Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим
Скачати 189.95 Kb.
НазваМетодичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим
Дата конвертації15.04.2013
Розмір189.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

Обласний ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, тел./факс 37-85-89

http://www.moippo.mk.ua, e-mail: resourse@moippo.mk.ua


від_10.06.11______

№ _882/15-26_____
Начальникам відділів (управлінь) освіти

райдержадміністрацій (міських рад)

Завідуючим районними (міськими)

методичними кабінетами (центрами)

Про проведення заходів із профілактики поширення

ксенофобських і расистських проявів серед дітей та

учнівської молоді


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.02.11 № 1.4/18 – 373 «Щодо виконання плану заходів із протидії проявам ксенофобії расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2010 – 2012 роки» лабораторією виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО розроблено інформаційно-методичні матеріали та рекомендації на допомогу педагогічним працівникам у проведенні просвітницької роботи з попередження поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей, учнівської молоді (додається).
Додаток: 13 арк.

^ Директор інституту А. М. Старєва
Тюпа 37-85-89


Додаток

до листа МОІППО

від­­­­­__________№______
Методичні рекомендації

класним керівникам, вихователям, іншим

педагогічним працівникам щодо просвітницької роботи з попередження

поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей

та учнівської молоді


У сучасному глобалізованому світі ксенофобія та расизм є соціальною і політичною проблемою. На Всесвітній конференції з боротьби проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості (The World Conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance) (2009), у доповіді Комісії ООН з прав людини констатувалося, що у світі в цілому за останні роки спостерігається швидке зростання випадків проявів нетерпимості, дискримінації, расизму і ксенофобії у формі відкритого насильства, які, зокрема, направлені на мігрантів, практично в кожному регіоні світу. Міграційні процеси змінюють етнічний склад більшості сучасних країн, що досить часто призводить до міжетнічного напруження, конфліктів із мігрантами, відродження расизму та важко прогнозованих і контрольованих вибухів ксенофобії. У Звіті “Толерантність і недискримінація” БІПД ОБСЕ (2008) (ОDIHR Annual Report 2008 / Tolerance and Non-discrimination) відображені основні проблеми в регіоні ОБСЄ у сфері протидії ксенофобії, серед них – зростання злочинів на ґрунті ненависті та інші прояви нетерпимості у формі насильства, ряд проблем, із якими стикаються особи, релігійні громади та держави-учасники з забезпеченням права на свободу совісті, наявність негативних етностереотипів, які можуть бути підставою для злочинів. За даними Європейського моніторингового центру расизму і ксенофобії (EUMC) тільки у 2009 році в деяких країнах членах ЄС число проявів расизму збільшилося на 25 %.

В Україні спостерігається збільшення проявів ксенофобії – етнічної, політичної, релігійної. Причини відповідних тенденцій полягають у зростанні соціальних та економічних проблем у суспільстві, неефективній політиці профілактики відповідних явищ у молодіжному середовищі.

Ксенофобія – (у перекладі з грецької ксено – чужий; фобе – страх) хворобливий стан, що виявляється в нав'язливому страху перед незнайомими людьми, ненависть до чогось, когось чужого, ворожість або страх стосовно іноземців.

Зауважимо, проблема насильства на расовому та етнічному ґрунті в нашому суспільстві значно посилилася за останні роки і змусило Міністерство закордонних справ України ввести окрему посаду Посла з особливих доручень із питань протидії расизму, ксенофобії та дискримінації. Державний комітет України у справах національностей і релігій підготувало план заходів щодо запобігання проявам расизму, ксенофобії та дискримінації в українському суспільстві.


Зазначимо, базовим документом, спрямованим на захист прав і свобод дітей, є «Конвенція про права дитини», схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року і ратифікована Верховною Радою України 27 лютого 1991 року. У Преамбулі «Конвенції про права дитини» відзначено, що «Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини і Міжнародних пактах про права людини проголосила і погодилася з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними в них правами і свободами без будь-якої різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи інше походження, майновий стан, народження чи інші обставини».

Майже 60 років тому, 19 грудня 1948 року, державами-учасницями ООН була прийнята Універсальна Декларація Прав Людини (УДПЛ), у Преамбулі якої написано, що «... визнання гідності та рівних і невід'ємних прав усіх членів людської сім'ї є запорукою свободи, справедливості та миру в світі».

Треба наголосити, що методологічною основою педагогічних засад виховання учнів (студентів) є ідеологія українського державотворення, орієнтована на входження України в співтовариство цивілізованих держав.

У програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (2008 р.) зазначено: «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється в патріотизмі, національній самосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин...». Культура міжетнічних відносин передбачає поважання дітьми та учнівською молоддю прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; уміння виважено поступатися своїми інтересами на догоду етнічним та релігійним групам заради громадянської злагоди.

Головне завдання сучасних закладів освіти – виховання громадянина, формування в нього таких особистих якостей, які сприятимуть перетворенню нашого суспільства в життєспроможне, громадянське, демократичне та гуманне. Ці завдання можуть бути реалізовані високоосвіченими людьми, носіями високої загальної професійної, правової, політичної, інтелектуальної культури, за умов вільного розвитку особистості, залучення учнів до різноманітних видів творчої діяльності (науково-дослідницької, культурно-просвітницької, правоохоронної тощо).

Головними компонентами в просвітницькій роботі з попередження поширення ксенофобських і расистських проявів виступають глибокі знання про толерантність та певні навички розв'язання конфліктів. Вони допомагають переконати кожного в доцільності прийняття рішень і включають усвідомлення наслідків учинків, розуміння меж толерантності, а також інформацію про можливі й необхідні альтернативні дії. Важливо вчити долати непорозуміння шляхом спілкування, знайомити з особливостями та ризиком конфліктних ситуацій, надаючи, таким чином, можливість кожному індивіду контролювати свою поведінку, пропонувати альтернативні способи врегулювання конфліктів і вчити застосовувати набуті знання в реальних ситуаціях.

Звертаємо увагу педагогічних працівників на необхідність створювати в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області атмосферу

нетерпимості до проявів жорстокості, расизму та ксенофобії, зокрема проводити профілактичну роботу щодо запобігання поширенню ксенофобських і расистських проявів, нетерпимості до жорстокості, расизму, а також виховувати в дітей, учнівської та студентської молоді таких якостей, як толерантність, терпимість, доброзичливість.

Значних результатів у проведенні просвітницької роботи з означених питань можна і необхідно досягти за умови ефективної організації навчально-виховного процесу: поєднання навчально-виховної роботи на уроках, лекціях тощо та в позакласній діяльності.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні тлумачить поняття «людство» як сукупність усіх людей, які населяють планету, як усвідомлення того, що народи світу прагнуть миру і щастя, процвітання рідної країни і всієї планети, турбуються про майбутнє дітей.

Дитина дошкільного віку не відразу починає розрізняти ознаки національної належності людей, особливо, коли йдеться про нації, які не мають помітних відмінностей у зовнішності, одязі, побутовій культурі, тому доцільно знайомити з етнічною багатоманітністю світу, з народами, які населяють нашу країну та сусідні держави. Рекомендуємо використовувати такі методи роботи: розповіді вихователя; використання творів художньої літератури; показ народних іграшок, виробів народних майстрів, предметів побуту тощо; розглядання ілюстративного матеріалу (картин природи, історичних пам'яток тощо); ігрові заочні екскурсії-подорожі; узагальнюючі заняття, що підсумовують знання дітей про певну країну; листування з дошкільними закладами, зустрічі з представниками інших країн.

У середньому дошкільному віці інтерес дитини до явищ суспільного життя підводить її до усвідомлення певних виявів міжнаціональних стосунків. У цьому сенсі батьки і вихователі мають дбати, щоб дитина засвоювала норми міжнаціонального спілкування (співжиття) не стихійно, а цілеспрямовано, орієнтуючись на загальнолюдські моральні цінності. Формуванню доброзичливих міжнаціональних стосунків у дошкільному закладі сприяє доброзичливе, дружелюбне співжиття у групі, в якій є діти різних національностей.

Основними методами і формами реалізації завдань навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах області є: тематичні дні, Дні пам’яті, бесіди, лекції про історію, культуру, звичаї та культурні взаємозв'язки, літературу і мистецтво різних народів і країн, диспути про культуру міжетнічних відносин, тижні ООН, кулінарні ярмарки, колективні творчі справи, форуми рівних можливостей тощо. З питань правового виховання добре проводити дискусії, засідання «круглих столів» на теми: «Права дитини», «Молодь і закон», «Я – громадянин і патріот держави» тощо. Ініціатива у виборі форм, методів, засобів виховної діяльності належить класним керівникам, вихователям.

Проводячи просвітницьку роботу щодо попередження жорстокості, ксенофобських і расистських проявів, рекомендуємо застосовувати інноваційні виховні технології. До таких технологій варто віднести тренінги. Адже особи, які проходять навчання за тренінговою програмою, отримують нові можливості змінити себе на краще, глибше зрозуміти власні почуття, думки і почуття іншої, навчитися керуватися ними, дотримуватися існуючих правил поведінки. Позитивним є те, що тренінг – це завжди спілкування, ефективна форма опанування знаннями, уміннями, навичками, цікавий процес пізнання себе та інших.

Одним із ефективних методів у системі виховання є рольова гра. За допомогою серії рольових ігор можна в невимушеній ігровій ситуації набути досвіду засвоєння нових знань, умінь і навичок; проаналізувати альтернативні способи дій для зміни ситуації на краще; відпрацювати певні види безпечної поведінки в соціумі; закріпити засвоєний матеріал та набути впевненості у своїх силах. Необхідно ретельно готуватися до проведення рольових (ділових) ігор: визначати та повідомляти тему не пізніше, ніж за 1–2, а в деяких випадках (у залежності від складності теми) – за 3–4 тижні до проведення; розподіл «ролей» доцільно проводити безпосередньо перед початком гри; враховуючи особливості та можливості учнів, бажано використовувати жеребкування серед учасників для розподілу «ролей».

Перед початком ділової гри буде доцільним вказати мету та поставити завдання перед учнями: спостерігати за діями кожного учасника для проведення аналізу та визначення допущених помилок; нагадати учням про існуючі морально-правові норми, що стосуються попередження жорстокості, ксенофобських і расистських проявів. Проведення підсумкового аналізу – обов'язкова складова кожної рольової (ділової) гри. Добре, коли такий аналіз проведуть самі учні під керівництвом педагога.

Крім того, у загальноосвітніх навчальних закладах для просвітницької роботи з попередження поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей та учнівської молоді рекомендуємо залучати бібліотеки як майданчик постійного спілкування представників різних національних та етнічних груп, органи внутрішніх справ, громадські організації, які опікуються вищезазначеними питаннями.

Рекомендована література

 1. Абакумова И., Ермаков П. О становлении толерантной личности в поликультурном образовании // Вопросы психологии. – 2003. – № 3.

 2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук.-методичний посібник. К. :13МН, 1998.

 3. Беляева І. П. Людини серед людей (етична грамота)// Розкажіть онуку.- 2003. - №2-3.-с.24.

 4. Дмитренко О. Н. Поважати життя кожної людини // Розкажіть онуку.- 2002. - №1-2.-с.26.

 5. Іова В. Ю., Красномовець Л.В. Від правомірної поведінки школяра – до правової культури громадянина України. Навчально-методичний посібник //Кам.Подільський, 2006 р.

 6. Конарева Л. Захистіть нас від жорстокості і від тих, хто може погано поводитися з нами // Дошкільне виховання. - 2001. - №6. - с.5.

 7. Липицький В. Націоналізм, патріотизм і шовінізм // Сучасність. - 1992. -

№6.

 1. Маруховська О. Врегулювання етнополітичних конфліктів: наука та мистецтво. //Віче. - 1998. - №1. -С. 12-23.

9. Павленко Л. П. Я - людина серед людей II Розкажіть онуку. - 2003. –

№4- 4. - с 64.

10. Пометун О., Пероженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2003.

11. Полікультуріка: як організувати виховання між культурної толерантності у школі та позашкільній діяльності: навчально-методичний посібник Автор-упорядник А. Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. – К.: ТОВ «Майстерня книги», 2010. – 344 с.

12. Фельдман О. Виборча система і національні меншини. //Урядовий кур'єр. 20.02.2001. -№ 32.

13. Ходатянко І. М. Захистіть мене від лиха і зла, бо я ще дитина

мала // Розкажіть онуку. – 2002. - 315-16. – с. 18.


Додаток 1

до методичних рекомендацій

Рекомендуємо педагогічним працівникам загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів використовувати назви тем виховних заходів, які зазначені в програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (IV розділ «Зміст виховної діяльності»), а саме:

1 клас

Що означає бути вихованою людиною?

Чарівні слова відкривають серця.

Школа гарної поведінки.

Про дружбу.

Правовий букварик.

Я маю право...

Кожна людина має право.

2 клас

Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість, люди!

Про справжню дружбу.

Ти – вихована людина?

Турбота. Діти допомагають дітям.

Мої права та обов'язки.

Кожному мила своя сторона.

Я – син своєї землі.

3 клас

Вчимося бути добрими людьми.

Мій день, мої добрі вчинки.

Чужого горя не буває.

Про правила товаришування.

Моральні цінності мого народу.

Традиції поваги, турботи, співчуття та допомоги людям.

4 клас

Ти знаєш, що ти – людина?

Народна мудрість про добро, совість, ввічливість, справедливість, чесність.

Вихована людина: яка вона?

Золоте правило ввічливості.

Школа прав дитини.

Всі народи України прагнуть жити в злагоді та мирі.

Шануймося, бо ми того варті.

5 клас

Еталон поведінки мого однолітка.

У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі.

Заповіді людяності.

Немає прав без обов'язків.

Конвенція ООН та Конституція України про права дітей.

Закони життя нашого класу.

6 клас

Людей я буду любити, добро й милосердя чинити.

Людина починається з добра.

Золоте правило поведінки.

Ядержава – суспільство.

Україна – полікультурна держава.

Мої права і обов'язки.

7 клас

Різні люди – різні погляди.

Добро і зло.

Даруймо радість людям.

Право, обов'язок і честь.

Вчинок, відповідальність, наслідок.

Конституція України та Конвенція ООН про права дітей.

8 клас

Ти живеш серед людей.

Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується?

Народження істини, а не загострення стосунків.

Собори наших душ.

Дисципліна – свобода чи необхідність?

Я – громадянин і патріот держави.

Право, обов'язок, свобода та відповідальність.

9 клас

Любов до ближнього - джерело величі людини.

Відчиняйте чарівні двері добра і довіри.

Жити – значить спілкуватися.

Молодь проти насильства.

Громадянське суспільство - гарантія дотримання прав людини.

Гуманістична мораль у демократичному суспільстві.

Україна – полікультурна держава.
10 клас

Моральний ідеал і його місце в житті людини.

Моральні якості, особливості їхнього вияву в різних сферах діяльності людини.

Мистецтво жити гідно.

Милосердя в нашому житі.

Основи правосвідомості особистості.

Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України.

Толерантність та політична культура.

11 клас

Право і мораль.

Обов'язок. Відповідальність. Совість.

Без правової культури немає правової держави.

Людське життя як найвища цінність.

Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина.

Я і соціум: проблема самореалізації.

Поєднання особистісних потреб людини та вимог суспільства.Додаток 2

до методичних рекомендацій

^ Вправи

для проведення тренінгів

щодо попередження насильства, ксенофобських і расистських проявів серед учнівської та студентської молоді

Під час проведення тренінгових занять у системі навчально-виховної діяльності з питань профілактики жорстокості, агресії, проявів расизму та ксенофобії у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо використовувати вправи, які сприяють:

 • знайомству учасників;

 • згуртуванню групи;

 • міжособистісному спілкуванню;

 • стимулюванню взаємодії та формуванню команди;

 • активізації учасників;

 • засвоєнню знань;

 • діагностуванню стану групи та попередженню конфліктів тощо.

Вправа 1. «Моменти в житті».

Час проведення: 20 хвилин.

Вимоги до приміщення: відсутні.

Роз даткові матеріали: аркуші паперу, олівці, ручки.

^ Кількість учасників: 15 – 20 осіб.

Вік учасників: 14 – 18 років.

Мета: формувати в учнів комунікативні навички, сприяти знайомству учасників.

Проведення гри: учасники гри розташовуються на стільцях по колу й отримують письмове приладдя. Тренер пропонує учасникам коротко описати один факт з особистого життя (незвичайний факт біографії – кумедну або дивовижну історію тощо), який можна розповісти іншим членам гри. Після виконання завдання тренер збирає роботи, зачитує їх та представляє авторів. Учасники самі визначають кращі роботи.

Вправа 2. «Чотири сфери».

Час проведення: 20 хвилин.

Вимоги до приміщення: відсутні.

Роздаткові матеріали: аркуші паперу, олівці, ручки.

^ Кількість учасників: без обмежень.

Вік учасників: 14 – 18 років.

Мета: розвивати в учнів почуття толерантного ставлення до осіб інших національностей, дати учасникам можливість висловити свої очікування.

^ Проведення гри. Тренер повідомляє, що людині в процесі життєдіяльності необхідно витрачати певну кількість енергії для забезпечення злагодженої роботи

основних функцій організму (турбуватися про здоров'я свого тіла), для здобуття майбутньої професії, для спілкування з іншими людьми тощо. Учням пропонується подумати і написати, як би вони використали б свою енергію й час, якщо можливості були б обмеженими; які бажання й очікування вони мають на найближчий день, тиждень, місяць, рік, п'ять років, розподіливши записи за такими чотирма сферами. Що робитиме учасник гри:

 • для підтримання фізичного здоров'я, зовнішньої і внутрішньої краси
  (тіло);

 • для здійснення професійної кар'єри та позапрофесійних інтересів
  (діяльність);

 • для родини, друзів, людей інших національностей (контакти);

 • для майбутніх творчих задумів, наприклад, для навчального закладу,
  міста, країни, людства (фантазії).

Потім учасники групи коротко обговорюють зроблені записи, намагаючись вияснити, як розподіляється кількість витраченої енергії між цими чотирма сферами (рівномірно чи нерівномірно), як превалюють очікування в певних сферах тощо.

Підсумок. Тренер зазначає, що важливо раціонально витрачати сили, енергію і час для збереження здоров'я, здійснення професійної діяльності, для спілкування з друзями, іншими людьми. Необхідно уникати конфліктних ситуацій, з повагою ставитись до людей, особливо інших національностей, бути толерантним до їхніх звичаїв та обрядів тощо.

Вправа 3. « Чим ми схожі, а чим різні? Шляхи порозуміння»

Час проведення: 20 хвилин.

Вимоги до приміщення: особливі вимоги відсутні.

Роздаткові матеріали: не потрібні.

Кількість учасників: 15 – 20 осіб.

Вік учасників: 14 – 18 років.

Мета: виховувати в учнів почуття толерантного ставлення до представників інших національностей, дати учасникам можливість зрозуміти один одного, об'єднувати, згуртовувати учасників.

^ Проведення гри. Учасники сидять на стільцях по колу. Тренер звертає увагу присутніх на існування певних відмінностей у зовнішньому вигляді та в деяких рисах характеру учасників. Згодом тренер запрошує до центру кола одного з учасників, називаючи його подібність до себе за якоюсь більш чи менш узагальненою ознакою. Наприклад, «Світлано, вийди, будь ласка, до мене, тому що у нас з тобою однаковий колір волосся»; «Сашко, вийди, будь ласка, до мене, тому що ми з тобою проживаємо в одному місті» тощо. Названий учень виходить до центру кола, і теж запрошує вийти наступного учасника, називаючи будь-яку рису схожості з ним. Вправа триває до тих пір, поки всі учасники не опиняться в центрі кола. Взявшись за руки, учні мають відчути дружню підтримку один від одного. Тренер має наголосити, що не зважаючи на певні відмінності в характері, зовнішньому вигляді, звичках тощо, усі люди мають жити в злагоді та мирі.

Вправа 4. «Моє послання світові»

Час проведення: 5 хвилин для кожного учасника.

Вимоги до приміщення: столи для малювання, стільці.

Роз даткові матеріали: приладдя для письма та малювання.

Обладнання: відеокамера.

Кількість учасників: 15–20 осіб.

^ Вік учасників: 14–18 років.

Мета: сприяти міжособистісному спілкуванню, виховувати в учнів почуття толерантного ставлення до співрозмовника, дати можливість учасникам потренуватися у чіткому викладанні своїх думок, доброзичливому сприйнятті думок інших, навіть якщо вони не завжди зрозумілі.

^ Проведення гри. Учасники сидять по колу. Тренер повідомляє інструкцію:

 1. Продумайте та запишіть ваше послання світові (коротке
  повідомлення, девіз, гасло, з яким би ви хотіли б звернутися до
  людей).

 2. Визначте, хто з відомих персонажів (літературних, казкових,
  кінематографічних, мистецьких, спортивних, політичних тощо)
  найбільшою мірою відповідає вашим вимогам для оприлюднення цього
  послання перед усім світом.

 3. Складіть коротке повідомлення від імені цього персонажу, щоб
  якомога повніше відобразити в ньому суть вашого послання світові.

 4. Зачитайте свої послання (регламент – 5 хвилин).

Під час виконання вправи тренер стежить за дотриманням регламенту. Через 5 хвилин зупиняє учасника незалежно від того, закінчив він промову чи ні. Якщо є відеокамера, доцільно вести відеозапис, щоб учасники могли згодом побачити й почути себе, на власні очі оцінити доступність своїх послань для розуміння іншими людьми. Можна також, за згодою кожного учасника, дати іншим можливість висловити своє розуміння почутого, оцінити ступінь його зрозумілості та легкості його сприйняття. Тренер пропонує обговорити виступи, звертає увагу учасників на ті елементи, завдяки яким промова була зрозумілою та сприймалася всіма присутніми, або, навпаки, викликала сумнів та недовіру (особливо зручно при цьому використати відеозаписи).

Вправа 5. «Чарівний клубок»

Час проведення: 25 хвилин.

Вимоги до приміщення: відсутні.

Роздаткові матеріали: клубки ниток або мотузки за числом малих груп.

^ Кількість учасників: 15 – 20 осіб.

Вік учасників: 14 – 18 років.

Мета: учити учнів правильно будувати взаємостосунки з іншими людьми, розвивати комунікативні навички, виховувати почуття толерантності і поваги до однолітків.

^ Проведення гри. Тренер розподіляє учасників на групи по 6–10 осіб. Один із учасників починає гру, міцно тримаючи кінець нитки в руці, передає клубок будь-якому іншому учаснику, який так само затискує нитку (мотузку) в руці й передає клубок теж будь-кому учаснику, тримаючи нитку в натяг. Умовою гри є розривати нитку (мотузку) не можна. Для ускладнення гри, можна щоразу обмотувати нитку довкола руки або пояса. Зрештою клубок має повернутися до того, хто починав гру. Тренер пропонує членам групи «проекспериментувати» з колективними переміщеннями: що трапиться, коли хтось із учасників схоче відійти вбік або сісти? Учні мають дійти висновку, якого виду співробітництво необхідно налагодити в групі для того, щоб переміститися в інше місце, тримаючи нитку весь час натягнутою і намагаючись її не розірвати?

Через декілька хвилин тренер має запропонувати змотати клубки та обговорити низку питань, наприклад: чи помітили учасники, що деякі з них виявили більшу «непокірність», порівняно з іншими, деякі – більшу здатність до пристосування. Чи виокремилися зі складу груп лідери? Скільки їх було? Які види навичок спілкування застосовувалися, а які не спрацювали?

Висновок. Тренер звертає увагу учасників на те, що будь-яка дія одного з членів команди впливає на інших.
Директор МОІППО А. М. Старєва

Схожі:

Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні рекомендації Про виховання культури поведінки учнів
На виконання плану Міністерства освіти І науки на 2010 рік Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти розроблені методичні...
Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні рекомендації класним керівникам І класоводам з основних...
Провідна соціальна ідея, яка висунута суспільством на сучасному етапі перед школою, полягає у спрямуванні на конкретну дитину
Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні рекомендації Система планування роботи школи (на допомогу...
Методичні рекомендації підготував Толочкін Ю. С. методист лабораторії школознавства Житомирського обласного інституту післядипломної...
Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо
Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр
Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр
Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні поради класним керівникам щодо організації та проведення батьківських зборів
Виховання школярів здійснюється спільно сім’єю та навчальним закладом. Ефективність виховних заходів залежить від особливостей організації...
Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим iconМетодичні поради класним керівникам щодо планування виховної роботи на 2011-2012 навчальний рік
України, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, нормативних документів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка