Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя
Скачати 73.25 Kb.
НазваМіністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя
Дата конвертації11.04.2013
Розмір73.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Міністерство освіти України Затверджую

Відділ освіти райдержадміністрації директор школи

Маловодянська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Посадова інструкція вчителя

(місце видання) _____________________________________________

____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові )
1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вчителя.

Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з органі­зації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністер­ства освіти України.

Ця інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи, на її основі можуть бути розроблені аналогічні інструкції для вчителів, які ведуть окремі предмети, або вчителів початкової школи.

1.2. Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї дирек­тором школи.

1.3. Вчитель повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику дирек­тора школи з навчально-виховної роботи.

1.5. Вчителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов'язки завідувача кабінету).

1.6. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і закона­ми України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, тех­ніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності вчителя є: 2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки на­вчального предмета і віку школярів.

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загаль­ної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та фор­мування готовності до функціонування в ринкових умовах.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

3. Посадові обов'язки

Вчитель виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням спе­цифіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчально­го навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дис­ципліну.

3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби на­вчання.

3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимо­гам державного освітнього стандарту.

3.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техні­ки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.

3.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещас­ний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома заві­дувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні на­вчального процесу, які знижують працездатність учнів.

3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.

3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охо­рони праці.

3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.

3.11. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атес­тації учнів.

3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

3.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-вихов­ної роботи.

3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.

3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об­'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

3.17. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

3.18. Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на пе­рервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.

3.19. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.

3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають гро­мадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях.

3.22. У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету:

— організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентари­зації та списуванні майна кабінету;

— розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження ди­ректору;

— контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

— проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;

— не допускає проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;

— вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.

4. Права

Вчитель має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Ста­тутом школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, по­в'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оці­нювання знань учнів.

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутріш­нього розпорядку школи.

5. Відповідальність

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:

— реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять;

— збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;

—дотримання прав і свобод учнів.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви­значеному трудовим законодавством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, ви­значених трудовим чи цивільним законодавством.
^ 6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Учитель:

6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчаль­ного навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, само­стійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'яз­ками.

6.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучаєть­ся адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організа­ційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального наван­таження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

6.3. Замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх вчи­телів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

6.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в цьому класі.

6.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюєть­ся з відповідними документами.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.

Керівник підрозділу:

Ознайомлені:

Схожі:

Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя iconМіністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації...
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики педагога-організатора
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя iconМіністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації...
На цю роботу прий­маються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підго­товку і/чи досвід роботи
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя iconПогоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя, за­твердженої наказом Міністерства освіти І...
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя icon«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя біології. Під час розробки Інструкції враховані...
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя iconМіністерство освіти України Затверджую
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, на­чальника,...
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя iconДо відома директорів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів
Відділ освіти райдержадміністрації надсилає для практичного використання зразок номенклатури справ теребовлянської спеціалізованої...
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя iconВідділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Районний методичний...
Відоме та невідоме: посібник для вчителів та учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів. – 2009. – 30с
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом Міністерст­ва...
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів Посадова інструкція вчителя iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка