Регламент
Скачати 153.83 Kb.
НазваРегламент
Дата конвертації14.04.2013
Розмір153.83 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
Затверджено:

рішенням виконкому

Тростянецької міської ради

№ 8 від 20.01.2011 року

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ФУНКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ.
Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, їй підконтрольним і підзвітним, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Виконавчий комітет Тростянецької міської ради, утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення  повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої   повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний   склад   виконавчого   комітету   визначається міською  радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується  міською радою  за пропозицією міського голови.

Очолює  виконавчий  комітет  міської ради міський голова.

Виконавчий  комітет  міської ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступників  міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників  відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету за посадою входить  секретар міської  ради.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть  входити  депутати міської  ради.

Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.

Міська рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету.

Особи,  які входять до складу виконавчого  комітету міської ради,  крім тих,  хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час  засідань  виконавчого  комітету,  а  також   для   здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього  заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків  члена  виконавчого   комітету,   за   рахунок   коштів  місцевого бюджету.

Виконавчий  комітет  міської ради  є  підзвітним  і підконтрольним міській раді,  що його утворила,  а з питань  здійснення  ним  повноважень органів виконавчої  влади  -  також  підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Регламент виконавчого комітету затверджується на його засіданні.

Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве сямоврядуванння в Україні", іншими Законами України та даним регламентом.

Виконавчий комітет не є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Над будівлею, де розміщується виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України та прапор міста Тростянець.

Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації ради, її виконавчого комітету, відділів та інших виконавчих органів є державна.

Виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує питання , віднесені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради, організовує виконання рішень ради, а також затверджених нею планів та програм економічного і соціального розвитку, бюджету.

Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради виконує власні повноваження та делеговані державою в галузі:

-повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

- у галузі бюджету, фінансів і цін;

- щодо управління комунальною власністю;

- у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

- повноваження у галузі будівництва;

- у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

- у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

- повноваження у сфері соціального захисту населення;

- в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

- щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

- повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- повноваження щодо відзначення державними нагородами України.

Виконавчий комітет , крім повноважень наданих йому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює й інші, надані йому законом, повноваження.

^ РОЗДІЛ ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.
Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Виконком є правомочним при наявності більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконкому проводяться міським головою, а при його відсутності — першим заступником, згідно з планом роботи, тривалістю не більше двох годин.

Коло запрошених визначається за погодженням з міським головою, керуючим справами (секретарем) виконкому.

Особи, які зацікавлені у питаннях, які виносяться на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради, завчасно повідомляють про свою зацікавленність і бажання взяти участь у тому чи іншому засіданні при розгляді того чи іншого питання.

Виклик на засідання виконкому здійснюється завчасно, але не пізніше, як за один-два дні до його проведення, секретарем виконкому.

Керуючим справами виконкому завчасно, за три дні до проведення засідання виконкому, готується план проведення засідання виконкому. Спеціалістом 1 категорії ( з організації діловодства та контролю за виконанням розпорядчих документів) ведеться і оформляється протокол, спеціалістом по контролю контролюється виконання прийнятих рішень.

Міський голова організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету і веде його засідання - координує діяльність осіб, що входять до складу виконавчого комітету; інформує на черговому засіданні виконавчого комітету про видані ним розпорядження.

Міський голова представляє виконавчий комітет у відносинах з державними та громадськими органами і організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами (об'єднаннями), організаціями, установами та громадянами.

Заступник (заступники) міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради займається питаннями відповідно до розподілу обов'язків, виконує інші обов'язки.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради організовує роботу апарату міської ради; забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету; організує доведення рішень і розпоряджень виконавчого комітету до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності; виконує інші обов'язки, покладені на нього виконавчим комітетом.

Члени виконавчого комітету ради беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях; можуть вносити пропозиції до виконавчого комітету про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету.

Відділи апарату міської ради утворюються виконавчим комітетом для здійснення керівництва галузями місцевого господарства і соціально-культурним розвитком на відповідній території.

Відділи апарату міської ради підпорядковуються у своїй діяльності виконавчому комітету, який їх утворив.
^ РОЗДІЛ ІІІ

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНКОМУ.

ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ ВИКОНКОМУ.

Виконавчий комітет міської ради організовує свою роботу на підставі його плану роботи. В план роботи виконавчого комітету включається календар його засідань, перелік питань, які мають важливе значення для життєдіяльності   міста.                           
Календарем передбачається одне засідання виконавчого комітету на місяць, яке проводиться у 3 – ю середу кожного місяця, а за потребою скликається позачергове засідання.

На розгляд виконавчого комітету планується три-чотири основних питання.

На засіданнях виконавчого комітету не рідше одного разу в рік заслуховується звіт про хід виконання плану роботи виконкому.

Проекти рішень на виконком міської ради виносяться міським головою, секретарем виконкому, заступниками міського голови, начальниками відділів, інших виконавчих органів не пізніше, ніж за 5 днів до виконкому. У випадках нагальності вирішення питання матеріали можуть надаватись в коротший термін, але не пізніше початку засідання.

Разом з проектом рішення виконкому подається, як правило, документ, на підставі якого підготовлений проект.

Проекти рішень виконкому подаються з листком погодження, який візується у наступній послідовності відповідно:
-    виконавецем проекту рішення;

-    керівником відділу розробника проекту рішення, або підприємства, організації, закладу (у разі необхідності);

-   начальником відділу правового забезпечення апатату ради;

- заступниками міського голови  згідно з прозподілом обов'язків;

- секретарем міської ради;

- секретарем виконкому.

За наявності зауважень до проекту рішення, вказаний проект візуються посадовою особою, яка має зауваження, із припискою "із зауваженням", які викладаються письмово тут же або на окремумо аркуші, який додається до проекту рішення.

Після того, як на листку погодження будуть наявні всі необхідні візи, проект подається для узгодження міському голові. Міський голова у разі згоди із даним проектом рішення чи після внесення незначних уточнень, у лівому верхньому кутку проекту рішення ставить свою візу у вигляді слова «УЗГОДЖЕНО» та особистий підпис. Після цього проект рішення може бути внесений до порядку денного виконкому, роздрукований та доданий до матеріалів, які надаються членам виконкому для ознайомлення.
Відповідальність за зміст рішення виконкому несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

Проект рішень виконкому, які вимагають доопрацювання, секретар виконкому повертає особам, які готували проект, для редагування, перевіряє достовірність внесених змін. Термін доопрацювання проекту рішення складає не більше трьох днів.

Проекти рішень виконкому повинні містити пункт, щодо посадових осіб апарату міської ради на, які покладається контроль за їх виконанням.

Проекти рішень виконкому, подані з порушенням цього Регламенту, підлягають поверненню особам, які їх внесли.


^ РОЗДІЛ ІV

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ.
Виконавчий комітет  затверджує   плани   діяльності, з   підготовки   проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Розробник проекту регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу та надає в засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

Підготовка аналізу регуляторного впливу здійснюється в порядку, передбаченому ст. 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Розробник проекту регуляторного акту оприлюднює проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу акту не пізніше п’яти  днів після повідомлення про оприлюднення.

Оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських, слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акту.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань встановлюється розробником і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту.

Одержані пропозиції підлягають обов'язковому розгляду розробником протягом 10 днів.

Проект регуляторного акту розглядається на найближчому засіданні виконкому після спливу терміну установленого для прийняття зауважень та пропозицій.

Регуляторний  акт  оприлюднюється  не  пізніше  10  днів   після  його прийняття на засіданні виконкому.

Стосовно кожного регуляторного акту здійснюєтеся відстеження його результативності в порядку, передбаченому "Методикою відстеження результативності  регуляторного акту,   затвердженою   постановою  Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №  308.

Строк виконання заходів з відстеження не може бути більше, ніж 45 робочих днів.
За результатами відстеження результативності розробник регуляторного акту готує звіт про результативність регуляторного акту і оприлюднює його в ЗМІ у десятиденний термін після підписання цього звіту.

Перегляд регуляторного акту (в разі необхідності) здійснюється на підставі аналізу звіту в порядку визначеному: Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

РОЗДІЛ V

^ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Міський голова є головною посадовою особою територіальної  громади міста.

Міський голова обирається  територіальною громадою на  основі  загального,  рівного,  прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Міський  голова очолює міську раду, виконавчий комітет міської ради, головує на їх засіданнях.

Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в  тому числі на громадських засадах (крім викладацької,  наукової та творчої роботи у позаробочий  час),  займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Повноваження   міського  голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його  обрання  і  закінчуються  в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону  особи,  крім  випадків  дострокового припинення   його  повноважень.  У  разі  дострокового  припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання   ним своїх повноважень (в зв’язку із відпусткою, відрядженням, тимчасовою втратою працездатності), повноваження  міського голови   здійснює   секретар   міської ради. У  разі  дострокового  припинення повноважень міського голови секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження  з  моменту дострокового   припинення   повноважень   міського  голови  і  до  моменту  вступу  на  посаду  новообраного міського  голови  відповідно до закону.
Повноваження міського голови можуть бути  припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в України». У разі  дострокового  припинення  повноважень міського  голови міська рада  призначає  та проводить вибори  міського голови замість того, який вибув, згідно  із  Законом  України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"   у стотридцятиденний  період  з  моменту дострокового припинення його повноважень.
Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  території міста,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує  в  межах,  визначених    Законом України « Про місцеве самоврядування в України»,   роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

4) вносить  на  розгляд  міської ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

5) вносить  на  розгляд  міської ради  пропозиції  про  кількісний  і персональний склад виконавчого комітету міської  ради;

6) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює  керівництво  апаратом  міської ради  та  її  виконавчого комітету;
8) скликає  сесії міської ради,  вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради;

9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  міської ради проектів программ соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  міської радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;

10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності  територіальної  громади,  крім  керівників дошкільних, загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;
13)  є  розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за  призначенням,  визначеним  міської радою;

14) представляє територіальну громаду міста Тростянець,  міську раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження міської ради та  її органів;

16) укладає від імені  територіальної  громади, міської  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження міської ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  міської ради  або не віднесені міської радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

21)    забезпечує    в    межах    повноважень,    визначених законодавством,   організацію   охорони  громадського  порядку  і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності та  належну  організацію  роботи місцевої міліції;

Міський  голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих  повноважень   міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Тростянець, відповідальним - перед міською радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольним   відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів міської ради міський  голова зобов'язаний   прозвітувати  перед міської  радою  про  роботу  виконавчих органів міської ради у будь-який визначений ними термін.


^ РОЗДІЛ VІ

АПАРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Апарат міської ради - виконавчий орган ради, який складається з відділів, посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності ради, його структурних підрозділів і народних депутатів. Співробітники апарату самі ніяких державно-владних рішень від імені ради чи її виконавчого комітету не приймають, а лише забезпечують розробку проектів таких рішень, їх підготовку і виконання.

Прийняття на роботу та звільнення посадових осіб апарату міської ради, окрім заступників міського голови, секретаря ради та секретаря (керуючого справами) виконавчого комітету, здійснює міський голова у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Секретар міської ради, заступники міського голови, секретар (керуючий справами) виконавчого комітету приймається на роботу і звільняється на підставі рішення сесії міської ради у встновленому Законом порядку.

Діяльність виконавчого апарату ради регулюється Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, положення про апарат міської ради затверджується на сесії міської ради.

Апарат міської ради забезпечує виконання повноважень ради та її виконавчого комітету, організовує діловодство, підготовки проектів рішень ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та забезпечує їх виконання.

Керуюча справами виконкому А.Л.Біловол

Схожі:

Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання...
Регламент iconРегламент районної державної адміністрації
...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент iconРегламент Головного управління статистики у Донецькій області
Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Донецькій області (далі – Головне управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка