Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Скачати 432.43 Kb.
НазваЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Сторінка1/4
Дата конвертації14.04.2013
Розмір432.43 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
Затверджено Затверджено

Наказом відділу освіти Рішенням районної ради

_______ від______2012 р. №________від ________2012 р.

Начальник відділу освіти Голова районної ради

_____________ Д.В. Михайлюк _______________В.П. Попко

Статут

Мшанецької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів

Теребовлянського району

Тернопільської області

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Теребовлянського району Тернопільської області

1.2. Юридична адреса Мшанецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів: 48161, Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Мшанець, тел 4-77-80.

1.3. Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (далі - навчальний заклад ) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.4. Власником навчального закладу є Теребовлянська районна рада. Власник через відділ освіти Теребовлянської районної державної адміністрації здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, землю, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей. Власник затверджує статут, вносить до нього зміни та здійснює інші дії.

1.5.Головною метою навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти;

- забезпечення права громадян на безкоштовну освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідування, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин;

- навчання іноземних громадян, осіб без громадянства у закладі освіти відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів;

- забезпечення обсягів бюджетного фінансування закладу, не нижче визначених Міністерством освіти і науки;

- забезпечення розвитку закладу, зміцнення його матеріальної бази та господарського обслуговування;

- здійснення соціального захисту працівників, учнів, створення умов для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

- організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контроль виконання вимог навчання дітей у навчальному закладі;

- вирішення у встановленому порядку питань, пов’язаних з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги;

- слідкувати за тим, щоб учні мали належні умови за місцем проживання для виховання, розвитку здібностей, задоволення їхніх інтересів;

- організація продуктивної праці учнів навчального закладу, професійного консультування випускників.

1.6 Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство на основі:

- наукового і світського характеру освіти;

- інтеграції освіти з наукою і виробництвом;

- гнучкості та прогнозованості системи освіти;

- єдності і наступності системи освіти;

- взаємозв’язку з освітою інших країн.

1.7 Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, «Про затвердження Положенням про загальноосвітній навчальний заклад» та власним Статутом.

1.8 Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

-дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.11. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України,

- самостійно розробляти і затверджувати річний план, регламент роботи навчального закладу, розклад уроків та інші документи внутрішнього розпорядку;

- вибирати форми, засоби і методи навчання і виховання, навчальні посібники і підручники, які забезпечують вимоги ст. 16, 17 Закону України « Про загальну середню освіту»;

- залучати додаткові фінансові джерела, в тому числі валютні кошти, за рахунок надання платних послуг, добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних та юридичних осіб, в тому числі іноземних;

- орендувати і здавати в оренду об’єкти власності з дотриманням вимог статей закону «Про місцеве самоврядування»;

- встановлювати прямі зв’язки з іноземними підприємствами, установами та організаціями з дотриманням вимог ст.64 закону України «Про освіту», ст.2 закону України «Про загальну середню освіту»;

- вести підприємницьку діяльність, керуючись законом України «Про підприємництво»;

- надавати допомогу батькам і родичам у створенні умов для одержання дітьми повної загальної середньої освіти у формі сімейного виховання та екстернату;

- забезпечувати заняття на дому з учнями у відповідності з медичними висновками ЛКК та керуючись Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 20 грудня 2002 року № 732 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 р. за № 9/7330) та наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 р.№ 797 « Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2004 р. за № 1400/9999.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних керівників.

1.13. Медичне обслуговування учнів забезпечується медичним працівником фельдшерсько-акушерського пункту села Мшанець, лікарями Теребовлянської центральної районної комунальної лікарні та центральної районної поліклініки. Навчальний заклад надає приміщення та забезпечує необхідні умови для роботи медичного персоналу, здійснює виконання вимог Законів України «Про охорону здоров’я», « Про охорону дитинства».

Медичний персонал разом з адміністрацією навчального закладу відповідає за здоров’я учнів, проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режим і якість харчування.

1.14 Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини. Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу, районним методичним кабінетом і затверджується начальником відділу освіти Теребовлянської райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи навчального закладу.

2.3 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4 Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання з п’ятиденним робочим тижнем. При необхідності може здійснюватись індивідуальна та екстернатна форма навчання для окремих школярів відповідно до чинного законодавства.

2.5 Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), копії ідентифікаційного коду.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України зразка.

2.6 За бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу у школі може створюватись група продовженого дня для учнів початкових класів.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з неї здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи групи продовженого дня затверджується директором навчального закладу

2.7 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. При цьому залишається незмінною тривалість навчального року (у початкових класах – не менше 175 робочих днів, у 5-9 класах – 190 робочих днів).

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчується у перших класах 25 травня, у 2-х - 9-х класах 31 травня (Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України можуть вноситись корективи в порядок закінчення навчальних занять) наступного року. Навчальний рік закінчується не пізніше 1 липня .

Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8 Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

За погодженням з відділом освіти райдержадміністрації з врахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік осінніх, зимових, весняних канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10 Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дев’ятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків може допускатися лише за погодженням з відділом освіти Теребовлянської райдержадміністрації та районною державною санітарно–епідеміологічною службою.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

2.11 Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується педагогічною радою і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі уроків.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13 У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у наступних класах використовується 12-бальна шкала оцінювання знань учнів.

У документі про освіту ( табелі успішності, свідоцтві про закінчення базової середньої школи ) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання, державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008р. № 319 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 р. за № 383/15074.

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики, основ здоров’я і фізичної культури.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 р. № 94 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 27.02.2008 р. за № 151/14842 у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту

2.19 За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми заохочення: за відмінні успіхи в навчанні учні 3-8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники навчального закладу - свідоцтвом з відзнакою.
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради iconЗатверджено рішенням комітету з конкурсних торгів відділу освіти Лозівської міської ради
«Артек» (або еквівалент), пшона, крупи перлової, крупи ячної, крупи манної, крупи вівсяної)
Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради iconНаказом відділу освіти Рішенням районної ради
Ласковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теребовлянського району Тернопільської області заснована на майні,що є спільною...
Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради iconЗатверджено рішення третьої сесії Чернігівської районної ради Запорізької...
Чернігівський районний будинок дитячої та юнацької творчості Чернігівської районної ради Запорізької області знаходиться в комунальній...
Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради icon"затверджено": Рішенням комітету з конкурсних торгів відділу освіти Лозівської міської ради
Документація) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року №2289-vi...
Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради iconЗатверджено рішенням комітету з конкурсних торгів відділу освіти Лозівської міської ради
Документація) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року №2289-vi...
Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради icon"затверджено": Рішенням комітету з конкурсних торгів відділу освіти Лозівської міської ради
Документація конкурсних торгів (далі – Документація) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»...
Затверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради icon"затверджено": Рішенням комітету з конкурсних торгів відділу освіти Лозівської міської ради
Документація конкурсних торгів (далі – Документація) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка