Кодекс про надра України
НазваКодекс про надра України
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3

Кодекс про надра України


Розділ 1. Загальні положення
Глава 1. Основні положення
Глава 2. Надання надр у користування
Глава 3. Права та обов'язки користувачів надр
Глава 4. Плата за користування надрами

Розділ 2. Геологічне вивчення надр

Розділ 3. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин, а також ділянок надр, наданих у користування, не пов'язане з видобуванням корисних копалин

Розділ 4. Проєктування, будівництво і введення в експлуатацію гірничодобувних об'єктів, а також підземних споруд, не повязаних з видобуванням корисних копалин

Розділ 5. Користування надрами для розробки родовищ корисних копалин і для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Розділ 6. Охорона надр

Розділ 7. Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною

Розділ 8. Споры з питань користування надрами. Відповідальність за порушення законодавства про надра
^ Глава 5. Вирішення спорів з питань користування надрами
Глава 6. Відповідальність за порушення законодавства про надра

Розділ 9. Міжнародні відносини
^ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про надра

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 36, ст.340 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 133/94-ВР від 27.07.94,

ВВР 1994, N 36, ст.341 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10

N 2665-III ( 2665-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 50, ст.262

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 1025-IV ( 1025-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст. 22

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 1578-IV ( 1578-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.324

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96

N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 )

( У тексті Кодексу слова "Державний комітет України по геології

і використанню надр" в усіх відмінках замінено словами

"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади

з геологічного вивчення та забезпечення раціонального

використання надр" у відповідному відмінку N 1578-IV

( 1578-15 ) від 04.03.2004 )
( У тексті Кодексу слово "(ліцензія)" в усіх відмінках і

числах виключено згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 )

від 19.01.2006 )
Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Поняття про надра
Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею

суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для

геологічного вивчення та освоєння.
Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра
Завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих

відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного

використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та

інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування

при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього

природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів

підприємств, установ, організацій та громадян.
Стаття 3. Законодавство про надра
Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України

( 254к/96-ВР ), Законом України "Про охорону навколишнього

природного середовища" ( 1264-12 ), цим Кодексом та іншими актами

законодавства України, що видаються відповідно до них.

Земельні, лісові та водні відносини регулюються відповідним

законодавством України.
^ Стаття 3-1. Особливості застосування норм цього Кодексу
Якщо законом з питань користування нафтогазоносними надрами

встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі, то

застосовуються норми такого закону.

( Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 1578-IV

( 1578-15 ) від 04.03.2004 )
Стаття 4. Власність на надра
Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки

у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі

порушують право власності народу України на надра, є недійсними.

Народ України здійснює право власності на надра через Верховну

Раду України, Верховну Раду Республіки Крим і місцеві Ради

народних депутатів.

Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством

України можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої

влади.
Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ

корисних копалин
Державний фонд надр включає як ділянки надр, що

використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання,

в тому числі континентального шельфу і виключної (морської)

економічної зони.

Родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних

речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на

дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання

є придатними для промислового використання.

Техногенні родовища корисних копалин - це місця, де

накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки

мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове

значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при

зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки

мінеральної сировини.

Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з

запасами, оціненими як промислові, становлять Державний фонд

родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені родовища

корисних копалин - резерв цього фонду.

Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного

фонду надр.

Державний фонд родовищ корисних копалин формується спеціально

уповноваженим центральним орган виконавчої влади з геологічного

вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Державний фонд надр формується спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та

забезпечення раціонального використання надр разом з Державним

комітетом України по нагляду за охороною праці.
Стаття 6. Види корисних копалин
Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні

копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення

корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та

місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за

поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої

влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального

використання надр.
Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері

регулювання гірничих відносин
До відання Верховної Ради України у сфері регулювання

гірничих відносин належить:

1) законодавче регулювання гірничих відносин;

2) визначення основних напрямів державної політики у галузі

геологічного вивчення, використання і охорони надр;

3) визначення повноважень органів державної виконавчої влади,

місцевих Рад народних депутатів щодо використання та охорони надр;

4) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих

відносин.
Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України

у галузі геологічного вивчення, використання

і охорони надр
До відання Кабінету Міністрів України у галузі геологічного

вивчення, використання і охорони надр належить:

1) реалізація державної політики у сфері регулювання гірничих

відносин;

2) здійснення державного контролю за геологічним вивченням,

використанням та охороною надр, а також за утворенням та

використанням техногенних родовищ і переробкою мінеральної

сировини;

3) визначення порядку діяльності органів державної виконавчої

влади в галузі використання і охорони надр, координація їх

діяльності;

4) забезпечення розробки загальнодержавних та регіональних

програм у галузі геологічного вивчення, використання і охорони

надр;

5) визначення темпів використання, подальшого розширення та

якісного поліпшення мінерально-сировинної бази;

6) визначення порядку використання надр та їх охорони,

розробки і затвердження відповідних стандартів, норм і правил;

7) визначення нормативів плати за користування надрами та

порядку її справляння;

8) створення єдиної системи Державного інформаційного

геологічного фонду та визначення порядку розпорядження геологічною

інформацією;

9) організація державної експертизи та оцінки запасів

корисних копалин;

10) вирішення питань використання надр для складування і

захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин;

11) вирішення інших питань у галузі управління і контролю за

використанням та охороною надр.
Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської

міських Рад народних депутатів у сфері

регулювання гірничих відносин
До відання Верховної Ради Республіки Крим, обласних,

Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів на їх

території у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими

законодавчими актами, належить:

1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних

копалин місцевого значення;

2) погодження клопотань про надання надр у користування з

метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин

загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з

видобуванням корисних копалин;

3) розподіл між відповідними місцевими бюджетами платежів за

користування надрами, визначених цим Кодексом;

4) розробка, затвердження та реалізація місцевих програм

розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і

охорони надр;

5) оголошення геологічних об'єктів, що становлять наукову або

культурну цінність, об'єктами природно-заповідного фонду місцевого

значення;

6) припинення права користування ділянкою надр у випадках і в

порядку, передбачених цим Кодексом;

7) здійснення контролю за використанням та охороною надр;

8) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих

відносин у межах своєї компетенції.
Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських і

районних Рад народних депутатів у сфері

регулювання гірничих відносин
До відання сільських, селищних, міських та районних Рад

народних депутатів на їх території у порядку, встановленому цим

Кодексом та іншими законодавчими актами, належить:

1) погодження клопотань про надання надр у користування з

метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин

місцевого значення;

2) реалізація місцевих програм розвитку мінерально-сировинної

бази, раціонального використання та охорони надр;

3) обмеження діяльності підприємств, установ, організацій і

громадян у випадках і в порядку, передбачених цим Кодексом;

4) здійснення контролю за використанням та охороною надр;

5) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих

відносин у межах своєї компетенції.
Стаття 11. Органи, що здійснюють державне управління у

галузі геологічного вивчення, використання

і охорони надр
Державне управління у галузі геологічного вивчення,

використання і охорони надр здійснюють Кабінет Міністрів України,

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з

геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання

надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Рада

Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві Ради

народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно

до законодавства України.
Стаття 12. Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні

заходів щодо раціонального використання та

охорони надр
Громадяни та їх об'єднання сприяють місцевим Радам народних

депутатів і спеціально уповноваженим органам державної виконавчої

влади у здійсненні заходів щодо раціонального використання та

охорони надр.

Глава 2^ . НАДАННЯ НАДР У КОРИСТУВАННЯ
Стаття 13. Користувачі надр
Користувачами надр можуть бути підприємства, установи,

організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та

громадяни.
Стаття 14. Види користування надрами
Надра надаються у користування для:

геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової

розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з

видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного

зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення

шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе

наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові

полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи,

лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);

задоволення інших потреб.
Стаття 15. Строки користування надрами
Надра надаються у постійне або тимчасове користування.

Постійним визнається користування надрами без заздалегідь

встановленого строку.

Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до

п'яти років) і довгостроковим (до двадцяти років). У разі

необхідності строки тимчасового користування надрами може бути

продовжено.

Перебіг строку користування надрами починається з дня

одержання спеціального дозволу на користування надрами, якщо в

ньому не передбачено інше.
Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

( Назва статті 16 в редакції Закону N 3370-IV ( 3370-15 ) від

19.01.2006 )

( Частину першу статті 16 виключено на підставі Закону

N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )

( Дію частини другої статті 16 зупинено на 2006 рік щодо умов

надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами

згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 ) ( Дію

частини другої статті 16 зупинено на 2005 рік щодо умов надання

спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами згідно із

Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV

( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) ( Дію частини другої статті 16

зупинено на 2004 рік щодо умов надання спеціальних дозволів

(ліцензій) на користування надрами згідно із Законом N 1344-IV

( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) Спеціальні дозволи на користування

надрами у межах конкретних ділянок надаються спеціалізованим

підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які

мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні

можливості для користування надрами.

Надання спеціальних дозволів на користування надрами

здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою

народних депутатів питання про надання земельної ділянки для

зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки

немає потреби.

У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з

користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному

дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених

спеціальними дозволами, несе суб'єкт, що отримав спеціальний

дозвіл.

Щодо окремих видів користування надрами чи окремих

користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження,

передбачені законодавством України.

( Дію частини шостої статті 16 зупинено на 2006 рік щодо умов

надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами

згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 ) ( Дію

частини шостої статті 16 зупинено на 2005 рік щодо умов надання

спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами згідно із

Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV

( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) ( Дію частини шостої статті 16

зупинено на 2004 рік щодо умов надання спеціальних дозволів

(ліцензій) на користування надрами згідно із Законом N 1344-IV

( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) Спеціальні дозволи на користування

надрами надаються спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення

раціонального використання надр за погодженням з Міністерством

охорони навколишнього природного середовища України, як правило,

на конкурсних засадах в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів

України.
Стаття 17. Гірничий відвід
Гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для

промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не

пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Користування надрами

за межами гірничого відводу забороняється.

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин

загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних

споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних

копалин, надаються Державним комітетом України по нагляду за

охороною праці, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин

місцевого значення надаються Верховною Радою Республіки Крим,

обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами народних

депутатів і підлягають реєстрації в органах державного гірничого

нагляду.

При наданні гірничих відводів вирішуються питання щодо

правильності поділу родовищ корисних копалин на окремі гірничі

відводи з метою запобігання залишенню поза гірничими відводами

менш цінних ділянок родовищ та не придатних для самостійної

розробки, дотримання вимог безпеки під час проведення гірничих і

підривних робіт при розробці родовищ корисних копалин та при

використанні надр для інших цілей, не пов'язаних з видобуванням

корисних копалин, відвернення небезпеки для людей, майна та

навколишнього природного середовища.

Порядок надання гірничих відводів встановлюється Кабінетом

Міністрів України.
Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних

з користуванням надрами
Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з

користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому

земельним законодавством України.

Земельні ділянки для користування надрами, крім випадків,

передбачених статтею 23 цього Кодексу, надаються користувачам надр

після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами

чи гірничих відводів.

Місцеві Ради народних депутатів при наданні земельної ділянки

для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення одночасно

надають у користування і надра.
Стаття 19. Надання надр у користування
Надра надаються у користування підприємствам, установам,

організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального

дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування

надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Користування надрами здійснюється без надання гірничого

відводу чи спеціального дозволу у випадках, передбачених цим

Кодексом.
Стаття 20. Надання надр для геологічного вивчення
Для геологічного вивчення, в тому числі для

дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин

загальнодержавного значення, надра надаються у користування без

надання гірничого відводу після одержання спеціального дозволу на

геологічне вивчення надр.

Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин

загальнодержавного значення здійснюється з метою уточнення їх

окремих гірничо-геологічних та інших параметрів, вибору

раціональних методів видобування мінеральної сировини на підставі

проекту цих робіт, погодженого з Державним комітетом України по

нагляду за охороною праці. Видобуті під час дослідно-промислової

розробки корисні копалини підлягають реалізації у загальному

порядку.
Стаття 21. Надання надр у користування для видобування

прісних підземних вод і розробки родовищ торфу
Надра у користування для видобування прісних підземних вод і

розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на

підставі спеціальних дозволів, що видаються після попереднього

погодження з органами Міністерства охорони навколишнього

природного середовища України, Державного комітету України по

нагляду за охороною праці та Міністерства охорони здоров'я України

на місцях.
Стаття 22. Надання надр для захоронення відходів

виробництва та інших шкідливих речовин,

скидання стічних вод
Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших

шкідливих речовин, скидання стічних вод допускається у виняткових

випадках при додержанні норм, правил та вимог, передбачених

законодавством України.

Надра для вказаних цілей надаються відповідно до статті 19

цього Кодексу за результатами спеціальних досліджень та на

підставі проектів, виконаних на замовлення заінтересованих

підприємств, установ і організацій.
Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на

видобування корисних копалин місцевого значення,

торфу, прісних підземних вод та користування

надрами для інших цілей
Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних

ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу

видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні

копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до

двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів та використовувати

надра для господарських і побутових потреб.

Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з

застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести

до небажаних змін навколишнього природного середовища,

погоджується з місцевими Радами народних депутатів та органами

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

на місцях.

  1   2   3

Схожі:

Кодекс про надра України iconКодекс України, Закон, Кодекс вiд 10. 12. 1971 №322-viii

Кодекс про надра України iconГосподарський кодекс україни
Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні І регулює господарські відносини, що виникають у процесі
Кодекс про надра України iconГосподарський кодекс україни
Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні І регулює господарські відносини, що виникають у процесі
Кодекс про надра України iconКодекс України
Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми
Кодекс про надра України icon{ Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
Кодекс про надра України iconКодекс адміністративного судочинства україни
Кодекс адміністративного судочинства України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції,...
Кодекс про надра України iconЗавдання та призначення українського кримінального права
Тому кримінальний кодекс України був І залишається одним з нормативних актів,які змінюються най більше динамічно. Новий кримінальний...
Кодекс про надра України iconЮридичне забезпечення охорони праці. Закон україни про охорону праці
Конституція України, Закони України: «Про охорону праці», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної...
Кодекс про надра України iconЗакон України «Бюджетний кодекс України»
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перше півріччя 2012 року
Кодекс про надра України icon{ Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка