Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2
Скачати 198.8 Kb.
НазваПосадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2
Дата конвертації14.04.2013
Розмір198.8 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
«Затверджено»

Завідувач дошкільним

Навчальним закладом

____________ Н. В. Дейнека

«__» ___________ 201_ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №2


  1. Загальні положення.


1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі Закону України „ Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад.

1.2. Вихователь д/з призначається на посаду та звільняється з неї завідувачем д/з.

1.3. На посаду вихователя призначається особа, яка має відповідну вишу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста( до введення в дію Закону України „Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

1.4. Вихователь д/з підпорядковується завідувачу, або особі, яка його заміняє.

1.5. У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами і рішеннями Кабінету Міністрів України, і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом д/з і даною інструкцією.

1.6. Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем.
2. Функції.

Вихователь :

2.1. Виконує програму навчання і виховання дітей у д/з.

2.2. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.3. Дотримується встановленого в д/з режиму дня.

2.4. Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу.

2.5. Виявляє і розвиває творчі і індивідуальні здібності дітей.

2.6. Разом з помічником вихователя підтримує порядок в приміщенні своєї групи.

2.7. Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.
^ 3. Службові обов’язки

Вихователь :

3.1. Несе повну відповідальність за охорону життя і здоров'я, за виховання і навчання дітей своєї вікової групи у відповідності із Статутом д/з, програмою виховання та навчання в д/з.

3.2. Стежить за відвідуванням дітей своєї групи, своєчасно повідомляє завідувача про відсутність дітей.

3.3. Виконує вимоги лікаря і медсестри, пов'язані з охороною і зміцненням здоров'я дітей під час занять, ігор та денного сну.

3.4. Складає плани роботи згідно діючих вимог.

3.5. Старанно готується до занять.

3.6. Організовано передає дітей вихователю, що змінює його з відповідними (при наявності) зауваженнями і пропозиціями.

3.7. Веде групову та індивідуальну роботу з батьками з питань виховання дітей у д/з і сім'ї.

3.8. Бере участь у роботі педради школи, методичних об'єднань району.

3.9. Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

3.10. Вільно володіє державною мовою.

3.11. Дотримується педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважає гідність дитини ат її батьків.

3.12.Вміє користуватися засобами пожежогасіння , володіє навиками надання першої медичної допомоги.

3.13. Своєчасно проходить медичний огляд.

3.14. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.15.3абезпечує емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю , а також від фізичного та психологічного насильства.
4. Права.

Вихователь користується :

4.1. Рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

4.2. Правом на отримання роботи відповідно документа про освіту.

4.3. Звільнення з роботи за власною ініціативою згідно чинного трудового законодавства.

4.4. Отримувати відповідну зарплату за працю з доплатами та надбавками згідно чинного законодавства.

4.5. На матеріальне забезпечення в разі хвороби, в старості, у разі повної або часткової втрати працездатності.

4.6. На матеріальну допомогу і винагороду згідно чинного законодавства та Статуту д/з.

4.7. Звертатися до суду для захисту своїх трудових прав.

4.8. На щорічну оплачувану відпустку згідно графіка.

4.9. Навідпустку по догляду за дитиною вікром до 3-6 років.

4.10. На відпустку без збереження заробітної плати згідно Закону України „ Про відпустки".

4.11. Проходити чергову і позачергову атестацію щодо підтвердження свого фаховоого рівня, а також отримання певної категорії і звання згідно „Положення про атестацію".

4.12. Раз у 5 років проходити курси підвищення кваліфікації.

4.13. Вибирати та бути обраним до представницьких органів влади.

4.14. Одержувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов'язків.

4.15. Працювати за сумісництвом. Правом на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

4.16. Брати участь у роботі органів самоврядування закладу.

4.17. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу.
5. Відповідальність.

Вихователь відповідає:

5.1. За невиконання або порушення даної інструкції.

5.2. За порушення Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку д/з.

5.3. За життя та здоров'я ввіреної йому групи дітей.

5.4. За збереження закріпленого за ним майна.

5.5. За порушення техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм і правил.

5.6. Нести дисциплінарну відповідальність за невиконання порушення даної посадової інструкції.
6. Взаємовідносини.

Вихователь:

6.1. Зобов'язаний вчасно повідомляти д/з про свою хворобу, або іншу причини неявки на роботу.

6.2. Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією д/з,

6.3. Може замінити в роботі музичного керівника за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно чинного законодавства.

6.4. Може при наявності відповідного наказу відділу освіти тимчасово виконувати обов'язки завідувача.
^ 7. Охорона праці

7.1. Вихователь дотримується вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».

7.2. Проходить навчання з охорони праці та перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу ДНЗ».

7.3. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час навчально-виховного процесу завідувача.

7. Охорона праці.


Посадову інструкцію отримав: Л. 3. Юрчак

О. Я. Вавриневич

О. В. Салаш


«__» _____________ 20 __ р.

«Затверджено»

Завідувач дошкільним

Навчальним закладом

____________ Н. В. Дейнека

«__» ___________ 201_ р.
Посадова інструкція помічника вихователя дошкільного закладу №3

^ 1. Загальні положення

1.1. Помічник вихователя групи для дітей дошкільного віку призначається на посаду та звільняється з неї наказом завідувача дошкільного навчального закладу «Калинка» (далі — дошкільний заклад).

1.2. Помічник вихователя групи для дітей дошкільного віку безпосередньо підпорядковується завідувачу господарства дошкільного закладу.

1.3. Помічник вихователя є учасником освітнього процесу в дошкільному закладі.

1.4. У своїй роботі помічник вихователя групи для дітей дошкільного віку керується Конституцією України; Конвенцією про права дитини; законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються дошкільної освіти, організації життєдіяльності дітей дошкільного віку; правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу; наказами та розпорядженнями керівника дошкільного закладу; цією посадовою інструкцією.

^ 2. Завдання та обов'язки

2.1. Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу.

2.2.Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.

2.3. Забезпечу є охорону життя і здоров'я дітей у дошкільному закладі.

2.4. Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.

2.5. ПІД керівництвом вихователя та разом з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей; бере участь у проведенні оздоровчо-профілактичних заходів, загартування дітей.

2.6. Дотримується установленого розпорядку дня у групі.

2.7. Бере участь в організації харчування дітей: доставляє їжу з харчоблоку до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях; сервірує столи; роздає їжу; прибирає зі столів; миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно-правових актів.

2.8. До сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми.

2.9.3а необхідності догодовує дітей.

2.10.Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей, підготовці до денного сну.

2.11.Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми.

2.12.Допомагає вихователю під час повернення дітей з прогулянки.

2.13. Супроводжу є дітей під час екскурсій, піших переходів.

2.14. Своєчасно замінює постільну білизну, рушники. Систематично провітрює подушки, ковдри, матраци. Розстилає та застилає ліжка.

2.15.Забезпечує санітарний стан приміщення та обладнання групи, повітряний режим відповідно до вимог санітарних правил утримання дошкільних навчальних закладів.

2.16. Сприяє гармонійному фізичному, розумовому та психічному розвитку дітей.

2.17. Бере участь в організації і проведенні святкових ранків, розваг, фізкультурних занять.

2.18. Перед проведенням фізкультурного заняття з дітьми групи проводить вологе прибирання спортивної зали.

2.19. Проходить періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

2.20. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

3. Права

Має право:

3.1. На забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для належного виконання своїх обов'язків згідно з цією посадовою Інструкцією.

3.2. По давати керівництву дошкільного закладу пропозиції щодо підвищення ефективності роботи закладу.

3.3.Отримувати від керівництва навчального закладу та працівників підтримку у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

4.1. Несвоєчасне або неякісне виконання своїх завдань та обов'язків відповідно до цієї посадової інструкції.

4.2.Заподіяння матеріальної шкоди дошкільному закладу.

4.3. Неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

4.4.Застосування методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насильством над дитиною.

4.5.Не дотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

^ 5. Повинен знати

5.1. Основні положення Конвенції про права дитини, законодавство України про освіту, інші законодавчі і нормативно-правові акти з питань організації життєдіяльності дітей.

5.2. Правила догляду за дітьми.

5.3. Правила санітарії та гігієни.

5.4. Санітарні правила утримання дошкільних навчальних закладів. 5.5.Правила та норми безпеки життєдіяльності дітей. 5.6.0снови педагогіки, психології.

5.7. Вікові анатомо-фізіологічні. психічні особливості розвитку дітей дошкільного віку, основи гігієни і дієтології дітей, вимоги до організації сну. харчування дітей, правила долікарської допомоги.

5.8. Літературні твори для дітей дошкільного віку.

5.9. Виховні функції і можливості використання дитячих меблів, посуду

та іграшок.

5.10. Засоби та форми організації розвивальної діяльності, дозвілля дітей, виховної роботи з ними, формування їхньої загальної культури, зокрема етичних навичок.

5.11. Правила поведінки в екстремальних ситуаціях.

5.12.Основи етики, етикету, екологічної культури.
^ 6. Кваліфікаційні вимоги

Повна загальна середня освіта та спеціальна професійна підготовка, без вимог до стажу роботи.

7. Взаємовідносини (зв’язки) з професією

Для виконання обов'язків та реалізації своїх прав взаємодіє з:

7.1. Керівником дошкільного закладу, завідувачем господарства щодо розв'язання організаційних питань та питань, пов'язаних з господарською роботою.

7.2.Вихователями групи з питань організації життєдіяльності дітей.

7.3. Працівниками харчоблоку, медичним персоналом з питань організації харчування дітей, забезпечення збереження та зміцнення їхнього здоров'я.

Посадову інструкцію отримав: М. О. Данчевська
М. М. Багрій


«__» _____________ 201 __ р.
«Затверджено»

Завідувач дошкільним

навчальним закладом

____________ Н. В. Дейнека

«__» ___________ 201_ р.
Посадова інструкція музичного керівника дошкільного закладу №4

^ 1. Загальні положення.

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі Закону України „ Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад.

1.2. Музичний керівник д/з призначається на посаду та звільняється з неї завідувачем

д/з.

1.3. На посаду музичного керівника призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста( до введення в дію Закону України „Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

1.4. Музичний керівник д/з підпорядковується завідувачу, або особі, яка його заміняє.

1.5. У своїй роботі музичний керівник керується законодавством України, постановами і рішеннями Кабінету Міністрів України, і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом д/з і даною інструкцією.

1.6. Музичний керівник працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем.

2. Функції.

У функції музичного керівника входить :

2.1. Складання планів занять ранків, концертів, розваг.

2.2. Підготовка та проведення музичних занять, ранків, концертів, розваг з дітьми.

2.3. Підготовка костюмів та інших святкових атрибутів.

2.4. Проведення індивідуальної роботи з дітьми з метою виявлення їх музичних здібностей та обдарувань.

2.5. Спільно з вихователями розучування з дітьми пісень, танців, музичних ігор.

2.6. Консультація батьків з питань музичного виховання дітей.

2.7. Участь у проведенні з дітьми ранкової гімнастики.

^ 3. Службові обов'язки. Музичний керівник:

3.1. Формує у дітей інтерес і любов до музики, співу, танцю.

3.2. Розвиває у дітей музичні здібності з різних видів музичної діяльності.

3.3. Формує у дітей загальну художню, музичну, естетичну культуру, використовуючи музичні записи.

3.4. Навчає дітей гри на народних і сучасних інструментах.

3.5. Підбирає найбільш ефективні методи і форми навчально-виховної роботи.

3.6. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.

3.7. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну і виконавську майстерність, загальну культуру.

3.8. Вільно володіє державною мовою.

3.9. Бере участь в роботі педагогічних рад і методичних об'єднань. ЗДО.Своєчасно проходить медичний огляд.

4. Права. Музичний керівник користується :

4.1. Рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження віросповідання, політичних переконань.

4.2. Правом на отримання роботи відповідно документа про освіту.

4.3. Звільнення з роботи за власною ініціативою згідно чинного трудового законодавства.

4.4. Отримувати відповідну зарплату за працю з доплатами та надбавками згідно чинного законодавства.

4.5. На матеріальне забезпечення в разі хвороби, в старості, у разі повної або частково втрати працездатності.

4.6. На матеріальну допомогу і винагороду згідно чинного законодавства та Статуту д/з.

4.7. Звертатися до суду для захисту своїх трудових прав.

4.8. На щорічну оплачувану відпустку згідно графіка.

4.9. На відпустку по догляду за дитиною віком до 3-6 років.

4.10. На відпустку без збереження заробітної плати згідно Закону України „ Про відпустки".

4.11. Проходити чергову і позачергову атестацію щодо підтвердження свого фахового рівня, а також отримання певної категорії і звання згідно „Положення про атестацію".

4.12. Раз у 5 років проходити курси підвищення кваліфікації.

4.13. Вибирати та бути обраним до представницьких органів влади.

4.14. Одержувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов'язків.

4.15. Працювати за сумісництвом. Правом на вільний вибір педагогічно доцільних форм методів і засобів роботи з дітьми.

4.16. Брати участь у роботі органів самоврядування закладу.

4.17. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу.

^ 5. Відповідальність. Музичний керівник відповідає:

5.1. За невиконання або порушення даної інструкції.

5.2. За порушення Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку д/з.

5.3. За життя та здоров'я ввіреної йому групи дітей.

5.4. За збереження закріпленого за ним майна.

5.5. За порушення техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм і правил.

5.6. Нести дисциплінарну відповідальність за невиконання порушення даної посадової інструкції.

6. Взаємовідносини

Музичний корівник:

6.1. Зобов'язаний вчасно повідомляти ДНЗ про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

6.2. Може змінювати графік роботи лите за погодженням з адміністрацією ДНЗ.

6.3. Може замінити в роботі вихователя за додаткову оплату згідно з чинним законодавством.

^ 7. Охорона праці

7.1. Музичний керівник дотримується вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».

7.2. Проходить навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу ДНЗ».

7.3. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час навчально-виховного процесу.

7.4. Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно - правовими документами з охорони праці.

7.5. Терміново повідомляє завідувача ДНЗ про кожний не щасний випадок, що трапився з вихованцями, організує падання першої допомоги, викликає медичного працівника.

7.6. Може брати участь у розслідуванні та організації заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
^ Посадову інструкцію отримав: В. Ф. Довгошия
«____» __________________ 201 __ р.
«Затверджено»

Завідувач дошкільним

навчальним закладом

____________ Н. В. Дейнека

«__» ___________ 201_ р.

^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КУХАРЯ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №6
1. Загальні положення

1.1. Кухар призначається завідувачем д/з.

1.2. Кухар працює під керівництвом завідувача д/з.

1.3. Кухар працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем д/з.
2. Функції.

2.1. Кухар дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Кухар виконує всі розпорядження завідувача.
3. Посадові обов’язки

3.1. Забезпечує своєчасне, у відповідності з режимом д/з, доброякісне приготування їжі.

3.2. Бере участь у складанні меню-розкладки.

3.3. Приймає за вагою продукти з комори, відповідає за правильне їх зберігання і витрати.

3.4. Дотримується технології приготування їжі, смачно готує страви.

3.5. Відповідає за санітарний стан кухні, чистоту посуду і кухонного інвентаря.

3.6. Виконує всі вказівки СЕС, лікаря і медсестри.

3.7. Щоденно готує зразки виходу готової продукції, відбирає добові проби і збирає в холодильнику.

3.8. Знає правила зберігання сировини, знає ознаки доброякісної сировини.

3.9. Суворо дотримується норм закладки сировини , норм співвідношення.

3.10. Дотримується правил особистої гігієни, мір попередження харчових отруєнь.

3.11. Своєчасно проходить медичний огляд.
4. Права.

Кухар користується :

4.1. Рівністю трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

4.2. Розірвання трудового договору згідно ст. 38 КзПП України.

4.3. На заробітну плату згідно посадових окладів і ставок.

4.4. На матеріальне забезпечення в порядку спеціального страхування у разі хвороби, в старості, у разі повної або часткової втрати працездатності.

4.5. На матеріальну допомогу.

4.6. На захист трудових прав в судовому порядку.

4.7. На відпустку по догляду за дитиною віком від 3-6 років.

4.8. На відпустку без збереження заробітної плати згідно Закону України «Про відпустки».

4.9 На щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дні.

4.10. На заохочення за старанне і зразкове виконання своїх обов'язків.

4.11. На роботу за сумісництвом.

4.12. Обирати і бути обраним до державних органів влади і самоврядування.

5. Відповідальність

Кухар несе відповідальність за:

5.1. Порушення даної інструкції.

5.2. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3. Порушення правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарії і гігієни.

5.4. Збереження ввіреного майна

5.5. Збереження життя і здоров'я дітей.
6. Взаємовідносини

Кухар зобов'язаний:

6.1. Повідомити про хворобу або іншу причину невиходу на роботу в день неявки.

6.2. У разі потреби змінювати графік роботи тільки за погодженням з адміністрацією.
7. Охорона праці

7.1. Дотримуватися вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».

7.2. Проходити навчання з охорони праці й перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу».

^ 7.3. Дотримуватися вимог інструкції з охорони праці.

Посадову інструкцію отримав: О. М. Бохнак

«____» __________________ 201 __ р.
«Затверджено»

Завідувач дошкільним

навчальним закладом

____________ Н. В. Дейнека

«__» ___________ 201_ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Чг,, МАШИНІСТА ПРАННЯ БІЛИЗНИ ДОШКІЛЬНОГОЗАКЛАДУ №7
^ 1. Загальні положення.

1.1. Машиніст прання білизни призначається завідувачем д/з..

1.2. Машиніст прання білизни працює під керівництвом завідувача д/з.

13. Машиніст прання білизни працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем д/з.

2. Функції.

2.1. Машиніст прання білизни дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Машиніст прання білизни виконує всі розпорядження завідувача.
^ 3. Посадові обов'язки.

3.1. Пере білизну згідно графіку (рушники, постільну білизну, спецодяг, фіранки, дитячі костюми, які є власністю д/з).

3.2. Прасує білизну.

33. Вміє користуватися пральною машиною, сушкою, прасувальним верстатом.

3.4. Дотримується правил безпеки згідно з інструкцією.

3.5. Правильно користується миючими засобами.

3.6. Тримає в чистоті робоче місце і обладнання .

3.7. Слідкує за справністю електрообладнання, в разі поломки повідомляє адміністрацію.

3.8. Не залишає не замоченою брудну білизну.

3.9. Не допускає в службові приміщення сторонніх осіб.

3.10. Виконує доручену роботу сам і не передоручає її виконання іншим особам.

3.11. Своєчасно проходить медичний огляд.
4. Права.

Машиніст прання білизни користується :

4.1. Рівністю трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

4.2. Розірвання трудового договору згідно ст. 38 КзПП України. 43. На заробітну плату згідно посадових окладів і ставок.

4.4. На матеріальне забезпечення в порядку спеціального страхування у разі хвороби, в старості, у разі повної або часткової втрати працездатності.

4.5. На матеріальну допомогу.

4.6. На захист трудових прав в судовому порядку.

4.7. На відпустку по догляду за дитиною віком від 3-6 років.

4.8. На відпустку без збереження заробітної плати згідно Закону України «Про відпустки». 4.9 На щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дні.

4.10. На заохочення за старанне і зразкове виконання своїх обов'язків.

4.11. На роботу за сумісництвом.

4.12. Обирати і бути обраним до державних органів влади і самоврядування.

5. Відповідальність

Машиніст з прання несе відповідальність за:

5.1. Порушення даної інструкції.

5.2. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3. Порушення правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарії і гігієни.

5.4. Збереження ввіреного майна.

5.5. Збереження життя і здоров'я дітей.

6. Взаємовідносини

Машиніст з прання зобов'язаний

6.1. Повідомити про хворобу або Іншу причину невиходу на роботу в день неявки.

6.2. У разі потреби змінювати графік роботи тільки за погодженням з адміністрацією.
^ 7. Охорона праці

7.1. Дотримуватися вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».

7.2. Проходити навчання з охорони праці й перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу».

7.3. Дотримуватися вимог інструкції з охорони праці.

7.4. Повідомляти керівника про нещасні випадки, що сталися з вихованцями під час навчально-виховного процесу.


Посадову інструкцію отримав: Л. М. Якимів

«____» __________________ 201 __ р.

Схожі:

Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconПосадова інструкція вихователя групи продовженого дня
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання інструкції враховано...
Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconПосадова інструкція практичного психолога дошкільного навчального закладу
Практичний психолог підпорядковується безпосередньо керівнику дошкільного навчального закладу
Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconПосадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) (
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального...
Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconПосадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2)
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність практичного психолога загальноосвітнього навчального...
Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconПосадова інструкція соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу
Посадова інструкція розроблена відповідно до ст. 21, 55, 56 Закону України «Про освіту» на основі Положення про психологічну службу...
Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconПосадова інструкція практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу
Посадова інструкція розроблена відповідно до ст. 21, 55, 56 Закону України «Про освіту» на основі Положення про психологічну службу...
Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя
Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconПосадова інструкція секретаря-друкарки
Секретар-друкарка загальноосвітнього навчального закладу (знз) призначається на посаду та звільняється з неї директором закладу
Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconНайменування міністерства, установи освіти, навчального закладу
Ця посадова інструкція розроблена на ос­нові тарифно-кваліфікаційної характеристики ке­рівника освітнього закладу та (вказати перелік...
Посадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2 iconПосадова інструкція №32
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка