів.

На організаційному засіданні лічильна комісія обирає голову,заступни-

ка голови комісії,про що складається протокол, який затверджується рі-

шенням ради.

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати,яких вису-

нуто до складу органів ради, що обираються. У разі висунення депутата,

який обраний членом лічильної комісії, кандидатом до одного з органів

влади на час проведення голосування і підрахунку голосів,його повнова-

ження,як члена лічильної комісії,автоматично припиняються.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів ко-

місії.

Ст.15. Порядок денний роботи сесії:

формується шляхом внесення пропозицій сільського голови,постійними

комісіями, депутатами,виконавчим комітетом ради.

Ст.16. Затвердження порядку денного і порядку роботи сесії:

Обгрунтування пропозицій щодо питань порядку денного проводиться

шляхом відкритого обговорення.

Порядок розгляду питань визначається радою.Порядок денний і порядок

роботи сесії затверджується рішенням ради відкритим голосуванням прос-

тою більшістю присутніх на сесії депутатів.

Ст.17. Процедури обговорення питань порядку денного.

Для доповідей на сесіях ради надається до 30 хвилин,для співдоповідей-

до 15 хвилин.Для виступів у дебатах ,а також для заключного слова -до 7

хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні проектів рішень

до 5 хвилин,для виступів з процедурних питань,заяв,запитань,повідомлень

та довідок – до 3-х хвилин.

В окремих випадках головуючий може продовжити час виступу за зго-

дою ради.

Ст.18. Письмова заява про надання слова для виступу подається сільському го-

лові, який веде сесію.

Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.Головую-

чий може надати слово депутату і на його усне прохання.

Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів.

Сільський голова,секретар ради,голови постійних комісій мають право на

слово на загальних підставах.

Ст.19. У ході обговорення головуючий забезпечує виявлення різноманітних ду-

мок з питань порядку денного.Він не має права коментувати виступи де-

путатів.

За наполяганням депутата чи групи депутатів їх пропозиції в обов’язко-

вому порядку ставляться головуючим на голосування.

Ст.20. Промовець не повинен використовувати у своєму виступі закликів до не-

законних ,насильницьких дій,грубих,некоректних висловів,має дотриму-

ватись депутатської етики ,не допускати зневажливого ставлення до аль-

тернативних думок інших депутатів.

При порушенні цього правила.а також якщо промовець відхиляється від

обговорюваної теми,не дотримується регламенту,то після попередження

головуючий вправі позбавити його слова.

Депутат також може бути позбавлений слова,якщо взяв його без дозволу

головуючого.

Ст.21. Перед припиненням обговорення головуючий інформує про кількість де-

путатів,що записалися на виступ,що виступили,а також виявляє тих,хто

наполягає на виступі.

Питання про закінчення обговорення вирішується голосуванням.Депу-

тати,які не змогли виступити,мають право на включення текстів своїх

виступів до стенограми сесії.

Ст.22. Після обговорення доповідачі і співдоповідачі мають право на заключне

слово.

Питання доповідачам можуть задаватись як письмово,так і усно.

^ VII.РІШЕННЯ РАДИ,ПРОЦЕДУРИ ГОЛОСУВАННЯ.
Ст.23. Рішення ради приймаються більшістю від загальної кількості обраних де-

путатів.Рішення підписуються сільським головою.Рішення приймаються

відкритим голосуванням.У випадках,передбачених законодавством,цим

регламентом,а також за окремою ухвалою сесії,може проводитись поімен-

не або таємне голосування.

Перед початком голосування головуючий уточнює формулювання про-

ектів рішень або пропозицій,нагадує порядок голосування і кількість голо-

сів,необхідних для прийняття рішення.

При голосуванні депутат має один голос і подає його “за” або “проти”

чи утримується від голосування по кожному із запропонованих проектів

рішень.

Ст.24. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів лічильною комісією

головуючий на сесії оголошує результати голосування і повідомляє,прий-

нято проект рішення ( пропозицію) чи відхилено.

Голосування може проводитись без підрахунку при очевидній перевазі го-

лосів,якщо жоден із депутатів не вимагає іншого.

Ст.25. При поіменному голосуванні лічильною комісією складається список де-

путатів,які голосували “за”,”проти” або “утримався” і результати переда-

ються головуючому.Кожен з означених списків складається на підставі

особистого пред’явлення депутатом свого посвідчення і власносручного

підпису навпроти свого прізвища.

Ст.26. При таємному голосуванні до бюлетеня по виборах службових осіб ради

включаються всі висунуті кандидатури.Прізвище,ім’я та по батькові кан-

дидатів зазначається у бюлетені в алфавітному порядку.Бюлетені вида-

ються членами лічильної комісії згідно списку депутатів при наявності

депутатського посвідчення,про що у списку робиться відмітка.

Кожному депутату видається один бюллетень.Депутат здійснює своє пра-

во на голосування особисто.

Заповнення бюлетеня здійснюється у кабіні для таємного голосування.

Таємне голосування вважається таким що відбулося,якщо у ньому взяли

участь більше половини депутатів від усього складу ради.При підрахунку

голосів недісними вважаються бюлетені не встановленої форми та ті,у яких

залишено дві і більше кандидатури по виборах службових осіб.Дописані

прізвища не враховуються.

Ст.27. Про результати голосування складається протокол,який підписується всіма

членами лічильної комісії.

Голова комісії доводить до відома депутатів результати голосування,а та-

кож окремі думки членів комісії,якщо вони є.По доповіді лічильної комі-

сії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження ре-

зультатів таємного голосування.При виявленні помилок в організації

таємного голосування за рішенняч ради призначається повторне голосу-

вання.
^

VIII.ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ,ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ,ПРОПОЗИ- ЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ ДЕПУТАТІВ.

Ст.28. Депутатський запит-це виявлена попередньо або на пленарному засіданні


ради вимога депутата до сільського голови, секретаря ради, виконавчого

комітету, до керівників підприємств,установ і організацій,розташованих у

селі,незалежно від форм власності, дати офіційне роз’яснення або викласти

пропозицію з питань,що мають суспільне значення і належать до відання

ради.

Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій чи

усній формі ,він підлягає включенню до порядку денного сесії ради.

Сільський голова або секретар ради доводить текст запиту до відповідно-

го органу або посадової особи,до яких його звернуто.Орган або службова

особа,до яких звернуто запит,зобов’язані у місячний строк дати усну або

письмову відповідь на нього.Відповідь на запит розглядається на сесії,по

ній може бути відкрито обговорення,якщо на цьому наполягає не менше

1/5 частини депутатів.

По результатах розгляду запиту приймається рішення ради.

Ст.29. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або

роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.Відповідь на запитання може бути

оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку.

Запитання не включається до порядку денного сесії,не обговорюється і

рішення по ньому не приймається.

Ст.30. Пропозиції і зауваження,висловлені депутатами на сесії ради розглядають-

ся радою,її комісіями,підзвітними і підконтрольними раді органами та по-

садовими особами не пізніше,як у півторамісячний термін.Про результа-

ти розгляду повідомляються безпосередньо депутати,які внесли пропози-

ції і зауваження,а також сільський голова.

Ст.31. Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій,постійних і

тимчасових комісій,виконавчого комітету,службовою документацією та

іншою інформацією,необхідною для виконання депутатських повнова-

жень.

Схожі:

Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconДодаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я
До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар ради. Сільський голова координує діяльність постійних...
Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconІтківська сільська рада броварського району Київської області
Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Гайдак Н. Г. про виконання бюджету Літківської сільської ради за 9 м-ців...
Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconІтківська сільська рада броварського району Київської області
Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Гайдак Н. Г. про внесення змін до бюджету Літківської сільської ради на...
Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconДодаток До рішення ХІІ сесії VІ скликання Шевченківської сільської ради від
Шевченкове в межах Шевченківської сільської ради Броварського району, Київської області,керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України...
Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconПосадова інструкція секретаря виконкому Літківської сільської ради
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, нормами цивільного,сімейного, тру
Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconДо рішення Літківської сільської ради
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової нерухомості
Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconЗатверджено Рішенням сесії Літківської сільської ради
...
Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconЗатверджено Рішенням сесії Літківської сільської ради
Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання (передача) її у власність ( назва адміністративної...
Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconПосадова інструкція касира Літківської сільської ради
Касир призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України
Регламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання iconПосадова інструкція секретар-друкарки, діловода Літківської сільської ради
Призначення на цю посаду та звільнення з неї здійснюється розпорядженням сільського голови із дотримання вимог Кодексу законів про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка