Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км
НазваДержавної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км
Дата конвертації14.04.2013
Розмір62.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
                               
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 28 січня 2009 р. N 41
КиївПро затвердження
Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1015 ( 1015-2010-п ) від 03.11.2010 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Молодь
України" на 2009-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства у
справах сім'ї, молоді та спорту визначені Програмою завдання,
показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної
програми економічного і соціального розвитку України на
відповідний рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
подавати щороку до 31 березня Міністерству у справах сім'ї, молоді
та спорту інформацію про стан виконання Програми для її
узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України
та Міністерству економіки.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2009 р. N 41

^ ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Молодь України" на 2009-2015 роки
Загальна частина

Молодь є важливою складовою сучасного українського
суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним
фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді
бути активною творчою силою значною мірою залежить процес
державотворення.

Набуття Україною незалежності, становлення громадянського
суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно
розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і
національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних
потреб молоді, заінтересованості в дослідженні загальнолюдських
цінностей та історичної спадщини народу, залучення її до
культурного життя.

Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих
категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій,
завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до
самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості
реалізації його потенціалу.

Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого
розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих
проблем у представників молодого покоління формується так званий
комплекс незадоволеності. Отже, держава повинна забезпечити право
на перше робоче місце навіть за відсутності практичного досвіду у
випускників навчальних закладів.

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови
демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни,
які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують
проблеми, зокрема погіршуються показники здоров'я молодих
громадян, не подолана демографічна криза, спостерігається
тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та
епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшується кількість померлих в молодому
віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується
через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку праці.

Мета Програми

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки
громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і
самореалізацію, формування необхідних для цього правових,
гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних
гарантій.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що полягає
насамперед у поширенні в молодіжному середовищі наркоманії та
епідемії ВІЛ/СНІДу, а також низькому рівні працевлаштування
молоді.

Перший варіант передбачає розв'язання проблеми шляхом
здійснення систематичних заходів державними установами за рахунок
бюджетних коштів. Такий варіант є недостатньо ефективним, оскільки
потребує концентрації бюджетних коштів у значному обсязі та
запровадження державних пільг для молоді, що може викликати
незадоволення інших категорій населення.

Другий варіант передбачає відхід від патерналістської моделі
державної політики щодо молоді та співпрацю відповідно до
законодавства з громадськими і благодійними організаціями. Це
дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та
взаємодії.

Крім того, досвід європейських країн свідчить, що активна
взаємодія органів державної влади з недержавними установами та
організаціями стосовно реалізації державної молодіжної політики
дає позитивні результати.

Отже, оптимальним варіантом розв'язання проблеми є
налагодження співпраці органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з громадськими і благодійними
організаціями.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді,
творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та
формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді;

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським
організаціям;

інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних
європейських і світових організацій.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу з питань формування і
реалізації державної молодіжної політики, зокрема щодо
врегулювання питань міжнародного молодіжного співробітництва;

підвищити рівень громадської активності та патріотичної
свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її
всебічного розвитку;

залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення
механізму реалізації державної молодіжної політики;

підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема
в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за
власне життя;

створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення
молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;

забезпечити надання підтримки молодим громадянам у
працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання
працевлаштовуватися самостійно;

зменшити кількість молодих громадян серед трудових мігрантів;

більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та
закладів культури;

збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності
дитячих і молодіжних громадських організацій.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами
моніторингу її виконання.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та інших передбачених законом джерел.
Додаток 1
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1015)
( 1015-2010-п )

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 825 ( 825-2008-р )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 43, ст. 1427).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2009 р. N 41.

3. Державний замовник-координатор - Мінсім'ямолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр у справах сім'ї, молоді та
спорту.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсім'ямолодьспорт,
Мінпраці, МОН, Мінекономіки, МНС, Держкомтелерадіо, Держкомстат,
Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук,
Національна академія медичних наук, МОЗ, МКТ, МВС, Міноборони,
Держкомпідприємництво, Держкомінформнауки, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

6. Строк виконання - 2009-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

-------------------------------------------------------------------------

| Джерела |Обсяг | У тому числі за роками |

|фінансування|фінан- |-------------------------------------------------|

| |сування,| 2009 | 2010 |2011 | 2012 | 2013 |2014 | 2015 |

| |тис. | | | | | | | |

| |гривень | | | | | | | |

|------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|

|Державний |136428,8| 8100 |6573,8|21551| 22951 | 24351 |25751| 27151 |

|бюджет | | | | | | | | |

|------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|

|Інші джерела|27916,7 |1666,7|1666,7|4350 |4633,3 |4916,7 |5200 |5483,3 |

|------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|

|Усього |164345,5|9766,7|8240,5|25901|27584,3|29267,7|30951|32634,3|

-------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1015 ( 1015-2010-п ) від
03.11.2010 }
Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1015)
( 1015-2010-п )

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

Схожі:

Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconДержавна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015...
Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки
Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconНаказ
«Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді», затвердженого Віце-прем’єр-міністром України І. Васюником 11. 07. 2008 та постанови...
Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconНаказ
Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 28. 01. 2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь...
Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconМиколаївська обласна рада р І шенн я
Указу Президента України від 29 березня 2001 року №221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»,...
Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconНаказ
«Сто відсотків»; «Державної цільової програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року»; районної...
Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconКонцепція державної цільової соціальної програми підвищення якості...
Схвалити Концепцію Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до...
Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconПро затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності...
Затвердити Державну програму подолання дитячої безпритульності І бездоглядності на 2006-2010 роки, що додається
Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconКласифікатор причин нещасного випадку
Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою км n 885 ( 885-2009-п ) від 19. 08. 2009 }
Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconПро Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим...
З змінами, внесеними згідно з Постановою вр n 871-vi ( 871-17 ) від 15. 01. 2009, ввр, 2009, n 26, ст. 341 }
Державної цільової соціальної програми \"Молодь України\" на 2009-2015 роки { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км iconКабінет міністрів україни розпорядження
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка