Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації
Скачати 103.83 Kb.
НазваПоложення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації
Дата конвертації06.04.2013
Розмір103.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

14 листопада 2011 року № 389
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації


1. Відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів, наказами та іншими нормативно - правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

^ 3. Основними завданнями відділу освіти є: реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально - культурного середовища району;

створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах району і належать до сфери управління районної державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів;

зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

організація навчально - методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально - виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

^ 4. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань

1) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району;

2) визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально - економічних і культурно - освітніх потреб за наявності необхідної матеріально - технічної, науково - методичної бази, педагогічних кадрів;

3) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

4) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

5) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

6) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

7) сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

8) надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

9) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створює в районі розгалужену службу соціально - педагогічного патронажу;

10) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

11) координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

12) надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

13) організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

14) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів; 
15) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

16) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, затверджує навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

17) організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи - комплекси, спеціалізовані школи), їх матеріальну підтримку, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, створює міжшкільні навчально - виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

18) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

19) видає інформаційно-методичні бюлетені;

20) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об`єднань, товариств;

21) координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

22) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;
23) організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

24) забезпечує оперативний контроль за комплектуванням навчальних закладів меблями, обладнанням, навчально - методичними посібниками;

25) погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

26) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

27) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програми розвитку педагогічної освіти;

28) організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

29) проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

30) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

31) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

32) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

33) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

34) контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
35) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування району;

36) проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

37) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

38) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше, ніж один раз на рік);

39) взаємодіє з органами громадського самоврядування;

40) проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної власності району, їх підготовку для реєстрації органами місцевого самоврядування району;

41) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи для усунення недоліків у роботі:

42) вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до публічної інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства. 

^ 5. Відділ освіти має право:

залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;


брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

скликати районні, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів з питань, що належать до його компетенції;

зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території району, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з заступником голови та з начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

8. Начальник відділу освіти має заступника який за його поданням призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

^ 9. Начальник відділу освіти:

здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності його працівників;

представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

подає на затвердження голови районної держаної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

  затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов'язки його працівників;

 розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання;
затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників, заступників керівників і педагогічних працівників державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів, керівників державних і комунальних дошкільних і позашкільних закладів;

заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників, заступників керівників, педагогічних працівників державних і комунальних навчальних закладів та установ освіти.

10. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

11. При відділі освіти утворюється колегія у складі начальника відділу освіти (голова колегії), а також відповідальних працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів. Склад  колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу.
12. Для організації  методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фінансово-економічної, господарської, інформаційно-комунікаційної діяльності при відділі освіти утворюються структурні підрозділи, які діють відповідно до власних положень: районний методичний кабінет; централізована бухгалтерія; господарча група; служба з охорони праці; лабораторія комп’ютерних технологій в освіті та інші.

13. При відділі освіти може створюватись рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

14.  Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.

Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці.

15. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА

Ситник

Схожі:

Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconРозпорядження
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток І штампів...
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconВідділ у справах сім’ї та молоді затверджую великобурлуцької районної...
Положення про відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації. Посадові інструкції
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка