Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
Скачати 469.81 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
Сторінка4/4
Дата конвертації16.04.2013
Розмір469.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4
Держнаглядохоронпраці проводить реєстрацію декларацій безпеки з присвоєнням кожній реєстраційного номера (коду), що зазначається на її титульному аркуші.
У разі подання суб'єктом господарської діяльності неповної інформації Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє про це суб'єкта господарської діяльності. Реєстрація проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб'єктом господарської діяльності необхідних матеріалів.
Держнаглядохоронпраці не може вимагати інформацію та документи, не передбачені цим Порядком.
16. Протягом 10 робочих днів після реєстрації Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє суб'єкта господарської діяльності про реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки.
17. Держнаглядохоронпраці публікує до 1 березня поточного року в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації перелік декларацій безпеки, зареєстрованих у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього року.
18. Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.
Проведення експертизи декларації безпеки
19. Експертизу декларації безпеки можуть проводити суб'єкти господарської діяльності всіх форм власності, що займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об'єктів, у тому числі спеціалізовані експертні організації, акредитовані відповідно до вимог Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу" (далі - експертні організації).
Експертну організацію для проведення експертизи суб'єкт господарської діяльності обирає самостійно. Експертизу не може проводити експертна організація, яка розробляла декларацію безпеки.
20. Умови проведення експертизи визначаються договором між суб'єктом господарської діяльності та експертною організацією.
Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.
21. У висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень.
Висновок експертизи повинен бути конкретним, об'єктивним, аргументованим і доказовим. Зауваження висловлюються із зазначенням назви розділу, сторінки та пункту (абзацу), щодо змісту якого вони робляться, супроводжуються посиланнями на вимоги відповідних нормативних документів та у разі потреби на науково-технічні і довідкові видання. Формулювання зауважень і висновків експертизи повинні тлумачитися однозначно.
22. Висновок експертизи повинен містити:
найменування виду експертизи із зазначенням її об'єктів;
виклад підстав для проведення експертизи;
відомості про експертну організацію та експертів;
дані про замовника та перелік об'єктів експертизи;
відомості про розглянуті в процесі експертизи документи та об'єкти;
результати проведення експертизи.
Висновок експертизи, підписаний експертами, які її проводили, затверджує керівник експертної організації. Підпис керівника засвідчується печаткою експертної організації.
23. Результати проведення експертизи повинні містити оцінку:
повноти і достовірності інформації, що міститься в декларації безпеки;
обґрунтованості результатів дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
обґрунтованості та достатності рішень, прийнятих на основі аналізу рівня ризику, для зниження його до прийнятної величини, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій.
24. Обґрунтованість результатів дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику визначається з урахуванням:
підстав для застосування фізико-математичних моделей і методів розрахунку;
підстав для обрання сценаріїв виникнення та розвитку аварій;
правильності та достовірності виконаних розрахунків рівня ризику і оцінки наслідків аварій;
повноти врахування факторів, що впливають на кінцеві результати.
25. У разі негативного висновку експертизи суб'єкт господарської діяльності вправі подати декларацію безпеки на повторну експертизу після врахування зауважень.
26. Суб'єкт господарської діяльності може оскаржити висновок експертизи декларації безпеки в установленому порядку.
27. Організація, що проводить експертизу декларації безпеки, несе відповідальність згідно із законодавством за її повноту, достовірність та об'єктивність.
 
Додаток

до Порядку декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 
Зразок
ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові

_________________________________________

керівника суб'єкта господарської діяльності)
___ ____________ 200_ р.

М. П. 

ДЕКЛАРАЦІЯ

безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки
__________________________________________________________________

(реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

__________________________________________________________________

                                    (найменування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)

__________________________________________________________________

(код об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

__________________________________________________________________

                                 (повна та скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

                                                                          (форма власності)

__________________________________________________________________

                                    (ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

                (орган, до сфери управління якого належить суб'єкт господарської діяльності)

__________________________________________________________________

                                         (юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

                                  (місцезнаходження об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки) 
1. Загальні відомості про об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки:
результати ідентифікації із зазначенням найменування та сумарної маси небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта;
зареєстровані види діяльності, пов'язані з експлуатацією об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки із зазначенням коду згідно з КВЕД;
вид, номер, дата видачі ліцензій на зареєстровані види діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, передбачених законодавством;
вид, номер, дата видачі дозволів уповноважених органів виконавчої влади на початок роботи або види діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, передбачених законодавством;
основний вид виконуваних на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки робіт;
склад об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки і перелік основних технологічних процесів та регламентів, пов'язаних з небезпечними речовинами;
умови приймання і зберігання сировини;
умови зберігання та відвантаження продукції;
загальна чисельність персоналу та працівників найбільшої зміни об'єкта (об'єктів) під час експлуатації;
розташування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки на місцевості та відстань до міста (міст), інших населених пунктів, місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо), транспортних магістралей, промислових об'єктів, природоохоронних об'єктів, цивільних об'єктів;
межі заборонних, охоронних і санітарно-захисних зон.
Додаються:
нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, передбачених законодавством дозволів та ліцензій, а також договору страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарської діяльності за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки (у разі його укладення);
план промислового майданчика (генеральний план), його розміри та межі, де розташований об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки;
перелік підприємств, установ та організацій, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності персоналу;
перелік населених пунктів або житлових масивів великих міст, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності населення.
2. Заходи щодо забезпечення безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки та локалізації і ліквідації наслідків аварій:
відповідність умов експлуатації об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки вимогам норм і правил безпеки із зазначенням найменувань нормативно-правових актів та нормативних документів, якими ці умови встановлюються;
відомості про систему професійної та протиаварійної підготовки персоналу із зазначенням термінів перевірки знань з питань охорони праці та техногенної безпеки, а також порядку допуску персоналу до роботи на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки;
організаційно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки експлуатації об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, у тому числі проведення технічного обслуговування та ремонту, розроблення і дотримання технологічних процесів та регламентів;
відомості про систему виробничого контролю за дотриманням вимог безпеки і охорони праці, проведення експертизи (аудиту) безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, а також проведення та аналізу причин аварійних ситуацій і аварій;
заходи щодо локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки, у тому числі перелік затверджених планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій, відомості про фінансові та матеріальні ресурси;
відомості про склад та дислокацію аварійних служб, підрозділів державної пожежної охорони, аварійно-рятувальних та інших формувань;
відомості про систему оповіщення у разі виникнення аварії на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки з наведенням схеми оповіщення та зазначенням дій персоналу і населення у випадку аварії.
Додаються:
перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;
нотаріально завірені копії планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
відомості про посаду, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону (факс) посадової особи суб'єкта господарської діяльності, відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю.
3. Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику:
умови виникнення та розвитку імовірних аварій, перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку аварій;
найменування та сумарна маса небезпечних речовин, що спричиняють аварії;
розміри імовірних зон дії вражальних факторів;
стислий опис сценаріїв імовірних аварій з урахуванням умови їх виникнення та розвитку;
перелік моделей і методів розрахунку, що застосовуються під час дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
дані про ступінь небезпеки та рівень ризику, а також про імовірність заподіяння шкоди населенню та довкіллю, очікувані збитки.
4. Дані про розробника декларації безпеки (у разі розроблення іншим суб'єктом господарської діяльності):
повна та скорочена назва;
юридична адреса;
ідентифікаційний код;
зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД;
номер телефону, факсу, електронна адреса.
5. Розрахунково-пояснювальна частина
Оформлюється згідно з ДСТУ 5008-95 (Документація. Звіти в галузі науки і техніки. Структура та правила оформлення).
Обґрунтування фізико-математичних моделей і методів розрахунку:
опис методів і моделей, обраних розробником для дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
обґрунтування обраних фізико-математичних моделей, методів розрахунку та оцінок ступеня небезпеки та рівня ризику;
посилання на видання, де вміщено опис моделей і методів розрахунку;
природно-кліматичні умови, сейсмічність, ґрунти, топографічні характеристики місцевості та інші дані, що можуть характеризувати можливі зовнішні впливи природного характеру.
Характеристика небезпечних речовин (наводяться відомості про кожну небезпечну речовину):
найменування речовини;
формула (структурна або емпірична), склад;
фізико-хімічні властивості (молекулярна вага, температура кипіння, густина, агрегатний стан, колір, запах, поріг сприйняття та інші характерні ознаки);
вибухо- та пожежонебезпечність, токсичність;
реакційна здатність, корозійна активність;
вплив на людей та довкілля;
запобіжні заходи та засоби захисту;
методи переведення речовини в нешкідливий стан;
перша допомога потерпілим.
Відомості про технологію:
принципова технологічна схема із зазначенням основного технологічного обладнання та коротким описом технологічних процесів (регламентів) для всіх структурних підрозділів і технологічних стадій об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
опис систем автоматичного регулювання, блокування, сигналізації, протиаварійного і протипожежного захисту, інших засобів безпеки;
перелік видів і план розміщення основного технологічного обладнання, в якому наявні небезпечні речовини, для всіх структурних підрозділів і технологічних стадій об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
розподіл небезпечних речовин в обладнанні;
характеристика пунктів керування, а також розміщення персоналу об'єкта (об'єктів), адміністративних і структурних підрозділів із зазначенням середньої чисельності та чисельності найбільшої працюючої зміни.
Аналіз рівня ризику виникнення аварій:
перелік аварій та аварійних ситуацій, які виникали на об'єкті (тільки для об'єктів, що експлуатуються та/або реконструюються);
перелік аварій, які виникали на інших аналогічних об'єктах, або аварій, пов'язаних з наявними на об'єкті (об'єктах) небезпечними речовинами;
аналіз основних причин і факторів виникнення аварій;
визначення ймовірних причин і факторів, що призводять до виникнення аварій;
визначення типових сценаріїв імовірних аварій;
оцінка кількості небезпечних речовин, що беруть участь в аварії;
розрахунок імовірних зон дії вражальних факторів;
визначення об'єктів "турботи" суспільства, які потрапляють у зону дії вражальних факторів і для яких існує ризик негативних наслідків їх впливу;
оцінка можливих негативних наслідків для визначених об'єктів "турботи" суспільства (кількість потерпілих, ступінь руйнувань, матеріальні втрати, збитки тощо).
Об'єктами "турботи" суспільства, для яких аварії на об'єктах підвищеної небезпеки можуть мати негативні наслідки, вважаються:
люди (персонал підприємств і населення сіл, селищ, міст);
матеріальні цінності усіх форм власності;
об'єкти комунального господарства та забезпечення життєдіяльності;
культурні цінності;
природоохоронні об'єкти (парки, заповідники, популяції рідкісних тварин тощо);
флора та фауна;
атмосфера;
водне середовище (ріки, водойми, морська акваторія тощо);
земля, включаючи ґрунтові води;
інші об'єкти впливу.
Ситуаційний план (графічне зображення у масштабі максимальних зон можливого ураження для найбільш небезпечних за своїми наслідками та для найбільш імовірних сценаріїв аварії):
виробничий майданчик (територія) та межі санітарно-захисної зони об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
міста, населені пункти та житлові масиви;
місця великого скупчення людей;
транспортні магістралі;
природні та природоохоронні об'єкти;
промислові підприємства (об'єкти);
інші життєво важливі (важливі для життєдіяльності) об'єкти;
зони дії вражальних факторів імовірних аварій.
Список використаних джерел:
перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, науково-технічних та довідкових видань, що використовувалися для складання декларації безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки.
6. Висновок (узагальнена оцінка ступеня небезпеки та рівня ризику виникнення аварій на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки).
Декларацію безпеки склав 

_______________

(посада) 

__________

(підпис) 

________________

(ініціали та прізвище) 
___ ____________ 200_ р.
____________
 
1   2   3   4

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок
Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об'єкти підвищеної...
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956
Для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки до небезпечних речовин за їх властивостями відносяться такі категорії речовин
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
Здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної...
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (2245-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201...
Відповідно до статті 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482...
Відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України І закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"...
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Чинна редакцiя вiд 11. 03. 2004
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ...
На виконання Указу Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в...
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об\Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми...
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 23 січня 2001 р. N 35 "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка